Решения на АС от 15.04.2021 год.

ПРОТОКОЛ №8

            На 15.04.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Клетва;
 2. Молби от адвокати, Заявление за вписване на адвокат;
 3. Входяща кореспонденция от ВАС, АК-Велико Търново и АК- Благоевград;
 4. Входяща кореспонденция от Арбитражен съд при БТПП, от Ректора на РУ ”Ангел Кънчев”;

            5. Дисциплинарни преписки;

            6. Разни.

            Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Рена Стефанова- резервен член       

На заседанието присъства адв.Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарния съд при АК Русе.

В 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

        Председателят представи на съвета  изготвения  поздравителен адрес до доайена на Русенската адвокатура – адв. Никола Костов Букуров по случай -16.04. – Денят на българската конституция и професионален празник на юриста. Адвокат Букуров беше поканен на заседанието на Адвокатския съвет, но предвид епидемиологичната обстановка в Република България, не присъства. Поздравителният адрес, плакет с логото на Адвокатска колегия-Русе и бутилка вино,  бяха връчени на дъщерята на адвоката –  Мария Букурова, с благопожелания за здраве и дълголетие,   която изрази, от името на баща си,  благодарността му  за оказаното внимание, както и желанието  за предстояща среща  с всички колеги.

Текстът на поздравителния адрес гласи:

До

адв. Никола Костов Букуров

член на Адвокатска колегия

гр.Русе

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ Г-Н БУКУРОВ,

            Адвокатски съвет при Русенска адвокатска колегия Ви поздравява с 65-годишнината Ви като действащ адвокат.

            Изказваме нашите искрени благодарности за достойния Ви професионален път, който започва в далечната 1956 год. и продължава до днес.

            Вие сте доайенът сред членовете на Адвокатската колегия, който с опита си, житейската мъдрост, човешката деликатност и професионална енергия и принципност, може да бъде само пример, достоен за подражание.

            Благодарим Ви за достойното упражняване на адвокатската професия десетилетия напред.

            Бъдете ни още дълги години жив и здрав!

                                                     С почит и уважение:/п/

                                                                  Председател: Ангел Стефанов

            Адв.Стефанов уведоми Адвокатския съвет, че на 16.04.2021 г. във в-к „Утро” ще бъде публикувано поздравление към всички членове на Адвокатска колегия Русе по случай 16.04.-Денят на българската конституция и професионалния празник на юристите в България. Поздравителен адрес ще бъде разпратен и на електронните пощи на адвокатите от АК-Русе.

            След това заседанието продължи по предварително обявения дневен ред.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Поради изтичане на законоустановените срокове, за обжалване, с оглед влязлото в сила Решение на АС за приемане и вписване на К. П. И., като адвокат, същата на основание чл.9, ал.2 от Закона за адвокатурата положи клетва.  

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№94/01.04.2021 г., от П. Й. И., ЕГН ………………….., за вписването и като адвокат.

Към молбата кандидатът е представил :

– Заявление за вписване в регистъра на адвокатите –  по образец;

-Диплом за завършено висше юридическо образование с рег.№………… от РУ ”Ангел Кънчев”–  нотариално заверен препис от оригинала;

-Свидетелство за съдимост №…….. г.-издадено от Бюро съдимост при РРС;

-Медицинско удостоверение от 30.03.2021 г.-изд.   от …………………. ;

-Декларация за липса на пречки по чл.5 ал.2 от ЗА от 30.03.2021г.;

-Удостоверение за придобита юридическа правоспособност с №………….. г. -изд. от Министерство на правосъдието на Република България ;

-Удостоверение №…………….. за успешно издържан  изпит по чл.8 от ЗА;

-Трудова книжка-копие;

-Справка по чл.62, ал.5 от КТ с изх.рег.N……………..г. на НАП за прекратяване на трудов договор- копие

-Автобиография.

Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки, за приемане и вписване на заявителя, визирани в Закона за адвокатурата,  след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ№39

На основание чл.89 т.3 и вр. чл.6 ал.2, вр.ал.1 от ЗА вписва П. Й. И.,  ЕГН ……………… в Регистъра на Русенска адвокатска колегия като адвокат.

         На основание чл.7 ал.1 от ЗА настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет, в писмен вид на електронните им пощи.

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7 ал.2 от Закона за адвокатурата в 14 дневен срок от  съобщаването му.

2. Председателят, докладва:

       Постъпила молба с вх.№95/02.04.2021 г. от младши адвокат Х. Р. М.  за отписването му от АК-Русе. Към нея, младши адвокат М.,  е приложил адвокатската си карта, декларирал е че няма неприключили дела, посочил е  къде ще се съхранява адвокатския му архив, както и че  няма непогасени задължения за членски внос.

     Мл.адвокат М. счита, че са налице всички предпоставки за отписването му от Регистъра на адвокатска колегия-Русе и Единния  регистър на Висшия адвокатски съвет. Спазени са изискванията на чл.22, ал.1, т.1 от ЗА и чл.48  от ЗА.

Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 40

На основание  чл.22 ал.1 т.1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА младши адвокат Х. Р. М. от Адвокатска колегия Русе  по негова молба.

            Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет, както и да уведоми НБПП за отписване на младши адвокат Х. Р. М.  от Регистъра на НБПП.

Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронните им пощи.

 Решението да се връчи в писмен вид на младши адвокат Х. Р. М. или  на посочен в молбата му адрес.

          Решението не подлежи на обжалване.

        3.Постъпила е молба с вх.№103/09.04.2021г. от адв.С. М. И. за промяна на адреса на кантората, в която ще упражнява дейността си.

Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                  Съветът взе РЕШЕНИЕ:

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

                     Решението не подлежи на обжалване.

ПО ТОЧКА ТРЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва постъпило писмо от Висш адвокатски съвет с изх.№411/06.04.2021г. за сведение – Дневен ред на Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 29-30.05.2021 г. в град София.

                2.Председателят докладва за сведение протокол №1/29.03.2021г на Избирателна комисия за избор на Висши органи на Българската адвокатура – 2021 г., с приложени към него Образци – Предложение за избор на кандидат за Висши органи на адвокатурата и Декларация-съгласие от кандидата.

                3.Председателят докладва за сведение – Писмо от Председателя на АК – В.Търново до ВАС и Писмо от Председателя на АК-Благоевград до ВАС, относно провеждането на Общите  събрания на колегиите в страната, предвид издадената Заповед , на Министъра на Здравеопазването N РД-01-197/31.03.2021г.., относно забраната за провеждане на масови мероприятия.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

              1.Председателят докладва писмо от Арбитражен съд при БТПП с искане да се посочат адвокати членове на АК Русе за кандидати, поне трима на брой, за арбитри, които да бъдат вписани в листа към Регионалната палата.

 Бяха предложени следните кандидатури :

Адв.Красимира Кьорангелова : Предлагам адв.А. Ф.  Е..

Адв.Мария Букурова : Предлагам адв.А. П. К. .

Адв.Златан Златанов : Предлагам колегата Б. В. Ж..

Предложени бяха кандидатурите и на адв.Е. Д., адв.Е. С..

След проведени разговори с всички тях, дадоха съгласието си да бъдат предложени за вписване в регионалната листа, следните лица:

 • адв.А. Ф. Е.
 • адв.А. П.К.
 • адв.Б.В. Ж.

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                        ПРОТИВ – няма

                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът  взе РЕШЕНИЕ

Предлага на Арбитражен съд при БТПП кандидатурите за арбитри в листата към Регионалната колегия:

 • адв.А.Ф. Е.
 • адв.А. П. К.
 • адв.Б.В. Ж.

           Да се изготви писмо до Арбитражен съд при БТПП, съобразно взетото решение на АС с посочените, от него кандидати. Да се уведомят избраните адвокати, относно това какви документи следва да представят пред Арбитражен съд при БТПП.

        2.Председателят докладва постъпила покана от Юридическия факултет при РУ”Ангел Кънчев” за участие в семинар на тема „Развитие на Електронното наблюдение в Република България“, който ще се проведе  на 16 април 2021 г. /петък/ зала 1 „Канев център” от 9,00 часа. Към нея е посочен линк за онлайн участие в обучението.

Председателят уведоми АС, че поканата, ведно с линка за онлайн обучение, са оповестени на сайта на колегията.

ПО ТОЧКА ПЕТ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            Адв. Рена Стефанова докладва становище по жалба с вх.№80/08.03.2021г. от И. С. С.а и М. Г. М. срещу адв.С. Б Б.. Адвокат Б. е депозирала своите обяснения в законоустановения срок по чл.137 ал.1 от ЗА.

            На основание чл. 137 ал.5 от ЗА, адв. Рена Стефанова – докладва преписката, като счита, че в жалбата не се съдържат данни, попадащи в някои от хипотезите на чл. 132 от ЗА.

            Видно, както от изложеното в жалбата, така и от обяснението на адв. Б., отношенията и с жалбоподателите,  не са във връзка с упражняване на дейността и като адвокат.

Адв. Рена Стефанова – предлага на Адвокатския съвет да вземе решение за отказ  да се образува дисциплинарно производство, на основание чл. 137 ал.5 от ЗА, и да прекрати преписката, поради липса на извършено дисциплинарно нарушение.

                      След докладваното становище от адв. Рена Стефанова, обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

  Съветът взе РЕШЕНИЕ

На основание чл.137, ал.5, изр.2 ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв. С. Б. Б. по постъпил сигнал от И. С. С.а и М. Г.М. с вх.№ 80 /2021г. по описа на АК- Русе, поради липса на достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство, тъй като не са установени данни за извършено дисциплинарно нарушение по ЗА, ЕКА. В конкретния случай става въпрос за лични взаимоотношения между С., М. и Б., породени от гражданскоправен спор, по който са страни, а не  за такива между адвокат и клиент, поради което АС  ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

                Съгласно разпоредбата на чл.137 ал.6 от ЗА  отказа за образуване на дисциплинарно производство, може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщаването му,  пред Висшия адвокатски съвет.

Възлага  на административния секретар, да изпрати на жалбоподателите, на посочения, от тях адрес, съобщение за Решението на АС.

ПО ТОЧКА ШЕСТ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1.Секретарят на колегията адв. Звезделина Рафаилова, по молба на адв.Светослав Михов – дежурен член от АС Русе за м. март по ЗПП, неприсъстващ в настоящото заседание, запозна АС за възникнал проблем с изготвяне на становище по върнат отчет на адв.С. М. И.. Адв. И. е бил назначен за служебен  защитник в досъдебно производство по ДП201/2020г. Поради обективна невъзможност, да представлява обвиняемия, пред РРС по НОХД№1218/2020, е преупълномощил колегата си адв. Е. М.. Съгласно, указанията, предоставени от НБПП,  адв.И. е изготвил отчет за двете фази на производството – досъдебна и съдебна. Отчетът е бил върнат, от юрисконсулт М. М., работещ в НБПП, с указания да се изготвят два отделни отчета от двамата адвокати, участвали в процеса и защитавали обвиняемия.

            Адв. Михов предлага АС да изготви запитване до НБПП, по повод възникналия проблем, с оглед уеднаквяване на практиката при възникване занапред аналогични случаи.

                      След обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ

С оглед уеднаквяване на практиката при изготвянето на отчети от служебните защитници, да се изпрати запитване до НБПП,  което да  даде указания, след отговора на следните  въпроси:

1.При назначаване на служебен защитник, определен от съответния АС, който, при обективна невъзможност, не може да участва във всички фази на процеса и преупълномощи, с правата си, колега – адвокат, то „Кой следва да изготви и представи отчет пред НБПП-първоначално назначения или и двамата защитници?“;

2.От значение ли е, от кой момент възниква преупълномощаването-в смисъл, приключила ли е съответната фаза от производството или не?;

3.При приключила фаза на производството-всеки ли от служебните защитници изготвя отчет, за фазата, в която е представлявал обвиняемия или представя отчет само първоначално определения и назначен служебен защитник?;

4.При преупълномощаване, без да е приключила съответната фаза на производството, и двамата адвокати, едновременно ли, подават отчети, всеки за периода, през който е представлявал обвиняемия или отново само първоначално встъпилия, в процеса, защитник?       

          2.Секретарят на колегията адв.Звезделина Рафаилова предлага да се вземе решение – Да се изготвят ежемесечни финансови отчети-приходи, разходи, от Счетоводителя на АК-Русе, които да бъдат представяни на АС във второто, по ред, провеждано заседание на АС от месеца, следващ отчетния период.

 След обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът  взе

РЕШЕНИЕ №41

Да се изготвят финансови отчети-приходи, разходи, от счетоводителя на АК-Русе и да се представят за сведение, на второто, провеждано през месеца, заседание на АС,  следващ месеца, за който е изготвен финансовия отчет.

                 3.Секретарят на колегията адв. Звезделина Рафаилова докладва постъпила информация за изплатена сума на АК Русе, представляваща 10% от изплатената сума по постъпили отчети в НБПП и изплатени на адвокатите. Преведената дума възлиза на ……… лв.

     С Решение №2/17.11.2006 г. и  Решение по т.4 /19.01.2017 г. АС Русе се е произнесъл как следва да се разпределят средствата, постъпили от НБПП.

     В цитираните по-горе Решения, не е конкретизирано, дали от средствата, отчислени за разходи се покриват-разходите на АК-Русе или само тези, свързани с администриране на правната помощ.

Адв.Иван Василев : Разходите по поддръжка на офиса не следва да влизат в сумата, която се приспада. Следва да се приспадат само разходите по администриране на правната помощ.

Адв.Светлин Коларов : Не е редно да се покриват разходите на колегията, те следва да се покриват от постъпленията от членски внос.

Адв.Галина Димитрова : Купува се хартия, тонер – няма как да се раздели каква част е използвана по правната помощ и каква за кореспонденцията на колегията.

Адв.Звезделина Рафаилова : Предлагам да определим методика.

Адв.Иван Василев : Предлагам да фиксираме сума за разходи по администриране на правната помощ. Предлагам сума в размер на 300 лв.- за тримесечие.

Адв.Мария Букурова: Подкрепям колегата Василев.

Поради служебна ангажираност заседанието напусна резервния член адвокат Рена Стефанова.

След обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет взе

РЕШЕНИЕ №42

С Решение №42 от 15.04.2021 г.отменящо Решениe N2/17.11.2006 г., Решение по т.4/19.01.2017 г. на АС,  се Определя следната методика за разпределение на сумата постъпила  по чл.19 от ЗПП в АК-Русе, както следва :

1.1.- 60%, от постъпилата сума,  се разпределя, както следва:

1.1.1.-30% приход за Адвокатска колегия-Русе;

1.1.2.-30% възнаграждение за тримата членове на АС, работещи, през съответното тримесечие по ПП, разпределено по 10%, за всеки един от тях;

1.2.-40%, от постъпилата сума, се разпределя, както следва :

                 1.2.1-300 лв. разходи, за съответното тримесечие, свързани с администриране на правната помощ;

                 1.2.2-Остатъкът от сумата се разпределя, поравно, между служителите на АК-Русе, във връзка с администриране на правната помощ, от тяхна страна.

Съобразно Решение №42/15.04.2021 г. на АС, адв. Звезделина Рафаилова предлага следното разпределение на постъпилата сума в размер на 3728 лв. да се разпредели,  както следва :

 1. 30% от постъпилата  сума  в  размер   на   ……… лв. за Адвокатска Колегия-Русе
 2. 30% от постъпилата сума в размер на …….. лв., се разпределя поравно, между тримата членове на Адвокатския съвет, работили по ПП, а именно:

-Елеонора Борисова Караиванова                       …….. лв.

-Мария Николова Букурова                                  …….. лв.

-Светослав Стефанов Михов                                 …….. лв.

III.       40% от постъпилата сума в размер на ……… лв., се разпределя, както следва           

Разходи, направени от АК-Русе за администриране на правната помощ,

за първо тримесечие на 2021 г.                                 300.00 лв.

Материално стимулиране на служителите, работещи по ПП:

Ирина  Тодорова Димитрова                                     …… лв.

                        Симона Стоянова Стоянова                                     …… лв.

След извършеното разпределение за Адвокатска колегия Русе, обща сума в размер на …….. лв., включваща извършени разходи, по правната помощ  от 300 лв. и ……. лв., представляваща 30% от общото постъпление.

След проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет

РЕШИ

ПРИЕМА така направеното разпределение на постъпилата сума за първото тримесечие на 2021г  по чл.19 от ЗПП.

4.Постъпило е предложение от адв.Иван Василев – член на АС Русе, отговарящ за правната помощ, да се сформира комисия в състав :

-адв.Галина Димитрова- Зам. Председател

-адв. Иван Василев-член на АС

-Симона Стоянова – счетоводител при АК Русе,  работеща по ПП,

която да прегледа и унищожи всички документи за правна помощ, съхранявани в колегията, за периода от 2011 г. до 2017 г. включително, както и  досиета на адвокатите, по ПП,  със становищата, към тях, за същия период.

След унищожаване на посочените документи, Комисията изготвя протокол. Същият се докладва в първото заседание на Адвокатския съвет, следващо съставянето му.

След проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет

РЕШИ

ИЗБИРА КОМИСИЯ в състав:

1.адв.Галина Димитрова-Зам.-Председател;

2.адв.Иван Василев-член на АС;

3.Симона Стоянова-счетоводител на АК-Русе, работеща по ПП.

Възлага на Комисията да  унищожи всички документи по предоставената правна помощ, съхранявани в  АК-Русе, за периода от 2011 г. до 2017 г. включително, както и досиета на адвокатите по ПП, със становищата, към тях, за същия период.

                 Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа .

               Насрочва извънредно заседание на Адвокатския съвет на 22.04.2021 г. от 13.30 ч.

                                                                                Председател:/п/

                                                           Заместник-Председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                      Членове: /п/