Дневен ред за заседание на АС на 22.04.2021 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 22.04.2021г.:

  1. Отчет за дейността на Адвокатски съвет за 2020г.;
  2. Финансов отчет за 2020г. и проекто-бюджет за 2021г.;
  3. Разни.

22.04.2021г.                                                Адм.секретар:

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе: