Отчетен доклад на председателя на АК-Русе за 2020 год.

О Т Ч Е Т Е Н   Д О К Л А Д

на СЪВЕТА НА АДВОКАТСКАТА КОЛЕГИЯ РУСЕ

за периода от 01.01.2020 година до

31.12.2020 година

                                                  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ,

                      Днес провеждаме Общо събрание на Адвокатска колегия – град Русе, с което се отчита последната една година от работата на Адвокатския съвет .Измиталата година  беше белязана с редица организационни трудности,  породени от извънредната  епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

                           І. СЪСТАВ НА КОЛЕГИЯТА и на АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ

Към 31.12.2020 година колегията наброяваше 337    адвоката. През 2020 година сме  приели 11 адвоката, от които 1 младши. Отписани 4 адвоката по тяхно желание и един   с   решение от 21.12.2020 година на АС при АК-Русе ,  на основание чл.22 ал.2 във вр.ал.1 т.2 във вр. чл.5 ал.2 т.3 от Закона за адвокатурата.Решението е влязло в сила на  19.02.2021 година.

 За огромно  съжаление през годината се разделихме завинаги с колегите Митко Николаев и Иван Момчилов.    

Изминалата  2020 година , освен с усложнената епидемична обстановка и въведено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България и наложените във връзка с това  мерки с цел намаляването на риска от възникването на нови случаи на заразяване и разпространение на коронавирусната инфекци се отличи и с факта , че през този период  работиха съставите на два Адвокатски съвета на колегията.

Адвокатският съвет на колегията , избран в хода на проведено редовно Общо събрание на адвокатите , членуващи в Адвокатска колегия – град Русе , проведено през 2017 година продължи работата си в състав от 8 редовни и двама резервни члена  до 17.12.2020 година. Това се наложи  от факта , че избора на новите органи на адвокатската колегия, проведен през 2020 година  в хода на редовно Общо събрание на адвокатите , членуващи в Адвокатска колегия – град Русе  и при  допълнителен избор на органи беше оспорен , във връзка с което бяха образуване производства пред Висшия адвокатски съвет , а след това и пред Върховен касационен съд на Република България.

Съставът на този адвокатски съвет претърпя промяна и предвид обстоятелството , че на 20.02.2020 година адвокат Людмил Павлов – председател на Адвокатския съвет към този момент , депозира молба за напускането му  .Това наложи  на провеждане на процедура по избор на член от съвета , който да встъпи и зипълнява задълженията на  Председателят на съвета , както и избор на нов зам. Председател , до приключване на процедурата по избор  и конституиране на новите органи на адвокатската колегия. На свое заседание  Адвокатски съвет  при Адвокатска колегия – Русе реши адвокат  Светлин Коларов да встъпи и изпълнява длъжността Председател на АС при АК-Русе , до приключване на процедурата по избор  и конституиране на новите органи на адвокатската колегия, като за негов заместник бе избран  адвокат Георги Недков , встъпил , от резервен , като редовен член на Адвокатския съвет

 Адвокатска колегия – град Русе има представител  във ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ- колежката адв. Мария Ганева.

При осъществяване на дейността  си Адвокатския съвет се е ръководил и е спазвал Закона за адвокатурата, наредбите по него, решенията на Висшия адвокатски съвет и решенията на Общото събрание на колегията.Съгласно  чл.88,ал.1 от Закона, Адвокатския съвет следва да провежда редовните си заседания един път месечно.Настоящият и предходният АС   провеждаше в някои от месеците и по две заседания..На тези заседания членовете на съвета са участвали в работата му, няма провалено заседание поради липса на кворум.На голяма част от заседания са взели участие Председателят на  КС, а така също и Председателят на Дисциплинарния съд

Предходния адвокатски съвет , макар и да продължи дейността си с почти  цяла година над законоустановения  си мандат, изключително съвестно и отговорно се отнасяше към всички свои задължения и се стремеше в максимален обем да защитава интересите на колегията.От своя страна всички колеги се отнасяха толерантно и с доверие към нашата работа и това създаде предпоставки за нормално осъществяване на функциите на АС, ДС и КС.

На 25.01.2020 година беше проведено редовно Отчетно-изборно събрания на адвокатите , членуващи в Адвокатска колегия – град Русе , на което се проведе избор за органи на колегията.Невъзможността кандидат за Председател на АС да получи повече от  половината гласове от действителните бюлетини, наложи на осн. чл.  108 ал.1 от ЗА да бъде проведен допълнителен избор / балотаж / за избор на Председател на  Адвокатския съвет при Русенската адвокатска колегия  , който се реализира  на 02.02.2020г./ неделя / от 10.00ч  до 14.00 ч. с участието на следните кандидатите адв. Ангел Йорданов Стефанов и адв. Светослав Стефанов Михов.С решение на избирателната комисия от 02.02.2020 година , на  основание чл.108 ал.4 от ЗА за председател на АС при АК-Русе беше избран адв. Ангел Йорданов Стефанов. Решението на избирателната комисия, с което се обявява резултатът от избор на председател на АС при АК-Русе беше обжалвано по реда на чл.  7 от ЗА пред Висшия адвокатски съвет. Последният със свое решение остави депозираните  жалби без уважение , като потвърди решението на избирателната комисия.Срещу това решение  бяха депозирани жалби, което  наложи образуване на съдебни производства във Върховен касационен съд на Република България.С решение  от 08.12020 година на ВКС , постановено по гр. Дело № 1193/2020 година по описа на ВКС – IV гражданско отделение жалбата беше оставена без уважение , а решението на ВАС , с което е потвърдено решението на избирателната комисия за избор на орган на колегията беше оставено в сила.С влязло в сила на 11.12.2020 година определение на ВКС , постановено на 03.12.2020  година по гр. Дело № 2033/2020 година  по описа на ВКС – IV гражданско отделение производството по останалата част от жалбите беше прекратено , поради оттегляне на същите.       

С оглед  това , на 17.12.2020 година и в срока по чл. 110 от Закона за адвокатурата  бяха конституирани новите органи на Адвокатска колегия – град Русе , избрани избран в хода на проведено редовно Общо събрание на адвокатите , членуващи в Адвокатска колегия – град Русе , проведено през 2020 година и наложилия се  допълнителен избор на органи. За времето от 17.12.2020 година  ,  АС на колегията  работи в състав от осем основни члена и двама резервни члена.

 ІІ. ДЕЙНОСТ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ

Дейността на Адвокатския съвет бе в предвидените правомощия и обем на чл.89 от ЗА. През 2020година АС си постави следните  приоритети в своята работа:

Решаване на проблема със събираемостта на вноските към ВАС и АК-Русе.

Подобряване комуникация и взаимодействието между АК-Русе и РОС , РРС, РОП, РРП, ОД МВР-Русе и съответните РУ

Работа с млади адвокати

Противодействие на нелоялната конкуренция

Създаване на комисии

През 2020 година , макар  с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание  на Република България  да беше обявено извънредно положение и въпреки трудностите , създадени от извънредната  епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 АС продължи да изпълнява вменените му задължения.Във връзка с това на 16.03.2020 година беше създадена организация , заседанията на адвокатския съвет да се провеждат дистанционно, като решенията се вземаха неприсъствено.

   В офиса на Адвокатската колегия бяха въведени строги мерки за елиминиране риска от заразяване и разпостраняване на коронавирусната инфекция.

    Отчитайки трудностите при упражняване на адвокатската дейност от членовете на колегията  , наложили се в резултат на извънредната  епидемична обстановка на територията на страната Адвокатски съвет  на 01.04.2020 година взе решение, с което отсрочи внасянето на  дължимите вноски от адвокатите към Адвокатска колегия – Русе за месец април и месец май  2020година . до 31.10.2020 година .                 

                            Адвокатският съвет установи , че неправилно се определят възнаграждения на  назначени адвокати  за особени представители по дела, в случаите на обективно съединяване на искове. Във връзка с това незабавно адвокатският съвет предприе действия , като сезира  Председателя на Русенски районен съд.

                           Със свое решение от 14.04.2020 година АС изрази подкрепата си към Отвореното писмо на АК-Бургас , изразяващо  възмущението си от изявлението на Министър – председателя на Република България – Бойко Борисов   , изпратено до Министерски съвет , Председателя на Народното събрание и Министър – председателя  на страната.                        

                            Адвокатският съвет в свое писмо до председателите на Русенски окръжен съд и Русенски районен съд изрази позицията си във връзка с ограничения достъп на адвокатите до сградата и съответно службите в съдилищата , водещ до невъзможността да изпълняват в пълен обем задълженията си , произтичащи от Закона за адвокатурата.

                            Адвокатският съвет не остана безразличен и изрази подкрепата си към АК-Хасково и АС- Смолян  за позицията им да се превежда 50 процента от събрания членски внос към ВАС.

                           Адвокатският съвет се присъедини и към искането на АК-Пловдив за депозиране на оставки от Главния прокурор на Република България и министъра на правосъдието .

                           Категорична бе позицията на АС  срещу въвеждането на единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма.

                        Със своя изрична декларация АС се обяви против въвеждане на принудителна съдебна ваканция от 15.11.2020 година до 31.12.2020 година.

                          През месец септември 2020 година беше проведена Есенна национална конференция на Българската  адвокатура в град Варна. Участие в нея взеха адв. Георги Недков и адв. Ангел Стефанов.

                          Изпълнявайки задълженията си АС установи , че са налице предпоставки за отписване на адв. Асен Станчев , като адвокат в АК-Русе , поради което се самосезира.Беше  извършване на проверка , в резултат на която се установи , че са налице пречки адв. Асен Станчев да продължи да упражнява адвокатска професия. Със свое решение от 21.12.2020 година АС при АК-Русе отписа  адв.Асен Василев Станчев  на основание чл.22 ал.2 във вр.ал.1 т.2 във вр. чл.5 ал.2 т.3 от Закона за адвокатурата.

                        Съобразявайки факта , че предстои провеждане на общо събрание на адвокатите в страната , АС избра състав на избирателна комисия , чийто брой бе съобразен с разпоредбата на чл. 101 от ЗА.

                       Пандемията от COVID-19 отне възможността за организиране на присъствени семинари . Въпреки това , макар и в условията на епидемична обстановка  Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ осъществяваше  своята семинарна дейност в електронна среда чрез провеждане на онлайн семинари. Всички онлайн обучения от началото на месец март 2020 г. се излъчваха  на Фейсбук страницата на Центъра на следния линк: https://www.facebook.com/AttorneysTrainingCenter.

                         През отчетния период беше оказана финансова помощ на един адвокат в размер на 500 лева.АС предостави финансова помощ и на трима  адвоката, станали родители в размер  на  300 лева за родено дете.

От всичко посочено може да се направи извод, че през отчетният период продължиха да се полагат много усилия от страна на АС да реализира поставените цели.

В  АС са  сформирани   следните комисии, които да подпомагат работата на съвета :

-Комисия за трансгранично сътрудничество

-Комисия за сътрудничество с Юридическия факултет на РУ с членове

-Комисия за връзки с институциите с членове

-Комисия за работа по ЗПП

-Комисия за унищожаване на становища по ЗПП с изтекъл давностен срок

                           -Комисия за работа с младите адвокати с председател ;

                          – Комисия за противодействие на  нелоялната конкуренция

                          ІІІ.ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ на АС

                           В колегията и тази година работихме с двама служители на щат-административен секретар Ирина Петкова и касиер-счетоводител Симона Стоянова.

                         При изпълнение на текущите си задължения АС провежда редовно насрочените заседания – присъствено и неприсъствено при активното участие на всички свои членове.Отсъствията от заседания бяха само по уважителни причини.Поради големият обем от работа, в заседанията и в работата на АС редовно  взимаха участие и резервните членове на съвета.Заседанията на АС се ръководеха от председателя на АС, а при негово отсъствие , наложено от служебни ангажименти от заместник – председателя. За заседанията на АС административния секретар води протокол на хартиен носител, а  след изготвянето  и подписването  им от присъствалите членове на съвета  ги публикува на сайта на колегията.

                       Важно за работата на колегията е  навременното изпълнение на задължението от страна на повечето  адвокат за заплащане на членския внос към колегията и към ВАС.Това  са единствените средства, с които колегията разполага за администриране и организиране на цялостната си дейност .Отчитайки обществено-икономическите условия , както и епидемичната обстановка в страната , на  01-02.042020 година АС при АК-Русе  взе решение, внасянето на вноските за месеците април и май 2020 година да бъдат отсрочено до 31.10.2020 година . С решение на  ВАС  за месеците  март , април и май 2020 година , адвокатите в страната бяха освободени от внасяне на вноски.Към края на 2020 година един колега  пренебрегва задължението си за плащане  на членския внос Следва да се отчете обаче, че АС винаги изключително отговорно и грижливо се е отнасял към парите на колегията и всички разходи са правени по общо решение на АС и при преценка на най-добрите и изгодни предложения. През изтеклата години  колегията завършва отчетния период с наличност от 74 752, 97 лева , при наличност в началото от 58 690,65 лева .

                       Продължаване на работата по подобряване комуникацията между АС и адвокатите в Русенската адвокатска колегия и подобряване достъпа им до актуална информация за работата на колегията  .                       

                          Продължихме практиката всички новости в колегията да се съобщават персонално на електронните адреси на колегите, които те са предоставили. Персоналното информиране по имейл на всеки един член на колегията за важни събития, свързани с адвокатурата, както и със евентуални задължения, които адвокатът следва да изпълни към колегията са голямо улеснение за всеки един от нас.

                       Русенската адвокатска колегия разполага с офис, където се осъществява административната и обучителната дейност  на колегията и конферентна зала, в която се провеждат редица общи мероприятия, а така също се отдава и под наем по решение на АС.

                                       IV ПРАВНА ПОМОЩ                

                       Във връзка с организация и осъществяването на правната помощ бе извършена сериозна работа , както от членовете на  АС, така и от щатните ни служители.

               Продължиха  усилията за организирането и правилното разпределение на дейността във връзка с осъществяване на правната помощ. През отчетния период 233 бр. адвокати от нашата колегия работят по Закона за правната помощ, като 123 бр. от тях са вписани в списъка на дежурните адвокати.От общата бройка, правна помощ по  наказателни дела осъществяват  167 бр. адвокати, а по граждански и административни дела 214 бр. адвоката.Тенденцията на увеличаване броя на адвокатите в колегията води и до увеличаване на броя на колегите, които работят за осъществяване на правната помощ.От адвокатския съвет за правната помощ отговаря адв. Галина Димитрова и комисия в състав адв. Ангел Стефанов, адв. Иван Дочев, и втора комисия в състав от адв.Валентин Вълков, адв. Светослав Михов и адв. Иванка Янчева, които са подпомагани от двете ни служителки- Ирина Петкова и Симона Стоянова.

               През периода в АС са постъпили 1083 бр.  искания, при 1310 бр.  искания   за  2019 г, което е със 227 броя по-малко  от предходната година.По всички тези искания  своевременно са определени адвокати, като незабавно е изпратена информация за това на искащия орган.През периода  са постъпили, обработени и изпратени на НБПП  690 бр. отчети,  което е само с 20 бр. отчета по-малко  от същия период за предходната година през която отчетите са били 710 бр. , но трябва да се има  предвид ,че за периода от месец март до месец май 2020 год. по време на Covid пандемията, Националното бюро за правна помощ беше преустановило работа по обработване на отчети. Затворените съдилища също възпрепятстваха адвокатите да получат нужните им документи по окомплектоване на своите отчети за съответния период (март-май 2020 год.). Като заключение може да отбележим,че независимо от непредвидимата Covid пандемия , броя на обработените и изпратени отчети към Националното бюро за правна помощ са в приличен брой и разликата от 20 бр.  по-малко от миналогодишно изпратените отчети показва,че работата по правна помощ върви много добре.  

                 Горните констатации са явно отражение на общите икономически и обществени условия в страната.

                  За  2020 г. от НБПП са изплатени 11 242 лева.

                  Като обобщение може да се каже, че през изтеклия период, както служителите ни, така и членовете на АС работиха  по своевременното предоставяне на правна помощ, обработката на докладите и срещите и разговорите с НБПП.Резултат от този труд е своевременното обработване на исканията за предоставяне на правна помощ, отчетите на колегите и заплащане на положения труд.Към настоящия момент няма просрочени плащания за осъществена правна помощ.

            V.ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ

Важна част от работата на АС представляваше разглеждането на жалби и сигнали срещу адвокати.Всички те се разглеждаха в установените от закона срокове.

През 2020г. са постъпили 13 броя жалби и сигнали против адвокати.Към края на 2020година  са разгледани  и решени 13 преписки , като 10 са , образувани въз основа на постъпили жалби през 2020 година , а 3  преписки са останали висящи от 2019 година.12 броя преписки са приключили с решения на АС , с които е постановен отказ за образуване на дисциплинарни производства. По една от преписките Председателя на ДС е отправил лично предупреждение към адвоката  по чл. 133,ал.4 от ЗА. Към края на 2020 година .По една от преписките е било образувано дисциплинарно производство – ДД № 1 / 2020 година по описа на АК-Русе, което все още е висящо.

По всеки сигнал или жалба срещу адвокат е искано обяснения от съответния колега, като  член на адвокатския съвет е определян за докладчик, извършващ проверка.При необходимост са събирани и  доказателства, за изясняване на фактите по случая.Важно е да се знае, че всеки член на съвета, който е бил докладчик по преписка срещу колега се е отнасял изключително отговорно и компетентно към задълженията си и няма забавяне на преписки, както и няма направени отводи срещу определените докладчици. 

Колеги, и през изтеклата година Адвокатският съвет се е стремил да защитава професионалните интереси и правата на членовете на колегията,  да създава условия за спокойна професионална работа и да спомага за професионалното  израстване и утвърждаване на всички нас.Надявам се в своите изказвания да дадете  конструктивни предложения за работата на органите на нашата колегия и да очертаете приоритетите за следващия им  мандат.

   Благодаря за вниманието Ви.

19.04.2021 година.                                                

Град Русе

                                                                Председател на Адвокатски съвет при

                                                                Адвокатска колегия – град Русе : 

                                                                                         адв. Ангел Стефанов