Протокол на избирателната комисия от 25.04.2021 год.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

             ЗА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА .

        ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав  : ДИМИТЪР ИВАНОВ РОЕВ –председател, КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ и БОРИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ЖЕЧЕВ    членове, констатира следното :

          На   24.0425.04.2021г., в гр.Русе,  се проведе тайно гласуване  за  избор на ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА на 29 и 30.05.2021г.

Гласуването  започна  от 13.00 часа на 24.04.2021г. до 17.00 часа в зала в „БИБЛИОТЕКАТА” на Русенската адвокатска колегия и продължи  на 25.04.2021г. от 11.00ч.  до  14.00  часа на същото място.

     Гласуваха 62 адвокати, от които  43 лично  и 19 като пълномощници .

    В избирателната  урна, след разпечатването й  се намериха  62 плика, в които  при отварянето  им 62 бюлетини .

  От тях  действителни  61 бр.              Недействителни  1 бр.

За избран следва да бъде определен кандидатът, получил 31 бр. или повече от валидните гласове .

След преброяването на валидните бюлетини беше констатиран следният резултат :

 • Адв.Милена Петрова Карачорова- 22 гласа
 • Адв.Димитър Кирилов Терзиев-20 гласа
 • Адв.Румяна Иванова Костова-21 гласа
 • Адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова -31 гласа
 • Адв.Рена Енчева Стефанова-32 гласа
 • Адв.Даниела Георгиева Иванова- 15 гласа
 • Адв.Златан Стоянов Златанов-28 гласа
 • Адв.Мария Симеонова Ганева-38 гласа
 • Адв.Елеонора Борисова Караиванова-31 гласа
 • Адв.Елка Николова Дочева-26 гласа
 • Адв.Ралица Иванова Христова-21 гласа
 • Адв.Николинка Христова Мянкова-43 гласа
 • Адв.Ангел Йорданов Стефанов-48 гласа
 • Адв.Красимира Александрова Кьорангелова –Нинова-17 гласа
 • Адв.Екатерина Василева Заякова-17 гласа
 • Адв.Катя Атанасова Бърдарова- Димова-10 гласа
 • Адв.Георги Недков Петров-11 гласа

       Избирателната комисия определи за избрани за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната  следните адвокати :  

 • Адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова
 • Адв.Рена Енчева Стефанова
 • Адв.Мария Симеонова Ганева
 • Адв.Елеонора Борисова Караиванова
 • Адв.Николинка Христова Мянкова
 • Адв.Ангел Йорданов Стефанов

        Избирателната комисия констатира, че след провеждането на основния избор определената квота за делегати на колегията от 9 човека остава непопълнена с трима делегати, с оглед на което за попълване на квотата на основание чл.108 ал.1 от ЗА следва да бъде проведен допълнителен избор между следните допуснати кандидати :

 • Адв.Милена Петрова Карачорова
 • Адв.Димитър Кирилов Терзиев
 • Адв.Румяна Иванова Костова
 • Адв.Даниела Георгиева Иванова
 • Адв.Златан Стоянов Златанов
 • Адв.Елка Николова Дочева
 • Адв.Ралица Иванова Христова
 • Адв.Красимира Александрова Кьорангелова –Нинова
 • Адв.Екатерина Василева Заякова
 • Адв.Катя Атанасова Бърдарова- Димова
 • Адв.Георги Недков Петров

               Като взе предвид гореизложеното, избирателната комисия РЕШИ:

 Насрочва ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР  на делегати, който ще се проведе на 02.05.2021г. от 9.00ч до 11.00ч. в „Библиотеката” на Русенската адвокатска колегия.

               Да бъде изготвена бюлетина, в която да бъдат посочени трите имена , юридическият и адвокатският стаж на 11-те кандидати с указание, че следва да бъдат посочени само трима или по-малко от тях.

           Текстът на настоящия протокол да бъде поставен на видно място в канцеларията на Адвокатската колегия и да бъде обявен на електронната страница на Адвокатската колегия.

                                        ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ :

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

                                                                  ЧЛЕНОВЕ :  1./п/

                                                                                           2./п/