Протокол от редовно общо отчетно събрание 2021 год.

                                                      ПРОТОКОЛ

                     НА ОБЩОТО ГОДИШНО РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

       НА РУСЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ И ИЗБОР ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА

     ОТЧЕТНО – ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ, НАСРОЧЕНО

                                                 ЗА 29-30.05.2021г.

                     Днес, 24.04.2021г. в град Русе, в  конферентната зала на Адвокатска колегия Русе, ул.”Александровска” № 71 ет.3 се проведе редовно Общо годишно отчетно събрание на Русенска адвокатска колегия и избор за делегати на отчетно-изборното събрание на Адвокатурата, насрочено за 29 – 30.05.2021г.

                    В обявения начален час – 9.30 часа от общо вписаните в регистъра на Адвокатска колегия Русе 338 адвоката, съгласно списъка – неразделна част от този протокол, на събранието присъстват 13 адвоката, от които 3 адвоката – с пълномощни, или общо 16 адвоката.

                    Председателят на Адвокатския съвет – адвокат Ангел Стефанов обяви:

                    Съгласно чл.81 ал.4 от Закона за адвокатурата няма кворум за откриване на събранието в 9.30 часа. Този кворум е 2/3 от членовете на колегията да присъстват лично или чрез адвокат – пълномощник. Предвид липсата на кворум събранието се отлага за 10.30 часа.

                    Събранието беше открито в 10.30 часа от председателя на Адвокатския съвет – адвокат Ангел Стефанов съгласно чл.81 ал.4 изр.2 от Закона за адвокатурата в присъствието лично на 35 адвокати и представените чрез адвокат-пълномощник  15 адвоката, общо 50 адвоката.

                    Председателят на Адвокатския съвет – адвокат Ангел Стефанов, направи следните уточнения:

                    1/ Всички знаем, че събранието се провежда в една по-сложна обстановка. За провеждането на събранието са съобразени всички изисквания за спазване на противоепидемичните мерки, определени със Заповед № РД-01-240/ 16.04.2021г. на Министъра на здравеопазването. На събранието не присъстват колеги с изразени симптоми на COVID 19 и респираторни болести, осигурени са предпазни маски, дезинфектанти и всичко необходимо, за да протече събранието без риск за здравето на присъстващите.

                    2/ Освен това има издадени указания от Министъра на здравеопазването, при възможност да се намали продължителността на мероприятието, поради което моля изказванията да бъдат конкретни и по възможност концентрирани само върху точките от дневния ред. 

                    3/ В тази връзка предлагам отчетното събрание да се проведе от 10.30 часа до 13.00 часа, а гласуването за делегати на Отчетно-изборното събрание на адвокатите в страната, насрочено за 29-30 май 2021г., да се проведе в офиса на Адвокатска колегия Русе –  днес – 24.04.2021г. – от 13.30 часа до 17.00 часа, както и на следващия ден – 25.04.2021г. – в офиса на Адвокатска колегия Русе – от 11.00 ч. до 14.00 часа.

                    4/ За провеждане на днешното събрание следва да изберем председател и секретар-протоколист на събранието. Правя следните предложения: за председател на събранието да бъде избрана адвокат Галина Димитрова и за секретар-протоколист Ирина Димитрова.

                       5/ Списъкът на адвокатите пълномощници и упълномощителите  е обявен при секретаря на събранието и ще бъде приложен към протокола .

                    Общото събрание проведе явно гласуване за направените предложения за времевото провеждане на събранието и избора, както и за избиране на председател и секретар на събранието.

                    ПРОТИВ – няма

                    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

                    С единодушие на присъстващите и представените адвокати Общото събрание прие:                    

                    РЕШЕНИЕ № 1:

                    1/ Редовното отчетно общо събрание да се проведе от 10.30 часа до 13.00 часа в конферентната зала на колегията.

                    2/ Гласуването за делегати на Отчетно-изборното събрание на адвокатите в страната, насрочено за 29-30 май 2021г., да се проведе в зала „Библиотеката” на Русенска адвокатска колегия днес – 24.04.2021г. от 13.30 часа до 17.00 часа и на 25.04.2021г. – от 11.00 часа до 14.00 часа в същата зала.

                    3/ Избира за председател на събранието адвокат Галина Димитрова.

                    4/ Избира на секретар-протоколист на събранието Ирина Димитрова.                   

                    Председателят на събранието – адвокат Галина Димитрова,  направи предварителни уточнения по процедурни въпроси:

                    1/ Колеги, независимо сложността на обстановката в страната, няма пречки днешното редовно годишно отчетно събрание и избора на делегати за Общото отчетно-изборно събрание на Адвокатурата, да бъде проведено, но при спазване на всички действащи противоепидемични мерки. Затова ще ви помоля до края на събранието и избора за делегати, всички добросъвестно да спазваме тези мерки, които са ви известни. В офиса на колегията са взети всички мерки относно дезинфекция на помещенията, мебелите, столовете. Има осигурени маски и дезинфектанти, столовете са наредени на изискуемото разстояние, така че всеки от вас да бъде спокоен.

                    2/ Напомням на присъстващите, че решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване съгласно чл.81 ал.8 от Закона за адвокатурата, освен тези за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната. Относно начина и процедурата за гласуване за делегати, в края на събранието ще направи разяснения адвокат Димитър Роев – председател на избирателната комисия.

                    3/ Напомням на присъстващите ограниченията по чл.49 ал.2 вр. ал.1от ЗА – адвокат, който не е изпълнил задълженията си по ал.1 за плащане на дължимите вноски към адвокатската колегия и Висшия адвокатски съвет, за месеца предхождащ изборите за органи на адвокатурата /т.е. – месец март/, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи.

                    По изготвения пълен списък на адвокатите са направени отбелязвания срещу имената на тези адвокати, които не са изпълнили задължението си за месец март. няма пречка и се дава възможност в момента неизпълнилите задълженията си до месец март 2021г. включително, да платят.

                    4/ Предлагам за ефективното протичане на събранието да изберем двама  преброители за явния вот. Моля за предложения относно бройката и преброители.

                   Бяха направени следните предложения:

                    – адвокат Светослав Михов

                    – адвокат Красимира Кьорангелова

                    – адвокат Георги Недков

                    Адвокат Красимира Кьорангелова: Колеги, правя си отвод и поддържам предложението за преброители на явния вот да изберем двама души.

                   Поради липса на други предложения, Общото събрание проведе явно гласуване:

                   ПРОТИВ – няма

                   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

                   С единодушие на присъстващите и представените адвокати Общото събрание прие:                    

                    РЕШЕНИЕ № 2:

                    1/ За преброители да бъдат избрани двама адвоката.

                    2/ Избира за преброители на явния вот адвокат Светослав Михов и адвокат Георги Недков.  

                     5/ На следващо място искам да уточня, че в хода на събранието следва да изберем и двама членове на колегията, неангажирани в изборния процес, които да присъстват при запечатване и отпечатване на изборната урна, каквото е изискването на  чл.106 ал.1 от Закона за адвокатурата – „След приключване на избора избирателната комисия разпечатва избирателните кутии в присъствието на двама членове на адвокатската колегия, неангажирани в изборния процес и ИЗБРАНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО от общото събрание.”

                      Т.е. – тези колеги трябва да имат възможност да присъстват към момента на започване на избора и към момента на приключването му на 25.04.21г. Казвам предварително това изискване, за да може да сондирате мнение помежду си. 

                      След тези уточнения вече можем да пристъпим към провеждане на редовното общо годишно отчетно събрание на АК Русе.

                      Припомням, че Поканата и Дневният ред на събранието са публикувани своевременно в ДВ бр. 21 от 12.03.2021г., стр. 240. В определения срок /20 дни преди събранието/ по чл.81 ал.3 от Закона за адвокатурата/ не са постъпили  писмени предложения за допълване или промяна на дневния ред.  

                      Дневният ред е:

                      1/ Отчет за дейността на Адвокатския съвет през отчетната 2020г.

                      2/ Доклад на Контролния съвет за отчетната 2020г.

                      3/ Отчет на Дисциплинарния съд за отчетната 2020г.

                      4/ Приемане бюджета на Адвокатска колегия Русе за 2021 финансова година.

                      5/ Избор на делегати за Общото отчетно-изборно събрание на адвокатите в страната.

                      6/ Разни

                      Адв.Галина Димитрова: Предвид сложната обстановка и указанията на Министъра на здравеопазването за времетраенето на провежданите събрания, предлагам  точка „Разни” да бъде изтеглена преди упражняване на  тайния вот за избор на делегати. Така се случва на всяко изборно събрание. А в случая и ще избегнем по-продължително време на престой на повече хора в офиса. Към този момент в точка „разни” се предвижда да бъде изслушан председателя на Избирателната комисия – адвокат Димитър Роев, който ще даде разяснения  за начина, по който ще се проведе избора. На второ място се предвижда избора на двама членове, които да присъстват при затваряне и отваряне на изборната урна.

                      Поради липса на други предложения, Общото събрание проведе явно гласуване:

                     ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

                    С единодушие на присъстващите и представените адвокати Общото събрание прие:                    

                    РЕШЕНИЕ № 3:               

                    Точка „Разни” от дневния ред да бъде разгледана преди избора за делегати.

                    Преди започване на своята работа с едноминутно мълчание събранието почете паметта на починалите през годината адвокати – Митко Любчев Николаев и Иван Иванов Момчилов.

                    Председателят на събранието – адвокат Галина Димитрова, направи предложение по процедурата, а именно :

                    Колеги, предлагам отчетите, докладите и проекто-бюджета за 2021г. да бъдат изслушани анблок  и едва след това да пристъпим към изказвания, предложения и отговори на въпроси по тях. След като приключим разискванията да се премине към гласуване за приемането им от събранието.  

                    Поради липса на други предложения, Общото събрание проведе явно гласуване:

                     ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

                    С единодушие на присъстващите и представените адвокати Общото събрание прие:                     

                    РЕШЕНИЕ № 4:    

                    Събранието да изслуша докладите и отчетите за 2020г., и проекто-бюджета за 2021-ва финансова година анблок, след което да се проведат изказванията, предложенията и отговорите на поставени въпроси по тях и гласуванията за приемането им.

                    По точка първа от дневния ред – „Отчет за дейността на Адвокатския съвет през 2020г.”

                    Председателят на Адвокатския съвет – адвокат Ангел Стефанов прочете пред събранието Отчета за дейността на АС през 2020г.

                    Отчетът за дейността на АС Русе през изтеклата 2020г. е приложен към настоящия протокол.

                   По точка втора от дневния ред – „Доклад на Контролния съвет за 2020г.”

                   Председателят на Контролния съвет – адвокат Пламен Георгиев прочете пред събранието Доклада за работата на Контролния съвет  през изтеклата 2020г.

                  Докладът за работата на Контролния съвет  през изтеклата 2020г. е приложен към настоящия протокол.

                  Адв.Пламен Георгиев: Колеги, предвид констатациите в доклада, се установява, че не винаги предвидените по пера суми са достатъчни за покриване на съответните разходи, а има пера, по които пък сумите не се налага да бъдат изразходвани. В тази връзка считам за удачно да направя едно предложение, което да бъде поставено на гласуване от Общото събрание.  Предлагам събранието да даде правомощия на Адвокатския съвет за оперативна самостоятелност, при необходимост, да прави разместване, пренасочване на предвидени в бюджета разходи на средства по пера. Практиката показва, че това се налага, но както знаете за начина на разходване на средствата в бюджета се произнася именно Общото събрание, което през годината е почти невъзможно да бъде свикано, а и не е рационално да се свиква Общо събрание за всеки отделен случай.

                   Освен това в отчета и бюджета на Адвокатската колегия трябва да има отделно перо за транзитно преминаване на отчисленията за Висш адвокатски съвет както в приходната, така и в разходната част. Няма друг начин за отчитане на членският внос за ВАС, който преминава през касата и банковата сметка на колегията.

                  По точка трета от дневния ред – „Отчет на Дисциплинарния съд за 2020г.”

                    Председателят на Дисциплинарния съд  – адвокат Красимира Кьорангелова  изнесе пред събранието Доклада за работата на Дисциплинарния съд при АК-Русе  през изтеклата 2020г.

                   Докладът за работата на Дисциплинарния съд за 2020г. е приложен към настоящия протокол.

                   По точка четвърта от дневния ред – „Приемане бюджета на Адвокатска колегия Русе за 2021 финансова година”

                   Секретарят на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе – адвокат Звезделина Рафаилова –  докладва пред Общото събрание  Проекта за бюджет на  Адвокатската колегия за финансовата 2021г.

                   Проектът за бюджет на Адвокатска колегия Русе за финансовата 2021г. е приложен към настоящия протокол.

                   Председателят на събранието – адвокат Галина Димитрова, покани присъстващите за изказвания и предложения по всички отчети, доклади и проекто-бюджета, както и по всички други въпроси за бъдещата работа за цялостното развитие на колегията.

                   Адв.Пламен Георгиев:

                  Предлагам отчетите на АС, КС и ДС да бъдат приети в този вид и да се гласува да се освободят от отговорност съответните органи  както старите, които функционираха до встъпването на новоизбраните, така и да се освободят от отговорност и новоизбраните, които се конституираха на 17.12.2020г.

                  Предлагам Адвокатския съвет да оперира в така предложената рамка на бюджета за 2021г., но при необходимост в рамката на така приетия бюджет да има самостоятелност да размества средства по пера.

                  Адв.Емилия Григорова:

                  Считам, че идеята за групова застраховка професионална отговорност е добра, но в тази обстановка на нараснал брой заболели, не следва ли да се организират медицински прегледи преди и след прекаран КОВИД 19.

                  Адв.Мария Букурова:

                  Предложението на адвокат Пламен Георгиев е добро за пренасочване на средства в рамката на така предложения бюджет при необходимост.

                 Адв.Галина Димитрова: В предложението на адвокат Емилия Григорова е може би има смисъл, но считам, че то е по-скоро от компетенциите на Адвокатския съвет. Средствата в бюджета към момента към съответното перо не биха могли да покрият такива разходи. Ако приемем да се пренасочват средства по пера, би могло да се помисли за осигуряване в рамките на бюджета за прегледи на прекаралите КОВИД 19.

                Адв.Светослав Михов :Да има генерална организация за прегледи или финансова подкрепа?

                Адв.Емилия Григорова: И финансова подкрепа и организация. Както в големи фирми в определен месец, в определена лаборатория да се правят пълни профилактични прегледи и това да бъде финансирано от колегията. Имам предвид във връзка с КОВИД 19.

                 Адв.Георги Недков: Всеки е задължен чрез личния си лекар да си прави веднъж годишно профилактични прегледи.

                Адв.Галина Димитрова : Колега Григорова, направете писмено предложение към Адвокатския съвет, а ако има нужда от финансова помощ за конкретен адвокат след представяне на съответната документация и съгласно критериите за отпускане на финансова помощ, Адвокатският съвет ще прецени евентуално финансово да помогне на затруднени колеги.

                 Контактите помежду ни са ограничени и адвокатският съвет не знае какво е състоянието на всеки колега. Всеки, който е отправил писмено искане за отпускане на финансова помощ, му е разгледано искането и адвокатският съвет се е произнасял с решение. Това предложение на колегата Григорова трябва да се проучи, но считам, че събранието няма как да вземе решение днес по това предложение.

                 Адв.Рена Стефанова : Колеги, ако предложението на адвокат Григорова е във връзка с КОВИД 19 да се осигурят „зелени коридори”, това вече беше направено за ваксинацията, но ако говорим за обикновени профилактични прегледи всеки следва да си ги направи при ОПЛ.

                 Адв.Ангел Стефанов: Предлагам да отправите предложението писмено до Адвокатския съвет и ще бъде разгледано на едно от следващите заседания.

                 Адв.Златан Златанов: Предвид стадния имунитет и липсата на социална комуникация, предлагам да имаме повече възможност да се събираме както на семинари така и по повод празници.

                  Адв.Ангел Стефанов:За съжаление, колеги, трябва да се съобразяваме с противоепидемичните мерки. Има идеи в тази насока, но все пак ще трябва да се съобразим с мерките.

                  Адв.Пламен Георгиев: Би следвало да бъдат организирани прегледи, но по-важно е, че следва за работещите по трудов договор да имаме сключен договор със Служба по трудова медицина.

                 Адв.Галина Димитрова : Колега Георгиев, имаме сключен такъв договор за служителките. Този въпрос за профилактични прегледи ще бъде разгледан на адвокатски съвет.Тук сме членовете на съвета и ще вземем някакво решение в една или друга насока.

                 Адв.Ангел Стефанов: Ако желаете да го формулирате и представите на адвокатския съвет, няма пречка да бъде разгледано. Считам, че е от компетентността на Адвокатският съвет, а не на Общото събрание.

                 Адв.Галина Димитрова : Други желаещи за изказвания и предложения?

                 Адв.Катя Димова: За пропускателния режим в съдилищата нищо не се казва. Ограничени сме във времето, не можем пълноценно да си вършим работата. Поне адвокатите да могат да влизат в канцеларията с по-облекчен режим.

                Адв.Галина Димитрова: За този проблем в  Адвокатския съвет постъпи изрично становище и предложение от група адвокати. Становището се разгледа на  последното заседание и с решение на АС е  сформиран екип от трима адвокати :  адв.Светослав Михов, адв.Мария Букурова и адв.Андрей Желязков, които да изготвят становище и да осъществят комуникацията с  административните ръководители на РОС, РРС и Административен съд Русе за промяна на пропускателния режим за адвокати и достъпа до сградата през централния вход.

                 Адв.Людмила Максимова: Считам, че няма проблем да се отпуснат мерките за влизане в сградата и ползване на канцелариите при положение, че там са ваксинирани всички.

                Адв.Галина Димитрова : Проблемът не е само дали са ваксинирани или не, проблемът е друг. Не храним много надежда, че въпросът ще се разреши веднага. Обсъждахме го на адвокатски съвет, изразиха се становища, че предстои смяна на административните ръководители  и не е ясно дали ще има воля за преговори с нас и поемане на ангажимент за разхлабване на пропускателния режим за адвокати.

                 Адв.Ангел Стефанов: Въпросът е дали сега действащите ръководители ще поемат отговорност за промяна в организацията на работното време за обслужване на адвокати. А действия са предприети от страна на съвета.

                  Адв.Светослав Михов : Екипът е изготвил становище, което ще внесе в понеделник в канцеларията на колегията и  същото ще се докладва за становище на следващия съвет. Като идея е заложено адвокатите да влизат от 9.00 ч до 12,00 часа и от 13.00ч. до 17,00ч. като в този диапазон да могат да си свършат работата в съответните канцеларии и достъпа за адвокати да става през централния вход на сградата. Не знам каква рамка ще приеме съвета.

                   Адв.Екатерина Заякова : Колеги, всичко това което коментираме са организационно технически неща, които приличат на въпросите, които разискват във всяка земеделска кооперация, всяка етажна собственост при провеждане на събрание. Ние не говорим къде ни поставиха и от къде трябва да  отвоюваме челно място на адвокатурата. Колегите от софийската адвокатска колегия реагират остро на всичко това, което се случва в последно време. Приемат Декларация срещу обидното изказване на министър председателя в оставка по повод адвокатите и техните клиенти, от друга страна може би сте прочели онова скандално решение на съдия от Софийски районен съд, който пресмята до детайли колко пари са необходими да дишаме. Той решава ние как да живеем, семействата ни, как да се издържаме и как да професираме. Това се усеща и в решения и на наши съдии, които по безобразен начин отрязват хонорари, отношението, което имат към нас в залите, да не говорим и за отношението на служителите в деловодството към нас. Всичко това се случва, защото ние мълчим по тия въпроси години наред. Миналата година на събранието ние спорихме продължително за минималните възнаграждения по наредбата, но не  обръщаме внимание на отношението към адвоката като институция. Адвоката е  уважавана институция във всички нормални държави. И всички се отнасят с необходимото уважение. Това трябва да стане обект на нашите събрания и да изразяваме позиция по този въпрос, иначе  ние по единично се борим. Не знам дали е необходимо да пишем нарочни декларации, но трябва да се предприемат мерки за по-голямо уважение към адвокатурата като институция. След малко ще правим избор на делегати за Общото събрание в София, затова мислете кои хора, колеги бихме избрали да ни представляват. Не трябва да са хора, които мълчат по нашите събрания, нито един път не са изразили позиция по същество.Трябва да покажем на ВАС , че трябва да ни защитава интересите, два мандата нищо не направи Висшия  адвокатски съвет за да издигне адвокатурата в обществото.  Жал ми е, защото знам как сме професирали в среда на  взаимно уважение между съдии, прокурори и адвокати. Сега липсва комуникация.

                     Адв.Ангел Стефанов : Много е комплексен проблема. Това е един от приоритетите на новия адвокатски съвет – именно подобряване на комуникацията и издигане името на адвокатурата. Проблемът е общ, работата на адвоката е изключително орязана по различни причини, но необходими са законодателни промени, които не са в компетентността на адвокатския съвет, а освен това най-големия проблем е, че на събрание си казваме наболелите проблеми, но до следващото събрание няма разрешение. Единици са колегите, които  депозират писмено въпроси, идеи, декларации към Адвокатския съвет за решаване. Даже знаете, че заседанията на съвета са публични за адвокатите, но никой от вас не е присъствал на нито едно заседание. За съжаление инициативността я няма.

                     Адв.Екатерина Заякова: Трябва да има чувство за съпричастност както към общата кауза, така и към адвокатурата като цяло.

                     Адв.Катя Димова : Трябва да има авторитет адвокатурата още от ръководството на Висш адвокатски съвет. Затова, като отидат нашите делегати на Общо събрание, трябва да се поставят наболели въпроси. Не може за предварително поставени хора да се гласува, на мен сега кандидатите за органи от свободни адвокати ми допадат – имат принципни позиции. Адвокатският съвет е този, който трябва е активен.

                   Адв.Ангел Стефанов: Вие трябва да сезирате съвета.

                   Адв.Илиян Илиев: Предложението на адвокат Златанов е много актуално.

                   Адв.Ангел Стефанов : Заповядайте на заседанията на адвокатския съвет, обръщайте се към съвета за решаване на наболели проблеми.

                  Адв.Катя Димова : Защо не обявявате на сайта датата и  дневният ред на заседанията?                  

                   Адв.Димитър Терзиев: Проблемът с отношението на съдиите към нас трябва да се постави на национално ниво. Това зависи от Висш адвокатски съвет – да излезе със становище, което да устоява. Има съдии, които се отнасят с необходимото уважение, но има и такива, които не го правят. Тава е въпрос и на възпитание. Вноската от 20 лв., която превеждаме за Висш адвокатски съвет  е прекомерна, заплатите които получават ръководството на ВАС  са прекомерни, това е злоупотреба с бюджет и правата, които са им дадени. Не казвам, че трябва да спрем да плащаме, но все пак трябва да се обърне внимание на заплатите, които получават ръководството на ВАС, заплатите им стигнаха до тези на конституционни съдии. По отношение на мерките срещу КОВИД, в други съдилища започнаха да работят с по-нормално работно време, докато в нашите съдилища се дезинфекцират прекалено дълго време, далеч съм от мисълта да правим струпвания пред канцелариите. Да се разшири времето за адвокати, а ограничението да  важи за граждани. Освен това много от по-младите съдии се опитват доста самонадеяно да раздават право. Ние трябва да заявим нашата позиция, която трябва да бъде заявена пред Висш адвокатски съвет.

                     Адв.Мария Ганева: В този мандат, който завършва сега, бях резервен член на Висшия адвокатски съвет.  Висшият адвокатски съвет има 15 редовни и 10 резервни членове. Резервните членове присъстват само със съвещателен глас, не могат да гласуват. Мнението ми се записва в протокола, но аз не мога да гласувам. В тези четири години се нагледах на жестока борба, не само лобистка  между основните членове на съвета. Колегите от Адвокатска колегия Смолян решиха да не превеждат членския внос към ВАС, но така ограничиха правата на колеги адвокати, които са си внесли членския     внос към съответната колегия и ВАС  навреме. В крайна сметка се реши да се търси дисциплинарна отговорност от председателката на АС Смолян, въпреки че в края на годината се преведоха парите. Проблемът е,че адвокати, които са си издължили вноската към ВАС, не са им преведени парите към ВАС. Не трябва Адвокатският съвет да взема еднолично решение да не ги превежда. Това, което ВАС отчита като свършено е приемането на нова наредба за водене на адвокатския регистър, която от 01.05.2021г ще влезе в сила. За това Висш адвокатски съвет създаде нова платформа за съхранение и водене на Единен адвокатски регистър и новия Закон за адвокатурата. В края на миналата година имаше малки изменения, но вече има нова комисия, която ще промени изцяло нов ЗА.  Вече има предложения за членове на ВАС, ВКС, ВДС. Приветствам, че има предложения за нови, мотивирани адвокати, които ще дигнат нивото на адвокатурата. Съвет към делегатите- бъдете разумни.

                   Адв.Светослав Михов : Вие сте нашата кандидатура за ВАС, ако влезете като член за какво ще работите?

                   Адв.Мария Ганева: Ако ме изберат, ще работя за новия закон за адвокатурата, както и за издигане нивото на адвокатурата като цяло. Много добре съзнавам какви възможности имат редовните и резервни членове на ВАС.

                  Адв.Илиян Илиев : Общото събрание да приеме намаляване на членския внос.

                  Адв.Звезделина Рафаилова : Това не е от правомощията на настоящото Общо събрание.

                  Адв.Георги Недков :Миналата година Общото събрание възложи на ВАС, но те като гласуваха не се прие.

                  Адв.Златан Златанов: Има няколко лобита, които са свързани с определени течения в адвокатурата.

                  Адв.Галина Димитрова : Другите кандидатури за членове висшите органи, освен адв. Мария Ганева, са : адвокат Николинка Мянкова за Висш контролен съвет, адвокат Рена Стефанова за Висш дисциплинарен съд.

                 Във връзка с това, че е хубаво по-често да се срещаме и да споделяме проблеми ви напомням, че  дневният ред на заседанията се обявява на сайта три дни преди заседанието на съвета. Няма пречка в т.Разни да се добавят ваши предложения, депозирани писмено. Няма пречка и да присъствате на заседанията на съвета. Идвате, обсъждаме и преценяваме с какво становище ще излезе колегията. Така, че заповядайте на заседанията на съвета, представяйте писмени предложения, участвайте активно в дейността на колегията. Съжалявам, че адв.Светлин Коларов излезе, но искам да му благодаря, тъй като той пое миналата година ръководството на съвета и колегията в доста неприятен момент както общо за страната така и за колегията. Считам, че много добре ни организира, не се стигна до провали и някакви проблеми. Лично аз му благодаря за свършената работа. Знам, защото бях и в миналия съвет, колко беше трудно  да се работи в извънредна обстановка.

                       Адв.Звезделина Рафаилова: Държа да Ви кажа, че дневният ред на заседанията се обявява на сайта на колегията в понеделника, преди заседанието и във всеки има точка Разни. Заседанията на съвета се провеждат всеки първи и трети четвъртък на месеца и в случай, че има необходимост, се провеждат и извънредни такива. В деня преди заседанието председател, зам.председател, както и аз преглеждаме всичко ново, което е постъпило. Ако нещо постъпи между понеделник и сряда се добавя в т.Разни, тъй като дневният ред вече е обявен на сайта. По повод изказването на адв.Заякова, че съдът не се отнася с необходимото уважение към нас, ще ви кажа, че има случаи, когато колеги са страни по делото и не се отнасят с необходимото уважение един към друг. Ако един колега не уважава друг колега, очаквате ли уважение от страна на съда, прокуратура? Това е въпрос на възпитание.

                        Адв.Катя Димова: Обидно е отношението към адвокатите от страна на съда.

                       Адв.Звезделина Рафаилова:  Понякога самите адвокати се държат обидно един към друг и с поведението си допринесоха за такова отношение.

                       Адв.Златан Златанов : Събранието представлява сблъсък от различни мнения, първо тези на делегатите, както и тези на кандидатите за органи. Ние сме малка по численост колегия и ни се полагат малко на брой делегати. Нека колегите, които изберем за делегати, да гласуват правилно и да променят управлението на ВАС. Колеги, тези които бъдат избрани призовавам да бъдат единни и да се вслушат в гласа на тук присъстващите.

                      След приключване на изказванията и предложенията, председателят на събранието адвокат Галина Димитрова, покани присъстващите за провеждане на гласуванията за приемане на отчетите и докладите за 2020г., и Бюджет за 2021-ва финансова година.

                     Пристъпи се към провеждане на явно гласуване по точка първа от дневния ред, което завърши със следните резултати:

                     Гласували „ЗА”всички присъстващи адвокати и представените чрез пълномощници

                     Гласували „ПРОТИВ” – няма

                     Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

                     В резултат на така проведеното гласуване и на основание чл.81 ал.5 и чл. 82 т.1 от Закона за адвокатурата, Общото събрание единодушно взе следното

                     РЕШЕНИЕ № 5:

                     ПРИЕМА Отчета за дейността на Адвокатския съвет през 2020г.

                    Пристъпи се към провеждане на явно гласуване по точка втора от дневния ред – приемане на Доклада на Контролния съвет.

                    Председателят на събранието припомни, че има предложение от адвокат Пламен Георгиев да бъде гласувано и освобождаване от отговорност на Адвокатския съвет, като логично е това гласуване да се проведе анблок. Резултати от гласуването:

                     Гласували „ЗА”всички присъстващи адвокати и представените чрез пълномощници

                     Гласували „ПРОТИВ” – няма

                     Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

                     В резултат на така проведеното гласуване и на основание чл.81 ал.5 и чл. 82 т.2 от Закона за адвокатурата, Общото събрание единодушно взе следното

                     РЕШЕНИЕ № 6:

                     ПРИЕМА Доклада на Контролния съвет за отчетната 2020г. и освобождава Адвокатския съвет от отговорност.

                    Пристъпи се към провеждане на явно гласуване по точка трета от дневния ред, което завърши със следните резултати:

                     Гласували „ЗА”всички присъстващи адвокати и представените чрез пълномощници

                     Гласували „ПРОТИВ” – няма

                     Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

                     В резултат на така проведеното гласуване и на основание чл.81 ал.5 и чл. 82 т.3 от Закона за адвокатурата, Общото събрание единодушно взе следното

                     РЕШЕНИЕ № 7:

                     ПРИЕМА Отчета на Дисциплинарния съд за 2020г.

                    Пристъпи се към провеждане на явно гласуване по точка четвърта от дневния ред – „Приемане Бюджет на Адвокатската колегия за 2021-ва финансова година”.

                    Председателят на събранието припомни, че има предложение от адвокат Пламен Георгиев да се дадат правомощия на Адвокатския съвет, при необходимост, да оперира и пренасочва финансови средства за разходи от едно перо на бюджета към друго перо, поради което предлага гласуването да стане анблок. Резултати от гласуването:

                     Гласували „ЗА”всички присъстващи адвокати и представените чрез пълномощници

                     Гласували „ПРОТИВ” – няма

                     Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

                     В резултат на така проведеното гласуване и на основание чл.81 ал.5 и чл. 82 т.4 от Закона за адвокатурата, Общото събрание единодушно взе следното

                     РЕШЕНИЕ № 8:

                     1/ ПРИЕМА Бюджета на Адвокатската колегия за 2021-ва финансова година.

                     2/ Общото събрание дава правомощия на Адвокатския съвет, при необходимост, да оперира и пренасочва финансови средства за разходи от едно перо на бюджета към друго перо.

                     По точка „Разни” от дневния ред:

                     Председателят на събранието адвокат Галина Димитрова направи следните уточнения:

                     Колеги, към момента в точка „Разни” се предвиждат въпроси, свързани с изборния процес на делегати за Общото отчетно-изборно събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 29-30 май 2021г. Изборът ще се проведе от Избирателна комисия, която е предварително определена. Към момента всички протоколи на комисията във връзка с предстоящия избор са ви известни. Публикувани са и на сайта на колегията, както и на достъпно място за всички адвокати в офиса на колегията. Комисията е в състав:

                   адвокат Димитър Роев – Председател

                   адвокат Кирил Терзиев – член

                   адвокат Борислав Жечев – член

                   адвокат Димитър Костадинов – резервен член

                   адвокат Албена Енчева – резервен член

                   В точка „Разни” е предвидено и избиране на двама членове на колегията, неангажирани в изборния процес, които да присъстват при запечатване и отпечатване на изборната урна, каквото е изискването на чл.106 ал.1 от Закона за адвокатурата.

                   Не са постъпили други предложения за разглеждане в точка „Разни”, поради което предлагам да преминем към изслушване на адвокат Димитър Роев – Председател на Избирателната комисия за разясняване правилата за провеждане на избора с тайно гласуване за делегати на колегията за Общото събрание на адвокатите в страната,  както и към предложения за  избор на двама членове на колегията, неангажирани в изборния процес, които да присъстват при запечатване и отпечатване на изборната урна, каквото е изискването на чл.106 ал.1 от Закона за адвокатурата.

                    Адвокат Димитър Роев:  

                    Колеги, в срок бяха оповестени 17 номинации.  С Решение от 17.04.2021г. избирателната комисия допусна всички. Това решение не беше обжалвано,  следователно влезе в сила и със следващо Решение от 19.04.2021г. бяха оповестени всичките 17 кандидатури. Взе се решение да се изготвят 100 броя бюлетини, в които да се посочат имената на кандидатите, техния юридически и адвокатски стаж. Има и кратко указание как да се извърши самото гласуване. Невалидна ще е бюлетината, ако са останали не зачеркнати повече от девет броя имена. Няма пречка да са по-малко.

                    Избирателната урна ще се намира в офиса на колегията. Предлагам, тъй като бяхме експедитивни, гласуването да започне 13.00 часа и приключи в 17.00 часа днес. На следващия ден – 25.04.2021г. / неделя / да започне от 11.00 часа и приключи в 14.00 часа. Комисията има ангажимента до 15.00 часа да преброим, да изготвим протокола и да го оповестим пред Общото събрание и на сайта на колегията.

                    В неделя, след приключване на избора колегата Галина Димитрова трябва формално да закрие Общото събрание, тъй като избора на делегати е част от Общото събрание. Ако има балотаж ще е на 02.05.2021г.

                    Най-важният процесуален въпрос е да бъдат избрани адвокати, които не са ангажирани с изборите да участват в запечатването и отпечатване на изборната урна.

                    Аз предлагам за редовно присъстващи на запечатване и отпечатване на урната да бъдат избрани адвокат Иван Василев и Димитър Милев. Считам, че е удачно да изберем и двама адвоката – като резерви, тъй като предстоят празници и не е лошо да се подсигурим.

                    Председателят на събранието адвокат Галина Димитрова:

                    Колеги, можете да дадете предложения за избор на двама адвоката /наблюдатели/ като редовно присъстващи и неангажирани в изборния процес, както и за избор на двама адвоката като резерви, също неангажирани в изборния процес.

                    Припомням, че адвокат Димитър Роев направи предложение изборния процес да започне в 13.00 часа, поради което  предлагам да прегласуваме и началния час на избора.

                    Освен направените предложения от адвокат Димитър Роев, бяха направени следните предложения за резервни адвокати, които да присъстват като наблюдатели в изборния процес – адвокат Десислава Калинова и адвокат Яна Станчева.  

                    Поради липса на други предложения, се пристъпи към явно гласуване анблок за трите предложения, което приключи със следния резултат:

                    Гласували „ЗА”всички присъстващи адвокати и представените чрез пълномощници

                   Гласували „ПРОТИВ” – няма

                   Гласували „Въздържал се” – няма

                   В резултат на така проведеното гласуване и на основание чл.106 ал.1 изр.1от Закона за адвокатурата, Общото събрание единодушно взе следното

                     РЕШЕНИЕ № 9:

                     1/ Избира неангажираните адвокати в изборния процес Иван Василев и Димитър Милев да присъстват като редовни наблюдатели в изборния процес на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

                     2/ Избира неангажираните адвокати в изборния процес Десислава Калинова и Яна Станчева за резервни наблюдатели в изборния процес на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

                     3/ Определя за начален час на изборите на делегати на 24.04.2021г. – 13.00 часа.

                     По точка последна от дневния ред – „ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ”:

                     Тайното гласуване за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, насрочено за 29-30 май 2021г., започна на 24.04.2021г. в обявения с Решение № 9 на събранието на РАК начален час – 13.00 часа.

                     Изборът на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната с тайно гласуване приключи на 25.04.2021г. в обявения с Решение № 1 на събранието на РАК час – 14.00 часа.

                     На 25.04.2021г. в 14.00 часа нямаше чакащи за гласуване, поради което  Председателят на Избирателната комисия адвокат Димитър Роев обяви пред събранието:

                     На основание чл. 106 ал.1 обявявам изборът с тайно гласуване за приключил. В зависимост от резултатите, при Евентуален балотаж /допълнително гласуване/, съгласно закона допълнителното гласуване ще се проведе на 02.05.2021г. от 9.00 часа до 11.00 часа.

                     За проведения избор ще се изготви отделен протокол на Изборната комисия след преброяване на бюлетините. Резултатът от избора ще бъде обявен пред събранието днес – в 15.00 часа.

                      В 15.00 часа, след приключване на преброяване на бюлетините, Председателят на Избирателната комисия адвокат Димитър Роев пристъпи към обявяване пред събранието на Протокола с решенията за резултатите от избора, съставен съгласно чл. 99 ал.4 от Закона за адвокатурата:

                     Адвокат Димитър Роев: След приключване на изборния процес с тайно гласуване и преброяване на бюлетините, Избирателната комисия констатира следния резултат:

                     Избирателната комисия определи за избрани за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната 6 от кандидатите. Определената квота е 9 адвоката и остава непопълнена с трима делегати, с оглед на което за попълване на квотата на основание чл.108 ал.1 от Закона за адвокатурата следва да бъде проведен допълнителен избор между останалите 11 кандидати.

                       Предвид тези резултати, Избирателната комисия взе решение допълнителният избор на делегати да се проведе на 02.05.2021г. от 9.00 часа до 11.00 часа в „Библиотеката” на Русенска адвокатска колегия. Своевременно ще бъдат изготвени бюлетините.

                       Протоколът на Избирателната комисия е изготвен в писмен вид и всеки желаещ може да се запознае с пълното му съдържание. Вече е качен и на сайта на колегията.

                       Адвокат Галина Димитрова – председател на събранието:

                       Колеги, предвид обявените резултати от Избирателната комисия и на основание чл.108 ал.1 от Закона за адвокатурата обявявам провеждане на допълнителен избор на делегати за Отчетно-изборното събрание на адвокатурата насрочено за 29-30.05.2021г. в гр.София, който избор ще се проведе на 02.05.2021г. от 9.00 часа до 11.00 часа в зала „Библиотеката” на Адвокатска колегия Русе.

                       Съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на допълнителния избор да се обяви незабавно на сайта на колегията.                         

                       Поради разглеждане, приемане и обявяване на решения по всички точки от дневния ред, закривам редовното годишно Отчетно събрание на Адвокатска колегия Русе в 15.15 часа на 25.04.2021г.   

             Председател на събранието:                       Секретар – протоколист:

                               / адв. Галина Димитрова/            /Ирина Димитрова/