Протокол на Избирателната комисия от 02.05.2021 год.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

             ЗА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НА 29-30.05.2021 ГОД .

        ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ в състав  : ДИМИТЪР ИВАНОВ РОЕВ –председател, БОРИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ЖЕЧЕВ  и ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ КОСТАДИНОВ   членове, констатира следното :

          На 02.05.2021г., в гр.Русе, се проведе ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР /БАЛОТАЖ/ на ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА на 29 и 30.05.2021г.

Гласуването  започна  в 09.00 часа и приключи в 11.00часа в зала  „БИБЛИОТЕКАТА” на Русенската адвокатска колегия.

     Гласуваха 57 адвокати, от които  33  лично  и   24   като пълномощници .

    В избирателната  урна, след разпечатването й  се намериха 57 плика, в които  при отварянето  им бяха намерени  57  бюлетини .

  От тях  действителни  55  бр.              Недействителни 2 бр.

За избран следва да бъде определен кандидатът, получил най- много от валидните гласове .

След преброяването на валидните бюлетини беше констатиран следният резултат :

 • Адв.Милена Петрова Карачорова-  13  бр.
 • Адв.Димитър Кирилов Терзиев-   13 бр.
 • Адв.Румяна Иванова Костова-   20 бр.
 • Адв.Даниела Георгиева Иванова-  8 бр.
 • Адв.Златан Стоянов Златанов-   23 бр.
 • Адв.Елка Николова Дочева-   11 бр.
 • Адв.Ралица Иванова Христова-  23 бр.
 • Адв.Красимира Александрова Кьорангелова –Нинова-  7 бр.
 • Адв.Екатерина Василева Заякова-  2 бр.
 • Адв.Катя Атанасова Бърдарова- Димова-  3 бр.
 • Адв.Георги Недков Петров-  2 бр.

     Имайки предвид резултатите,  Избирателната комисия определи за допълнително избрани за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната  на 29-30.05.2021 год. следните адвокати :  

 • Адв.Златан Стоянов Златанов
 • Адв.Ралица Иванова Христова
 • Адв.Румяна Иванова Костова

           Текстът на настоящия протокол да бъде поставен на видно място в канцеларията на Адвокатската колегия и да бъде обявен на електронната страница на Адвокатската колегия.

                  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ :

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

                                                                  ЧЛЕНОВЕ :  1./п/

                                                                                           2./п/