Дневен ред за заседание на АС на 13.05.2021 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 13.05.2021г.:

  1. Входяща кореспонденция от Висш адвокатски съвет;
  2. Молба от адвокат за отпускане на финансова помощ;
  3. Доклад на становище на членове на адвокатския съвет  във връзка с искане за промяна на пропусквателния режим в съдилищата на територията на гр.Русе и гр.Бяла и достъпа на адвокатите до тях;
  4. Разни.

10.05.2021г.                                                Адм.секретар:/п/

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе:/п/