Протокол от заседание на АС от 13.05.2021 год.

ПРОТОКОЛ №10

            На 13.05.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Клетва;
 2. Входяща кореспонденция от Висш адвокатски съвет;
 3. Молба от адвокат за отпускане на финансова помощ, Заявление за вписване на адвокат;
 4. Доклад на становище на членовете на адвокатския съвет във връзка с искане за промяна на пропусквателния режим в съдилищата на територията на гр.Русе и гр.Бяла и достъпа на адвокатите до тях;
 5. Разни

            Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Светослав Михов       

На заседанието присъства адв.Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарния съд при АК Русе, адв.Пламен Георгиев – Председател на Контролен съвет при Адвокатска колегия Русе .

В 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            След изтичане на законоустановените срокове за обжалване на приемането и вписването на  Пламенка Йорданова Иванова като адвокат, същата на основание чл.9, ал.2 от Закона за адвокатурата, положи клетва.

            Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише в ЕАР  Пламенка Йорданова Иванова като адвокат

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

     1.Председателят докладва писмо с изх.№516/11.05.2021г. по описа  на Висш адвокатски съвет  във връзка с въвеждането и експлоатацията на Единния адвокатски регистър.                  

          Съобразно Решение№3233/26.02.2021г.  на ВАС, всеки адвокатски съвет следва да упълномощи представител, който да получи  техниката, която ще се използва за целите на регистъра, както и да подпише договор за дарение.

Висшият адвокатски съвет предоставя безвъзмездно на Адвокатска колегия Русе следната техника:

– компютър ;

– монитор;

– клавиатура;

– мишка;

– рутер;

След съвещание и след проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ №43

     Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе упълномощава адв.Светослав Стефанов Михов- член на Адвокатски съвет Русе да подпише договор за дарение с Висш адвокатски съвет  и да получи следната дарявана,  от  него, техника :

-компютър ;

-монитор;

-клавиатура;

-мишка;

-рутер;

   На адв.Светослав Стефанов Михов следва да се изплатят направените командировъчни разходи съгласно Наредбата за командировките в страната.

2. Председателят докладва писмо с изх.№518/11.05.2021г. по описа  на Висш адвокатски съвет  във връзка с въвеждането и експлоатацията на Единния адвокатски регистър.                 

          Адвокатски съвет Русе следва да определи и изпрати данните на оторизираните членове на Адвокатски съвет Русе и на длъжностното лице по вписванията, за да бъде направена служебна регистрация за достъп до Единния адвокатски регистър.

Адв.Ангел Стефанов предлага да бъде даден достъп до ЕАР на следните членове на адвокатския съвет:

 • адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова- Секретар на АС- Русе.
 • адв.Елеонора Борисова Караиванова –член на АС- Русе.

Адв.Ангел Стефанов предлага длъжностно лице по вписванията да бъде Ирина Тодорова Димитрова – административен секретар на АС Русе.

След съвещание и след проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ №44

Да бъде извършена служебна регистрация за достъп до Единния адвокатски регистър на следните членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова- Секретар на АС-Русе
 • адв.Елеонора Борисова Караиванова –член на АС- Русе, както и на  длъжностното лице по вписванията – Ирина Тодорова Димитрова – Административен секретар на АС-Русе.

3. Председателят докладва  за сведение писмо с изх.№507/07.05.2021г. по описа  на Висш адвокатски съвет,  във връзка с въвеждането и експлоатацията на Единния адвокатски регистър, с което са изпратени правила за обработването, съхраняването и достъпа до информация, съхраняваща се в информационните системи, създадени съгласно Наредба №3/20.11.2020г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри. С това писмо се дават указания на председателя на всяка колегия да оторизира права за достъп на  избраните членове от съвета,   както и на длъжностното лице по вписванията.   

4. Председателят докладва  за сведение писмо с изх.№532/13.05.2021г. по описа  на Висш адвокатски съвет  във връзка с въвеждането и експлоатацията на Единния адвокатски регистър, в което са описани необходимите минимални изисквания, с които трябва да разполага всяка колегия, за да може да функционира ЕАР.

Адв.Пламен Георгиев, изрази становище, че ако се наложи сключване на нов договор с интернет доставчик, който да отговаря на изискванията на ВАС, разходите да бъдат поети от него.

Адв.Мария Букурова направи уточнение, че за работа на такъв регистър трябва да има единна, еднородна среда. Щом  ВАС има изискване към всички колегии, нека да осигури такава, като съответно поеме  всички разходи по уеднаквяването.

Адв.Ангел Стефанов изрази становище, че съществува хипотетична възможност,  АК-Русе да не може да отговори на изискванията. В тази връзка  предложи да бъде поканена фирмата, която поддържа техниката, за да провери дали покриваме критериите, според изискванията на ВАС.

Адв.Светлин Коларов уточни, че длъжностното лице не е длъжно да има технически познания.

Адв.Ангел Стефанов отговори в тази връзка, че става въпрос за технически модули.

Адв.Галина Димитрова, с оглед предоставението от ВАС указания, предложи, че е по-разумно системният администратор на ВАС да направи съответните разяснения, тъй като следвайки инструкциите, ние нямаме право да извикаме лице за техническа поддръжка.

5. Председателят докладва  за сведение писмо с изх.№502/28.04.2021г. по описа  на Висш адвокатски съвет относно бройките от списание „Адвокатски преглед”, които АК Русе желае да получава.

            Адв.Стефанов уведоми АС, че своевременно е изпратено писмо, с което е  уведомен ВАС, че Русенска адвокатска колегия ще продължи да получава  20 бр. от списанието.

ПО ТОЧКА  ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва заявление от Виолина Мариянова Христова, с вх.№127/13.05.2021 г. за вписването и  като адвокат

Към него кандидатът е приложил следните доказателства:

– Заявление за вписване в регистъра на адвокатите – образец;

– Препис, с нотариална заверка, от Диплом за завършено висше юридическо образование с рег.№……/………… г. от РУ”Ангел Кънчев”;

-Свидетелство за съдимост №……/……….г.-оригинал, изд. от РС-Tърговище;

-Медицинско удостоверение от ………….., изд. от ОПЛ -оригинал;

-Декларация за липса на пречки по чл.5 ал.2 от ЗА от 11.05.2021 г.;

-Препис, с нотариална заверка, от Удостоверение за придобита юридическа правоспособност  №………./………..г., идадено от МП на РБ;

-Осигурителна и  трудова книжка-копие;

-Автобиография;

Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и

след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—9–от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ№45

На основание чл.89 т.3 и вр.с чл.6 ал.2 във вр. с ал.1 от ЗА вписва Виолина Мариянова Христова ,  ЕГН ………….. в Регистъра на Русенска адвокатска колегия като адвокат.

         На основание чл.7 ал.1 от ЗА, настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на Контролния съвет-на електронната поща на членовету му.

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7 ал.2 от Закона за адвокатурата в 14 дневен срок от  съобщаването му.

2.Председателят докладва:

       Постъпила   молба от адвокат Гинка Йорданова Стайкова с вх.№117/29.04.2021г. за отпускане на финансова помощ .

Адв.Галина Димитрова уточни, че във връзка с постъпилото искане, адвокатът може да ползва, съобразно  Правилата и критериите на Висш адвокатски съвет, финансова помощ.

Адв.Мария Букурова изрази становище, че следва да бъде отпусната  финансова помощ на колегата, тъй като мъжът и е  починал наскоро, синът и има сериозни здравословни проблеми.

Адв.Ангел Стефанов предложи да се  създаде фонд за подпомагане на колеги при необходимост.

Адв.Светлин Коларов зададе въпрос: Как ще се администрират постъпленията и отпусканите средства от този фонд?

Адв.Мария Букурова в отговор на този въпрос, сподели, че е на мение, че това не е въпрос от компетентността на адвокатския съвет, а от тази  на Общото събрание, тъй като не е ясен въпроса- как ще се разходват тези средства?

Адв.Светослав Михов  предложи, да се вземе решение  за  откриване на  дарителска сметка и там да се набират средства.

Адв.Елеонора Караиванова  сподели, че  Банките откриват дарителска сметка само по конкретен случай.

Адв.Звезделина Рафаилова, във връзка с разискванията припомни, че  при предишния мандат на АС-София с председател адв.Ивайло Данов е била създадена дарителска сметка за подпомагане на нуждаещи се колеги, засегнати от КОВИД 19.

Адв.Светлин Коларов изрази съгласие  да набираме средства за колеги в нужда, но трябва да имаме ясни критерии за тяхното разходване. Човекът, който дарява трябва да знае за какво или за кого дарява. Трябва  точно да детайлизираме критериите.

Адв.Светослав Михов  уточни, че  няма пречка с решение на адвокатския съвет да се оперира с този фонд.

Адв.Ангел Стефанов предложи, да се проучи в  детайли въпроси, да се  съере необходимата информация и след това да се вземе решение за формата, под която ще се събират средства за подпомагане на колеги, при необходимост,  и начина, по който ще се разходват събраните средства.

Адв.Пламен Георгиев сподели, че е  дарил 100 лв.,  но целево за КОВИД 19  по сметка на ВАС,  специално създадена, за тази цел.

Адв.Ангел Стефанов обобщи дискусията с мнение, че  следва да обмислим възможността за доброволно даряване от колеги за колеги. Адвокатският съвет ще преценява на кого да бъде отпусната.

Адв.Мария Букурова уточни, че следва нормативно да бъде уредена формата и счетоводното отчитане на всички събрани средства.

Адв.Светослав Михов  предложи при провеждане на следващото заседание на Адвокатския съвет да се  приемат формата и критерии.

Адв.Ангел Стефанов прикани АС да вземе решение,  относно постъпилата  молба за отпускане на финансова помощ от адв.Гинка Йорданова Стайкова.Председателят отправи предложение за 500 лв., като предостави възможност и за други предложения. Такива не постъпиха, поради което АС пристъпи към гласуване.

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 46

Да се отпусне и изплати  финансова помощ в размер на 500 лв., на адв.Гинка Йорданова Стайкова,по предоставена, от нея банкова сметка. Средствата, от отпусната помощ,  ще се отразят в т.10 от разходната част  бюджета на Адвокатския съвет за 2021г.

Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронната им поща.

Адв.Златан Златанов напусна заседанието в 14.20 часа поради служебна ангажираност.

ПО ТОЧКА   ЧЕТИРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

             Председателят докладва изготвеното становище от  екип, сформиран с Решение на АС в проведено заседание на 22.04.2021 год.  в състав:

1.адв.Светослав Михов

2. адв.Мария Букурова

3. адв.Андрей Желязков,

с което са формулирани  искания до административните ръководители на РРС, РОС и Административен съд Русе за промяна в пропусквателния режим на адвокатите до сградите на съответните съдилища.

Председателят предлага изготвеното становище да се изпрати с писма до административните ръководители на съответните съдилища.

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 47

Изготвеното становище да се изпрати в писмена форма с искания до административните ръководители на Административен съд-Русе, Районен съд-Русе  и Окръжен съд-Русе за промяна в режима за достъп на адвокатите в съответните съдилища.

 ПО ТОЧКА   ПЕТ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

          1.Адв.Ангел Стефанов уведоми АС, че с оглед постъпилото заявление за напускане на АС-Русе от  адв.Рена Енчева Стефанова, като резервен член, по повод  участието и в избора на органи на ВАС- номинация за член на Висш дисциплинарен съд, следва да бъде избран нов резервен член  на АС.

Съгласно проведен избор за органи на АС-Русе на 02.02.2020 г. и материализиран в Протокол на Избирателната комисия – адв.Филип Люлинов Матев е получил най-много гласове – 50, поради което следва да  встъпи в правата си на резервен член на АС-Русе.

Председателят предложи, да се пристъпи към гласуване.

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 48

Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе приема за резервен член адв.Филип Люлинов Матев, получил 50 гласа, при проведения избор за органи на АС, който встъпва в правата си, след отвода на предишния резервен член адвокат Рена Енчева Стефанова.

2.Председателят докладва, постъпило писмо с вх.№124/12.05.2021г от фондация „Институт за право и правосъдие” с материализирана, в него, покана за участие в  презентация  на проект „Изготвяне на нов закон за българската адвокатура.” , която ще се проведе в гр.Хасково на 27.05.2021 г. от 14.00 часа в хотел „Ретро”.  Поканата е отправена до всички членове на колегията.

Адв.Светослав Михов отправи запитване  до каква степен ще се поемат разходите за участие в тази среща.

Адв.Иван Василев изрази мнение, че АС не би следвало да има интерес да поеме разноските. Предложи информацията на бъде обявена на сайта на АК-Русе, при желание, от страна на колегите да се свържат с организаторите на срещата.

След проведено гласуване :

   Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 49

            Да се обяви на сайта на колегията поканата за срещата с Фондация „Българска адвокатура – силна и обновена”.

            3.Адв.Елеонора Караиванова докладва становище по сигнал с вх.№89/24.03.2021г. от Милко Иванов Михалев  срещу адв.Иво Христов Гъчков, в която се твърди, че адв.Гъчков извършва противоправни действия и грубо нарушава разпоредбите на Закона за адвокатурата и Етичния Кодекс на адвоката. Адвокат Гъчков е депозирал своите обяснения в законоустановения срок по чл.137 ал.1 от ЗА.

     Адв.Караиванова е извършила проверка на изложеното в сигнала, заедно с  приложените, към него,  100 страници документи. Установила е, че пет, от описаните, случаи са в периода 2013-2018 г. и дори да е налице нарушение, каквото адв.Караиванова не е установила да е извършено, дисциплинарното преследване се погасява по давност в съответствие с чл.134(1) ЗА. Шестият случай,  се отнася  до образувано ЧГД№297/2020 г. по молба на адв.Иво Гъчков за издаване на заповед за изпълнение срещу „ВАТ КЪМПАНИ РУСЕ”, с представляващ Милко Иванов Михалев, с предмет – изплащане на адвокатски хонорар, като след възражение от страна на длъжника, адв.Гъчков не е предявил установителен иск. Предствени са доказателства за отношенията между адв.Гъчков и г-н Михалев, като представляващ дружеството.  

    На основание чл. 137 ал.5 от ЗА адв.Елеонора Караиванова – докладчик по сигнала счита, че в жалбата не се съдържат твърдения за действия или бездействия на адвокат Гъчков, попадащи в някои от хипотезите на чл. 132 от ЗА.

 Адв.Елеонора Караиванова – предлага на Адвокатския съвет да откаже да се образува дисциплинарно производство на основание чл. 137 ал.5 от ЗА и да прекрати преписката.

                      След докладвано становище от адв.Елеонора Караиванова, обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

   Като съобрази, че липсват достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство срещу адв.Иво Гъчков и на основание чл. 137 ал.5 изр.2 от ЗА ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв.Иво Гъчков по постъпил сигнал от Милко Иванов Михалев  с вх.№ 89 /24.03.2021г. по описа на АК- Русеь   тъй като не са установени данни за дисциплинарно преследване, а за пет, от описаните случаи, дори и да е налице нарушение,  което в хода на проверката не е установено, действията са извършение в периода 2013-2018 г. и дисциплинарното преследване е погасено по давност  на основание чл. 134, ал.1 от ЗА и ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

                Съгласно разпоредбата на чл.137 ал.6 от ЗА,  отказът за образуване на дисциплинарно производство, може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщаването му,  пред Висш адвокатски съвет. Възлага  на административния секретар да изпрати на жалбоподателя съобщение за взетото решение.

              Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа .

                                                                                Председател:/п/

                                                           Заместник-Председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                      Членове:/п/