Протокол от заседание на АС на 21.05.2021 год

ПРОТОКОЛ №11

            На 21.05.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое извънредно заседание при следния дневен ред:

            1.Заявление на кандидат за адвокатски изпит, Молби от адвокати;

            2.Разни.

            Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв. Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Златан Златанов

          На заседанието присъства адв.Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарния съд при АК Русе.

В 13.30ч. председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :

      1.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№131/20.05.2021г. на  кандидата Д. ПЛ.Л.  в едно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати организиран от Висш адвокатски съвет.

         Съветът като взе предвид представените от кандидата документи намира че са налице условията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не са налице пречки по ЗА за допускане на кандидата :

 • диплома №……/………г. на РУ „Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №…………/07.10.2019г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 20.05.2021г.;

НАМИРА, че не съществуват пречки по ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати провеждан  в съответната сесия  кандидата Д. Пл. Л. с ЕГН…………………..

        2.Постъпила е молба с вх.№132/21.05.2021г. от адв.Деница Красимирова Петрова  за промяна на адреса на кантората, в която ще упражнява дейността си.

Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                  Съветът взе РЕШЕНИЕ:

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

                     Решението не подлежи на обжалване.

     3.Председателят докладва постъпила молба за отпускане на еднократна финасова помощ за новородено дете с вх.№/21.05.2021г. от адв.Ралица Мирославова Николова. Към молбата адвокат Николова е приложила и акт за раждане на детето и удостоверение за банкова сметка.

След проведено гласуване

„ЗА” – 9

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет при АК Русе

РЕШИ

Предоставя еднократна финансова помощ за новородено дете в размер на 300 лв. на адв.Ралица Мирославова Николова съгласно взето решение на АС Русе .

ПО ТОЧКА ВТОРА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва постъпила Молба/Запитване от М. Ат. Б. относно издаден договор с пълномощно от адв.Д. Д. Р., който според жалбоподателката не отговаря на образец на кочан утвърден  от Висш адвокатски съвет и отлага разглеждането и за  следващото заседание.

      2. С оглед изнесените данни в средствата за масова информация , че адв.Б. Б. е встъпил в длъжността Областен управител на гр.Русе председателят предложи на адвокатския съвет да се самосезира с оглед събиране на данни и преценка за наличие на пречки по чл.5 ал.2 от ЗА за  упражняването на адвокатската професия .

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

 С оглед изнесените данни в средствата за масова информация адвокат Б. Б. е встъпил на длъжност Областен управител . Ако твърденията отговарят на обективната действителност да се изискат от същия да представи  писмени доказателства  относно този факт, както и на основание чл.22 ал.2 от ЗА  да бъде поканен за изслушване на следващото заседание на адвокатския съвет , което е насрочено за провеждане на 03.06.2021г. от 13.30часа.

                    Заседанието изчерпи дневния си ред и  бе закрито в  14.30 ч.

       Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

      Председател : /п/

Зам.председател:/п/

             Секретар:/п/

            Членове :/п/