Дневен ред за заседание на АС на 03.06.2021 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 03.06.2021г.:

  1. Клетва;
  2. Заявление, с приложени документи, от адвокат във връзка с изслушване по чл.22 ал.2 от ЗА;
  3. Входяща кореспонденция от НБПП, Висш адвокатски съвет, АК –Благоевград;
  4. Предложение от адвокат до Адвокатски съвет Русе за организиране на медицински прегледи;
  5. Разни.

31.05.2021г.                                                Адм.секретар:/п/

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе:/п/