Декларация в израз на несъгласие с реорганизацията на съдебната карта

Адвокатският съвет при Адвокатска колегия Русе на свое извънредно заседание проведено на 07.06.2021г.  взе следното решение :

           Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе подкрепя протеста в израз и несъгласие с конкретните мерки предвиждани в актуализираната концепция за реорганизация на съдебната карта отразена в доклада за модел 4.

          Адвокатският съвет счита, че актуализираната концепция продължава да предвижда сериозно намаляване на броя на районните съдилища без сериозен правен, икономически, социален, географски и демографски анализ на възможните последици от това, както и промяната в подсъдността на множество дела, които в съчетание с липсващото електронно правосъдие ще имат за резултат лишаване на голям брой граждани от реален достъп до съд и качествено правосъдие.

                                     Председател на АС при АК Русе :/п/

                                                                                          /адв.Ангел Стефанов /