Протокол от 03.06.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 12

                  На 03.06.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Клетва;
 2. Заявление с приложени документи от адвокат,  във връзка с изслушване по чл.22 ал.2 от ЗА, ;
 3. Входяща кореспонденция от НБПП, Висш адвокатски съвет, АК Благоевград;
 4. Предложение от адвокат до Адвокатския съвет Русе за организиране на медицински прегледи;
 5. Разни

                   Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов  
 • адв.Иванка Янчева – резервен член
 • адв.Филип Матев – резервен член

         На заседанието присъстват адв.Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарния съд при АК Русе и адв.Пламен Георгиев – Председател на Контролен съвет при Адвокатска колегия Русе .

        В 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                   След изтичане на законоустановените срокове за обжалване на приемането и вписването на  Виолина Мариянова Христова  като адвокат, същата на основание чл.9, ал.2 от Закона за адвокатурата, положи клетва.

                   Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише в ЕАР  Виолина Мариянова Христова като адвокат.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                       1.Председателят докладва постъпило Заявление от адв.Б.И.Б. с вх.№134/27.05.2021г. по описа  на Адвокатска колегия Русе, с което желае временно да преустанови упражняването на адвокатска професия на основание чл.23 ал.1 от Закона за адвокатурата,  тъй като е назначен за Областен управител. Към заявлението адв.Б. е приложил :

 • Решение № 421/20.05.2021г на Министерски съвет на РБългария за освобождаване и назначаване на областни управители, като на стр.4 е посочено името на адв.Б. Б.;
 • Акт за встъпване в длъжност Областен управител от 20.05.2020г., на основание чл. 63 ал.4 от Кодекса на труда;

                 Адв.Ангел Стефанов : На последното си заседание Адвокатският съвет се самосезира във връзка с публикации в пресата, че адвокат Б. Б. е назначен за областен управител на област Русе и взе следното решение във връзка с провеждане на процедура по чл. 22 ал.2 и чл.5 ал.2 от Закона за адвокатурата: „С оглед изнесените данни в средствата за масова информация адвокат Б. Б. е встъпил на длъжност Областен управител. Ако твърденията отговарят на обективната действителност, да се изискат от същия да представи писмени доказателства относно този факт, както и на основание чл.22 ал.2 от ЗА – да бъде поканен за изслушване на следващото заседание на Адвокатския съвет, което е насрочено за провеждане на 03.06.2021г. от 13.30 часа.”

                 За взетото решение адв. Б. Б. е уведомен на 26.05.2021г. на посочената от него електронна поща, като му е връчен и препис от решението.

                 За насроченото изслушване адв. Б. е уведомен, но не се явява.

                 Не са налице пречки Адвокатския съвет да вземе решение по така депозираното заявление от адв. Б., като съобразим представените от него документи и съответната правна уредба.

                 Отбелязвам, че в Акта за встъпване в длъжност Областен управител, очевидно има печатна грешка – посочена е дата 20.05.2020г. 

……………………………………….

                   Адв.Златан Златанов влезе в залата в 14.00часа.

                   Адв. Ангел Стефанов – Колеги, предлагам първо да проведем гласуване във връзка с искането на адв.Б. за временно преустановяване упражняване на адвокатската професия на основание чл.23 ал.1 от Закона за адвокатурата.

                       Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                       ПРОТИВ – няма

                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                       Съветът взе

                       РЕШЕНИЕ № 50

                       Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявление с вх. №134/27.05.2021г. на адв.Б. И. Б., с което е поискал  временно преустановяване  упражняването на адвокатска професия като член на Адвокатска колегия Русе на основаниечл. 23 ал.1  от Закона за адвокатурата, поради липса на изискуемите предпоставки – заемането на длъжността Областен управител не е в резултат на проведен избор.

                       Решението подлежи на обжалване по реда на чл.7 ал.2  от Закона за адвокатурата в 14 – дневен срок от съобщението до адвоката.

                  Да се изпрати съобщение за взетото решение на Адвокатския съвет с обратна разписка с куриер на адреса, посочен в Заявлението на адв.Б. – гр.Русе, ул.”Белослав” № 25а, към което да се приложи препис от решението както и на адрес на кантора- гр.София ул.”Борис Руменов” №16.

                  Съобщение за взетото Решение да бъде изпратено и на  електронната поща на адвокат Б. И. Б, като се приложи препис от решението.

                      Адв. Ангел Стефанов – Колеги, подлагам на гласуване направените предложения и становища за отписване на адв.Б. И. Б. на основание чл.22 ал.1 т.2 вр. чл.5 ал.2 т.3 от Закона за адвокатурата, при следните мотиви:

                     Той е назначен на длъжност Областен управител на Област Русе съгласно Решение № 421/ 20.05.2021г. на Министерски съвет на Република България. Встъпил е в длъжност на основание Акт за встъпване от 20.05.2021г./като приемаме, че е налице техническа грешка при посочване на годината – 2020г./, тъй като по закон Актът за встъпване следва във времето Решението на МС за назначаване. От датата на встъпване в длъжността Областен управител адвокат Б. вече е в трудово правоотношение съгласно разпоредбите на чл. 19а, ал.1 от Закона за администрацията, чл.63 ал.4 от Кодекса на труда, което е пречка да бъде вписан като адвокат – чл.5 ал.2 т.3 от Закона за адвокатурата. В подкрепа на този извод е и специалната разпоредба на чл.19 ал.7 т.4 от Закона за администрацията – „…областните управители не могат да упражняват свободна професия.”, тъй като те са орган на изпълнителната власт и заемането на длъжността е несъвместимо с упражняване на адвокатската професия, както е посочено и в самото Заявление.  

                      Гласували   ЗА—7– от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2

                     Адв.Пламен Георгиев- Председател на Контролен съвет при АК Русе упражни правото си на съвещателен глас и гласува –ЗА

                    Адв.Иванка Янчева- резервен член на АС Русе – упражни правото се на  съвещателен глас и гласува- ЗА.

                     При така изложените мотиви и становища Адвокатският съвет взе

                     РЕШЕНИЕ № 51

                ОТПИСВА адвокат Б. И. Б. от Адвокатска колегия Русе на основание чл.22 ал.2 във вр.ал.1 т.2 във вр. чл.5 ал.2 т.3 от Закона за адвокатурата.

                Решението подлежи на обжалване по реда на чл.7 ал.2  от Закона за адвокатурата в 14 – дневен срок от съобщението до адвоката.

                Да се изпрати съобщение за взетото решение на Адвокатския съвет с обратна разписка с куриер на адреса, посочен в Заявлението на адв.Б. – гр.Русе, ул.”Белослав” № 25а, към което да се приложи препис от решението с мотивите както и на адрес на кантора- гр.София ул.”Борис Руменов” №16.

                Съобщение за взетото Решение за отписване и мотивите към него да бъде изпратено и на  електронната поща на адвокат Б. И. Б..

                 2. Председателят докладва Заявление с вх.№ 141/01.06.2021г. за вписване на Еднолично адвокатско дружество „СТЕФАН ДОНЕВ”.

                 Към Заявлението адв.Стефан Донев е приложил следните документи :

-Учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО”СТЕФАН ДОНЕВ”

-Протокол от 01.06.2021г за учредяване на ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „СТЕФАН ДОНЕВ”.

– Вносна бележка за платена такса вписване на Еднолично адвокатско дружество по сметка на РАК.

                 Съобразявайки, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и

след съвещание и проведено гласуване

                 Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                     Адвокатският съвет  взе

                    РЕШЕНИЕ № 52

                    На основание чл.61 ал.1 във вр. с чл.57 ал.1 от  Закона да адвокатурата ВПИСВА  ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „СТЕФАН ДОНЕВ” в Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе.

                   Възлага на длъжностното лице по вписванията– административния секретар на АК-Русе да впише решението в  Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет.

                   Да се издаде препис от решението за вписване и препис –извлечение от регистъра на адвокатските дружества при АК Русе на основание чл.62 ал.2 т.3 и т.4  от ЗА,  с оглед вписване на  дружеството в Регистъра на адвокатските дружества към Окръжен съд Русе.

                   3. Председателят  докладва постъпило Заявление с вх.№ 142/02.06.2021г. от адв.Г. В. Г. за вписване в Регистъра за правна помощ. Същият е заявил, че има 6 години адвокатски стаж и желае да се явява по граждански и административни дела. Същият е предоставил и удостоверение за банкова сметка.

                   Съобразявайки, че са налице всички предпоставки за вписване на адвоката в Регистъра на адвокатите работещи по ЗПП,

                   след съвещание и проведено гласуване

              Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                  Адвокатският съвет  взе

                  РЕШЕНИЕ № 53

                  ПРИЕМА така представеното заявление на адв.Г. В. Г. за вписване в Регистъра на НБПП и указва на административния секретар да изготви становище, което заедно със заявлението и удостоверението за банковата сметка да бъде изпратено на НБПП.

ПО ТОЧКА  ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1. Председателят докладва писмо от НБПП с вх.№139/27.05.2021г за организирана работна среща на 10.06.2021г. от 11ч. в ЦОА „Кръстю Цончев” или участие чрез платформата ZOOM на включените в работната група  със задача „Изработка и методика за оценка на работата на адвоката, предоставил правна помощ, и определяне на размера на адвокатското му възнаграждение, въз основа на количеството и качеството на извършваната  от него дейност” адвокати от всички колегии.

                  От Адвокатска колегия Русе за участие беше избрана адв.Петя Христова Райкова.

                  Адв.Галина Димитрова: Нека колегите от съвета, работещи по ЗПП да споделят проблеми, с които са се сблъсквали, за да може адв.Райкова да ги изложи на срещата.

                  Адв.Мария Букурова: Относно гражданските дела, когато следва да бъде назначен особен представител и в искането не е посочено, че се отнася за няколко кумулативно съединени иска, адвоката определен от съвета бива ощетен, тъй като съдът му определя възнаграждение за особен представител само за един иск. Колеги, ако си спомняте изготвихме становище, което беше изпратено до Районен и Окръжен съд- Русе, но нещата не се промениха. Трябва НБПП да излезе с някакво становище или указания, за да може труда, който полагат колегите да бъде заплатен правилно.

                  Адв.Иван Василев: Явяването в заседание по мерки за неотклонение, не се заплаща, а на колегите се налага да се явяват по няколко пъти на мярка в хода на досъдебното производство. Това следва да се промени.

                   Адв.Светослав Михов: Споразумението, сключено в досъдебното производство трябва да бъде отделен пункт от наредбата за заплащане.

                   Адв.Светлин Коларов: Като цяло Наредбата за заплащане на  правна помощ следва да бъде актуализирана, това не е правено от 2015г. и размера на възнагражденията на отговарят на икономическата обстановка в страната.

                  Адв.Светослав Михов: Колеги, предлагам административният секретар да обобщи казаното до сега и да го изпрати на колегата Райкова, за да изложи проблемите с които сме се сблъскали по време на нашата работа пред тази  целева работна група.

                  Председателят указа на административният секретар да обобщи представените проблеми, с които са се сблъсквали адвокатите, работещи по правна помощ и да ги изпрати на адв.Петя Райкова на електронната поща.

                 2.Председателят докладва за сведение писмо от НБПП-  да се изпратят препис от решения на АС Русе за вписване и отписване на адвокати от Регистъра на НБПП.

                 3.Председателят докладва за сведение писмо от ВАС-  да се изпрати справка за дисциплинарна съдимост и копие от досието на адв.П. Р.. Във връзка с постъпил сигнал от Е. Й А.

                 4.Председателят докладва за сведение сигнал от Адвокатски съвет Благоевград с копие до ВСС, до Министъра на правосъдието и Омбудсмана, свързано с ограничаване на законовите права на адвокатите и незаконосъобразното събиране на държавни такси от съдилищата.

                  Адв.Мария Букурова: Във ФОБА има оплакване, че изпратените по електронен път преписи се таксуват от съдилищата като заверен препис, а по електронен път няма разход.

                  Адв.Светослав Михов: ВСС отмени заповедта за ограничен достъп до сградите на съдилищата, но на местно ниво няма още заповеди от административните ръководители.

                  5.Постъпило е писмо от Теодора Пенчева- Мениджър индивидуални клиенти на Енерго про енергийни услуги. Следва да бъде избран доставчик на ел. енергия за офиса ни. Срокът е до 10.06.2021г.

                   Адв.Филип Матев: Има служител, който може да дойде тук на място, да подготви договора, да предложи вариант, който да е изгоден за колегията като краен потребител.

                       След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                     Адвокатският съвет  взе

                     РЕШЕНИЕ № 54

                     Адвокатският съвет при АК Русе упълномощава председателя и секретаря да сключат договор с доставчик на ел. енергия на свободния пазар.

ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                1.Председателят докладва постъпило предложение с вх.№138/27.05.2021г от адв.Емилия Григорова  за проучване, организиране и предвид средствата с които разполага колегията, да прояви инициатива и  загриженост към адвокатите членове на колегията за извършване на медицински прегледи свързани със заболяването от вируса Ковид 19 или под формата на профилактични  прегледи, които се организират ежегодно от повечето български фирми като работодатели.

                Адв.Пламен Георгиев: АС Русе не е работодател на нито един адвокат член на колегията.

                Адв.Иванка Янчева: Всеки един от нас може да избере на какъв лекар може да отиде, нали сме здравно осигурени и чрез ОПЛ  ни се полагат профилактични прегледи.

               Адв.Светлин Коларов: Всички сме здравно осигурени.

               Адв.Пламен Георгиев: Това с разходването на средства в голям размер е от компетентността на Общото събрание. То трябва да реши как да изхарчи средства за такива прегледи.

                Адв.Мария Букурова: Това би струвало много на колегията.

                Адв.Светослав Михов: Нека да работим по това предложение, в последните години колегията разполага с достатъчно средства, има натрупвания, които държим, а не разходваме. Можем да проучим пакети на различни болници в Русе и след това да предприемем някаква стъпка. Да проверим и след това обсъдим пакети за медицински прегледи. Предлагам първо да проучим въпроса и след това да приемем решение.

Много е скъпо не можем да си го позволим. Ще поемем част  цената на пакета, който е предложен.

                 Адв.Пламен Георгиев: Трябва да се уточни какво влиза в тези пакети.

                Адв.Ангел Стефанов: Ние ще дублираме, това което правят ОПЛ. Можем да попитаме, кой какъв лекар иска да посети.

                Адв.Пламен Георгиев: Не е редно да питаме, кой иска и кой не. 100 човека искат прегледи, 200 не, защо тези 200 адвоката ще плащат разход за онези 100. Освен това в бюджета, приет от Общото събрание няма предвидено такова перо за разходи.

                Адв.Светослав Михов и адв.Мария Букурова предложиха да проучат въпроса и на някое от следващите заседания на съвета да представят оферти.

                    След съвещание и проведено гласуване

               Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Адвокатският съвет  

             РЕШИ:

Възлага на адв.Мария Букурова и адв.Светослав Михов да проучат оферти за пакети с профилактични прегледи.

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                  1. Председателят докладва постъпил сигнал от член на Дисциплинарен съд Русе – разпечатка от реклама в социалните мрежи на счетоводно дружество, което регистрира румънски фирми на територията на РБългария.

Адв.Красимира Кьорангелова: Няма регистриран адвокат, а предлагат юридически услуги, има само дипломиран юрист.

Адв.Златан Златанов: Нелоялна конкуренция!

Адв.Иван Василев: Трябва да има промяна в закона за адвокатурата. Но считам, че не следва да се занимаваме с това, което даже не може да се нарече сигнал.

Адв.Мария Букурова : Няма пречка да регистрират фирма.

Адвокатски съвет, счита че така представеният сигнал не е официален- това е реклама, публикувана в социалните мрежи.

                   2. Председателят напомни, че от извънредното заседание на 21.05.2021г остана за разглеждане в днешното днешното заседание молбата – запитване от М. А. Б. относно договор за правна помощ, предоставен от адв.Д. Р. по гражданско дело. Г-жа М. Б. е отправила запитване относно кочаните, които използват адвокатите, отчитат ли разходите си чрез колегията, заприхождаван ли е в колегията този кочан?

                   ……………………………………………..

                       След съвещание и проведено гласуване

                  Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                 Адвокатският съвет 

                 РЕШИ:

                 Адвокатският съвет няма правно основание да предостави исканата информация и компетентен да приеме или отхвърли този договор е съда. Адвокатският съвет няма компетентност да прави ревизия на действията на съда.

       Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

              Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа .

                                                                                Председател:/П/

                                                           Заместник-Председател :/П/

                                                                                     Секретар :/П/

                                                                                     Членове:/П/