Протокол от 07.06.2021 год.

ПРОТОКОЛ №13

            На 07.06.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое извънредно заседание при следния дневен ред:

1.Становище на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе по повод организиран от Висш адвокатски съвет мълчалив протест в израз и несъгласие с конкретните мерки предвиждани в актуализираната концепция за реорганизация на съдебната карта отразена в доклада за модел 4.

            Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

  • адв.Ангел Стефанов-Председател
  • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
  • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
  • адв.Елеонора Караиванова
  • адв.Иван Василев
  • адв.Мария Букурова
  • адв.Светлин Коларов
  • адв.Златан Златанов
  • адв.Иванка Янчева – резервен член
  • адв.Филип Матев – резервен член

      На заседанието присъства адв.Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарния съд при АК Русе и адв.Пламен Георгиев – Председател на Контролен съвет при Адвокатска колегия Русе .

      В 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

      Председателят запозна присъстващите членове на адвокатският съвет с резултатите от избора на членове на висшите органи на адвокатурата проведен на 06.06.2021г. Като резервен член във Висш адвокатски съвет е избрана адв.Мария Ганева, редовен член на Висшия контролен съвет е избрана адв.Николинка Мянкова, а за член на Висш дисциплинарен съд е избрана адв.Рена Стефанова.

По точка първа от дневния ред

         Председателят докладва писмо с изх.№622/04.06.2021г. по описа на ВАС, с което се призовават всички адвокати в страната да се присъединят към мълчаливия протест организиран от Софийски адвокатски съвет на 07.06.2021г. от 17.00ч. до 17.30ч. пред Съдебната палата гр.София или на съответния областен град.

        След съвещание и след проведено гласуване

         Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът,

РЕШИ

Да се изготви декларация, която да бъде изпратена до Председателите на Висш адвокатски съвет, Висш съдебен съвет,  административните ръководители на Окръжен съд Русе, Административен съд Русе, Районен съд- гр. Русе, Районен съд- гр.Бяла, Съюз на съдиите в България, до всички адвокатски колегии в България със следния текст :

ДЕКЛАРАЦИЯ

От: Адвокатски съвет  на Адвокатска колегия- Русе

                                                УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

          Адвокатският съвет при Адвокатска колегия Русе на свое извънредно заседание проведено на 07.06.2021г.  и с решение от същата дата прие следната декларация :

           Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе подкрепя протеста в израз и несъгласие с конкретните мерки предвиждани в актуализираната концепция за реорганизация на съдебната карта отразена в доклада за модел 4.

                 Адвокатският съвет счита, че актуализираната концепция продължава да предвижда сериозно намаляване на броя на районните съдилища без сериозен правен, икономически, социален, географски и демографски анализ на възможните последици от това, както и промяната в подсъдността на множество дела, които в съчетание с липсващото електронно правосъдие ще имат за резултат лишаване на голям брой граждани от реален достъп до съд и качествено правосъдие.

       Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

              Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа .

                                                                                Председател:/п/

                                                           Заместник-Председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/