Дневен ред за заседание на АС на 17.06.2021 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 17.06.2021г.:

  1. Молби от адвокати- отписване и вписване ЕАД;
  2. Жалби от граждани- процедура по чл.137 ал.1 от ЗА;
  3. Отговор от АК Плевен;
  4. Докладване за сведение:
  5. Отговор от НБПП на наше писмо изх.№69/10.05.2021г.;
  6. Отговор от Окръжен съд Русе наше писмо №73/25.05.2021г.;
  7. Оферти за „ Доставка достъп до Интернет”;
  8. Разни.

14.06.2021г.                                                Адм.секретар:

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе: