Протокол от 17.06.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 14

                  На 17.06.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Молби от адвокати- отписване и вписване на ЕАД;
 2. Жалби от граждани – процедура по чл. 137 ал.1 от ЗА;
 3. Отговор от АК Плевен;
 4. Докладване за сведение :
 5. Отговор от НБПП на наше писмо изх.№69/10.05.2021г.;
 6. Отговор от Окръжен съд на наше писмо изх.№73/25.05.2021г.;
 7. Оферти за „ Доставка достъп до Интернет”;
 8. Разни

                   Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Иван Василев
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов  
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Иванка Янчева – резервен член
 • адв.Филип Матев – резервен член

         На заседанието присъстват адв.Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарния съд при АК Русе и адв.Пламен Георгиев – Председател на Контролен съвет при Адвокатска колегия Русе .

        В 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

         1. Председателят докладва постъпила молба от адв.М. В. П. с вх.№154/16.06.2021г за промяна на адрес на кантора, в която ще упражнява дейността си.

Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                  Съветът взе РЕШЕНИЕ:

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

                     Решението не подлежи на обжалване.

2. Председателят, докладва:

       Постъпила молба с вх.№147/14.06.2021 г. от  адвокат М. М. С. за отписването и от АК-Русе. Към нея адвокат Симеонова  е приложила адвокатската си карта, декларирала е че има едно  неприключило дело, но за него ще подаде в РРС съответната молба да бъде назначен друг особен представител, както и че  няма не погасени задължения за членски внос.

    Адвокат Симеонова счита, че са налице всички предпоставки за отписването и от Регистъра на адвокатска колегия-Русе и Единния  регистър на Висшия адвокатски съвет. Спазени са изискванията на чл.22, ал.1, т.1 от ЗА и чл.48  от ЗА.

Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 55

На основание  чл.22 ал.1 т.1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА адвокат М. М. С. от Адвокатска колегия Русе  по нейна молба.

            Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет, както и да уведоми НБПП за отписване на  адвокат М. М.С. от Регистъра на НБПП.

Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронните им пощи.

3. Председателят докладва Заявление с вх.№148/16.06.2021г. за вписване на Еднолично адвокатско дружество „Биляна Симеонова”.

Към Заявлението адв.Биляна Симеонова е приложила следните документи :

-Учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ” Биляна Симеонова”

-Протокол от 16.06.2021г за учредяване на ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „Биляна Симеонова”.

– Вносна бележка за платена такса вписване на Еднолично адвокатско дружество по сметка на РАК.

Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и

след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет  взе

РЕШЕНИЕ № 56

На основание чл.61 ал.1 във вр. с чл.57 ал.1 от  ЗА ВПИСВА  ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „Биляна Симеонова” в Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе.

       Възлага на длъжностното лице по вписванията– административния секретар на АК-Русе да впише решението в  Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет.

      Да се издаде препис от решението за вписване и препис –извлечение от регистъра на адвокатските дружества при АК Русе на основание чл.62 ал.2 т.3 и т.4  от ЗА,  с оглед вписване на  дружеството в Регистъра на адвокатските дружества към Окръжен съд Русе.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

          1. Председателят докладва постъпил сигнал с вх.№129/17.05.2021г. по описа на Адвокатска колегия Русе от И. Х. Г. срещу  адв.Георги Г. Д..

На основание чл. 137 ал.1  от Закона за адвокатурата и след съвещание

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ:

                   Административният секретар следва да уведоми адвоката за сигнала, а той може да даде обяснение в 7-дневен срок от уведомлението.

        2. Председателят докладва постъпил сигнал с вх.№175/02.06.2021г. по описа на Адвокатска колегия Русе от Г. И. П.  срещу  адв.К. Ю. С..

На основание чл. 137 ал.1  от Закона за адвокатурата и след съвещание

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ:

                   Административният секретар следва да уведоми адвоката за сигнала, а той може да даде обяснение в 7-дневен срок от уведомлението.     

        3. Председателят докладва постъпил сигнал с вх.№146/09.06.2021г. по описа на Адвокатска колегия Русе от М. М. М.  срещу  адв.Д.р С.

На основание чл. 137 ал.1  от Закона за адвокатурата и след съвещание

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ:

                   Административният секретар следва да уведоми адвоката за сигнала, а той може да даде обяснение в 7-дневен срок от уведомлението.    

        4. Председателят докладва постъпил сигнал с вх.№144/09.06.2021г. по описа на Адвокатска колегия Русе от л.св.К. Е. И.- Варненски затвор  срещу  адв.А. Г.В..

На основание чл. 137 ал.1  от Закона за адвокатурата и след съвещание

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ:

                   Административният секретар следва да уведоми адвоката за сигнала, а той може да даде обяснение в 7-дневен срок от уведомлението.   

        5. Председателят докладва постъпил сигнал с вх.№130/19.05.2021г. по описа на Адвокатска колегия Русе от Т. Г. Х.  срещу  адв.М. А..

На основание чл. 137 ал.2  от Закона за адвокатурата и след съвещание

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ:

Разпределя  преписката на адв.Мария Букурова да установи дали не се отнася за същите факти и твърдения, за които адвокатския съвет вече се е произнесъл с решение №9/21.01.2021г.    

ПО ТОЧКА  ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

         1.Председателят докладва писмо от Председателят на АК Плевен  с вх.№ 150/ 09.06.2021г. по описа на АК Русе в отговор на писмо с изх.№ 66/10.05.2021г във връзка с искане на РРС за определяне на особен представител по гр.д. №1058/2021г.

Адв.Пламен Георгиев : Да се върне на РРС да се определи подходящ хонорар, който да оправдае разходите по пътуването на колегата до гр.Плевен.

Адв.Иван Василев : Можем да определим колега от друга колегия, но трябва да е с негово съгласие.

Адв.Мария Букурова : Да говорим с АК Плевен – Да ни предложат адвокат, кой би поел ангажимента по това дело и ние да го назначим.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                 1.Председателят докладва за сведение писмо от НБПП- отговор на наше писмо изх.№69/10.05.2021г., с което са поискани разяснения и указания, за начина по който следва да се отчита предоставената правна помощ при преупълномощаване, на основание чл.8 т.1 от ЗПП.

       Работещите членове на АС следва да се запознаят с указанията и същите да бъдат качени на сайта на колегията.

                2.Председателят докладва за сведение писмо от НБПП с изх№21-155-23/14.06.2021г. с указания по прилагането на чл.18 т.7 от ЗПП относно осигуряването на обучение на служебните защитници.

Адв.Светослав Михов: Ако според указанията следва да осигурим 20 часа обучение по администрирането на правна помощ- не можем да ги осигурим, но ако е за повишаване на квалификацията, ние така или иначе организираме семинари. Освен това директивите не са задължителни, имат препоръчителен характер.

Адв.Мария Букурова :  Имаме ли основание да изпълним така посочените указания, защото сме в ковид обстановка и в момента ЦОА организират онлайн семинари, как ще се завери семинарна книжка?

Адв.Светлин Коларов : Да използваме онлайн семинарите и всеки да декларира, че ги е гледал онлайн. А освен това да преминат курс на обучение е препоръка, а не задължение.

                 3.Председателят докладва за сведение писмо от Окръжен съд Русе –  в отговор на наше писмо с изх.№73/25.05.2021г. относно достъпа на адвокати в сградата на съдебната палата. Към писмото на Окръжен съд Русе е приложена Заповед №212/04.06.2021г. на и.ф. Адм.ръководител –председател на Окръжен съд Русе.

                  4. Председателят докладва за сведение придружително писмо от ВАС, с което се дарява на Адвокатска колегия Русе един брой скенер за нуждите на ЕАР.

ПО ТОЧКА  ПЕТ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                1.Във връзка с изискванията на ВАС относно въвеждане в експлоатация на ЕАР и изграждане на защитена връзка и покриване на определени параметри на интернет услугата, с която всяка колегия трябва да разполага  председателят докладва 3 бр. оферти както следва :

 • НБИС с вх.№151/09.06.2021г.
 • А1 с вх.№158/16.06.2021г.
 • Нетуоркс с вх.№159/16.06.2021г.

                Адв.Пламен Георгиев: Нека скоростта да е определяща, но щом има предложение за по-ниска цена, а по-голяма скорост нека изберем тази оферта.

                Адв.Светослав Михов: Нетуоркс е със седалище в Русе, а освен това тяхната оферта за скорост и цена е най-ниска и отговаря на изискванията.

                    След съвещание и проведено гласуване

               Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Адвокатският съвет 

             РЕШИ:

Възлага на председателят на АК Русе да сключи договор с Нетуоркс.

ПО ТОЧКА ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

         1.Председателят докладва искане от председателя на I-ви състав на Дисциплинарен съд при АК Русе за нуждите на ДД №1/2020г. заверени  преписи от протокол №21/21.12.2020г. и протокол №3/04.02.2021г.

Адв.Светослав Михов : Тези два протокола са правопораждащ факт.

Адв.Мария Букурова:  Нека да дадем препис и да приключва това дело.

Адв.Красимира Кьорангелова : Всички състави на ДС решихме винаги да се осигурява резервен член на състава, за да не се отлага заседанието.

Адв.Светослав Михов: Защо не е отменил хода по същество щом липсват протоколите.

                       След съвещание и проведено гласуване

                  Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                 Адвокатският съвет 

                 РЕШИ:

Да се изготвят заверени преписи  от протокол №21/21.12.2020г. и протокол №3/04.02.2021г. и да се предадат  на председателя на I-ви състав на ДС за нуждите на ДД № 1/2020г.

         2.Председателят докладва, че съобщението и 2 броя преписи от Решение №50 и Решение №51/03.06.2021г на АС Русе относно отписването на адв.Б. Б. от АК Русе са получени на 14.06.2021г в администрацията на Областен управител на област Русе.

          3.Адв.Пламен Георгиев :Колеги, установих, че има пера в бюджета, които вече са надвишили заложената стойност. Нека след подробен анализ на един следващ съвет да се преместят средства от перо в перо в бюджета. За следващата година има по-подробен бюджет, който да е по адекватен от сегашния. Да заложим реални разходи, непредвидените да са по-малко.

           4.Адв.Светослав Михов: Колеги, нека помислим и излезем със становище относно участието на въоръжени служители на МВР като свидетели в процеса, това оказва негативно влияние върху поведението на страните. Служител на МВР в качеството си на свидетел влиза като обикновен гражданин и съдебната охрана не трябва да го допуска да влиза с оръжие.

           Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

              Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа .

                                                                                Председател:/П/

                                                           Заместник-Председател :/П/

                                                                                     Секретар :/П/

                                                                                     Членове:/П/