Протокол на АС от 08.07.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 14

                  На 08.07.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Вписване на адвокатско съдружие;
 2. Молба за отпускане на финансова помощ;
 3. Разни

                   Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов  
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Иванка Янчева – резервен член
 • адв.Филип Матев – резервен член

         На заседанието присъстват адв.Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарния съд при АК Русе и адв.Пламен Георгиев – Председател на Контролен съвет при Адвокатска колегия Русе .

        В 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Постъпило е искане от адв.С. В. с вх.№161/23.06.2021г. за вписване на адвокатско съдружие  „ МАКС ЛЕКС ”в Регистъра на адвокатските съдружия към Адвокатска колегия Русе. Към искането са приложени следните документи :

-Заявление за вписване в регистъра;

-Протокол за учредяване на адвокатско съдружие „МАКС ЛЕКС”;

-Договор за съдружие;

-Документ за платена такса вписване на адвокатско съдружие;

-пълномощно;

Депозираните документи формално отговарят на условията за вписване на адвокатско съдружие, но съгласно изискванията на Наредба №3 за реда и водене , съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единни адвокатски регистри. Съгласно разпоредбата на чл.16 ал.2 от Наредба №3 документите могат да бъдат подавани на хартиен носител и в този случай длъжностното лице по вписванията към адвокатския съвет  пренася информацията на електронно заявление. Считано от 01.05.2021г. колегиите бяха задължени да правят вписвания само в новият вариант на  ЕАР. Все още възникват проблеми, които работната група от ВАС, фирмата разработчик на новия регистър  съвместно с длъжностните лица по вписванията  от адвокатските колегии се опитват да решат съвместно. При обработката на заявлението за вписване на адвокатското съдружие се оказа, че при   запис от наша страна на съдружниците не може да се изпълнят всички действия по регистрацията. Оказва се , че очакваме указания от фирмата администратор, за да можем да приключим регистрацията на адвокатското съдружие. За това следва да изчакаме техническият проблем да бъде отстранен и след това ще вземем решение за вписване на адвокатското съдружие. Проблем има и при вписване на ново възникнали обстоятелства, за които сме взели решение преди новия ЕАР да започне да функционира.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

         1. Председателят докладва постъпила молба от адв.Е. Г. Л. с вх.№159/21.06.2021г за отпускане на финансова помощ. Към молбата си адв.Л. е приложила следните документи :

 • Проформа фактура №2142/14.06.2021г- копие
 • Заповед от ДСП за отпускане на целева помощ за закупуване на вертикализатор – копие
 • Решения на ТЕЛК на децата и Ф. и Л. – копия
 • Удостоверения за раждане – копия

Адв.Ангел Стефанов уточни, че във връзка с постъпилото искане, адвокатът може да ползва, съобразно  Правилата и критериите на Висш адвокатски съвет, финансова помощ.

   Адв.Мария Букурова изрази становище, че следва да бъде отпусната  финансова помощ на колегата, тъй като и двете деца имат  сериозни здравословни проблеми още от самото раждане.

Адв.Мария Букурова : Колеги, за напред може със знанието на молителя да оповестяваме на сайта сметката на нуждаещ се колега или член на неговото семейство. Предлагам да вземем решение, от което да е видно, че ние няма да администрираме постъпленията от дарения, а само ще оповестяваме сметката на нуждаещият се колега.

Адв.Пламен Георгиев : Колеги, адвокатският съвет трябва да вземе решение, с което да прехвърли средства от други пера, защото сумата в перо „Дарения и помощи за адвокати” надхвърли предвидената сума в бюджета- по бюджет са заделени 2000 лв., а вече са надхвърлени и то преди да отпуснем за децата на адв.Е. Л.. 

Адв.Ангел Стефанов : Колеги да преведем сумата, която решим от друго перо, за да не се налага да откажем на колегата Л..

Адв.Пламен Георгиев : Колеги, предлагам в решението Ви да е упоменато, че средствата се използват от друго перо, където има по-голяма сума заложена в бюджета. Пример мога да Ви дам с перо „Представителни” и перо „Тържества”. Тук са заложени по 5000 лв. В така създалата се ковидна и епидемиологична обстановка тези средства или част от тях ще останат неизползвани.

Адв.Ангел Стефанов : Колеги, нека първо да предложим сума, която да бъде изплатена и с решението ще уточним от кое перо в бюджета е взета сумата.

Адв.Иван Василев : Колеги, предлагам да помогнем адв. Е. Л. със сумата от 1000 лв.

Адв.Мария Букурова : Нека да помогнем с 1000 лв.

Адв.Светлин Коларов: Колеги, нека да отпуснем 1000 лв.

Адвокатският съвет след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

                  РЕШЕНИЕ № 57

Да се отпусне и изплати  финансова помощ в размер на 1000 лв. за закупуване на вертикализатор  необходими на децата на адв.Е. Л. по посочена от нея банкова сметка, като сумата ще бъде изплатена от перо „Представителни”  предвидени в разходната част на бюджета на Адвокатска колегия Русе.

Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронната им поща.

Адв.Светослав Михов напусна заседанието в 14.00 часа поради служебна ангажираност.

ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                 1.Адв.Иванка Янчева  докладва становище по сигнал с вх.№186/21.04.2021г. от И. Н. Х.  срещу адв.Е. М. К., в която господин Хараланов обвинява адв.К.  в неетични и непрофесионални действия по заведено от него дело. Адвокат К. е депозирала своите обяснения в законоустановения срок по чл.137 ал.1 от ЗА. Адв.Янчева  е извършила проверка на изложеното в сигнала и е установила, че в изложението на жалбата г-н Х. , не посочва конкретни нарушения от страна на адв.К..

    На основание чл. 137 ал.5 от ЗА адв.Иванка Янчева – докладчик по сигнала счита, че в жалбата не се съдържат твърдения за действия или бездействия на адвокат К., попадащи в някои от хипотезите на чл. 132 от ЗА.

 Адв.Иванка Янчева – предлага на Адвокатския съвет да откаже да се образува дисциплинарно производство на основание чл. 137 ал.5 от ЗА и да прекрати преписката.

                      След докладвано становище от адв.Иванка Янчева, обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

   Като съобрази, че липсват достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство срещу адв.Е. К. и на основание чл. 137 ал.5 изр.2 от ЗА ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв.Евгения Костадинова по постъпил сигнал от И. Н. Х.  с вх.№ 186 /21.04.2021г. по описа на АК- Русе   тъй като не са установени данни за дисциплинарно преследване и  на основание чл. 137, ал.5 от ЗА и ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

                Съгласно разпоредбата на чл.137 ал.6 от ЗА,  отказът за образуване на дисциплинарно производство, може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщаването му,  пред Висш адвокатски съвет. Възлага  на административния секретар да изпрати на жалбоподателя съобщение за взетото решение.

2.Адв.Галина Димитрова запозна членовете на съвета с работата на адв.Петя Райкова по изготвяне на  становище свързано с изработване на методика за оценка на работата на адвоката по ЗПП. Адв.Райкова и изпратила на електронната поща на съвета изготвените становища на представителите от АК Хасково, АК Плевен, АК Габрово и АК Ловеч. Същите са препратени на електронните пощи на членовете на съвета за сведение и ако е необходимо и за изразяване на допълнително становище.

           Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

              Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа .

                                                                                Председател:/п/

                                                           Заместник-Председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/