Протокол на АС от 22.07.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 16

                  На 22.07.2021г., от 13.00 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Входяща кореспонденция от НБПП;
 2. Молби за издаване на преписи, за предоставяне на правна помощ по чл.25, ал.6 от ЗПП ;
 3. Молби и обяснения от адвокати;
 4. Непотърсена кореспонденция от адвокати за сведение;
 5. Разни

                   Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов  
 • адв.Иванка Янчева – резервен член
 • адв.Филип Матев – резервен член

         На заседанието присъстват адв.Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарния съд при АК Русе

        В 13.00 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

               1.Секретарят на колегията адв. Звезделина Рафаилова докладва постъпила информация от НБПП за постъпила сума, представляваща 10%  от постъпилите отчети в НБПП и изплатени на адвокатите за второто тримесечие на 2021г.,  възлизаща на …………… лв.

            Съобразно взето Решение №42/15.04.2021 г. от АС, адв. Звезделина Рафаилова предлага следното разпределение на постъпилата сума в размер на ……………. лв.,   както следва :

 1. 30% – в размер на ………… лв. за Адвокатска Колегия-Русе
 2. 30% – в размер на ………... лв., се разпределя поравно, между тримата членове на Адвокатския съвет, работили по ПП, а именно:

-З. С. З.                                                                       ………… лв.

-И. В. В.                                                                     ………… лв.

-С. И. К.                                                                     ………… лв.

 1. 40% – в размер на ……………. лв., се разпределя, по следния начин:

-Разходи, направени от АК-Русе за администриране на правната помощ,

за второто  тримесечие на 2021 г.                                 ………….. лв.

-Материално стимулиране на служителите, работещи по ПП:

И.  Т. Д.                                                                         ………….. лв.

С. С. С.                                                                        ……………… лв.

                След извършеното разпределение за Адвокатска колегия Русе, постъпленията са в размер на ………….. лв., включваща извършени разходи, по правната помощ  – ………… лв. и  …………….. лв., представляваща 30% от общата сума, преведена от НБПП.

След проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет взе

РЕШЕНИЕ №58

ПРИЕМА, разпределението на постъпилата сума за второто тримесечие на 2021г  по чл.19 от ЗПП.

   2. Председателят докладва, постъпило писмо от НБПП с вх.0171/19.07.2021г., в което е посочено, че съгласно Заповед №5/11.01.2021г. на Председателя на НБПП е утвърден годишен план- график за планови проверки  на дейността на адвокатските съвети по повод изпълнението на чл. 18 от ЗПП.

За АК-Русе, същата, е била планирана на 30.06.2021г. Предвид, действащите ограничителни мерки, свързани с Ковид 19, ръководството на НБПП  е изготвило списък, по който следва да бъде изготвена справка, която Комисията за работа по правна помощ, следва да представи в едномесечен срок от получаването на  писмото.

Адв. Ангел Стефанов отправя предложение, към състава на адвокатския съвет, да бъде  възложено изготвянето и от адв.Иван Василев- Председател на комисията, подпомаган от останалите членове, които да изпратят изготвената справка в указания  срок.

След проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет

РЕШИ

          Възлага на адв.Иван Василев, подпомаган от членовете на Комисията работеща по ЗПП, да изготви справката, съобразно списъка, представен от НБПП, в указания, в писмото, срок.

ПО ТОЧКА ВТОРА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва постъпила молба с вх.№163/05.07.2021 г. от Д. Е. Н. за издаване на препис от Решение на АС Русе, постановено по постъпил, от нея, сигнал срещу адвокат С. М..

След проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет

РЕШИ

Да се изготви препис от Решението и да се изпрати на посочения, от жалбоподателя,  адрес.

2.Председателят докладва постъпило заявление с вх.№165/12.07.2021г. от Т. С. П. С нея, същата моли, на основание чл. 25 ал.6 от ЗПП да и бъде заменен, определеният от АС особен представител по реда на ЗПП, по гр.д.№2243/2020 г. и на негово място да бъде определен.

       След проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет

РЕШИ:

Определеният особен представител, определен от АС, по гр.д. №2243/2020г. ще бъде заменен, с предпочитания, от молителя, адвокат,  след постъпване  на искане от РРС, за съответната пормяна.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва постъпила молба с вх.№170/16.07.2021г. от адв.С. В. П.. В молбата адв.Пенчева иска да бъде отразена  промяна във фамилното и име, и същата да бъде отразена по персоналната и партида в ЕАР.

       След проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет

РЕШИ:

Указва, на адв.П., да представи доказателства за настъпилата промяна, обосноваващи искането и, както и, че с оглед постъпилото искане за отразяване на промени в името на заявителя, следва да подаде заявление за издаване на адвокатска карта, с приложена, към него, вносна бележка за платена такса за издаването и.

2.Председателят докладва постъпило заявление с вх.№173/21.07.2021г. от адв.Д. Г. И. с искане да бъде отразено в АК-Русе, обстоятелството, че считано от 30.07.2021 г. до 14.08.2021 г. ще ползва отпуск. Моли, в случай на необходимост, тези обстоятелства да бъдат сведени до органите на съдебната власт.

След проведени разисквания, АС реши, че тъй като по Закона за адвокатурата  не са му признати права и задължения, приравнени на тези на работодател, респ. административен ръководител, не е в правомощията му да издаде съответни справки, удостоверения, относно обстоятелствата, отнасящи се до ползване на годишен отпуск от съответния адвокат.

       След проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет

РЕШИ

Отказва да издаде на адв.Д. Г. И., справка /удостоверение/,  за следното обстоятелство, че същата е заявила че ще  ползва годишен отпуск за периода от 30.07.2021 г.-14.08.2021 г., вкл., поради липсата, в Закона на адвокатурата, на съответните правомощия, на АС, затова.

    3.Председателят докладва постъпило заявление с вх.№172/21.07.2021г. от адв.С. С.. Същият заявява, че променя адреса на кантората си в гр.Русе, като моли, това обстоятелство да бъде отразено в регистъра на АК Русе и ЕАР.

       След проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет

РЕШИ

Указва на длъжностното лице по вписванията да отрази промените в Регистъра на АК Русе и ЕАР.

4.Адв.Мария Букурова  докладва становище по сигнал с вх.№130/19.05.2021 г. от Т. Г. Х.  срещу адв.М. А., на която са поискани обяснения по постъпилия сигнал. Жалбата е втора поред, от същия жалбоподател, срещу адвоката и съдържа оплаквания във връзка с осъществено процесуално представителство от адв.Ангелова по гр.д. №3498/2020 г. По предходния сигнал АС  се е произнесъл с Решение, обективирано в протокол от 21.01.2021 г., с което е постановен отказ за образуване на дисциплинарно производство. Решението е обжалвано пред ВАС и същото е потвърдено от с Решение от 12.03.2021 г. Оплакванията, в двете жалби, до голяма степен се припокриват, излагат се един и същи факти, за които вече са представени доказателства, поради което, по същество са били предмет на извършената, преди това,  проверка.

Адв.Букурова счита, че жалбата е неоснователна, тъй като АС Русе се е произнесъл с решение, по същите наведени факти и твърдения, а актът на АС е потвърден от ВАС.

По втория повдигнат въпрос, в жалбата, относно обстоятелства за увеличаване на адвокатския хонорар, са депозирани обяснения от адв.А., както по предходната преписка,  така и по настоящата. При съвкупната преценка на доказателствата, се установява, че адв.Ангелова не е представяла, по делото, Договор за правна помощ и съдействие с вписан хонорар в размер на 200 лв., каквито твърдения се навеждат в жалбата, а представлявала свой близък човек, при условията на чл. 38 от ЗА.

Съдът първоначално с Решение от 05.11.2020г. по гр.д.№3498/2020 г., е присъдил на основание чл. 38 от ЗА, адвокатски хонорар в размер на 200 лв. Увеличение на присъденото възнаграждение и определянето му в рамките на минималния размер 400 лв. е на основание чл.248 от ГПК, с Определение №261476/2020 г. В законоустановения срок, цитираното Определение не е било обжалвано от страните в процеса и същото е влязло в сила за определения, с него, адвокатски хонорар.  

    На основание чл. 137, ал.5 от ЗА адв.Мария Букурова – докладчик по сигнала счита, че не следва да се образува дисциплинарно производство срещу адв.М. А..

 Адв.Мария Букурова – предлага на Адвокатския съвет да откаже образуване на  дисциплинарно производство на цитираното по-горе основание, поради липса на извършено нарушение на ЗА, от адв.А.,  и да се прекрати преписката.

                      След докладвано становище от адв.Мария Букурова, обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

   Като съобрази, че липсват достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство срещу адв.М. А. и на основание чл. 137, ал.5 изр.2 от ЗА ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв.М. А. по постъпил сигнал от Т. Г. Х., с вх.№ 130 /19.05.2021 г. по описа на АК- Русе,   тъй като не са установени данни за извършено нарушение, подлежащо на дисциплинарно преследване и ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

                Съгласно разпоредбата на чл.137, ал.6 от ЗА,  отказът за образуване на дисциплинарно производство, може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщаването му,  пред Висш адвокатски съвет.

Възлага  на административния секретар да изпрати съобщение на жалбоподателя, на посочения от него, в сигнала адрес,  че решението е изготвено и подлежи на обжалване, по указания в закона ред.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

     1.Председателят докладва върната недоставена поща, с която са изпратени копия от постъпили жалби срещу адвокати.- за сведение.

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва постъпило писмо с вх.№171/19.07.2021г. от Висш адвокатски съвет, с което  указват на  АК Русе в срок до 27.07.2021г да изложат проблеми възникнали при работа и администриране в  ЕАР.

Адвокатският съвет

РЕШИ

Указва на административния секретар- длъжностно лице по вписванията, да изготви и изпрати писмо, до работната група при ВАС, относно възникналите проблеми при администрирането и работата в ЕАР.

2.Председателят докладва, постъпила Декларация за истинност на заявени обстоятелства от адв.С. В. П. с вх.№161/23.06.2021г., във връзка с подадено заявление за вписване на адвокатско съдружие „МАКС ЛЕКС” в Регистъра на адвокатските съдружия към Адвокатска колегия. Налице е несъответствие във фамилното име на заявлителя в заявлението за вписване на адвокатското съдружие и в Декларацията за истинност на обявени обостоятелства, поради което 

Адвокатският съвет

РЕШИ

Указва на адв.П. да  представи доказателства /Удостоверение за идентичност на лице с различни имена или друг/, от които да са видни, основанията, довели до съответната промяна.

След изпълнение, от страна на заявителя П., указва на административния секретар, да предприеме необходимите правни и фактически действия и да отрази промяната в ЕРА.

         2. Председателят докладва постъпил сигнал с вх.№175/21.07.2021г. по описа на Адвокатска колегия Русе от Софийски районен съд срещу  адв.К. Б..

На основание чл. 137 ал.1  от Закона за адвокатурата и след съвещание

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ:

                   Административният секретар да уведоми адвоката за постъпилия сигнал, с указания, че същият може да даде обяснения в 7-дневен срок, от съобщаването му.

        2. Председателят докладва постъпил сигнал с вх.№166/12.07.2021г. по описа на Адвокатска колегия Русе от Д. Н. С. и М.А. С.  срещу  адв.Т. Н..

На основание чл. 137 ал.1  от Закона за адвокатурата и след съвещание

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ:

                   Административният секретар следва да уведоми адвоката за постъпилия сигнал,  с указания, че същият може да даде обяснения в 7-дневен срок, от съобщаването му.

По точка 5 от дневения ред

Адв.Светослав Михов, сподели, че през настоящия месец, в качеството си на член на Комисията за работа по ЗПП, е дежурен  и попада в ситуации, при които, през нощта или почивен ден, не може да намери колеги-адвокати, вписани в списъка за дежурства през съответния период. Някои от тях казвали, че не са уведомени, независимо, от факта, че списъка е обявен на сайта на колегията. Има добросъвестни колеги, които уведомяват административния секретар – кога ще отсъстват и кога биха искали, да бъдат включени в списъка за дежурства.

По повод изложените проблеми, адв.Ангел Стефанов предложи да бъдат задължени, адвокатите да попълват декларация, че са съгласни да дежурят, през съответния месец.

Адв.Галина Димтрова предложи на АС,  дежурният член  от Комисията за работа по ЗПП, за месеца, да излиза в края на дежурството си със становище, кой адвокат му е отказал дежурство и колко пъти.

В тази връзка Адв.Мария Букурова смята, че трябва да се отчита – кой, от адвокатите е отказал. Приети са вътрешни правила, според които, при отказ, от страна на адвокат, да изпълнява задълженията си по време на дежурство, след това да не бъде включван в списък за дежурства, в определен период от време. Предлага на определените, за съответния период, адвокати да им се напомня, че са дежурни.

Адв.Ангел Стефанов, във връзка с разискванията по възникналите проблеми с дежурствата, предложи на следващото заседание на АС, да се вземе решение, относно това как следва, практически, да  процедира, съответния член на АС, работещ по правната помощ в случаите на отказ, от страна на адвокат,  да изпълни задърженията си по време на дежурство.

Адв.Галина Димитрова, след разговори с колеги, членове на АК-Русе, предложи на следващото заседание на адвокатския съвет, да се постави  въпроса, относно процесуалните действия в електронна форма, съгласно измененията на ГПК, в сила от 30.06.2021 г., работата на електронните регистри и регистрацията на съответните адвокати за достъп в съответния портал.

           Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

              Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 15.30 часа .

                                                                                Председател:

                                                           Заместник-Председател :

                                                                                     Секретар :

                                                                                     Членове: