Протокол на АС от 05.08.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 17

                  На 05.08.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Заявление от адвокати;
 2. Искане от РОС за назначаване на особен представител по ЗПП ;
 3. Входяща кореспонденция от ВАС;
 4. Разни

                   Присъстват следните редовни членове на Адвокатския съвет:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Иванка Янчева – резервен член
 • адв.Филип Матев – резервен член

         На заседанието присъства адв.Пламен Георгиев – Председател на Контролен съвет при АК Русе

        В 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва, че към подадената  молба с вх.№ 170/16.07.2021г. от адв.С. В. П., същата е представила допълнително акт за сключен граждански брак и удостоверение за идентичност на имената. В молбата адв.П. иска да бъде отразена  промяна във фамилното й име, и същата да бъде отразена по персоналната й партида в ЕАР.

       След проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет взе

РЕШЕНИЕ №59

Да се отразят промените в ЕАР и в Регистъра на Русенската адвокатура по партидата на адв.С. В.

2. Председателят докладва молба с вх.№ 176/27.07.2021г. от адв.З. Д. П. за промяна на адрес на кантора. В молбата адв.П.  иска промяната да бъде отразена   по персоналната му партида в ЕАР.

       След проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет взе

РЕШЕНИЕ №60

Да се отразят промените в ЕАР и в Регистъра на Русенската адвокатура по партидата на адв.З. Д. П.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва постъпило искане от РОС по гр.дело № 705/2019г. за определяне на особев представител на ищеца. До момента по делото са определяни адв.В. Л., адв.В. П., адв.Р. Ф., адв.В. Д.. Адвокатите са отказвали поемането на служебна защита поради ангажираност, поради здравословни проблеми или поради липса на достатъчно компетентност. Председателят предложи административния секретар да позвъни на няколко адвокати от дежурния списък и да уточни с тях дали ще поемат делото.

                След  проведен телефонен разговор с адв.З. П., същият прие да поеме защитата по гр.д№ 705/2019г.  

 След проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет

РЕШИ

Определя  адв.З. Д. П. за особен представител на В. А. Н. по гр.д№ 705/2019г по описа на РОС. Възлага на административният секретар да изготви уведомително писмо за определения адвокат.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва за сведение постъпили писма от Висш адвокатски съвет както следва :

 • Решение на ВАС по жалба с вх.№ 1746/04.06.2021г. от И. Д. К. срещу адв.Д. Г. И. – отказва да образува дисциплинарно производство.
 • Решение на ВАС по жалба с вх.№ 1574/20.05.2021г. от Е. Й. А. срещу адв.П. Х. Р. – отказва да образува дисциплинарно производство.
 • Решение на ВАС по жалба с вх.№ 1890/21.06.2021г. от М. Г. М. като процесуален представител на И. С. С. срещу адв.С. Б. Б. – отказва да образува дисциплинарно производство.

           Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

             Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 15.30 часа .

                                                                                Председател:/п/

                                                           Заместник-Председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/