Протокол на АС от 26.08.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 18

                  На 26.08.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Дисциплинарни преписки;
 2. Входяща кореспонденция от ТД на НАП;
 3. Входяща кореспонденция от  НБПП;
 4. Разни

                   Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Филип Матев – резервен член

         На заседанието присъства адв.Пламен Георгиев – Председател на Контролен съвет при АК Русе и адв.Красимира Кьорангелова.

        В 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Председателят докладва молба с вх.№191/25.08.2021г. от адв.Галина Димитрова- докладчик по дисциплинарна преписка с вх.№175/2021г. за удължаване на срока за произнасяне по преписката, тъй като се налага събиране на допълнителни доказателства относими към предмета на извършваната проверка.С оглед събиране на всички необходими доказателства за обективно, всестранно и пълно изследване на всички релевантни факти и обстоятелства следва да бъде удължен срока за извършване на проверката.

       След проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет

РЕШИ

Удължава срока за събиране на докладчика адв.Галина Димитрова с един месец  за произнасяне със становище по преписка с вх.№175/2021г.

           2. Председателят докладва постъпил сигнал с вх.№187/16.08.2021г. по описа на Адвокатска колегия Русе от Юлия Колева Игнатова срещу  адв.Т.М. К..

На основание чл. 137 ал.1  от Закона за адвокатурата и след съвещание

                    Съветът взе РЕШЕНИЕ:

                  Възлага на административният секретар да уведоми адвокат Т. М. К. за депозирания сигнал,  във връзка с който същия в 7-дневен срок от  получаване на уведомлението даде обяснение.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва постъпило писмо от ТД на НАП- гр.Благоевград с вх.№188/13.08.2021г. за предоставяне на документи, сведения и писмени обяснения от трети лица. С искане  изх.№П-22221021133949-041-001/29.07.2021г. по описа на ТД на НАП гр.Благоевград е поискана информация за закупени кочани за „договори за  правна защита и съдействие” от адв.Д. Д. Р.за периода 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

След съвещание

Съветът взе РЕШЕНИЕ

Да се предостави поисканата от ТД на НАП гр.Благоевград информация за закупените кочани с договори за правна защита и съдействие от адв.Д. Димитров Рътков за посоченият период.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                1.Председателят докладва за сведение изготвената и изпратена информация от Комисията работеща по ЗПП. Същата е в отговор на писмо с изх.№21-122-226/15.07.2021г./ заведено в АК Русе с №171/19.07.2021г./.

           Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

             Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 15.30 часа .

            Следващото заседание ще се проведе на 16.09.2021г. от 13.30 часа.

                                                                               Председател:/п/

                                                            Заместник-Председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                               Членове:/п/