Протокол на АС от 16.09.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 19

                  На 16.09.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Молби за участие в адвокатски изпит през есенна сесия на 2021г.;
 2. Входяща кореспонденция за сведение;
 3. Постъпили жалби до Адвокатския съвет;
 4. Заявления от адвокати;
 5. Протокол от комисията за унищожаване на преписки по ЗПП- за сведение;
 6. Предложение за изменение на приетия бюджет за 2021г., приет на Общото събрание на Адвокатска колегия Русе;
 7. Разни;

                   Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Филип Матев – резервен член

         На заседанието присъства адв.Пламен Георгиев – Председател на Контролен съвет при АК Русе и адв.Красимира Кьорангелова.

        В 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№190/20.08.2021г. на  кандидата Е. А. М.,  ведно с приложените, към него, документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висшия адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените, от кандидата, документи намира, че съшите отговарят на изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват  пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит:

 • Диплома №………../11.04.2011г. на РУ „Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №……./03.05.2012г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 04.08.2021г.;

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит, провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004г във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати, провеждан  в съответната сесия,  кандидата Е. А. М.  с ЕГН ………….

           2.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№197/01.09.2021г. на  кандидата Д. И. И.,  ведно с приложените, към него, документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висшия адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените, от кандидата, документи намира, че същите отговарят изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит:

 • Диплома №…./2020г. на СУ „Св.Климент Охридски”;
 • Удостоверение за правоспособност №…../05.07.2021г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 02.09.2021г.;

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит, провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати, провеждан  в съответната сесия,  кандидата Д. И. И.  с ЕГН ……………

          3.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№203/08.09.2021г. на  кандидата Д. М. П.,  ведно с приложените, към него, документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висшия адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените, от кандидата, документи намира, че същите, отговарят ва изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит :

 • Диплома №…../11.12.2019г. на РУ „Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №…../05.07.2021г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 07.09.2021г.;
 • Удостоверение за идентичност на лице с различни имена;

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите по ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит, провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати, провеждан  в съответната сесия,  кандидата Д. М. П.  с ЕГН …………..

        4.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№206/13.09.2021г. на  кандидата Н. А. И.,  ведно с приложените, към него, документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висшия адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените, от кандидата, документи намира, че същите, отговарят на изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004г за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата  до изпит:

 • Диплома №…………./19.03.2019г. на РУ „Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №………/19.12.2019 г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 13.09.2021 г.;

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004 г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати, провеждан  в съответната сесия,  кандидата Н. А.И.  с ЕГН ..

                5.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№208/15.09.2021 г. на  кандидата М. И. М.,  ведно с приложените, към него, документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати организиран от Висш адвокатски съвет.

         Съветът като взе предвид представените, от кандидата, документи намира, че същите отговарят  на изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит :

 • Диплома №…/01.04.2016 г. на РУ „Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №…/24.01.2017 г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 13.09.2021 г.;

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати провеждан,  в съответната сесия,  кандидата М. И. М.  с ЕГН…………..

          6.Председателят, докладва  постъпилото заявление с вх.№209/15.09.2021г. на  кандидата Д. П. Л., ведно с приложените, към него документи,   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати организиран от Висшия адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените, от кандидата, документи намира, че същите отговарят на изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004г за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит:

 • диплома №…./09.03.2019г. на РУ „Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №……/07.10.2019г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 15.09.2021г.;

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит провеждан, в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати провеждан  в съответната сесия  кандидата Д. П. Л.  с ЕГН ………………………..

        7.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№210/15.09.2021г. на  кандидата С. С. М., ведно с приложените, към него, документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати организиран от Висш адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените, от кандидата, документи намира, че същите отговарят на изискванията  на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит:

 • Диплома №……/07.08.2018г. на ВТУ„ Св. Св. Кирил и Методий”;
 • Удостоверение за правоспособност №…../08.01.2019 г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 16.09.2021г.;

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

   РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

         ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати провеждан,  в съответната сесия,  кандидата С. С. М.  с ЕГН …………..

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

      1.Председателят, докладва, за сведение, постъпило писмо с вх.№194/01.09.2021г. от НБПП, с което указва на адвокатските колегии, че следва на всеки отчет да бъде поставена датата на постъпване, на съответния адвокат, в адвокатската колегия, както и подпис на лицето, приело отчета.

      2.Председателят, докладва, за сведение, постъпило писмо с вх.№218/15.09.2021г. от НБПП, с което указва работните дни и часове, в които адвокатските колегии могат да се консултират, с представители на юридическия отдел на НБПП, относно Единната информационна система за правна помощ.

                  3.Председателят, докладва, за сведение, постъпило писмо с вх.№201/02.09.2021 г. от Висш адвокатски съвет, с което уведомява, че е подписан Анекс към договор, сключен с „Банчев и Колев ” ЕООД, за предоставяне на техническа поддръжка на обновения Единен адвокатски регистър.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            1. Председателят, докладва постъпил сигнал с вх.№202/02.09.2021г., по описа на Адвокатска колегия Русе, от Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА КОЛЕКТОРСКИТЕ АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ” срещу  адв. К.  И. Б. и адв. С. В. П.

На основание чл. 137 ал.1  от Закона за адвокатурата и след съвещание

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ:

                   Административният секретар да уведоми адвокатите за постъпилия сигнал, с указания, че същите могат  да дадат писмени обяснения в 7-дневен срок, от съобщаването им.

            2. Председателят, докладва постъпил сигнал с вх.№204/08.09.2021 г., по описа на Адвокатска колегия Русе, от Т. Д. П.  срещу  адв. З. Д. П..

На основание чл. 137 ал.1  от Закона за адвокатурата и след съвещание

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ:

             Административният секретар да уведоми адвоката за постъпилия сигнал, с указания, че същият може да даде писмени обяснения в 7-дневен срок, от съобщаването му.

            3. Председателят, докладва постъпил сигнал с вх.№200/02.09.2021 г., по описа на Адвокатска колегия Русе, от В. Б. Д.  срещу  адв. Х.

След съвещание

                 Съветът взе РЕШИ:

            Указва на административният секретар да се свърже с жалбоподателя, на посочения, в сигнала, телефон, за да уточни Д., имената на адвоката, сочен от него,   след което да бъде съставен протокол за извършеното действие и приложен към преписката.

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят, докладва постъпило, чрез системата на ЕАР, Заявление от адв. С. П. С. с вх.№2021.09.03-R-RUAK00021/03.09.2021 г. с искане за преместване в друга адвокатска колегия.Към заявлението е приложено становище на докладчик с №2021.09.03-R-RUAK00021-2, че същото отговаря на изискванията на Закона за адвокатурата и няма пречка, адвокатът да бъде преместен от една колегия в друга. Към заявлението на адв. С. С. са приложени  следните сканирани копия:

 • Адвокатска карта;
 • Квитанция за платен членски внос до м. Септември 2021 г включително;
 • Препис-извлечение от Протокол №25/2021г. от 04.08.2021 г. от заседание на Софийски адвокатски съвет, с материализирано, в него Решение за вписване на С. в САК.

       След проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет взе

РЕШЕНИЕ№61

ОТПИСВА адвокат С. П. С. от Регистъра на Адвокатска колегия-Русе поради преместването и в Адвокатска колегия-София.

      Указва, на длъжностното лице по вписванията- административен секретар  да отрази промените в ЕАР и да изпрати до САК досието на адвоката.

2.Председателят докладва, подадена  молба с вх.№ 196/01.09.2021г. от адв. М. В. К., с приложено, към нея, Удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на Акт №………… изд. от Община Русе. В молбата, адв.К. желае в ЕАР да бъде отразена   по персоналната и партида, промяната на фамилното име.

       След проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет взе

РЕШЕНИЕ №62

Да се отразят промените в ЕАР и в Регистъра на Русенската адвокатура по партидата на  адвокат Мая Валериева Петрова, като бъде вписана с имената Мая Валериева Колева.

  3.Председателят докладва, подадена молба с вх.№ 207/15.09.2021г. от адв. Славчо Славчев, с която оттегля заявлението  си  за промяна на адреса на адвокатското му бюро в Регистъра на Русенската адвокатура с вх.№172/2021г.

       След проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет 

РЕШИ

ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ от 22.07.2021г. за смяна на адрес на кантора на адв.Славчо Славчев.

Указва на длъжностното лице по вписванията да отрази промените в ЕАР.

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят, докладва протокол от 13.09.2021г за унищожаване на преписки и документи от досиетата на адвокатите, работещи по Закона за правна помощ при АК Русе за периода от 2008 г. до 2015 г. Протоколът е изготвен и подписан, от  комисията, извършила, унищожаването и същия ще бъде неразделна част от протокола на днешното заседание.

ПО ТОЧКА ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Зам.председателя- адв.Галина Димитрова  докладва предложение за извършване на корекции в разходната част на бюджета на АК Русе за 2021г. приет на Общо събрание на АК Русе на 24.04.2021г. Членовете на адвокатският съвет бяха започнати предварително по електронната поща с изготвеното от адв.Димитрова предложение за корекции в разходната част на бюджета на АК Русе за 2021г. приет на Общо събрание на АК Русе на 24.04.2021г.

Адв.Мария Букурова : Имахме заложени пари за професионална застраховка?

Адв.Звезделина Рафаилова : Имаме идея да сключим групова професионална застраховка за 2022г., но никой не е предполагал, че в  разходната част и то по-точно в частта помощи ще надвишим заложеното в бюджета.

Адв.Галина Димитрова : Имаме пропуски и в перо заплати, че направихме увеличение на заплатите , а от там се увеличават осигуровките, а предвидените пари в бюджета са на база старите заплати.

Адв.Пламен Георгиев : От години работим с бланка на Висш адвокатски съвет, която не е съобразена с всички пера- нито по видове още по-малко като стойност, които се приемат от Общото събрание. За това направихме този тип бюджет. Не случайно предложих на Общото събрание да се правят промени в гласувания бюджет. При изготвянето на бюджета за следващата година следва да се завишат разходите по основни пера, за да не се налага през годината да се правят корекции. Предлагам на съвета да приеме така предложените корекции и предложението на адв.Галина Димитрова да се приложи като неразделна част от настоящия протокол. За следващата година трябва да се направи по-задълбочен проект на бюджета, който да е съобразен с всички разходи, които са възникнали до сега, както и да се завишат сумите по пера, които на този етап драстично сме надвишили- като помощи за колеги. 

                След направените обсъждания и на основание Решение № 8 от 24.04.2021г. на Общото събрание на АК Русе и  след проведено гласуване

      Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет 

               РЕШИ:

               Одобрява направените разходи за първото шестмесечие на 2021г.

               Приема в рамките на предвидения бюджет в разходната част направените предложения за корекции за прехвърляне на необходимите средства от перо в перо,  така както са посочени сумите в Предложението.

               Одобрява следните корекции на бюджетните рамки за 2021г. по пера:

               По т.1 „Разходи за ТД по КТ за служителите на АС” – бюджет в размер на 20 500.00 лева;

               По т.2 „Разходи за ДОО, ЗО и ДЗПО за служителите на АС” – бюджет в размер на 10 500.00 лева

               По т.3 „Възнаграждение за труд на хигиенист” – бюджет в размер 1800.00 лева;

               По т.4 „Командировъчни разходи в страната” – бюджет в размер на 4 500.00 лева;

               По т.5 „Заседателни възнаграждения за членове на АС” – бюджет в размер на 4 000.00 лева;

               По т.6 „Възнаграждения за работещите членове от АС по чл.19 от Закона за правната помощ” – бюджет в размер на 5 500.00 лева;

               По т.7 „Възнаграждения за работещите служители по чл.19 от Закона за правната помощ” – бюджет в размер на 6 500.00 лева;

               По т.8 „ Възнаграждения за председател, зам.председател и секретар на АС” – бюджет в размер на 11 700.00 лева;

               По т.9 „ Разходи за провеждане на семинари” – бюджет в размер на 0.00 лева;

               По т.10 „Еднократна помощ за раждане на дете” – бюджет в размер на 1 800.00 лева;

               По т.11 „Разходи за помощи на адвокати” – бюджет в размер на 2 000.00 лева;

               По т.11а /нова/ „Разходи за подпомагане деца и семейства на починали адвокати и разходи за подпомагане на роднини на адвокати при тежки здравословни проблеми” – бюджет в размер на 3 000.00 лева;

               По т.12 „Разходи за данъци” – бюджет в размер на 1 323,71 лева;

               По т.13 „ Разходи за представителни цели” – бюджет в размер на 1676,29 лева;

               По т.14 „Консумативни разходи”:

                              разходи за ел. енергия – бюджет в размер на 3 000.00 лева

                              разходи за вода – бюджет в размер на 200.00 лева

                              разходи за минерална вода – бюджет в размер на 350.00 лева

                              разходи за канцеларски материали и офис материали – бюджет в размер на 1 500.00 лева

                              разходи за мобилни услуги и интернет – бюджет в размер на 2 500.00 лева

                По т.15 „Разходи за СОТ” – бюджет в размер на 450.00 лева;

                По т.16 „Разходи за ДЗИ застраховка” – бюджет в размер на 300.00 лева;

                По т.17 „Разходи за куриерски и пощенски услуги” – бюджет в размер на 650.00 лева;

                По т.18 „Разходи за абонамент на асансьор” – бюджет в размер на 680.00 лева;

                По т.19 „Разходи за абонамент „ГТ-ЕЛКТРОНИКС” – бюджет в размер на 3 000.00 лева;

                По т.20 „Разходи за адвокатски кочани” – бюджет в размер на 800.00 лева;

                По т.21 „Разходи за списания, книги и обяви” – бюджет в размер на 850.00 лева;

                По т.22 „Разходи за цветя, аранжировка” – бюджет в размер на 200.00 лева;

                По т.23 „Разходи за адвокатски стикери” – бюджет в размер на 400.00 лева;

                По т.24 „Разходи за ремонт” – бюджет в размер на 2 000.00 лева;

                По т.25 „Разходи за издателска дейност” – бюджет в размер на 0.00 лева;

                По т.26 „Разходи за подобрения на офис техника” – бюджет в размер на 4 000.00 лева;

                По т.27 „Разходи за Държавен вестник” – бюджет в размер на 35.00 лева;

                По т.28 „Разходи за нощувки на лектори” – бюджет в размер на 0.00 лева;

                По т.29 „Разходи за тържества и мероприятия” – бюджет в размер на 1 500.00 лева;

                По т.30 „Разходи за трудова медицина и пожарна безопасност” – бюджет в размер на 300.00 лева;

                По т.31 „Банкови разходи” – бюджет в размер на 600.00 лева;

                По т.32 „Други разходи” – бюджет в размер на 2000.00 лева;

                По т.33 „Разходи за застраховка „Професионална отговорност” за всички адвокати” – бюджет в размер на 10 000.00 лева.     

                Предложението за извършените корекции в разходната и бюджетната част да се счита неразделна част от настоящия протокол.                  

ПО ТОЧКА СЕДЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Адв.Светлин Коларов  докладва становище по сигнал с вх.№129/17.05.2021г. от И. Х. Г.  срещу адв.Г. Д. Г.. Жалбоподателят е бил конституиран като заинтересована страна по адм.дело №……/2019г. и е ангажирал за свой процесуален представител адвокат Г.Г.. Същият, в изпълнение на поета защита, е изготвил и депозирал пред първоинстанционния съд писмено изявление, писмена защита, като всички тези документи  са приложени от И. Г., към депозираната жалба. С постановено по делото Решение №52/04.11.2020 г. съдът е отменил протоколното си Определение  от 18.07.2020 г., с което жалбоподателят е бил конституиран като заинтересована страна по делото. Срещу посочената част, от определението, жалбоподателят е възложил на адв. Г. Г. да изготви частна жалба до ВАС. С Определение № …/14.01.2020 г. ВАС  е оставил в сила обжалваното Решение на Административен съд Русе по адм.д№…./2019г. Жалбоподателят, чрез Адвокатска колегия Русе, желае  да му бъдат възстановени направените съдебни разноски, платения адвокатски хонорар за защита пред първа инстанция, както и за изготвяне на касационна частна жалба.

След извършената проверка от адв. Светлин Коларов- докладчик по преписката, същият е установил, че липсват достатъчно данни за допуснато дисциплинарно нарушение, от страна на адв. Г. Д. Г.. Освен това, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия  Русе не е компетентен да се произнася по искания на клиенти, към ангажирани от тях адвокати, свързани с финансовите взаимоотношения, помежду им, възникнали по повод договореностите между  адвокат – клиент.

     На основание чл. 137 ал.5 от ЗА адв. Светлин Коларов счита, че в жалбата не се съдържат твърдения за действия или бездействия на адвокат Георгиев, попадащи в някои от хипотезите на чл. 132 от ЗА.

 Адв.Светлин Коларов – предлага на Адвокатския съвет да вземе решение, с което да постанови отказ да се образува дисциплинарно производство на основание чл. 137 ал.5 от ЗА и да прекрати преписката.

                     След докладвано становище от адв.Светлин Коларов, обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

   Като съобрази, че липсват достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство срещу адв. Г. Д. Г.и на основание чл. 137, ал.5, изр. 2 от ЗА           

  ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв. Г. Д. Г. по постъпил сигнал от И. Х. Г.  с вх.№ 129/17.05.2021г. по описа на АК- Русе   тъй като не са установени данни за дисциплинарно преследване и  на основание чл. 137, ал.5 от ЗА. ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

                Съгласно разпоредбата на чл.137, ал.6 от ЗА,  отказът за образуване на дисциплинарно производство, може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщаването му,  пред Висшия адвокатски съвет. Възлага  на административния секретар да изпрати, до жалбоподателя, съобщение за взетото решение.

      2.Адв.С.М.  докладва становище по сигнал с вх.№144/09.06.2021г. от К. Е. И. срещу адв. А. Г. В.. В сигнала К. Е. И. твърди, че е упълномощил адв. А. В. да го представлява по адм. дело №442/2020 по описа на Административен съд – гр. Варна.  Според него,  адвокатът не е направил нужните искания справки, уточнения и молби, за да събере необходимите документи, които да представи в съда и не е следвал точно указанията на клиента си. Жалбоподателят твърди, че по тази причина съдът е бил възпрепятстван точно и обективно да вземе решение. Адв. В. не дава писмени обяснения, но след  проведен разговор по телефона и след направена проверка по делото от докладчика адв. Светослав Михов същият е установил, че липсват достатъчно данни за допуснато дисциплинарно нарушение от страна на адв. А. В., а що се отнася до искането на И. да се откаже от услугите на адв. В. този  въпрос не е  от компетентността на адвокатския съвет. 

       На основание чл. 137 ал.5 от ЗА адв. Светослав Михов – докладчик по сигнала счита, че в жалбата не се съдържат твърдения за действия или бездействия на адвокат В., попадащи в някои от хипотезите на чл. 132 от ЗА.

 Адв.Светослав Михов – предлага на Адвокатския съвет за вземе Решение, с което да постанови отказ да се образува дисциплинарно производство на основание чл. 137 ал.5 от ЗА и да прекрати преписката.

                     След докладвано становище от адв. Светослав Михов, обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

   Като съобрази, че липсват достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство срещу адв.А. В. и на основание чл. 137, ал.5, изр.2 от ЗА ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв. А. В. по постъпил сигнал от К. Е. И.  с вх.№ 144/09.06.2021г. по описа на АК- Русе   тъй като не са установени данни за дисциплинарно преследване и  на основание чл. 137, ал.5 от ЗА. ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

Съгласно разпоредбата на чл.137, ал.6 от ЗА,  отказът за образуване на дисциплинарно производство, може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщаването му,  пред Висшия адвокатски съвет. Възлага  на административния секретар да изпрати, до жалбоподателя, съобщение за взетото решение.

   3.Адв.Филип Матев  докладва становище по сигнал с вх.№175/21.07.2021г. от съдия С. Ш.– РС София 76 с-в  срещу адв.К. И. Б..

В постъпилото писмено съобщение , обективирано в Разпореждане от 15.07.2021 г. РС София-76 с-в с подател съдия Ш. се твърди, че от години канторите, в които адв. Б. е съдружник и самата тя депозират молби, ведно с искания по чл. 38 ал.1 т.2 от ЗА. Става въпрос за стотици дела, в които без изключение, се иска присъждане на хонорар, поради финансов недоимък на съответния доверител. Делата винаги са насочени срещу монополни дружества, доставящи ел. енергия, вода или топлинна енергия. Съдът има възможност да констатира процесуална злоупотреба и да събира или изисква доказателства, които да я опровергаят. След служебна проверка, съдът е констатирало едно от делата, наличие на собственост, от страна на молителя,  в гр.София, съдружие в ООД и доходи от трудова и извън трудова дейност. С оглед на всички тези обстоятелства, съдът е оставил без уважение искането по чл. 38 ал.1 т.2 от ЗА и е разпоредил изпращане на цялото дело на АК Русе, с оглед преценка дали да се образува дисциплинарно производство срещу адв. Б.

            Съобразно процедурата на чл.137 ЗА, Адвокатският съвет е уведомил адв.Б.  за постъпилото писмено съобщение, като и е предоставил възможност, на основание чл.137 ал.1 от ЗА, да даде обяснение. Със становище от 02.08.2021г и допълнително, такова, от 25.08.2021г. адв.Б. е посочила практика, че съдебната практика е сравнително  безпротиворечива включително и на ВКС и изявленията за  наличие на конкретно основание за оказване на безплатна правна помощ по чл. 38 ал.1  от ЗА, обвързват съда и  той не дължи проверка за съществуването на конкретна хипотеза. Достатъчно за уважаване на искането по чл.38 ал.2 от ЗА е: правната помощ по делото да е осъществена без данни за договорен, в тежест на доверителя  размер на възнаграждението по чл. 36 ал.2 от ЗА; заявление, че предоставената правна помощ е договорена като безвъзмездна и липса на данни, които да го опровергават; отговорност на насрещната страна за разноски, съобразно правилата на чл.78 от ГПК. В този смисъл принципа на чл.36 ал.1 от ЗА е, че адвокатът има право на възнаграждение за своя труд, а размера му се определя от съда по императивната разпоредба на чл.38 ал.2 от ЗА в рамките на предвидения в  Наредба 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

В постъпилото писмено съобщение по чл. 136 от ЗА с вх.№175/21.07.2021г. от съдия Шекерджийски против адв.К. Б. касае едно  конкретно гражданско дело / заповедно производство /, но в Разпореждането от 15.07.2021г.  по гр.д№33661/2021г. е посочено, че става въпрос за ”стотици дела”, без данни за същите да са приложени към съобщението. В конкретния сигнал, Адвокатският следва да обсъди само изложените данни в писменото съобщение.

       На основание чл. 137 ал.5 от ЗА адв. Филип Матев – докладчик по писменото съобщение счита, че в него,  не се съдържат твърдения за действия или бездействия на адвокат Б., попадащи в някои от хипотезите на чл. 132 от ЗА. Нито  съдът, нито адвокатът  могат и са длъжни да изследват въпроса за това дали действително клиента разполага с финансова възможност да заплати адвокатско възнаграждение, съгласно Наредба 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения или няма тази възможност. Предвид гореизложеното, липсват достатъчно данни за извършено от адв.Б. дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 132 от ЗА и основания за дисциплинарно производство.

 Адв.Филип Матев – предлага на Адвокатския съвет да вземе Решение за отказ да бъде образувано дисциплинарно производство на основание чл. 137 ал.5 от ЗА и да прекрати преписката.

Адв.Пламен Георгиев: Съгласно разпоредбата на чл. 38 ал.1 от ЗА : „Адвокатът може да оказва безплатна адвокатска помощ на материално затруднени лица „но това, не означава безимотни или безработни. А освен това, адвокатът не е длъжен да прави проучване на финансовото състояние на клиента си.

                     След докладвано становище от адв.Филип Матев, обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

               Като съобрази, че липсват достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство срещу адв.К.Б. и на основание чл. 137 ал.5 изр.2 от ЗА ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв.Красимира Билева по постъпило писмено съобщение от съдия С. Ш.  с вх.№ 175/21.07.2021г. по описа на АК- Русе   тъй като не са установени данни за дисциплинарно преследване и  на основание чл. 137, ал.5 от ЗА. ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.               

                 Съгласно разпоредбата на чл.137, ал.6 от ЗА,  отказът за образуване на дисциплинарно производство, може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщаването му,  пред Висшия адвокатски съвет. Възлага  на административния секретар да изпрати, до жалбоподателя, съобщение за взетото решение.

Адв.Светослав Михов : Да изготвим списък с въпроси и искания, които да отправим към новоизбраният председател на РРС , както и на сега действащия на РОС. Да има електронен достъп до делото на всички инстнанции, експертните становища.

Адв.Ангел Стефанов : Вече следва да предвидим дата, на която да поканим съдия Балджиева и да и представим нашите предложения за промени в съвместната ни работа.

      Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

             Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 15.30 часа .

            Следващото заседание ще се проведе на 30.09.2021г. от 13.30 часа.

                                                                               Председател:

                                                           Заместник-Председател :

                                                                                    Секретар :

                                                                                     Членове: