Протокол на АС от 30.09.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 20

                  На 30.09.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Молби от адвокати;
 2. Дисциплинарни преписки;
 3. Входяща кореспонденция от Висш адвокатски съвет;
 4. Разни

                   Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Иванка Янчева – резервен член
 • адв.Филип Матев – резервен член

        В 13.30 ч. Зам. председателят –  адв.Галина Димитрова откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            1.Зам. председателят докладва постъпила молба с вх.№ 213/24.09.2021г.  от адв.В. С. С. с искане да бъде заличена от Националния регистър на работещите по ЗПП.

              Заличаването от регистъра е от компетентността на НБПП съгласно ЗПП, поради което считам, че молбата следва да се изпрати до НБПП.

                След проведено гласуване

                Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                Адвокатският съвет на основание чл. 89 т.15 вр. чл.88 ал.4 от Закона за адвокатурата и чл.34 ал.3 т.1вр. чл.8 т.4 и т.10 от Закона за правната помощ взе

РЕШЕНИЕ № 63

 Да се изпрати препис от настоящото решение до НБПП заедно с молбата на адв.В. С. С., за да бъде заличена от Националния регистър на работещите по ЗПП.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Зам.председателят докладва постъпил сигнал с вх.№ 211/24.09.2021г. от И. Й. Т. и М. П. Б. срещу адв.И. В. И.. Зам.председателят докладва, че адв.И.В.И. е член на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Русе.

След проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет на основание чл.129 ал.1 от Закона за адвокатурата

РЕШИ:

Да се изпрати по компетентност на Висшия адвокатски съвет сигнала с вх.№ 211/24.09.2021г. от              И. Й. Т. и М. П. Б. срещу адв.И. В. И., като се приложи препис от протокола за избора на  адвокат И. И. за член на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Русе .

2.Зам.председателят докладва,че с изх.№ 124/31.08.2021г. е изпратено уведомление до адв.Т. М. К. по чл. 137 ал.1 от ЗА, но писмото е върнато със стикер на Български пощи като непотърсено.

Адв. Мария Букурова – Считам, че преди да се разпредели преписката, следва да се изпратят книжата и на електронната поща на адв.К., за да има възможност да даде обяснение.

След обсъждане и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет

РЕШИ:

Да се изпратят книжата и уведомлението по чл. 137 ал.1 от ЗА и на  електронната поща на адвоката, като след изтичане на седмодневния срок, преписката да се докладва на АС.

3. Адв.З. З. докладва изпратена по компетентност от ВАС с вх.№ 146/09.06.2021г. по описа на АК Русе  жалба от М. М. М. срещу адв.Д. С. С.. Същият твърди, че адв.С. като негов пълномощник е нарушил задълженията си, произтичащи от Закона за адвокатурата и ЕКА и иска адвоката да бъде задължен да му върне заплатените адвокатски възнаграждения по ДП 362-3М-7/2019; ДП 3623М149/2020 по описа на РПУ гр. Тутракан, по пр.пр.4211/2020 по описа на РП Тутракан и по НЧХД № 334/2019 по описа на РС Тутракан. Конкретните твърдения са, че адв.Стефанов не е обжалвал постановление за спиране на досъдебно производство, по което Миланов е пострадал; не е изготвил възражение по жалба на тъжителя до Окръжен съд Силистра срещу определение по НЧХД № 334/2019 на РС Тутракан за прекратяване на производството по делото, не е обжалвал постановление за отказ да се образува наказателно производство по пр.пр.№ 4211/2020г. на РП Тутракан от 05.03.2021г., че не се явил на заседание по в.гр.д № 341/2020г. по описа на ОС Силистра.

            Към жалбата са приложени писмени доказателства.

                        Адвокат С.е дал подробни обяснения. Твърди, че изложеното в жалбата  не отговаря на истината. М. е негов клиент от 2018 г. Клиентът му имал качеството на  пострадал по две досъдебни производства по описа на ТП Тутракан на Районна прокуратура Силистра, които все още не са приключили. Бил е  подсъдим по наказателни частен характер дела в РС-Тутракан, всички от които приключили в негова полза. Всички производства били  свързани с влошени отношения между М. и негови съседи. Във връзка с това,  двете страни имали  подадени една срещу друга  множество жалби в РУ Тутракан и  ТП Тутракан на РП Силистра. М. е бил обект на незаконно видеонаблюдение от същите лица. Била е  сезирана и КЗЛД, която е взела отношение и същото е преустановено. Във връзка с това видеонаблюдение е била сезирана и прокуратурата. Постановен е бил отказ да се  образува досъдебно производство, поради липса на престъпление.

                         През целия период М. искал адвокат С. да изготвя множество жалби срещу полицейски служители, разследващи, отводи на прокурори, разследващи и вещи лица, сигнали до Министъра на вътрешните работи, Главния прокурор, Инспекторат.  Адвокат С. отказвал да изготвя такива, когато считал, че са недопустими или неоснователни. М. изказвал недовоство от това, както и, че срещу него се подават тъжби и се образуват проверки  в полицията и прокуратура и производства от частен характер, а делата, по които той е пострадал , все още не били   приключили. Започнал да отправя упреци към адвокат С., че нищо не правел, че делата  по които е пострадал не приключвали, че  наблюдаващия прокурор ги прекратявал, че жалбите му и отводите му не се уважавали, че не иска да изготвя жалбите, които той счита, че трябва да се подават.

                       Адвокат С. многократно е обяснявал на М., че не може да го  държи отговорен за сроковете за приключване на досъдебните производства, за заключенията на вещите лица  по делата, действията на разследващите и прокурорите по тях и  въпреки, че е негов адвокат няма да изготвя жалби и искания за отводи, които счита за неоснователни. Недоволен от това, М. ангажирал втори адвокат. След пореден отказ от наблюдаващия прокурор по направени възражения при предяваване на материалите по досъдебните производства, по които М. е пострадал, на 11.03.2021 г. М. се обадил по телефона на адвокат С.  и му казал, че иска адвоката да му  върне заплатените хонорари и повече да няма отношения с него. Упрекнал го, че  нищо не вършел – делата, по които бил  пострадал още не били приключили, а  по изп.дело за принудително събиране на присъдено му вземане, от заплатения от него хонорар от 350 лева, били признати само 20 лева. М. изпратил на служенбния имейл на адвокат С.  копие от съдебно решение  по в.гр.дело № 341/2020 г. по описа на ОС Силистра във връзка с жалба на длъжника, с което направените разноски за адвокатско възнаграждение по изпълнително производство се признават до размер 20 лева и копие от постановление на прокурор за отказ да се образува досъдебно производство във връзка с видеонаблюдението, което е  преустановено. Адвокат С.отговорил на М., че  въпреки, че няма основание, ще му върне непризнатия от съда  заплатен хонорар  и че нищо друго не  му дължи , тъй като   според Закона за адвокатурата адвокатския хонорар не е обвързан от резултата. Отново го уведомил, че като адвокат не отговаря за решенията на прокуратурата и че по неговите дела е свършил всичко, което е било небходимо – явявал се е многократно в годините за съдебни и следствени действия в Тутракан, обжалваните от него постановления на прокуратурата за прекратяване на делата, по които са му причинени телесни увреждания  са били отменяни и делата връщани за  допълнително разследване, изготвял е необходимите жалби, които са десетки. М. го  обидил и заплашил, че ще си върне парите, имало си хора за тази работа. Адвокат С. му казал, че не желае повече да разговаря с него и  че прекратяват взаимоотношенията си. Същият ден, на посочена от М. банкова сметка внесъл сумата от 320 лева .

        Няколко дни по-късно М. се  е обадил на  мобилния телефон на съпругата на адвокат С./ която не познава и  няма  откъде да знае номера на мобилния и телефон  /, представил се кой е и откъде е,  казал й че съпругът й му дължа 4000 лева и че ако не му ги върне  да му каже, че ще  ги дава за свещи или погребение.

       За това поведение на М. адвокат С. е сезирал Русенската районна прокуратура. По  случая е образувана преписка с вх.№ 1661 /16.03.2021 г., по която е започнала предварителна проверка. М. очевидно е разбрал за проверката и подадената от адвокат С. жалба, тъй като в следващите дни изпратил  множество кратки съобщения на мобилния  телефон на адвокат С. с обидни думи. Такива изпращал и на служебния на адвоката имейл. Адвокат С.  съхранява тези съобщения и мейлите.

         Адвокат С. твърди, че не е вярно изложеното в жалбата, че не е обжалвал постановление за спиране на производството по ДП № 362ЗМ – 149 /20 г.по описа на РУ- Тутракан и е приложил към обяснението си  екземпляр от жалба от 02.03.2021 г. и документ за изпращане на същата.

        След прекратяване на производството но НЧХД №334 /2019 г. по описа на РС Тутракан адвокат С. не е упълномощаван от М. за преставителство по делото пред въззивната инстанция.  Адвокат С. своевременно уведомил ОС Силистра, че не представлява лицето във въззивното проризводство, за което е приложил уведомление  и документ за изпращане на същото. Приложил е и извлечение от протокол по посоченото НЧХД и последното извършено от него в качеството на защитник.

        Адвокат С. не е упълномощаван от М. за представителство по в.гр.дело № 341 /2020 г. по описа на ОС Силистра.

        Предвид изричното изявление на М. за прекратяване на отношенията с него като негов процесуален представител и извършеното от М. по отношение на него  описано по-горе, адвокат С. е уведомил разследващия полицай по ДП 363 ЗМ – 140 /20 г. по описа на РУ Тутракан, че не представлява М. по делото. Приложил е копие от уведомление и документ за изпращане на същото .

       По образуваната въз основа на жалба на адвокат С.  преписка № 1661 /16.03.2021 г.  в Русенската районна прокуатура е образувано досъдебно производство.

       Предвид изложеното считам, че няма данни за извършени дисциплинарни нарушения, поради което предлагам на АС да откаже образуване на дисциплинарно производство.

       Адв.Светлин Коларов : Не е в компетентността на Адвокатски съвет Русе да решава  неуредени финансови въпроси между клиент и адвокат. Считам, че няма нарушения.

       Адв.Галина Димитрова: Колегата С. добросъвестно е изпълнил задълженията си като адвокат. Адвокатът не може да влияе при произнасянето от прокурора със съответните актове.         

            След изслушване на становището по пр. вх. № 146/09.06.2021г. по описа на АК Русе, запознаване с приложените към преписката доказателства, направените обсъждания, които изцяло подкрепят мотивите на докладчика за отказ да се образува дисциплинарно производство и проведено гласуване

                      Гласували   ЗА отказ да се образува дисциплинарно производство—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                      Адвокатският съвет на основание чл.137 ал.5 изр.2 от Закона за адвокатурата

                      РЕШИ:

                      ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адвокат Д. С. С. по постъпил сигнал от М. М. М. с вх. № 146/09.06.2021г. по описа на АК Русе поради липса на данни и доказателства за извършени дисциплинарни нарушения и ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

                Съгласно разпоредбата на чл.137 ал.6 от ЗА,  отказът за образуване на дисциплинарно производство, може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщаването му,  пред Висшия адвокатски съвет.

                Възлага  на административния секретар да изпрати до жалбоподателя М.М. и адв. Д. С. съобщение за взетото решение.

4. Адв.Галина Димитрова докладва Становище по пр. вх. № 175/ 02.06.2021г., образувана по жалба на Г. И. П. срещу адвокат К. Ю. С..    Г. И.П. излага твърдения, че адв.С. не е упражнил добросъвестно задълженията си като назначен особен представител на поставеното под пълно запрещение лице М.П. И.. Претендира и адв.С. да възстанови сумата от 250 лева – преведено възнаграждение за особен представител по ЧГД № 4996/ 2020г. по описа на Районен съд Русе.

                        След постъпване на жалбата в РАК, адвокат К. С. е дал писмено                                обяснение, в което подробно излага становището си.

                        В хода на проверката лично се запознах с ЧГД № 4996/ 2020г. и прецених, че към преписката следва да бъдат изискани и приложени документи, които имат пряко отношение към изложеното в сигнала, както и в обяснението на адв.С..

                        От извършената проверка установих следното:

                        Жалбоподателят Г. И. П. е бил назначен за настойник на поставената под пълно запрещение с решение № 42/ 06.05.1991г., влязло в сила на 27.05.1991г. по гр.д. № 111/ 1990г. на РОС, М. П. И.. Тези данни са посочени в Удостоверение, издадено на 05.02.2020г. от Община Русе.

                        На 28.10.2020г. Г. И.П.е депозирал молба в Районен съд Русе с искане съдът да разреши да бъде извършено разпореждане с притежаваните от М. И. ¼ ид. части от два имота, находящи се в с.Върбица, обл.Шумен.

                        Първоначално съдът е оставил молбата без движение, като е дал указания за отстраняване на нередовности, които са били изпълнени от настойника.

                        Районният съд е констатирал, че са налице противоречия между интересите на настойника и заместник-настойника и представляваното от тях лице, поради което на основание чл.169 ал.2 и ал.3 от СК е направил извода, че органът по настойничеството и попечителството е компетентен да назначи на недееспособното лице особен представител, като е дал и такива указания на молителя Г. П. с разпореждане от 12.11.2020г. На 17.11.2020г. Г. П. е уведомил съда, че има отказ от Община Русе за назначаване на особен представител.

                        При тези данни, съдът е издал Разпореждане от 19.11.2020г. – ” Да се изпрати искане до Органа по настойничеството и попечителството при Община Русе в подходящ срок да предприеме действия в кръга на дадените му правомощия по чл.169 от СК, като назначи на лицето М. П. И. особен представител, който да я представлява по ЧГД № 4996/ 2020г. по описа на РРС, поради наличие на противоречие между интересите на поставеното под пълно запрещение лице и неговите настойник и заместник-настойник.”

                        С вх. № 1055 от 21.12.2020г. е постъпило искане в Адвокатската колегия от Община Русе за определяне на особен представител и размер на възнаграждението. Адвокатският съвет е определил за особен представител адвокат К. С., като на 22.12.2020г. е изпратено и Уведомително писмо с изх. № 138 до Органа по настойничеството и попечителството при Община Русе. В писмото е определен и размера на възнаграждението за представителството по ЧГД № 4996/ 2020г. РРС – 250.00 лева, като изрично е посочено, че сумата следва да се преведе по посочена банкова сметка от адв.С..

                       На 01.02.2021г. Община Русе е изпратила отговор до Районен съд Русе, с който уведомява съда, че за особен представител на М. И. е определен адв.К.С., както и че определеното възнаграждение е изплатено от настойника Г. П. по сметка на адвоката. В писмото изрично е посочено, че „Органът по настойничеството и попечителство при Община Русе е изготвил удостоверение на адв.С. в качеството му на особен представител по ЧГД № 4996/ 2020г.”

                      В закрито заседание на 08.02.2021г. съдът е постановил следното: „Да се уведоми назначения представител да се изпълнят дадените до момента указания, като се депозира и молба, изходяща от негово име, в качеството му на назначен особен представител на недееспособната. Да му се връчи препис от книжата по делото. Дава 3-дневен срок за отстраняване нередностите по молбата. При неизпълнение, делото ще се прекрати.”

                     За разпореждането адв.С. е бил уведомен по телефона на 11.02.2021г. в 14.30 часа, а на 16.02.2021г. книжата по делото са му били връчени от деловодителя на състава, което е видно от приложен Списък на лицата с изготвени съобщения или уведомени.

                     Тридневният срок е изтичал на 19.02.2021г.

                     На 26.02.2021г. с Определение № 260456 съдът е прекратил производството по ЧГД № 4996/2020г. със следните мотиви: „Съдът констатира, че до настоящия момент особеният представител не е предприел нужните действия по отстраняване нередовностите по молбата, включително и по нейната допустимост, нито е направил искане по чл.63 от ГПК, поради което намира, че следва да прекрати производството по делото.”

                     В писменото си обяснение във връзка с жалбата адв.С. сочи, че е подал „Становище” съгласно дадените му указания на 25.02.2021г., като твърди, че е „спазил предвидените срокове в ГПК по такива дела”. Твърди, че по делото не е имало определен от съда срок и „поради това се е ръководил от общите правила на ГПК”, без да посочи обаче кои срокове по закон има предвид.

                    Видно обаче от изискано от съда копие от становището му се установява следното:

                    С вх. № 265784/ 05.03.2021г. в Районен съд Русе адв.С. е депозирал „Становище по искова молба” по гр.д. № 4996/ 2020г. Това становище е било приложено към делото, но по него няма произнасяне от съда, тъй като вече е имало постановено Определение за прекратяване на производството, както посочих по-горе.

                   Адвокат С. не прилага доказателства относно твърдението си, че е подал Становището си в РРС на 25.02.2021г. В копието, което той е приложил към обясненията си, единствено има посочена дата на изготвяне – 23.02.2021г., което води на извода, че действително не е спазил дадения му от съда 3-дневен срок.

                   От друга страна – в писмените обяснения адв.С. изрично посочва, че на 11.02.2021г. му е било връчено Удостоверение за назначен особен представител и че „обяснил на РС –Русе, че в 3-дневен срок ще представи становището си.”. Как, кога и пред кого е направил такова изявление обаче не става ясно.

                    На 16.03.2021г. адв. С. е подал жалба до РОС против Определението от 26.02.2021г. за прекратяване на делото. Жалбата е със следното съдържание: „Това Определение № 26.02.2021г. на Русенски районен съд, е меко казана „Обидно”. Моля Ви да върнете делото за продължаване на съдопроизводствените действия.”.

                   Съдът е приел, че тази жалба е подадена в срок и е дал в закрито заседание от 17.03.2021г. указания на адв.С. в 1-седмичен срок „да се поясни правния интерес от обжалване с оглед постъпилото след срока становище от особения представител, че не се налице предпоставки за уважаване на молбата по чл.165 ал.4 от СК”. Посочено е, че при неизпълнение в срок частната жалба ще бъде върната. 

                    Тези указания не са били изпълнени от адв.С. и с Разпореждане № 261715/ 16.04.2021г. частната жалба е била върната. По преписката е представено от адв.С. заверено копие от Разпореждането.

                    От наличните доказателства по делото става ясно, че адв.С. не е правил искане за продължаване на определения от съда срок с оглед изпълнение на дадените му указания, въпреки че по закон – чл.63 ал.1 от ГПК – е имал такава възможност.

                    Подал е така наречено от него „Становище по искова молба”, каквато в това производство няма. В него излага съображенията си относно молбата за разрешение за продажба на имотите на недееспособното лице, като счита ,че същата следва да бъде оставена без уважение и излага подробно съображенията си. Пропускайки обаче дадения от съда 3-дневен срок, реално е възпрепятствал съда да се произнесе по същество на становището му и така  не е изпълнил задължението си да защити правата и законните интереси на М. П. И. по най-добрия начин.

                    В последствие е обжалвал Определението на съда от 26.02.2021г. за прекратяване на делото. Съдържанието обаче на частната жалба, като процесуално действие, съдържа недопустима от закона квалификация / чл.100а от ГПК/ – „Това Определение № 26.02.2021г. на Русенски районен съд е меко казано „Обидно”. Не излага никакви други съображения в тази насока, както и не излага съображения във връзка с мотивите на съда.

                   Освен това с жалбата прави искане РОС „да върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия” като отново не е изложил мотивите си за това искане. В тази й част искането в жалбата би могла да се отнесе по подразбиране към разпоредбата на чл.64 и чл.65 от ГПК. Формулирана обаче по посочения начин тя не отговаря на изискванията на закона и не защитава интересите на представляваното лице.

                    Въпреки дадените конкретни указания от съда за отстраняване на нередовностите, адв. С. не е предприел необходимите действия.           

                    Предвид направеното искане в сигнала внесената от настойника сума да бъде възстановена от адв.С. и евентуалното постигане на споразумение между страните с прекратяване на преписката, тъй като вече има издадено и разрешение от съда за продажба на наследствените идеални части от нивите по ЧГД № 2699/ 2021г., разговарях по телефона с адв.С., но към настоящия момент той не е изразил становище. В случая обаче следва да се отбележи, че финансовите отношения не рефлектират върху извода дали има извършени дисциплинарни нарушения или не.

                    При така изложеното считам, че адв. К. Ю. С. е осъществил дисциплинарните нарушения по чл.132 т.2, т.3 и т.10 вр. чл.40 ал.1 ал.2 ал.4 вр. чл.44 ал.2 от ЗА вр. чл. 24, чл.9 и чл.2 от ЕКА – в периода от 11.02.2021г. до 23.03.2021г., след като бил назначен за особен представител на недееспособното лице М. П. И. по ЧГД № 4996/ 2020г. по описа на Русенски районен съд, не  изпълнил добросъвестно и компетентно задълженията си като адвокат, не е защитил правата и законните интереси на клиента си по най-добрия начин, послужил си е с похвати, довели до неоправдани пречки от гледна точка на закона и на адвокатската етика за нормалното развитие на съдебното производство, като е проявил системна небрежност при изпълнение на професионалните си задължения, довели до пропуски, причинили накърняване законните интереси на клиента, както и уронване престижа и достойнството на професията, професионалната етика и морал.

                     Предлагам на Адвокатския съвет да се произнесе с решение за образуване на дисциплинарно производство срещу адвокат К. Ю. С.

Адв.Светослав Михов : Идеалните части от имота от кого се продават?

Адв.Галина Димитрова : Настойникът е съсобственик и затова съда решава да бъде назначен особен представител.

Адв. Иван Василев : Назначен е за особен представител, но си е свършил зле работата.

Адв.Светослав Михов : Колегата С. е действал по свое вътрешно убеждение и увреждане на представлявания няма, тъй като делото е прекратено.

Адв.Г. Димитрова: Считам, че като е пропуснал дадения от съда срок, предвид и изразеното по същество в становището му, адв.С. е увредил интереса на представляваното лице, защото в последствие има образувано ново дело и съдът е дал разрешение.

Адв.Светлин Коларов : Може в интерес на представлявания да не е подал.

Адв.Иванка Янчева : Молителят може да обжалва определението на съда.

Адв.Мария Букурова : Проявил е небрежност, води до такси и разноски по друго дело.

Адв.Г. Димитрова: В случая не се касае до исково производство, за да се прави преценка по аналогия с подаване на отговор или не.  

Адв.Светослав Михов : Предлагам да отложим решението. Да разговарям с колегата С. и да му обясня какво се очаква от адвоката, за да защити интересите на представлявания, както и да разговарям за връщане на сумата и провеждане на среща с жалбоподателя..

Адв.Мария Букурова : Понякога младите адвокати грешат от незнание и липса на опит. Подкрепям предложението на адв. Михов.

Адв. Г. Димитрова: По тези причини направих и опит да се постигне споразумение между жалбоподателя и адв.С., защото считам, че има такава възможност, но той не се отзова. Няма пречка по закон АС да посредничи за решаване на подобни спорове.  

След обсъждане и проведено гласуване

     Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет на основание чл.89 т.9 от Закона за адвокатурата

РЕШИ:

 Да се отложи произнасянето по преписката и адв.Светослав Михов – член на АС Русе да се свърже с адв.К. С., с оглед изясняване на становището му по жалбата и искането за възстановяване на сумата.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Зам.председателят докладва за сведение постъпили писма от Висш адвокатски съвет както следва :

 •  С вх.№215/17.09.2021г.  по описа на АК Русе относно конституиране на Консултативен председателски съвет към Висш адвокатски съвет.
 • Постъпило писмо – предложение от адв.Кирил Груев – председател на АК Видин до ВАС за сключване на професионални застраховки на адвокати вписани в регистъра за правна помощ и осъществяващи правна помощ като особени представители.

      2. Адв.Галина Димитрова докладва изготвената справка до ВАС за внесения дължим членски внос до 31.08.2021г. вкл. От постъпилият  отговор на главния счетоводител на ВАС Светлана Атанасова става ясно, че колегията няма невнесен дължим членски внос за 2021г.

           Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

             Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 15.30 часа .

                                                                                Председател:/п/

                                                           Заместник-Председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове: