Протокол на АС от 07.10.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 21

                  На 07.10.2021г., от 13.36 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Заявления от постъпили адвокати;
 2. Входяща кореспонденция от РУ”Ангел Кънчев”;
 3. Дисциплинарни преписки;
 4. Разни

                   Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов – Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Иванка Янчева – резервен член

        В 13.36 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            1.Председателят докладва постъпила молба с вх.№ 219/06.10.2021г.  от адв. В. Б. Ф.

Адв. Ангел Стефанов: Колеги, има постъпила молба от адв. В. Ф., който вече има пуснато едно заявление, като то вече е обработено и има предложение за решение за издаване на адвокатска карта, която е загубена.

Адв. Звезделина Рафаилова: Адвокат Ф. е смятал, че е загубил адвокатската си карта, но в последствие я е намерил.

Адв. Ангел Стефанов: След като е намерил картата си е подал ново заявление, с което заявява, че оттегля предходното си заявление. Това е малко по-особена хипотеза с оглед електронното отчитане в регистъра на адвокатурата, като предлагам това да го заведем в регистъра и да не се произнасяме по първото и да вземем решение, че поради отказ не вземаме решение.

Адв. Галина Димитрова: Аз съм съгласна, дано да го приеме системата по този начин.

Адв. Ангел Стефанов: Адвокат Димитрова, понеже няма друг начин, ще го заведем като ново и всъщност ще разгледаме заявлението, с което оттегля заявлението за издаване на нова адвокатска карта.

Адв. Иван Василев: По първото заявление не може ли да се приложи или има вече взето решение?

Адв. Ангел Стефанов: Не, още няма решение по него, адв. Рафаилова го е обработила и го е пратила за решение.

Адв. Звезделина Рафаилова: Аз съм го обработила в системата и съм го изпратила за вземане на решение от съвета.

Адв. Галина Димитрова : Сега трябваше него да разглеждаме.

Адв. Ангел Стефанов: Ако го нямаше заявлението за оттегляне, в момента трябваше да вземем решение за издаване на нова адвокатска карта на адв. Ф.

Адв. Звезделина Рафаилова:Не е проблем, че заявлението ще остане без решение, но адв. Ф. е внесъл и таксата от 10 лв. за преиздаване на нова карта на ВАС и е попитал в деловодството на колегията как да си получи обратно внесената сума.

Адв. Ангел Стефанов: Нека да пусне молба до ВАС .

Адв. Звезделина Рафаилова: Аз съм разгледала заявлението, което е подадено първоначално и днес 07.10.2021 съм го обработила в системата, а реално адв. Ф. си е подал заявление за отмяна на 06.10.2021 год.

Адв. Ангел Стефанов: Първоначалното заявление е подадено, минава през системата, аз го разпределям на адв. Рафаилова, тя го обработва и междувременно се подава и новото заявление за отмяна.

Адв. Светлин Коларов: Не може ли да приложите това заявление към първоначалното, защото то е свързано с него и това да бъде решението и по двете заявления.

Адв. Ангел Стефанов: Това е ново заявление.

Адв. Иван Василев: Не може ли в решението на първото, да се приложи молбата за отмяна и да се опише, че решението е такова заради подадената в последствие  молба от страна на адв. Ф.

Адв. Звезделина Рафаилова: То трябва да бъде заведено, но няма опция оттегляне на заявления в регистъра, има само за промяна на обстоятелства, поправяне на грешки и несъответствия.

Адв. Ангел Стефанов: Може ли да се подаде така, има ли такава опция?

Адв. Звезделина Рафаилова: Можем да го заведем като поправяне на грешки и несъответствия.

Адв. Галина Димитрова: Днес ли трябва да вземем решение за това?

Адв. Ангел Стефанов: По заявлението, което е подадено за издаване на нова адвокатска карта можем да вземем решение, а по заявлението за отмяна на издаване на нова адвокатска карта първо трябва да бъде въведено в регистъра и на следващото заседание да бъде взето решение.

Адв. Галина Димитрова: Добре, аз предлагам заявлението за издаване на нова адвокатска карта да бъде отложено .

Адв. Ангел Стефанов: Да се входира и това заявление и на следващото заседание вземаме решение.

                След проведено гласуване

                Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                Адвокатският съвет на основание чл. 88 ал.4 от Закона за адвокатурата  взе

РЕШЕНИЕ № 64

Отлага вземането на решение на подадено заявление за издаване на нова адвокатска карта на адв. В. Ф. и указва на административния секретар да  входира заявлението за отмяна за преиздаване на адвокатска карта.

            2.Председателят докладва постъпила молба с вх.№ 217/05.10.2021г. от адв. В. С.

                Адв. Ангел Стефанов: Колеги, има постъпила молба от адв. В. С., която също е за оттегляне на вече подадено заявление за вписване на адвокатски сътрудник. Тя моли да приемем извиненията й, и ако вече сме направили вписването, то сега да направим заличаване.

                Адв. Звезделина Рафаилова: Аз съм го разгледала, към заявлението има подаден трудов договор, справка от НАП за регистрирането на Трудовия договор. Трябваше днес да вземем решение за вписването на адвокатският сътрудник.

                Адв. Светлин Коларов: А той вече вписан ли е?

               Адв. Звезделина Рафаилова: Трябваше днес да вземем решение за вписването на адвокатският сътрудник.

                 Адв. Светлин Коларов: Значи не е вписан все още.

                 Адв. Ангел Стефанов: Тази молба е идентична като на адв. Ф.

Имаме депозирано за вписване и след това за отписване.

                 Адв. Звезделина Рафаилова: Когато трябва да се отпише, задължителните документи, които трябва да бъдат приложени към заявлението, са договор за прекратяване и уведомление от НАП, че са спазени изискванията на чл. 62 КТ.

                 Адв. Ангел Стефанов: В заявлението има ли приложени всички необходими документи?

                 Адв. Звезделина Рафаилова: В заявлението има само договор за прекратяване на трудовите правоотношения.

                 Адв. Светлин Коларов: Щом има всички необходими документи по заявлението за вписване, нека бъде вписан и на следващото заседание, след като се представят всички документи за заявлението за отписване, ще го отпишем.

                Адв. Галина Димитрова: Ако може да се заведат и двете заявления, като няма да се произнасяме по първото .

                След проведено гласуване

                Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                Адвокатският съвет на основание чл.88 ал.4 от Закона за адвокатурата взе

РЕШЕНИЕ № 65

Отлага вземането на решение на подадено заявление за вписване на адвокатски сътрудник и указва на административния секретар да  входира заявлението за заличаване на адвокатски сътрудник към адв. В. С.

           Адв. Мария Букурова: Този кошмар ще продължава със всяко следващо заявление и то основно за вас ръководството.

Ад. Ангел Стефанов: Извинявам се,че ще те прекъсна, но в тази връзка, членовете на адвокатските съвети на повечето колегии имат електронни подписи и тази работа се разпределя между всички, защото в момента не е много справедливо адв. Рафаилова да поема цялата работа. Колеги, много Ви моля, трябва да помислим всеки един от вас да си изкара електронен подпис .

Адв. Мария Букурова: Докато не си оправят грешките и неяснотите в регистъра, ще имаме постоянно такива проблеми. Нека седнем и опишем проблемите, както направиха съдиите от Районния съд с електронното правосъдие и да ги пратим на ВАС. Да, ние сме дигитални, но нека първо да оправят регистъра и тогава да ни задължават да работим с него.

Адв. Светлин Коларов: Колеги да се върнем към заявленията, дискусиите за потребността на регистъра могат да продължат и след съвета.

Адв. Звезделина Рафаилова: Моето предложение е, че преди произнасянето е постъпило ново заявление за оттегляне и да се вземе решение по двете молби и така да бъдат обвързани. Защото в заявлението за изправяне на грешки в регистъра трябва да се посочи заявлението, което искаме да поправим и така може електронно да се обвържат.

Адв. Ангел Стефанов: Да изпратим запитване до ВАС.

Адв. Мария Букурова: Да изпратим и другите грешки, които до тук сме констатирали и да укажат как трябва да процедираме в такива случаи.

3.Председателят докладва постъпила молба с вх.№ 220/07.10.2021г.  от адв. Я. П.

Адв. Ангел Стефанов: Колеги постъпила е молба от адв. Я. П., който иска да му бъде отразена промяната в банковата сметка в Националното бюро за правна помощ за сумите изплащани по служебни защити, като упоменава новата банкова сметка.

Адв. Иван Василев: Да се изпрати на НБПП.

                След проведено гласуване

                Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                Адвокатският съвет на основание чл.89 т.15 от ЗА взе

РЕШЕНИЕ № 66

Указва на административният секретар да изпрати молбата на адв. Я. П. до Националното бюро за правна помощ, за да бъде отразена промяната в досието на адв. Я. П. в регистъра на НБПП.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва постъпила покана от РУ”Ангел Кънчев” за сведение.

Адв. Ангел Стефанов: Колеги, получена е покана от РУ „Ангел Кънчев” във връзка с работата по проект на катедра ”Наказателно-правни науки и сигурност ” при Юридически факултет. Темата е „Взаимодействие между институциите при решаване на случаи на домашно насилие”, с ръководител доц. д-р Кремена Раянова, като канят председателя да присъства на работна среща, в която ще вземат участие представители на различни институции от Русенска област. Тя ще се състои на 08.10.2021 от 10:00 часа.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Няма за докладване дисциплинарни преписки.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва, че предстои подновяване на абонаментите за преса и правна литература на колегията.

Адв. Галина Димитрова: Адм.секретар ми напомни, че предстои подновяване на абонаментите и предвид бюджета който имаме, е хубаво да вземем решение. Адм. секретар счита, че списанията „Собственост и прави ” и „Общество и право”, както и вестник „Утро” се четат от колегите и стойността им е около 500 лв.

Адв. Мария Букурова: Нека направим абонаментите, списанията са хубави и трябва да имаме такава литература.

Адв. Галина Димитрова: От перото за списания и обяви в бюджета можем за покрием абонаментите, а ако се наложи в последствие да направим нещо като поздравителен адрес – например за 22.11.2021 год., имаме и заложени средства в перото други разходи.

                След проведено гласуване

                Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                Адвокатският съвет на основание чл. 88 ал.4 от ЗА взе

РЕШЕНИЕ № 67

 Да бъдат направени абонаменти за списанията „Собственост и прави” и „Общество и право” както и за вестник „Утро” .

2.Председателят докладва за състояла се среща между него и представители на център „Динамика”, организирана от Пламен Ченджиев.

               Адв. Ангел Стефанов: Колеги, срещнах се с представители на център Динамика. Това е проект „Съдебна реформа под лупа 2” надграждане изпълнението на съдебната реформа. Доколкото разбрах, идеята на цялото това нещо е да се осигури едно участие в така наречена информационна среща, която представлява осъществяване на контакти и разговор между този център и страните по един спор за домашно насилие.

               Молбата им е, ако може ние да им съдействаме, насочвайки било пострадали или други страни към такива информационни срещи, които да се провеждат в съда, в зала която им е предоставена от съда.

                  Адв. Мария Букурова: Това са изисквания на проекта.

                  Адв. Ангел Стефанов: И според мен това са изисквания на проекта.

                  Адв. Мария Букурова: Междувременно те са качили всякакви образци на документи за домашно насилие на сайта на съда, за да могат хората да се запознават с тях, но когато един гражданин иска да заведе едно такова дело, никоя от тези институции не прави нищо. Хубаво е като проект, но не е приложимо на практика.

                  Адв. Ангел Стефанов: Идеята им е да съберат двете страни, да се организира среща в резултат на която да се постигне извънсъдебно уреждане на нещата.

                  Адв. Златан Златанов: Няма да вземем парите на клиента, а ще го насочим към този център.

                  Адв. Светлин Коларов: Това е анти адвокатска логика.

                  Адв. Галина Димитрова: Това ще е крайно неефективно.

      Адв. Ангел Стефанов: Понеже поех ангажимент да го сведа до знанието на съвета, ще оставя бланките които ми предоставиха, за да може след съвета, който желае да си ги ксерокопира.

3.Председателят докладва постъпило писмо с вх.№ 218/05.10.2021г.  от ВАС.

Адв. Ангел Стефанов: Колеги, постъпило е писмо от ВАС, относно провеждането на тазгодишния конкурс за написване на Есе от студенти по повод 22.11.2021 год. – Ден на българската адвокатура. Конкурсът е за студенти, следващи право във всички вузове на страната и чужбина.

Адв. Звезделина Рафаилова: Предлагам да го предоставим на Русенския университет.

Адв. Мария Букурова: Каква е темата на есето?

Адв. Ангел Стефанов: Темата е „Независими ли са адвокатите и адвокатурата в България”.

Адв. Галина Димитрова: Писмото и темата са качени на нашия сайт.

                След проведено гласуване

                Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                Адвокатският съвет на основание чл. 88 ал.4 от Закона за адвокатурата взе

РЕШЕНИЕ № 68

Да се изпрати копие от писмото на ВАС до ръководството на Юридическия факултет към РУ „Ангел Кънчев”.

             Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

             Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 14.30 часа .

                                                                                Председател:/п/

                                                           Заместник-Председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/    

                                                                                     Членове:/п/