Дневен ред за заседание на АС на 21.10.2021 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 21.10.2021г.:

  1. Входяща кореспонденция от НБПП;
  2. Сигнал от адвокат;
  3. Молба за вписване като адвокат;
  4. Разни.

18.10.2021г.                                                Адм.секретар:/п/

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе:/п/