Протокол на АС от 14.10.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 23

                  На 14.10.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

  1. Постъпили заявления от адвокати;

                   Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

  • адв.Ангел Стефанов – Председател
  • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
  • адв.Мария Букурова
  • адв.Елеонора Караиванова
  • адв.Златан Златанов
  • адв.Иван Василев
  • адв.Светлин Коларов

        В 13.36 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

По точка първа от дневния ред

  • Постъпило е заявление с вх.№217/05.10.2021 г. от адвокат   Венцислава Стефанова Стефанова, за оттегляне на вписването на Иван Стойчев Иванов като адвокатски сътрудник, което е поискано и отразено, съответно, в Електронния  адвокатски регистър с №2021.10.04-R-RUAK00023.

Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе след съвещание

След проведено гласуване

                Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                и на основание чл. 88 ал.4 от Закона за адвокатурата  взе

РЕШЕНИЕ № 68

Оставя без разглеждане заявление с рег.№2021.10.04-R-RUAK00023 за вписване на адвокатски сътрудник, поради постъпване на искане за  оттегляне на заявлението му за вписване, преди постановяване на решение на адвокатския съвет затова.

Изменя решение №65/07.10.2021г., с което указва на Административен секретар на АК Русе да сканира и регистрира заявлението за оттегляне в ЕАР.

Указва на длъжностното лице  при вписване на Решение №68/14.10.2021 г. в ЕАР да приложи и сканира Заявление с вх.рег.№217/05.10.2021 г. за оттегляне на искането за вписване на адвокатски сътрудник.

-Постъпило е заявление с вх.№219/06.10.2021г. от адв.Веселин Богданов Филипов по описа на АК Русе за оттегляне на искането за издаване на адвокатска карта, което е поискано и отразено , съответно, в Електронния адвокатски регистър с №2021.10.04-R-RUAK0022.

Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе след съвещание

След проведено гласуване

                Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                     ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                и на основание чл. 88 ал.4 от Закона за адвокатурата  взе

РЕШЕНИЕ № 69

Оставя без разглеждане заявление с рег.№2021.10.04-R-RUAK00022 за издаване на адвокатска карта, поради постъпване на искане за  оттегляне на заявлението за издаване на адвокатска карта, преди постановяване на решение на адвокатския съвет затова.

Изменя решение №64/07.10.2021г., с което указва на Административен секретар на АК Русе да сканира и регистрира заявлението за оттегляне в ЕАР.

Указва на длъжностното лице при вписване на Решение №69/14.10.2021 г. в ЕАР да приложи и сканира Заявление с вх.рег.№219/06.10.2021 г. за оттегляне на искането за издаване на нова адвокатска карта.

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл.88, ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7

Поради изчерпване  на дневния ред, заседанието на АС, бе закрито в 14.15 часа.

                                                            Председател :/п/

                                                                  Секретар :/п/

                                                                    Членове :/п/