Протокол на АС от 21.10.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 24

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  при

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГРАД  РУСЕ

                  Днес, 21.10.2021г., в град Русе от 13.30 часа,  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание .

                  Заседанието протече при следния дневен ред :

 1. Входяща кореспонденция от НБПП;
 2. Сигнал от адвокат;
 3. Молба за вписване като адвокат;
 4. Разни

На заседанието присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Иванка Янчева – резервен член

        В 13.30 ч. Председателят на Адвокатския съвет –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                          1.Секретарят на колегията адв. Звезделина Рафаилова докладва постъпила информация от НБПП за постъпила сума, представляваща 10%  от постъпилите отчети в НБПП и изплатени на адвокатите за третото тримесечие на 2021г.,  възлизаща на 7278 лв.

            Съобразно взето Решение №42/15.04.2021 г. от АС, адв. Звезделина Рафаилова предлага следното разпределение на постъпилата сума в размер на 7278 лв.,   както следва :

 1. 30% – в размер на 2183.40 лв. за Адвокатска Колегия-Русе
 2. 30%- в размер на 2183.40 лв., се разпределя поравно, между тримата членове на Адвокатския съвет, работили по ПП, а именно:

-Е. Б. К.                           ……………лв.

-М. Н. Б.                           ………..… лв.

-С. С. М.                       ……….…….. лв.

 1. 40% – в размер на 2911.20 лв., се разпределя, по следния начин:

-Разходи, направени от АК-Русе за администриране на правната помощ,

за третото  тримесечие на 2021 г.                             300.00 лв.

-Материално стимулиране на служителите, работещи по ПП:

И.  Т. Д.                                        ….. лв.

                        С. С. С.                                        …… лв.

                След извършеното разпределение за Адвокатска колегия Русе, постъпленията са в размер на 2483.40 лв., включваща извършени разходи, по правната помощ  – 300 лв. и  2183.40 лв., представляваща 30% от общата сума, преведена от НБПП.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги , който е съгласен, моля да гласува.

                      Гласували  7.

                      „ЗА“—7– всички присъствали с право на глас

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното  

                                        РЕШЕНИЕ №70

                      ПРИЕМА, разпределението на постъпилата сума за третото тримесечие на 2021г.  по чл.19 от ЗПП.

      В 14.00ч. адв.Светослав Михов влезе в залата.

   ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            1.Председателят докладва постъпила жалба с вх.№221/13.10.2021г.  от адв.А.Н. М. от гр.Исперих с копия до ВАС, Инспекторат на МВР,Областен управител, Министър на МВР и т.н. с искане да адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе да проследи действията на инспектор от ОД на МВР – М. С. по пр.пр.№……./2021 по описа на РРП.

Адв.Мария Букурова : Това искане  е извън компетентността на АС Русе.

Адв.Иван Василев : Нямаме такива правомощия.

Адв.Галина Димитрова : Извън нашата компетентност е.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги , който е съгласен, моля да гласува.

                      Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното 

                                         РЕШЕНИЕ № 71:

                           Оставя без разглеждане жалба с вх.№221/13.10.2021г.  от адв.А. Н. М. от гр.Исперих, като мотивите за това са следните :  Адвокатският съвет ,  преценявайки наведените от жалбоподателя Н. М. от град Исперих  фактически обстоятелства , изложени в обстоятелствената част   на жалбата  и направени искания , счита , че Адвокатският съвет непритежава компетентност , съобразявайки  функциите му  очертани в разпоредбата на  чл. 89 от ЗА.

                     ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

       1.Председателят докладва постъпила молба с вх.№218/07.10.2021г. от Р. И. П. за вписване в Адвокатска колегия Русе като адвокат. Същият е представил следните документи :

-Автобиография

-Диплом за завършено висше юридическо образование с рег.№……….. от СУ ”Св.Климент Охридски ”–  нотариално заверен препис от оригинала;

            -Свидетелство за съдимост №………..-издадено от Бюро съдимост при         РРС;

           -Медицинско удостоверение от 04.10.2021 г.-изд. от АПИМП „МЕГАМЕД ”ООД ;

           -Декларация за липса на пречки по чл.5 ал.2 от ЗА от 07.10.2021г.;

           -Удостоверение за придобита юридическа правоспособност с №…………. г. -изд. от Министерство на правосъдието на Република България ;

           – Медицинско удостоверение №…………. г.-изд. от ЦПЗ Русе  ЕООД ;

           -3бр. копия от осигурителна книжка ;

           -копие от трудова книжка;

           -Заповед №………… за прекратяване на трудов договор №…………..;

           – Декларация за истинност ;

           – Декларация по чл.40 ал.6 от ЗА относно адрес , на който адвоката ще упражнява дейност;

           Председателят : Считам , че са налице всички предпоставки , необходими за  придобиване права на адвокат,  визирани в Закона за адвокатурата от  заявителя.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги , който е съгласен, моля да гласува.

                      Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното 

                                 РЕШЕНИЕ№71:

Р. И. П.,  ЕГН ……………….. да бъде приет в Адвокатска колегия Русе на  основание чл.6 ал.2, вр.ал.1 от ЗА.

         На основание чл.7 ал.1 от ЗА настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7 ал.2 от Закона за адвокатурата в 14 дневен срок от  съобщаването му.

         2.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№222/14.10.2021г. от мл.адв.Х. Д. М.  за промяна на адреса на кантората, в която ще упражнява дейността си.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги , който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното   

                                                      РЕШЕНИЕ:

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

            3. Председателят докладва постъпила  молба с вх.№223/14.10.2021г. от адв.Е.Б. К.-М. за промяна на адреса на кантората, в която ще упражнява дейността си.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги , който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

             4.Председателят докладва постъпила  е молба с вх.№223/14.10.2021г. от адв.Е.Н. Д.  за промяна на адреса на кантората, в която ще упражнява дейността си.

                       Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги , който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:             

                         Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

ПО ТОЧКА   ЧЕТИРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Председателят докладва писмо от ВАС с вх.№227/20.10.2021г. до председателите с искане в срок до 15.11.2021г. да се изготви актуален  списък с адвокатите членове на АК Русе за публикуване в Държавен вестник.

                    Адвокатският съвет указва  на административния секретар да се изготви и изпрати пълен списък до ВАС  на адвокатите членове на АК Русе както на електронен, така и на хартиен носител съобразно изискванията посочени в писмото.

        2. Председателят докладва писмо с вх.№226/18.10.2021г. от ВАС с искане за становище от председателите на контролните съвети по изготвен препоръчителен  проект за бюджет на адвокатските колегии.

             Адвокатският съвет казва на административния секретар да уведоми председателя на КС при АК Русе и членовете за изготвяне на становище по така предложения проект за бюджет на адвокатските колегии.

     3.Председателят докладва, че съществува платформа за документооборот „DOCUWERE” използвана и администрирана от Висш адвокатски съвет. Същият  ще предостави достъп на членовете на съвета на АК Русе след изрично искане от ръководството.

    Председателят предлага да се вземе решение да се изготви писмо до ВАС с искане за предоставяне на   достъп до плаформата за документооборот „DOCUWERE”.

Адв.Мария Букурова: До година две живота ни е ще е само регистри.

Адв.Ангел Стефанов : А също все още вярвам повече на хартиеният документооборот , но новите технологии навлизат трайно в живота ни, стават част от него и трябва да ги приемем.

         С оглед това , председателят предложи да се изиска  от Висшия адвокатски съвет достъп до платформата за документооборот „DOCUWERE” , използвана от Висш адвокатски съвет.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги , който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното  

                                              РЕШЕНИЕ :

                              Да се предостави достъп до платформата за документооборот „DOCUWERE” използвана от Висш адвокатски съвет след като бъде изготвено и изпратено писмо до председателя на ВАС.

В 14.20ч. адв.Златан Златанов влезе в залата.

4.Адв.Светослав Михов: Поех ангажимент да разговарям с адв.К. Ю. С. с оглед изясняване на становището по жалба на Г. И. П. с вх. № 175/ 02.06.2021г. и евентуално да се удовлетвори искането  на жалбоподателя за възстановяване на сумата от страна на адвоката, след което същия да оттегли подаденият вече сигнал.

Разговарях близо час с адвокат С.. Обясних му, че е допуснал  неотстраними процесуални грешки.

Адв.Мария Букурова : Щом е уверен в правотата си нека да си спазим процедурата и докладчика по преписката да внесе дисциплинарно производство. Предлагам да се образува дисциплинарно производство.

                         Председателя предлага да се подложи на гласуване на основание чл.137 ал.5 от ЗА докладваното становище от адв.Галина Димитрова. Същото е вписано в протокол №20/30.09.2021г.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги , който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  9.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                                 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ –2 –  адв.Светослав Михов и адв.Златан Златанов.

                                   Адвокатският съвет  с мнозинство , на основание чл.137 т.5 от Закона за адвокатуратавзе следното

                                                РЕШЕНИЕ:

                          Да се образува дисциплинарно производство по пр. с вх.№175/02.06.2021г срещу адв.К. Ю.С..На основание чл.137 ал.7 от ЗА  възлага на адв.Галина Димитрова да изготви, внесе  и поддържа дисциплинарното обвинение пред дисциплинарния съд.

          На основание чл. 137 ал.7 изр.2 от ЗА решението заедно с преписката и копие от досието на адвоката да се изпрати на Дисциплинарния съд при АК Русе.

             Решенията на адвокатския съвет , на осн. чл. 88,ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

             Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа .

                                                                                Председател:/п/

                                                           Заместник-Председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/