Протокол на АС от 04.11.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 25

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  при

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГРАД  РУСЕ

                  Днес, 04.11.2021г., в град Русе от 13.30 часа, Адвокатският съвет при Адвокатска колегия-Русе проведе своето редовно заседание.

                  Заседанието протече при следния дневен ред :

 1. Заявление за преобразуване на адвокатско дружество;
 2. Входяща кореспонденция в едно с представени доказателства по Заявление №2021.10.04-R-RUAK0025;
 3. Входяща кореспонденция от ОД на МВР;
 4. Молба за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете;
 5. Разни.

    На заседанието присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Иванка Янчева – резервен член
 • адв.Филип Матев- резервен член

          На заседанието присъства и адв.Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Русе

          В 13.30 ч. Зам. председателят на Адвокатския съвет –  адв.Галина Димитрова откри заседанието.

  ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                       1.Зам.председателят докладва Заявление с вх.№232/27.10.2021г.  от адв.Р. И. Х. за вписване на промени в Адвокатско дружество „Х. И С.”. На свое заседание от 25.10.2021г. съдружниците адв.Р. И. Х. и адв.С. И. С. са взели единодушно решение дружеството да се преобразува в еднолично, поради прекратяване участието на съдружника адв.С.С..

Към Заявлението адв.Р. Х.  е приложила следните документи:

-Учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ”адв.Р.Х.”

-Протокол №8/25.10.2021г. за преобразуване на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО” Х. И С.” в ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „адв.Р. Х.”.

– Вносна бележка за платена такса за отразяване на промени по партида на адвокатско дружество по сметка на РАК.

-Декларация по чл.57 ал.3 от ЗА;

-Декларация за истинност;

             Адв.Галина Димитрова докладва, че заявлението за преобразуване на дружеството е регистрирано в електронния регистър с №2021.11.01-R-RUAK00031, разпределено е от председателя на докладчик, има изготвено становище, че документите отговарят на изискванията на ЗА и следва да се отрази промяната в партидата на дружеството.

                    Пристъпи се към гласуване.

                    Зам.председателят адв. Галина Димитрова: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Гласували  7.

                      „ЗА“—7– всички присъствали с право на глас

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното 

                                        РЕШЕНИЕ №72

                На основание чл.61 ал.1 във вр. с чл.57 ал.1 от ЗА

                ВПИСВА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО” Х. И С.” в ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „адв.Р. Х.” в Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе.

                    Възлага на длъжностното лице по вписванията–административния секретар на АК-Русе да ОТРАЗИ ПРОМЕНИТЕ по партидата на дружеството в  Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет.

                    Да се издаде препис от решението  и препис –извлечение от регистъра на адвокатските дружества при АК Русе на основание чл.62 ал.2 т.3 и т.4  от ЗА,  с оглед вписване на промените в партидата на  дружеството в Регистъра на адвокатските дружества към Окръжен съд Русе.

Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронните им пощи.

              2.Зам.председателят докладва, че по постъпилото искане от адв.С. В. П. с рег.№2021.11.02-R-RUAK00032 за вписване на адвокатско съдружие  „МАКС ЛЕКС ” в Регистъра на адвокатските съдружия към Адвокатска колегия Русе е съставено становище от докладчик, с което се приема, че представените документи отговарят на изискванията на ЗА за регистрация на адвокатско съдружие.

                 Пристъпи се към гласуване .

                 Зам.председателят адв. Галина Димитрова:Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  7.

                      „ЗА“—7– всички присъствали с право на глас

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното 

                                        РЕШЕНИЕ №73

              На основание чл.52 ал.3от ЗА

              ВПИСВА  адвокатско съдружие „ МАКС ЛЕКС” в Регистъра на адвокатските съдружия към Адвокатска колегия Русе.

                Възлага на длъжностното лице по вписванията– административния секретар на АК-Русе да впише адвокатско съдружие „МАКС ЛЕКС” в  Регистъра на адвокатските съдружия към Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет.

Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронните им пощи.

   ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

             1.Зам.председателят докладва допълнително представени  доказателства по Заявление №2021.10.04-R-RUAK0025, а именно :

             -Заповед №007/29.09.2021г. за прекратяване на трудов договор №002/11.01.2021г. на И. Х. И. като адвокатски сътрудник на адв.В. С. С..

              Адв.Галина Димитрова докладва, че към заявлението има становище на  докладчик и документите отговарят на изискванията на ЗА, поради което следва да се отрази промяната.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Зам.председателят  адв. Галина Димитрова:Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното 

                                         РЕШЕНИЕ № 74:

       На основание  чл.21 ал.2 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА И. Х. И. като адвокатски сътрудник на адв. В. С. С.

                  Възлага на длъжностното лице по вписванията–  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет.

Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронните им пощи.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            1.Зам.председателят докладва постъпило писмо с вх.№234/28.10.2021г. от ОД на МВР сектор ПИП, относно извършване на проверка по преписка с УРИ 336000-7929/2021г. по описа на дирекцията образувана по жалба на А. Ц. И. срещу адв.З. П.. Искането на инспектор Милен Петров е Адвокатска колегия Русе да предостави информация дали в колегията  има постъпил сигнал от горепосоченото лице и относно наличието на други сигнали срещу адвоката както и предприетите съответни действия от страна на съвета по тях.

Адв.Светослав Михов: Колеги, следва първо да решим каква информация ще предоставим на инспектор Милен Петров.

Адв.Мария Букурова: Колеги, ако има постъпили сигнали и те са решени, то решенията са качени на сайта и са публично оповестени.

Адв.Галина Димитрова: Колеги, след направена справка от административният секретар не е установено да има подаден сигнал от лицето А. Ц. И. срещу адв.З. П.

Адв.Мария Букурова: Колеги, предлагам да се отговори на писмото, че няма постъпила и заведена жалба от лицето А. Ц. И. срещу адв.З. П.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Зам.председателят  адв. Галина Димитрова: Колеги, който е съгласен, с предложението на адв.Букурова, моля да гласува.

                      Гласували  7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното 

                                 РЕШЕНИЕ№75:

           Да се изпрати писмо до сектор „ПИП” на ОД на МВР с отговор, че в офиса на Адвокатска колегия Русе не е постъпвал сигнал от лицето А. Ц. И. срещу адв.З. П.

ПО ТОЧКА   ЧЕТИРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

     1.Зам.председателят-адв.Галина Димитрова докладва постъпила молба с вх.№229/25.10.2021г. от адв.М. М. С. за отпускане на еднократна финансова помощ за  раждането на второто и дете. Към молбата адв.С. е приложила копие от банковата сметка и копие от акта за раждане на детето П. И. Й..

 Адв.Галина Димитрова припомни на колегите си, че съгласно решение на адвокатския съвет от 18.06.2020г. на адвокати членове на Адвокатска колегия Русе се изплаща еднократна финансова помощ в размер на 300лв. за раждане на дете, след представяне на необходимите документи.

        Пристъпи се към гласуване .

                      Зам.председателят  адв. Галина Димитрова: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Гласували  7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното

                                                    РЕШЕНИЕ №76

          Да се изплатят 300 лв. еднократна финансова помощ на адв.М. М. С. за новороденото и дете П. И. Й. на посочената от нея банкова сметка.

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Зам. Председателят – адв.Галина Димитрова докладва постъпило на електронната поща  становище от адв.Звезделина Рафаилова относно сигнал с вх.№202/2021г от Сдружение „Асоциация на колекторските агенции в България” срещу адвокатите К. Б. и С. В.. В сигнала се твърди, че е налице съмнение за виновно неизпълнение на задълженията им по Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката, нарушение на професионалната етика и морал, като и че с действията си накърняват правата и законните интереси на клиентите си, осъществяват правна помощ не по установения в закона ред, преследвайки свои интереси, че си служат  със средства и похвати, които имат за цел създаване на неоправдани пречки от гледна точка на закона и адвокатската етика.

Към жалбата са приложени  писмени доказателства- копие от изпълнителни листи, копия от телепоща с уведомления за цедиране на вземанията им, копия от призовки за доброволно изпълнение.

В жалбата подробно са изложени твърдения за нарушения на закона от страна на ЧСИ Лъчезар Минков.

Според становището на адв.Рафаилова адвокатският съвет не разполага с компетентност да ревизира работата на ЧСИ-тата, които принадлежат към съсловна организация, а именно- Камара на ЧСИ в България.

В предвидения едномесечен срок адвокатите Б. и В. са представили писмени обяснения, от които е видно, че са работили в защита на интересите на своите доверители. В потвърждение на това са и  представите писмени  доказателства, от жалбоподателя, тъй като именно срещу  членуващи  във въпросното сдружение колекторски агенции  са били водени делата, съответно  поради това същите е следвало да заплащат на доверителите на адвокатите Б. и В. разноски. Това означава, че те са оказвали адекватна защита на клиентите си. Изпълнителните дела са образувани месеци след издаването на ИЛ, което означава че членовете на въпросната асоциация- жалбоподател ако са следили за интересите  си, щяха да заплащат разноските си доброволно, а не след образуване на изпълнителни дела срещу тях. Фактът, че едновременно с ПДИ им е налаган запор върху банковите сметки  е действие, което е в компетентността на ЧСИ, дадена му със Закона за ЧСИ и ГПК, и тя не може да бъде предмет на проверка от АС-Русе.

Според становището на  докладчика адв.Рафаилова – адвокатите Б. и В. са изпълнявали задълженията си, защитавайки доверителите си, до резултат получаване на изпълнителен лист, впоследствие са образували за това изпълнителни дела, в определени случаи са цедирали взиманията си, като с нито едно от тези действия не са нарушили ЗА и ЕКА. Това би било така, ако жалбата бе постъпила от представляваните от тях доверители, а не както е в конкретния случай, от ответната страна, която е осъдена на разноски след осъдителни диспозитиви на съответните съдилища.

Според становището на  докладчика адв.Рафаилова същата счита, че не може по категоричен и несъмнен начин да бъде установено, че адв.Б. и адв.В. са действали умишлено в разрез с разпоредбите на ЗА и ЕКА и по този начин  да са извършили съставомерни нарушения. Затова адв.Рафаилова предлага на адвокатския съвет да постанови отказ да се образува дисциплинарно производство и преписката да бъде прекратена.

        Пристъпи се към гласуване .

                      Зам.председателят  адв. Галина Димитрова: Колеги, който е съгласен с така предсавеното становище от докладчика, моля да гласува.

                      Гласували  7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното

                                                    РЕШЕНИЕ №77

                                          ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв.К. Б.и адв.С. В. по постъпил сигнал от Сдружение „Асоциация на колекторските агенции в България  с вх.№202/2021г по описа на АС на основание чл.137 ал.5 от ЗА и ПРЕКРАТЯВА производството по дисциплинарна преписка №202/2021г.

                  Съгласно разпоредбата на чл.137 ал.6 от ЗА  отказът за образуване на дисциплинарно производство може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщението пред Висш адвокатски съвет. Възлага на административния секретар да изпрати на жалбоподателя съобщение за взетото решение.

2.Адв.Иван Василев- докладчик по сигнал с вх.№219/2021г от Т. Д. П. срещу адвокат З. Д. П. В сигнала се твърди, че молителят е потърсил адвокатски услуги от адв.Паскалиев, след като е бил мотивиран от дадена му синя листовка на която пишело, че се дават приемливи правни услуги. Молителят П. е подписал адвокатско пълномощно за водене на гражданско дело за делба на имоти , като в него е бил посочен хонорар от 1500 лв, от които били платени 1000 лв. В молбата П. се жалва, че му е определен висок хонорар, като дава примери с негови познати заплатили различни суми по различни поводи.

В предвидения едномесечен срок адвокат П. е дал обяснение под формата на становище, че П. се е съгласил на поискания хонорар и е подписал пълномощно. Същият твърди, че хонорара е съобразен с Наредба №1 ЗМАВ и че по всяка вероятност клиента му не желае да заплати остатъка от хонорара в размер на 500 лв. Адв.П. е приложил и копие от подадена искова молба в РРС заведена с №14400/03.03.2021г. и адвоката твърди, че продължава да води делото и до този момент няма оттегляне на пълномощното от страна на П.

Адв.Иван Василев, счита че от изложеното могат да се направят следните изводи :

 В приложената синя листовка е посочено, че се правят безплатни консултации по осем вида правни услуги, но никъде не се посочва, че воденето на делата става по преференциални цени. П. е упълномощил адв.П. да му води дело за делба като се е съгласил на определения му хонорар, който е вписан в пълномощното. След направена служебна справка е установено, че хонорара е съобразен с разпоредбите на чл.7 ал.4 от Наредба №1 ЗМАВ.

Според становището на  докладчика адв.Иван Василев липсват данни за дисциплинарно нарушения изчерпателно изброени в чл.132 от ЗА и Раздел III от ЕКА  и предлага на адвокатския съвет да постанови отказ да се образува дисциплинарно производство и преписката да бъде прекратена.

        Пристъпи се към гласуване .

                      Зам.председателят  адв. Галина Димитрова: Колеги, който е съгласен с така предсавеното становище от докладчика, моля да гласува.

                      Гласували  7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното

                                                    РЕШЕНИЕ №77

                                          ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв.Здравко Димитров Паскалиев по постъпил сигнал от Т. Д. П. с вх.№219/2021г по описа на АС на основание чл.137 ал.5 от ЗА и ПРЕКРАТЯВА производството по дисциплинарна преписка №219/2021г.

                  Съгласно разпоредбата на чл.137 ал.6 от ЗА  отказът за образуване на дисциплинарно производство може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщението пред Висш адвокатски съвет. Възлага на административния секретар да изпрати на жалбоподателя съобщение за взетото решение.

             Решенията на адвокатския съвет , на осн. чл. 88, ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

             Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа .

                                                                                Председател:/п/

                                                           Заместник-Председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/