Протокол на АС от 18.11.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 26

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  при

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГРАД  РУСЕ

                  Днес,18.11.2021г., в град Русе от 13.30 часа, Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание .

                  Заседанието протече при следния дневен ред :

 1. Клетва на новоприет адвокат;
 2. Заявление от адвокат за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете;
 3. Входяща кореспонденция от ВАС-Висш Дисциплинарен съд;
 4. Заявление за отписване на адвокат;
 5. Дисциплинарни преписки;
 6. Разни;

На заседанието присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Иванка Янчева – резервен член

На заседанието присъства- адв.Пламен Георгиев- Председател на Контролен съвет при АК Русе и адв.Красимира Кьорангелова- Председател на Дисциплинарен съд Русе.

        В 13.30 ч. Председателят на Адвокатския съвет –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            След изтичане на законоустановените срокове, за обжалване решението, за приемане  на  Р.И.  П. като адвокат и  на основание чл.6 ал.2 от ЗА същият следва да бъде ВПИСАН в АК Русе и да положи клетва.  Председателят предложи да се  пристъпи към гласуване.

Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  5.

                      „ЗА“—5

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

РЕШЕНИЕ №80

 Вписва Р. И. П. с ЕГН ………………. като адвокат и същият на основание чл.9, ал.2 от Закона за адвокатурата положи клетва.

            Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише в ЕАР  Р. И. П като адвокат.

                     ПО ТОЧКА ВТОРА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

        1.Адвокат Ангел Стефанов докладва постъпила молба с вх.№229/15.11.2021г. от адв.С. В. П. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. Към молбата адв.П. е приложила копие от Удостоверение за раждане на детето С. П. П., издадено въз основа на Акт за раждане, както и копие, удостоверяващо банковата сметка, чийто титуляр е.  

        Адв.Стефанов припомни на присъстващите, че съгласно решение на Адвокатския съвет от 18.06.2020г. на адвокати членове на Адвокатска колегия Русе се изплаща еднократна финансова помощ в размер на 300лв. за раждане на дете, след представяне на необходимите документи.

        Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Гласували  5.

                        „ЗА“—5

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното

 РЕШЕНИЕ №81

          Да се изплати еднократна финансова помощ  в размер на 300 лв. на адв.С. В. П. за новороденото и дете С. П. П. по посочената, от нея, банкова сметка.

ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва писмо с изх.№1148/02.11.2021г на ВАС, ведно с ВЛЯЗЛО В СИЛА Решение на ВАС по ДД1/2021 г. по описа на Дисциплинарен съд при АК-Русе, с което се потвърждава решение от 02.07.2021 г., постановено от I състав на ДС Русе. В мотивите на решението си, Дисциплинарен съд при АК-Русе, е приел, че адв. Д. Р. е нарушил чл.132, т.2 и т.10 от ЗА , във вр. чл.40, ал.2 от ЗА, чл.9 и чл.11 ал.4 , л.19, ал.1, т.4 от ЕКА, поради което му е наложено наказание ГЛОБА в размер на една минимална работна заплата, която за 2021 г. е в размер на 650 лв./ шестотин и петдесет лева/. Тя следва да бъде  заплатена  в полза на Адвокатска колегия Русе.

Адв.Ангел Стефанов предлага да се изпрати на адвокат Д.Д.Р. Покана за доброволно изпълнение относно наложената глоба, която следва да  бъде изпратена на електронната поща на адвоката, чрез Български пощи на посочения служебен адрес, както и същият да бъде уведомен по телефона, след което да се състави, затова,  протокол.

        Пристъпи се към гласуване.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Гласували  5.

                      „ЗА“—5

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе следното

РЕШЕНИЕ №82

Да се изпрати покана за доброволно изпълнение на адв.Д. Д. Р. за изплащане на наложената глоба с Решение на Дисциплинарен съд при АК-Русе, потвърдена от Висш дисциплинарен съд  с Решение от 05.11.2021г. в размер на  една минимална работна заплата – 650 лв. /шестотин и петдесет лева/, като същия следва в срок до 30.11.2021г.  да я заплати по сметката на АС-Русе или на каса в офиса на колегията.

В 14.00 часа, по време на заседанието, адв.Златан Златанов се свърза с адв.Д. Р.на телефон 08………. и го уведоми за взетото решение на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе.

На осн. чл.144 ал.1 от ЗА указва на длъжностното лице по вписванията да впише дисциплинарното наказание в досието на адвоката и да изпрати препис от решението на ВАС, за  да се отрази в ЕАР.

ПО ТОЧКА   ЧЕТИРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Председателят докладва постъпило искане от мл.адв.З. А. К. за отписване от Регистъра на АК Русе. Същият е предал адвокатската си карта, но не е декларирал съгласно разпоредбата на чл. 48 от ЗА дали е внесъл дължимите вноски за ВАС и АС. В заявлението си адвоката не е посочил имали неприключили дела. След съвещание адв.Ангел Стефанов предлага на съвета да се остави заявлението за отписване без движение до представяне на липсващите декларации.

                      Пристъпи се към гласуване.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  5.

                      „ЗА“—5

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе, следното  

                                              РЕШЕНИЕ :

                              Отлага разглеждането на искането на  адв.З. А.К. за отписване поради липсващи доказателства по чл. 48 и чл.49 от ЗА.

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Дисциплинарни преписки- няма за доклад.

          Адв.Елеонора Караиванова, определена за докладчик, заедно с адв.Галина Димитрова, по преписка вх.рег.166/2021г., моли за удължаване на срока за проверка по преписката.

              Адв.Стефанов предложи на съвета да се гласува удължаване на срока за проверка по преписка  вх.рег.№166/2021 г. с 14 дни.

                       Гласували  5.

                      „ЗА“—5

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното  

                                              РЕШЕНИЕ :

          На основание чл. 137, ал.5, изр.3 от ЗА удължава срока на проверката по преписка с вх.рег.№166/2021 г. с 14 дни. Докладчиците, по нея,  следва да представят своето становище на следващото заседание на Адвокатския съвет.

ПО ТОЧКА ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

       1.Председателят докладва постъпила молба с вх.№233/09.11.2021г. от В.А. П. в Адвокатска колегия Русе като адвокат. Същата е представила следните документи :

-Автобиография

-Диплом за завършено висше юридическо образование с рег.№…./2013г. от РУ ”Ангел Кънчев ”–  нотариално заверен препис от оригинала;

            -Свидетелство за съдимост №……../04.11.2021 г., издадено от Бюро съдимост при         РРС;

           -Медицинско удостоверение от 08.11.2021 г., изд. от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  „…… ”ООД-гр.Свищов ;

           -Декларация за липса на пречки по чл.5 ал.2 от ЗА от 09.11.2021 г.;

           -Удостоверение за придобита юридическа правоспособност  №…./18.11.2013г. , изд. от Министерство на правосъдието на Република България;

           – Медицинско удостоверение 04.11.2021г. г., изд. от ……  ООД ;

            -Копие от трудова книжка;

           -Заповед №…./08.11.2021г. за прекратяване на трудов договор №……/02.05.2017 г.;

           – Декларация за истинност;

           – Декларация по чл.40, ал.6 от ЗА, удостоверяваща адреса, на който адвоката ще упражнява дейността си;

           – Справки от ТД на НАП;

                   -Длъжностни характеристики;

                  – Заповед №…./08.11.2021 г. за прекратяване на трудов договор №…../01.09.2021 г.;

                 – Заповед №…../08.11.2021 г. за прекратяване на трудов договор №…../26.03.2018г.;

Председателят: Считам, че са налице всички предпоставки, необходими за  придобиване права на адвокат,  визирани в Закона за адвокатурата от  заявителя.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Гласували  5.

                      „ЗА“—5

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното 

                                 РЕШЕНИЕ№83:

В. А. П.,  ЕГН ……………… да бъде приета в Адвокатска колегия Русе на  основание чл.6, ал.2, вр.ал.1 от ЗА.

         На основание чл.7, ал.1 от ЗА настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7, ал.2 от Закона за адвокатурата в 14-дневен срок от  съобщаването му.

         2.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№…./16.11.2021г. от адв.И.В. И.  за промяна на адреса на кантората, в която ще упражнява дейността си.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  5.

                      „ЗА“—5

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

                                                      РЕШЕНИЕ:

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

             3.Председателят докладва за сведение, че ще участва в конференция на тема „Взаимодействие между институциите при решаване на случаи на домашно насилие”.

          4.Председателят докладва за сведение, че считано от 18.11.2021 г. „Банчев и Колев” ЕООД ще осъществяват експлоатационна поддръжка на ЕАР  за срок от 3 месеца.

            5. Председателят предлага да се изготви поздравително съобщение по случай 22.11. –Денят на българската адвокатура и същото да бъде качено на сайта на колегията и изпратено на електронните адреси на всички вписани адвокати в АК Русе.

Пристъпи се към гласуване.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  5.

                      „ЗА“—5

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното   

                                                      РЕШЕНИЕ:

                 Да се изготви поздравително съобщение по случай 22.11 –Денят на българската адвокатура и същото да бъде качено на сайта на колегията и изпратено на електронните адреси на всички вписани адвокати в АК Русе.

            6.Председателят докладва Заявление с вх.№237/16.11.2021г.  от адв.Р. И. Х. за ВПИСВАНЕ на поправка на грешка и отстраняване на неяснота в наименованието на преобразуваното адвокатско дружество „Х. И С.”. На свое заседание от 16.11.2021г. съдружниците адв.Р. И. Х. и адв.С. И. С. са взели единодушно решение да се направи вписване на поправка на грешка и отстраняване на неяснота в наименованитето дружеството и да се чете „ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО Р. Х.”.

Към Заявлението адв.Р.Х.  е приложила следните документи:

-Учредителен акт на „ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО Р. Х.”;

-Протокол №../16.11.2021г. за поправка на неясноти в протоколно решение №…/25.10.2021г. в наименованието на дружеството и приемане на промени в Учредителния договор във връзка  с наименование на дружеството;

-Декларация по чл.57 ал.3 от ЗА;

-Декларация за истинност.

             Адв.Ангел Стефанов докладва, че заявлението за вписване на поправка на грешка  и неясноти в наименованието  на дружеството е регистрирано в електронния регистър, разпределено е  на докладчик, има изготвено становище, че документите отговарят на изискванията на ЗА и следва да се отрази промяната в партидата на дружеството.

                    Пристъпи се към гласуване.

                    Председателят адв. Ангел Стефанов:Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Гласували  5.

                      „ЗА“—5– всички присъствали с право на глас

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното 

                                        РЕШЕНИЕ №84

                На основание чл.61, ал.1 във вр. с чл.57, ал.1 от ЗА

                ВПИСВА ПОПРАВКАТА в наименованието на „ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО Р. Х.” в Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе.

                    Възлага на длъжностното лице по вписванията–административния секретар на АК-Русе да ОТРАЗИ ПРОМЕНИТЕ по партидата на дружеството в  Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет.

                    Да се издаде препис от решението  и препис –извлечение от регистъра на адвокатските дружества при АК Русе на основание чл.62, ал.2, т.3 и т.4  от ЗА,  с оглед вписване на промените в партидата на дружеството в Регистъра на адвокатските дружества към Окръжен съд Русе.

Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронните им пощи.

             Решенията на адвокатския съвет , на осн. чл. 88,ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието, по реда на чл.7 от ЗА.

             Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа .

                                                                                Председател:/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/