Протокол на АС от 03.12.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 28

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  при

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГРАД  РУСЕ

                  Днес,03.12.2021г., в град Русе от 13.30 часа, Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание .

                  Заседанието протече при следния дневен ред :

 1. Клетва на новоприет адвокат;
 2. Входяща кореспонденция от Висш адвокатски съвет, НБПП;
 3. Дисциплинарни преписки;
 4. Разни;

На заседанието присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Галина Димитрова-Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Иван Василев
 • адв.Филип Матев – резервен член

       На заседанието присъства- адв.Пламен Георгиев- Председател на Контролен съвет при АК Русе и адв.Красимира Кьорангелова- Председател на Дисциплинарен съд Русе.

        В 13.30 ч. Председателят на Адвокатския съвет –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                След изтичане на законоустановените срокове за обжалване решението, за приемане  на  В. А. П. като адвокат и  на основание чл.6 ал.2 от ЗА същата следва да бъде ВПИСАНА в АК Русе и да положи клетва.  Председателят предложи да се  пристъпи към гласуване.

Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

РЕШЕНИЕ №85

            Вписва В. А. П. с ЕГН ….. като адвокат и същата на основание чл.9, ал.2 от Закона за адвокатурата положи клетва.

            Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише в ЕАР  В. А. П. като адвокат.

                     ПО ТОЧКА ВТОРА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

        1.Адвокат Ангел Стефанов докладва за сведение решение на Висш адвокатски съвет по сигнал от И. Й. Т. и М. П. Б. срещу адв.И. В. И.- член на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Русе. Решението на Висш адвокатски съвет  е, че жалбата е оставена  без уважение.

      2.Адвокат Ангел Стефанов докладва за сведение решение на Висш адвокатски съвет по жалба от И. Н. Х. срещу Решение на Адвокатски съвет при АК Русе от 08.07.2021г , с което отказва да образува дисциплинарно производство срещу адв.Е. М. К.. Решението на Висш адвокатски съвет е, че жалбата е оставена  без уважение.

   3.Председателят адв.Ангел Стефанов докладва писмо постъпило на електронната поща на колегията, във връзка с организирано обучение съвместно с представители на ВАС и „Банчев и Колев” ООД за работа с Единния адвокатски регистър. Адв.Стефанов докладва, че в срок е изпратен отговор,с които потвърждаваме участието на адв.Звезделина Рафаилова-Секретар на АС Русе и Ирина Димитрова- длъжностно лице по вписванията в ЕАР.

 4.Председателят адв Ангел Стефанов докладва и запозна членовете на съвета с  постъпил препис – извлечение от Протокол №9/28.10.2021г на АК Кюстендил, в който Съвета на АК Кюстендил са взели решение да се противопоставят на изработената от НБПП методика за оценяване заплащането на работата осъществена от служебните защитници. Според ръководството на АК Кюстендил методиката  оповестена на сайта на НБПП не е в посока на увеличение, а е с цел намаляване на заплащането на работещите по ЗПП. Тя е неправилна и не е в интерес на адвокатите –служебни защитници – предоставящи правна помощ. Адвокатски съвет при АК Кюстендил е решил да уведоми всички адвокатски съвети в страната, че ако Министерство на правосъдието  не предприемат действия за промяна на  критериите в нея, а Висш адвокатски съвет не предприеме своевременни адекватни действия за защита интересите на адвокатите, Адвокатски съвет при  АК Кюстендил  ще вземе решение за неявяване на служебни защитници по дела. 

Адв.Мария Букурова: Колеги, според тази методика, всеки дежурен член на АС Русе, работещ по ЗПП за съответния месец и обработващ между 50 и 100 отчета, следва да се запознае с всяко дело по отделно. Това ще ангажира целият месец на адвоката.

Адв.Светослав Михов: За всяко становище по всеки отчет, ще трябва да се проучи количеството работа, което е свършил служебния защитник. Това означава да се запознава с всяко дело по отделно.

Адв.Мария Букурова : Предлагам да подкрепим колегите от АК Кюстендил.

Адв.Светлин Коларов : Да подкрепим аргументите на колегите.

Адв.Светослав Михов: Колеги предлагам да запознаем всички членове на колегията работещи по ЗПП с тази методика преди Общото събрание през месец Януари 2022г. Да съберем становища и мнения от колеги работещи по ЗПП.

Адв.Златан Златанов влезе в залата в 14.00часа.

Адв.Мария Букурова: Каква правна стойност има тази методика? Тя дерогира Наредбата за заплащане по ЗПП. Юристите в НБПП реално оценяват работата на колегите по методиката. Предлагам да подкрепим АК Кюстендил като изпратим писмо до ВАС, НБПП и всички адвокатски колегии в страната.

Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  9.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

РЕШЕНИЕ №86

               Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе категорично  изразява подкрепата си и се солидаризира с възраженията изложени от Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Кюстендил, обективирани в протокол№9/2021г. от  проведеното им на 28.10.2021г. редовно заседание, във връзка с предложената и публикувана на сайта на НБПП методика за оценка работата на адвокатите – служебни защитници.

             Указва на административният секретар да изготви препис–извлечение от настоящото решение и същото да бъде изпратено до НБПП, с копие до ВАС, АК Кюстендил и всички адвокатски колегии в страната.

 ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Адв.Галина Димитрова и адв.Елеонора Караиванова докладваха становище по жалба с вх.№166/12.07.2021г. от Д. Н. С. и М. А. С. от гр.Силистра срещу адв.Т. В. Н., в която излагат твърдения за неправомерни действия и злоупотреби от страна на адв.Н., представляващи нарушения по ЕКА поради недобросъвестно упражняване на задълженията му като адвокат. Жалбоподателите претендират адв.Н. да им възстанови сумата от 1855 лв., от които 600 лв. изплатено адвокатско възнаграждение за завеждане на дело/ каквото и до момента не е заведено от адв.Н./, 855 лв.–преведени по искане на адвоката и по сметката му за своевременно погасяване на разноски, за които са били осъдени/, което адв.Н. не е направил и до момента/ и 400 лв.–допълнително заплатени от тях, в последствие по заведени изпълнителни дела поради непревеждане на сумата от 855 лв. от адв.Н..

Към жалбата са приложени и писмени доказателства в потвърждение на посочените факти.

След постъпване на жалбата адв.Н. не е дал писмено обяснение.

Жалбата му е връчена лично на 25.08.2021г, за което има приложена обратна разписка.

Няма данни сумата от 1455 лв. да е възстановена на жалбоподателите. По отношение на всяко едно от нарушенията давността не е изтекла, тъй като и до момента не е заведено гражданско дело, както и сумата от 855 лв. не е отчетена или възстановена на жалбоподателите след като те лично са изплатили задължението- т.е адв.Н. я задържа неправомерно, което квалифицира нарушенията като продължени по аналогия на продълженото престъпление-нарушенията са трайни, изразени чрез бездействие и предвид описаното по-горе не са прекратени и към настоящия момент. Напротив – от момента на възникване на задължението на адв.Н. да извърши определени действия /да заведе гражданско дело и да заплати на правоимащото лице предоставената му от жалбоподателите сума/, което той не сторил създава и до момента едно трайно състояние на нарушаване на  задълженията му като адвокат, поради което не може да се приеме, че е налице изтекла погасителна давност за търсене на дисциплинарна отговорност. Давността започва да тече от момента на прекратяване на деянието.

 Адв.Галина Димитрова и адв.Елеонора Караиванова считат, че адв.Т. В. Н. е осъществил дисциплинарни нарушения по чл. 132 т.2 и т.10 вр.чл.40 ал.2 от ЗА вр. чл.19 ал.1 т.3, чл.11 ал.4, ал.9 и чл.2 ал.1 от ЕКА. С действията си адв.Н. не е изпълнил добросъвестно задълженията си като адвокат, накърнил е правата и законните интереси на клиентите си, като с поведението си сериозно е уронил престижа и достойнството на адвокатската професия и е нарушил професионалната етика и морал. Адв.Галина Димитрова и адв.Елеонара Караиванова- докладчици по преписка с вх.№166/12.07.2021г. предлагат на Адвокатски съвет да се произнесе с решение за образуване на дисциплинарно производство срещу адв.Т. В. Н..

        Пристъпи се към гласуване.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен с предложението на докладчиците да се образува дисциплинарно производство срещу адв.Т. В. Н., моля да гласува.

                      Гласували  9.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

Адвокатският съвет на основание чл.137 ал.5 изр.2 от Закона за адвокатурата

РЕШИ:

 Да се образува дисциплинарно производство по пр. с вх.№166/12.07.2021г срещу адв.Т. В. Н. На основание чл.137 ал.7 от ЗА  възлага на адв.Галина Димитрова и адв.Елеонора Караиванова  да изготвят, внесат  и поддържат дисциплинарното обвинение пред дисциплинарния съд.

          На основание чл. 137 ал.7 изр.2 от ЗА решението заедно с преписката и копие от досието на адвоката да се изпрати на Дисциплинарния съд при АК Русе.

ПО ТОЧКА   ЧЕТИРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Председателят докладва постъпило писмо от Районна прокуратура гр.Русе във връзка с водена преписка 5287/2021г. по описа на РРП. В писмото си прокурор Диана Петрова иска да и бъде предоставена информация дали има депозирана жалба от Д. Н.С. и М. А. С. срещу адв.Т. В. Н. и какви действия са предприети от страна на Адвокатски съвет при АК  Русе. В случай, че АС Русе се е произнесъл искането на  прокурор Петрова е да и бъде предоставен  препис от решението на Адвокатски съвет при АК Русе.

Адв.Галина Димитрова: Това писмо е свързано с жалбата, която докладвахме с адв.Елеонора Караиванова. Преписка с наш вх.№166/2021г е от същите лица срещу същия адвокат.

        Пристъпи се към гласуване.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да се предостави на прокурор Диана Петрова – Прокурор в Районна прокуратура Русе препис от решение на преписка №166/2021г срещу адв.Т. Н., моля да гласува.

                      Гласували  9.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

Адвокатският съвет

РЕШИ:

            Да се предостави на прокурор Диана Петрова- прокурор от РРП  исканата с писмо от 03.12.2021г. информация, както и да се изпрати заверен препис от решението на Адвокатски съвет при АК Русе, с което се образува дисциплинарно производство срещу адв.Т. Н. по преписка 166/202г по описа на АК Русе.

 2.Председателят докладва постъпило на електронната поща на колегията писмо с изх.№95-00-103/01.12.2021г. от Министерството на правосъдието адресирано до Камарата на ЧСИ, до Адвокатска колегия Русе и копие до Г. К. относно подадено от него заявление за достъп до обществена информация с рег.№103/17.11.2021г. В заявлението се съдържат 11 въпроса, по  които г-н Кирилов иска достъп до обществена информация. С оглед на това, че Министерството на правосъдието не разполага с поисканата от заявителя информация изпращат по компетентност копие от заявлението до АК Русе. В т.4, т.5 и т.6 от заявлението се цитират имена на адвокати- членове на АК Русе.

Адв.Мария Букурова : Ние не сме орган регистриран по ЗДОИ.

Адв.Пламен Георгиев : Не сме субект по този закон.

Адв.Ангел Стефанов :Адвокатска колегия Русе не е измежду субектите цитирани в чл. 3 от ЗДОИ. Поисканата информация не е обществена по смисъла на този закон, но представлява лична информация и не може да бъде предоставяна без съгласието на адресатите.  

     Пристъпи се към гласуване.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да върнем преписката на Министерството на правосъдието, тъй като АК Русе не е субект по ЗДОИ, моля да гласува.

                           Гласували  9.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

Адвокатският съвет

РЕШИ:

          Във връзка с постъпилото писмо с изх.№95-00-103/01.12.2021г по описа на  Министерство да правосъдието и заявлението приложено към него, че Адвокатска колегия Русе не е задължен субект по смисъла на чл.3 от ЗДОИ, с оглед на  което не може да предостави поисканата информация. Предвид обстоятелството, че липсва съответната компетентност  преписката да се върне на Министерство на правосъдието.

             Решенията на адвокатският съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

             Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа .

                                                                                Председател:

                                                                        Зам.председател :

                                                                                     Секретар :

                                                                                     Членове: