Протокол на АС от 16.12.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 29

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  при

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГРАД  РУСЕ

                  Днес,16.12.2021г., в град Русе от 13.30 часа, Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание .

                  Заседанието протече при следния дневен ред :

 1. Процедура по преместване на адвокат в друга колегия;
 2. Входяща кореспонденция от Висш адвокатски съвет;
 3. Дисциплинарни преписки;
 4. Разни;

На заседанието присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Галина Димитрова –Зам. председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Иван Василев
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Иванка Янчева – резервен член
 • адв.Филип Матев –резервен член

На заседанието присъства- адв.Красимира Кьорангелова- Председател на Дисциплинарен съд Русе.

        В 13.30 ч. Председателят на Адвокатския съвет –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

       1.Председателят, докладва постъпило чрез системата на ЕАР Заявление от адв. Г. Е. Л. с вх.№2021.12.09-R-RUAK00040/09.12.2021 г. с искане за преместване в друга адвокатска колегия. Към заявлението е приложено становище на докладчик с №2021.12.09-R-RUAK00040-2, че същото отговаря на изискванията на Закона за адвокатурата и няма пречка, адвокатът да бъде преместен от една колегия в друга. Към заявлението на адв. Галина Емилова Ламбева са приложени  следните сканирани документи:

 • Адвокатска карта;
 • Квитанция за платен членски внос до м. декември 2021 г. включително;
 • Препис-извлечение от Протокол №36/2021г. от 01.12.2021 г. от заседание на Софийски адвокатски съвет, с материализирано в него Решение за вписване на адвокат Г. Е. Л. в Софийска адвокатска колегия.

       След проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет взе

РЕШЕНИЕ№87

      ОТПИСВА адвокат Г. Е. Л. от Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, поради преместването и в Адвокатска колегия – София.

      Указва, на длъжностното лице по вписванията- административен секретар  да отрази промените в ЕАР и да изпрати до САК досието на адвоката.

         2.Председателят докладва постъпила молба с вх.№251/14.12.2021г. от Т. И. Г. за вписване в Адвокатска колегия Русе като адвокат. Същият е представил следните документи :

-Автобиография

-Диплом за завършено висше юридическо образование с рег.№……./2009 г. от РУ ”Ангел Кънчев ”–  нотариално заверен препис от оригинала;

            -Свидетелство за съдимост №…/13.12.2021 г., издадено от Бюро съдимост при         РРС;

           -Медицинско удостоверение от 14.12.2021 г., изд. от д-р Емил Пиронков- ОПЛ с УИН1900000267;

           -Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА от 14.12.2021 г.;

           -Удостоверение за придобита юридическа правоспособност  №…./12.11.2009г. , изд. от Министерство на правосъдието на Република България- нотариално заверен препис от оригинала;

           – Медицинско удостоверение №…../13.12.2021г. г., изд. от ЦПЗ-Русе ЕООД ;

            -Копия от трудови и служебни  книжки;

           – Декларация за истинност;

           – Декларация по чл.40, ал.6 от ЗА, удостоверяваща адреса, на който адвоката ще упражнява дейността си;

            -Длъжностни характеристики;

Председателят адв.Ангел Стефанов: Считам, че са налице всички предпоставки, необходими за  придобиване права на адвокат,  визирани в Закона за адвокатурата от  заявителя.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното 

                                 РЕШЕНИЕ№88:

Т. И. Г. ,  ЕГН …… да бъде приет в Адвокатска колегия Русе на  основание чл.6, ал.2, вр.ал.1 от ЗА.

         На основание чл.7, ал.1 от ЗА, настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7, ал.2 от Закона за адвокатурата в 14-дневен срок от  съобщаването му.

          3.Председателят докладва постъпило Заявление от адв. Е. Т. С. за временно преустановяване на дейността, считано от 30.12.2021г. В заявлението си адв.С.е посочила основателни причини /промяна на служебен и домашен адрес, както и причини от личен характер/, които са предпоставка,   адвокатският съвет да уважи  молбата за временно преустановяване на дейността и като адвокат. Адв. С. е издължила членския внос за ВАС и АС-Русе до края на 2021г. В заявлението си, адвокатът е посочил номерата на неприключилите  дела и кои, съответно занапред, ще са надлежно,  представляващите адвокати, с правата да получават съдебните книжа.

       Адв.Ангел Стефанов счита, че в заявлението са посочени основателни причини  за уважаване на молбата на адв.Е. С. за временно преустановяване на дейността и предлага да се пристъпи към гласуване.

    Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното 

                                 РЕШЕНИЕ№89:

На основание чл.23, ал.1, изр.1, предложение последно от Закона за адвокатурата, ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВА ДЕЙНОСТТА на адв.Е. Т. С., поради промяна на служебен и домашен адрес, съответно и по причини от личен характер, посочени в заявлението от нея.

Указва на административния секретар- длъжностно лице по вписванията на основание чл.23, ал.2 от ЗА, да впише ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ УПРАЖНЯВАНЕТО НА АДВОКАТСКА ПРОФЕСИЯ в регистъра на АК- Русе и в ЕАР.         

         На основание чл.7, ал.1 от ЗА,  решението да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7, ал.2 от Закона за адвокатурата в 14-дневен срок от  съобщаването му.

          ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

      1.Председателят докладва, за сведение, постъпило писмо от Висш дисциплинарен съд за наличие на противоречива практика през годините по едни и същи правни норми от страна на адвокатските съвети и дисциплинарните съдилища към колегиите. С цел уеднаквяване прилагането на разпоредбите на ЗА и ЕКА, свързани с дисциплинарната отговорност на адвоката, искането на председателя на Висшия дисциплинарен съд е,  да се изготвят предложения и правни мнения по противоречивите решения.

        Адв.Ангел Стефанов предлага да се изпрати цитираното, по-горе писмо, на  Председателя на Дисциплинарния съд при АК Русе, адв. Красимира Кьорангелова, който  заедно с членовете на ДС при АК Русе, да изготвят становище и същото да  бъде изпратено до Висшия дисциплинарен съд.

ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            1.Адв. Мария Букурова докладва становище по сигнал с вх.№200/02.09.2021г. от В. Б. Д., който излага, подробно, обстоятелства за влошени междусъседски отношения в етажна собственост, възникнали по повод имуществени вреди в дома на Д. Ж.. Сочи, че е бил ответник по съдебно дело с претенция за обезщетение за причинени вреди. По делото е представляван от адв. Х. А.. Съдът го е осъдил да заплати обезщетение и разноски. Не му е известен  номера на делото, по което е бил страна. Няма изложени конкретни оплаквания срещу адв.А., извън контекста на общото недоволство от ситуацията със съседите си, в която той счита, че добросъвестен,  по отношение на задълженията си на етажен собственик и е несправедливо ощетен.

 В обясненията си от 30.11.2021г адв.А. подробно излага хронологията на фактите и отношенията си с жалбоподателя. Проявила е активност извън процесуалното представителство- присъствала е на огледи от експерти и на разговори със съседите, с цел да изясни причината за течовете. адв.А. твърди, че винаги се е отнасяла с уважение към клиента си, разбиране и съпричастност към проблемите му. След приключване на делото, лично е организирала плащанията на дължимите суми, за да не се обременява доверителят и с разноски по изпълнение, за което представя документи.

Адв. Мария Букурова  предлага Адвокатският съвет да вземе решение за отказ  да се образува дисциплинарно производство, на основание чл. 137, ал.5 от ЗА, и да бъде  прекратена преписката, поради липса на извършено дисциплинарно нарушение. Адвокатският съвет не е компетентен да се произнася по повод проблемите, възникнали в етажната собственост.

                      След докладваното становище от адв. Мария Букурова, обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

  Съветът взе РЕШЕНИЕ

На основание чл.137, ал.5, изр.2 ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв. Х. А., по постъпил сигнал от В. Б. Д.  с вх.№ 200 /2021г. по описа на АК- Русе, поради липса на достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство, тъй като не са установени данни за извършено дисциплинарно нарушение по ЗА, ЕКА,  поради което Адвокатският съвет  ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

                Съгласно разпоредбата на чл.137, ал.6 от ЗА  отказа за образуване на дисциплинарно производство, може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщаването му,  пред Висшия адвокатски съвет.

Възлага  на административния секретар, да изпрати на жалбоподателя, на посочения, от него адрес, съобщение за Решението на АС.

     2.Адвокат Филип Матев докладва становище по сигнал с вх.№187/16.08.2021г. от Ю. К. И.- пълномощник на П. А. И. срещу адв. Т. К..   

В  жалбата –Ю. К. И. твърди, че  са се срешнали с адв. К. в заведение в гр.Бяла- по нейно предложение. Поводът за срещата  е бил, че  И. е пострадал в пътно-транспортно произшествие на 28.06.2018 г. в гр.Арад, Румъния. Твърди, че на адв.К. са предоставени всички оригинални документи по повод настъпилото   ПТП – доклад и протокол от него, епикризи, болнични листи, разпореждане на НАП за трудова злополука. Половин година, след това, комуникацията е била честа и адв. К. е уверявала жалбоподателя, че подготвя документи за претенция към застрахователната компания в Румъния. През следващата година комуникацията се е разредила, а отговорите уклончиви, след това връзката е била преустановена. На 01.06.2021г. е проведен разговор с адв.К., в който тя е обиждала жалбоподателя, казала и че няма да върне документите и затворила телефона.

           Съобразно процедурата на чл. 137 от ЗА е изпратено уведомление до адв.К. и е дадена възможност, на адвоката, да даде обяснение. Въпреки изпратените уведомления по пощата, електронна поща и опити на административния секретар да се свърже с адв.К., контакт с нея не е бил установен и съответно не е получено становище по подадената жалба.

Предвид липсата на достатъчно данни за извършено дисциплинарно нарушение, от адв.Т. К., по смисъла на чл. 132 от ЗА, както и основания за образуване на дисциплинарно производство, адв. Филип Матев  предлага, на Адвокатския съвет, на основание  чл.137, ал.5 във вр. с чл.136, ал.3 от ЗА, да вземе решение за отказ  да се образува дисциплинарно производство срещу адв. К..

                      Пристъпи се към гласуване.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното 

На основание чл.137, ал.5, изр.2 във вр. с чл.136, ал. 3 от ЗА

ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв. Т. К.  по постъпил сигнал от Ю. К. И.,  пълномощник на П. А. И. с вх.№ 187 /2021г. по описа на АК- Русе, поради липса на достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство, тъй като не са установени данни за извършено дисциплинарно нарушение по ЗА, ЕКА, поради което Адвокатският съвет  ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

                Съгласно разпоредбата на чл.137, ал.6 от ЗА отказа за образуване на дисциплинарно производство, може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщаването му,  пред Висшия адвокатски съвет.

Възлага  на административния секретар, да изпрати на жалбоподателя, на посочения, от него адрес, съобщение за Решението на АС.

             На осн. чл. 88, ал.5 от Закона за адвокатурата, Решенията на Адвокатския съвет  подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието, по реда на чл.7 от ЗА.

             Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа.

                                                                                Председател:/п/

                                                                        Зам.председател : /п/                      

                                                                                    Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/