Покана за Общо събрание на АК-Русе на 29-30.01.2022 год. и изисквания за спазване на противоепидемични мерки

ПОКАНА

АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ НА РУСЕНСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, на основание чл.81 ал.2 от ЗА кани членовете на ГОДИШНО  ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  на  29,30 Януари 2022г., от 9.30 часа, в конферентната зала на Адвокатска колегия-Русе ул.”Александровска” №71 ет.3  при следния дневен ред :

  1. Отчет за дейността на АС през отчетната 2021г.
  2. Доклад на Контролния съвет за отчетната 2021г.
  3. Отчет на Дисциплинарния съд за отчетната 2021г.
  4. Приемане  бюджета на Адвокатска колегия Русе за 2022г. финансова година.
  5. Избор на делегати за Общото отчетно събрание на адвокатите в страната.
  6. Разни.

      При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно  и се провежда независимо от присъстващите членове и същото ще бъде проведено при спазване на всички противоепидемични мерки срещу Ковид 19.

                                                                                Председател на АС :/п/

                                                                                      Секретар на АС :/п/

I. По отношение на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България: 

Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки, изм. и доп. със Заповед  РД-01-991 от 02.12.2021 г.

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г.:

2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други групови мероприятия с такъв характер.

32. Въведените противоепидемични мерки по т. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 17, може да не се прилагат при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.