Протокол на АС от 30.12.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 30

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  при

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГРАД  РУСЕ

                  Днес, 30.12.2021г., в град Русе от 13.30 часа,  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание .

                  Заседанието протече при следния дневен ред :

 1. Разпределение на средствата постъпили от НБПП за четвъртото тримесечие на 2021г.
 2. Разни

На заседанието присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов

            На заседанието присъства и адв.Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарен съд при АК Русе.

        В 13.30 ч. Председателят на Адвокатския съвет –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                          1.Секретарят на колегията адв. Звезделина Рафаилова докладва постъпила информация от НБПП за постъпила сума, представляваща 10%  от постъпилите отчети в НБПП и изплатени на адвокатите за четвъртото тримесечие на 2021г.,  възлизаща на 9372 лв.

            Съобразно взето Решение №42/15.04.2021 г. от АС, адв. Звезделина Рафаилова предлага следното разпределение на постъпилата сума в размер на 9372 лв.,   както следва :

 1. 30% – в размер на ……….. лв. за Адвокатска Колегия-Русе
 2. 30%- в размер на …………. лв., се разпределя поравно, между тримата членове на Адвокатския съвет, работили по ПП, а именно:

-З. С. З.                                            …… лв.

-И. В. В.                                           …… лв.

-С И. К.                                             ..… лв.

 1. 40% – в размер на ………….. лв., се разпределя, по следния начин:

-Разходи, направени от АК-Русе за администриране на правната помощ,

за четвъртото  тримесечие на 2021 г.                             300.00 лв.

-Материално стимулиране на служителите, работещи по ПП:

И. Т. Д.                                        ………. лв

   С. С.С.                                        ……….. лв.

                След извършеното разпределение за Адвокатска колегия Русе, постъпленията са в размер на ………… лв., включваща извършени разходи, по правната помощ  – ……… лв. и  ……….. лв., представляваща 30% от общата сума, преведена от НБПП.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги , който е съгласен, моля да гласува.

                      Гласували  8.

                      „ЗА“—8– всички присъствали с право на глас

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното  

                                        РЕШЕНИЕ №90

                      ПРИЕМА, разпределението на постъпилата сума за четвъртото тримесечие на 2021г.  по чл.19 от ЗПП.

      В 14.00ч. адв.Златан Златанов влезе в залата.

   ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            1.Председателят адв.Ангел Стефанов даде думата на адв.Галина Димитрова да представи изготвеното предложение за извършване на корекции в разходната част на бюджета на АК Русе за 2021г.

Адв.Галина Димитрова: Уважаеми членове на адвокатския съвет,

         На заседание на Адвокатския съвет на 16.09.2021г. беше взето решение за извършване на корекции в определени пера на бюджета за 2021г. на база направени разходи за първото шестмесечие.  В предложението подробно бяха посочени причините за първата корекция, като изрично беше отразено и че ще се наложи втора такава по конкретни пера – заплати, осигуровки, разходи за асансьор и др.

                         Към настоящия момент е направена пълна рекапитулация от Симона Стоянова за разходите до 31.12.2021г., поради което има възможност точно да се извърши необходимата втора корекция в разходната част. Предлагам тази корекция изцяло да се извърши от неусвоената сума от 10 000 лева по т.33 „Разходи за застраховка „Професионална отговорност” за всички адвокати”, както следва:

                        По т.1 от бюджета „Разходи за ТД по КТ за служителите на АС

                        Предвиден бюджет от 20 500 лева.

                        Бюджетът по това перо е правен на база възнаграждения през 2020г., без да се вземе предвид, че с Решение от 17.12.2020г. АС е увеличил заплатите с по 200.00 лева. По тази причина е налице преразход с 3640,22 лева, който .

                        Предлагам тази сума да се коригира като се пренасочат 3640,22 лева от т.33.

                        Така бюджетът по т.1 за 2021г. ще бъде 24 140.22 лева.

                        Разходите са в същия размер за 2021г.

                        Така към 31.12.2021г. бюджетът по т.1 остава на нула.

                        По т.2 от бюджета „Разходи за ДОО, ЗО и ДЗХО за служителите на АС”

                        Предвиден бюджет от 10 500 лева.

                        Причините средствата да не достигат и да има преразход в размер на 2105,53 лева са същите както по т.1.

                        Предлагам бюджета да се коригира като се пренасочат 2105,53 лева от т.33.

                        Така бюджетът по т.2 за 2021г. ще бъде 12 605,53 лева.

                        Разходите са в същия размер за 2021г.

                        Така към 31.12.2021г. бюджетът по т.2 остава на нула.

                        По т.5 от бюджета „Разходи за заседателни възнаграждения за членове на АС”

                         Предвиден бюджет  от 4000.00 лева.

                         Бюджетът по това перо е правен на база провеждането на две заседания месечно, но през годината се наложи тази бройка да се надвиши и така е налице преразход с 485.00 лева.

                         Предлагам тази сума да се коригира като се пренасочат 485.00 лева от т.33.

                         Така бюджетът по т.5 за 2021г. ще бъде 4485.00 лева.

                         Разходите са в същия размер за 2021г.

                         Така бюджетът по т.5 за 2021г. остава на нула към 31.12.2021г.

                        По т.14 „Консумативни разходи”

                        Предвиден бюджет за перо „Разходи за мобилни услуги и интернет” за 2021г. – 2500.00 лева.

                        Направен е преразход от 177,40 лева, поради новия абонамент, необходим за обслужването на електронния регистър.

                        Предлагам тази сума да се коригира като се пренасочат 177.40 лева от т.33.

                        Така бюджетът за това перо за 2021г. става 2677,40 лева.

                        Разходите са в същия размер за 2021г.

                        Така бюджетът по перо „Разходи за мобилни услуги и интернет” за 2021г. остава към 31.12.2021г. на нула.

                         По т.18 „Разходи за абонамент на асансьор”

                         Предвиден бюджет за 2021г. – 680.00 лева.

                         Направен е преразход от 68.00 лева, който се дължи на непредвидени разходи за смяна на осветление и монтаж рамка на вратата.

                         Предлагам корекция като сумата от 68.00 лева се пренасочи от т.33.

                         Така бюджетът за това перо за 2021г. става 748.00 лева.

                         Разходите към 31.12.2021г. са в същия размер.

                         Така към 31.12.2021г. бюджетът остава на нула.

                          По т.19 „Разходи за абонамент „ГТ-ЕЛЕКТРОНИКС”

                          Предвиден бюджетза 2021г. – 3000.00 лева.

                          Направен е преразход от 439.95 лева, който се дължи на повишените цени за консумативи /касети и тонер/ и повишената необходимост от преснимане на по-голям обем документи по правната помощ.

                         Предлагам корекция като сумата от 439,95 лева се пренасочи от т.33.

                         Така бюджетът за 2021г. за това перо става 3439.95 лева.

                         Разходите за 2021г. са в същия размер.

                         Така към 31.12.2021г. бюджетът остава на нула.

                         По т.33 „Разходи за застраховка „Професионална отговорност” за всички адвокати”

                         Предвиден бюджет от 10 000.00 лева.

                         Няма направени разходи до края на 2021г.

                         От тази сума 6 916.10 лева са пренасочени във връзка с настоящата корекция по т.1, т.2, т.5, т.14, т.18 и т.19 от бюджета.

                         Към 31.12.2021г. бюджетът по т.33 е с остатък от 3083,90 лева.

Адв.Мария Букурова : Съгласна съм с така направеното предложение за корекции.

Адв.Иван Василев : Мисля, че предложението за корекции е правилно и предлагам да бъде гласувано в този вид.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  9.

                      „ЗА“—9– всички присъствали с право на глас

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе, следното 

                                        РЕШЕНИЕ №91

                      ПРИЕМА така изготвеното предложение за извършване на корекции в разходната част на бюджета на АК Русе за 2021г. както следва :

                        По т.1 от бюджета „Разходи за ТД по КТ за служителите на АС

                        Предвиден бюджет от 20 500 лева.

                        Бюджетът по това перо е правен на база възнаграждения през 2020г., без да се вземе предвид, че с Решение от 17.12.2020г. АС е увеличил заплатите с по 200.00 лева. По тази причина е налице преразход с 3640,22 лева, който .

                        Предлагам тази сума да се коригира като се пренасочат 3640,22 лева от т.33.

                        Така бюджетът по т.1 за 2021г. ще бъде 24 140.22 лева.

                        Разходите са в същия размер за 2021г.

                        Така към 31.12.2021г. бюджетът по т.1 остава на нула.

                        По т.2 от бюджета „Разходи за ДОО, ЗО и ДЗХО за служителите на АС”

                        Предвиден бюджет от 10 500 лева.

                        Причините средствата да не достигат и да има преразход в размер на 2105,53 лева са същите както по т.1.

                        Предлагам бюджета да се коригира като се пренасочат 2105,53 лева от т.33.

                        Така бюджетът по т.2 за 2021г. ще бъде 12 605,53 лева.

                        Разходите са в същия размер за 2021г.

                        Така към 31.12.2021г. бюджетът по т.2 остава на нула.

                        По т.5 от бюджета „Разходи за заседателни възнаграждения за членове на АС”

                         Предвиден бюджет  от 4000.00 лева.

                         Бюджетът по това перо е правен на база провеждането на две заседания месечно, но през годината се наложи тази бройка да се надвиши и така е налице преразход с 485.00 лева.

                         Предлагам тази сума да се коригира като се пренасочат 485.00 лева от т.33.

                         Така бюджетът по т.5 за 2021г. ще бъде 4485.00 лева.

                         Разходите са в същия размер за 2021г.

                         Така бюджетът по т.5 за 2021г. остава на нула към 31.12.2021г.

                        По т.14 „Консумативни разходи”

                        Предвиден бюджет за перо „Разходи за мобилни услуги и интернет” за 2021г. – 2500.00 лева.

                        Направен е преразход от 177,40 лева, поради новия абонамент, необходим за обслужването на електронния регистър.

                        Предлагам тази сума да се коригира като се пренасочат 177.40 лева от т.33.

                        Така бюджетът за това перо за 2021г. става 2677,40 лева.

                        Разходите са в същия размер за 2021г.

                        Така бюджетът по перо „Разходи за мобилни услуги и интернет” за 2021г. остава към 31.12.2021г. на нула.

                         По т.18 „Разходи за абонамент на асансьор”

                         Предвиден бюджет за 2021г. – 680.00 лева.

                         Направен е преразход от 68.00 лева, който се дължи на непредвидени разходи за смяна на осветление и монтаж рамка на вратата.

                         Предлагам корекция като сумата от 68.00 лева се пренасочи от т.33.

                         Така бюджетът за това перо за 2021г. става 748.00 лева.

                         Разходите към 31.12.2021г. са в същия размер.

                         Така към 31.12.2021г. бюджетът остава на нула.

                          По т.19 „Разходи за абонамент „ГТ-ЕЛЕКТРОНИКС”

                          Предвиден бюджетза 2021г. – 3000.00 лева.

                          Направен е преразход от 439.95 лева, който се дължи на повишените цени за консумативи /касети и тонер/ и повишената необходимост от преснимане на по-голям обем документи по правната помощ.

                         Предлагам корекция като сумата от 439,95 лева се пренасочи от т.33.

                         Така бюджетът за 2021г. за това перо става 3439.95 лева.

                         Разходите за 2021г. са в същия размер.

                         Така към 31.12.2021г. бюджетът остава на нула.

                         По т.33 „Разходи за застраховка „Професионална отговорност” за всички адвокати”

                         Предвиден бюджет от 10 000.00 лева.

                         Няма направени разходи до края на 2021г.

                         От тази сума 6 916.10 лева са пренасочени във връзка с настоящата корекция по т.1, т.2, т.5, т.14, т.18 и т.19 от бюджета.

                         Към 31.12.2021г. бюджетът по т.33 е с остатък от 3083,90 лева.

2.Председателят адв.Ангел Стефанов докладва за сведение програмата на Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се състои на 26,27.02.2022г.

3.Председателят докладва за сведение графика за участие на ротационен принцип на председателите от адвокатските колегии на заседанията на ВАС.

4.Председателят докладва молба от адв.Н. И. К. за отписване от Регистъра на НБПП.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Гласували  9.

                      „ЗА“—9– всички присъствали с право на глас

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното 

                                        РЕШЕНИЕ №92

                      Да се изпрати молбата на адв.Н.И. К. до НБПП  и указва на административният секретар да отрази промените при изготвяне на списъците на работещите адвокати по ЗПП през 2022г.

             Решенията на адвокатския съвет , на осн. чл. 88,ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

             Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 15.30 часа .

                                                                                Председател:/п/

                                                           Заместник-Председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/