Протокол на избирателната комисия от 17.01.2022 год.

П Р О Т О К О Л

                 Днес , 17.01.2022г в гр.Русе в 11.00 часа се състоя заседание на избраната от АС,ДС и КС на Русенска адвокатска колегия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав  : ДИМИТЪР ИВАНОВ РОЕВ –председател , КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ и БОРИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ЖЕЧЕВ    членове .

Избирателната комисия констатира следното :

     С предложение  с в.х№ 1/12.01.2022г. адв.Мария Симеонова Ганева  на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 26-27.02.2022г. да бъдат избрани адв.Ангел Йорданов Стефанов,адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова и адв.Златан Стоянов Златанов .

     С предложение  с в.х№ 2/12.01.2022г. адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова  на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 26-27.02.2022г. да бъдат избрани адв.Мария Симеонова Ганева, адв.Елка Николова Дочева и адв.Филип Люлинов Матев .

     С предложение  с в.х№ 3/12.01.2022г. адв.Ангел Йорданов Стефанов  на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложил за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 26-27.02.2022г. да бъдат избрани адв.Елеонора Борисова Караиванова, адв.Ралица Иванова Христова и адв.Иванка Дончева Янчева

       С предложение  с в.х№ 4/13.01.2022г. адв.Анита Георгиева Николова на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 26-27.02.2022г. да бъдат избрани адв.Биляна Крумова Симеонова и адв.Румяна Иванова Костова .

     С предложение  с в.х№ 5/14.01.2022г. адв.Ирина Богданова Александрова  на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила  да бъде избрана за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната на 26-27.02.2022г. себе си, а именно: адв.Ирина Богданова Александрова.

    С предложение  с в.х№ 6/14.01.2022г. адв.Миглена Маринова Ангелова основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила да бъде избран за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната на 26-27.02.2022г.  адв.Илиян Василев Илиев.

    С предложение  с в.х№ 7/14.01.2022г. адв.Илиян Василев Илиев основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложил да бъде избрана за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната на 26-27.02.2022г.  адв.Миглена Маринова Ангелова.

    С предложение  с в.х№ 8/14.01.2022г. адв.Мария Тодорова Батулова основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила да бъде избран за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната на 26-27.02.2022г.  адв.Светослав Стефанов Михов.

При съответното приложение на чл. 103 ал.2 от ЗА избирателната комисия реши :

          Приема за допустими и утвърждава следните кандидатури за делегати на Адвокатска колегия –гр.Русе за Общото събрание на адвокатите в страната на 26-27.02.2022г., а именно :

 • Адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова
 • Адв.Златан Стоянов Златанов
 • Адв.Мария Симеонова Ганева
 • Адв.Елеонора Борисова Караиванова
 • Адв.Елка Николова Дочева
 • Адв.Ралица Иванова Христова
 • Адв.Ангел Йорданов Стефанов
 • Адв.Румяна Иванова Костова
 • Филип Люлинов Матев
 • Иванка Дончева Янчева
 • Биляна Крумова Симеонова
 • Ирина Богданова Александрова
 • Илиян Василев Илиев
 • Миглена Маринова Ангелова
 • Светослав Стефанов Михов

      На основание чл.103 ал.2 изр.2 от ЗА настоящото решение може да бъде обжалвано в тридневен срок от оповестяването му от всеки член на колегията пред Висшия адвокатски съвет.

        Текстът на настоящия протокол да бъде поставен на видно място в канцеларията на Адвокатската колегия и да бъде обявен на електронната страница на Адвокатската колегия.

                                                Председател :

                                                Членове :     1.

                                                                        2.