Отчетен доклад на АС за 2021 год.

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д

на СЪВЕТА НА АДВОКАТСКАТА КОЛЕГИЯ РУСЕ

за периода от 01.01.2021година до

31.12.2021година

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ,

Днес провеждаме Общо събрание на Адвокатска колегия – град Русе , на което се отчита първата година от работата на Адвокатския съвет, конституиран на 17.12.2020 година . Този период от време беше съпътстван от редица организационни трудности и предизвикателства, наложени от продължаващата извънредната епидемична обстановка на територията на Република България.

І. СЪСТАВ НА КОЛЕГИЯТА и на АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ

Към 31.12.2021 година колегията наброяваше 329 адвоката и 6 младши адвоката . През 2021 година сме приели 6 адвоката, от които 1 младши. През изминалият период са отписани от Адвокатската колегия 10 адвоката . Един е преустановил временно дейността си ,а двама са преустановили членството си в колегията, тъй като са се вписали в Софийска адвокатска колегия.За огромно съжаление през годината се разделихме завинаги с колегата Валентин Иванов .

Изминалата 2020 година , освен усложнената епидемична обстановка и въведено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България и наложените във връзка с това мерки с цел намаляването на риска от възникването на нови случаи на заразяване и разпространение на коронавирусната инфекци се отличи и с факта , че през годината работиха съставите на два Адвокатски съвета на колегията.

Адвокатският съвет на колегията , избран в хода на проведено редовно Общо събрание на адвокатите , членуващи в Адвокатска колегия – град Русе работи в състав 8 редовни и двама резервни члена.

Адвокатска колегия – град Русе има представител във ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, избрани при проведения избор на висши органи на адвокатурата – колегите адв. Мария Ганева, адв. Николинка Мянкова и адв. Рена Стефанова .

При осъществяване на дейността си Адвокатския съвет се е ръководил и е спазвал Закона за адвокатурата, наредбите по него, решенията на Висшия адвокатски съвет и решенията на Общото събрание на колегията, както и решенията взети на проведени заседания на Адвокатския съвет.Съгласно чл.88,ал.1 от Закона, Адвокатския съвет следва да провежда редовните си заседания един път месечно.Настоящият Адвокатски съвет провеждаше в някои от месеците повече от две заседания.При възникнала необходимост бяха насрочвани и провеждани и извънредни заседания.На тези заседания членовете на адвокатския съвет съвестно и отговорно съвета са участваха в работата му .На голяма част от заседания взеха участие Председателят на КС, а така също и Председателят на Дисциплинарния съд.Адвокатският съвет преди всяко свое заседание публикуваше дневния ред на предстоящите си заседания, като по този начин беше предоставена своевременна информация на всички членове на колегията и предоставена възможност да присъстват на заседания или да поставят заразглеждани значими за тях въпроси,възникнали при упражняване на дейността им. В срок се публикуваха и протоколите от проведените заседания на Адвокатския съвет , като по този начин беше предоставена възможност всеки адвокат да бъде незабавно информиран за взетите решения.Адвокатски съвет изключително съвестно и отговорно се отнасяше към всички свои задължения , като се стремеше в пълен обем да защитава интересите на колегията.От своя страна всички колеги се отнасяха толерантно и с доверие към нашата работа и това създаде предпоставки за нормално осъществяване на функциите на АС, ДС и КС.

ІІ. ДЕЙНОСТ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ

Адвокатският съвет осъществяваше дейността си съгласно разписаните разпоредбата чл.89 от Закона за адвокатурата правомощия и в съответния обем.През 2021година АС си постави следните приоритети в своята работа:

Решаване на проблема със събираемостта към ВАС и АК-Русе.

Подобряване комуникация и взаимодействието между АК-Русе и РОС , РРС, РОП, РРП, ОД МВР-Русе и съответните РУ

Работа с млади адвокати

Противодействие на нелоялната конкуренция

Създаване на комисии

Както през 2020 година ,така и през отчетния период , макар и в условията на продължаваща извънредната епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 Адвокатският съвет продължи да изпълнява вменените му задължения, при вземане на строги мерки за предотвратяване риска от заразяване и разпространяване на коронавирусната инфекция.Създадената организация в офиса на Адвокатската колегия ,както и взетите мерки за елиминиране риска от заразяване и разпространяване на коронавирусната инфекция стриктно се спазваха

Създадените в Адвокатската колегия регистри – за дисциплинарни производства , особени представители, адвокатски дружества и адвокатски сдружения се водеха коректно и своевременно.

Въведен беше Единен регистър на адвокатите,в който се въведе информация за всеки един адвокат.Беше обособено работно място , оборудвано специално с компютърна и друга техника , необходима за водене на регистъра.Участие в проведеното обучение ,организирано във връзка с дейността на единния регистър на адвокатите взеха адв. Звезделина Рафаилова, Ирина Димитрова и Симона Стоянова. Ангажимента по тази дейност основно е разпределен между адв. Звезделина Рафаилова, Ирина Димитрова и адв. Ангел Стефанов.

Беше извършена инвентаризация на документи ,събирани през периода 2011 – 2017 година , водена във връзка с осъществяваната правна помощ .Ненужните книжа бяха унищожени ,като заслуга за това имат адв. Галина Димитрова ,адв. Иван Василев и Симона Стоянова.

Предприеха се действия подобряване изискванията и въвеждане на нови такива , свързани с пожарната безопасност на офиса , както и с трудовата медицина.Бяха сключени съответните договори.

На 16.04.2021 година – Деня на Конституцията и професионален празник на юриста беше изготвен и връчен поздравителен адрес на адв. Никола Букуров, който е доайен , не само по възраст ,но и по адвокатски стаж. Адв. Букуров през месец февруари отброи 65 години адвокатска практика.

В град Велико Търново беше проведена среща –разговор с юридическия съветник за Република България и Република Румъния към департамента на САЩ – госпожа Джесика Ким, участие, в която взе Председателят на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия- град Русе.

В град София беше проведена работна среща с цел учредяване на Председателски консултативен съвет , в която участие взе Председателят на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия- град Русе.

Председателят на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия- град Русе и Секретарят взеха участие в организирана работна среща в Русенски Университет „Ангел Кънчев „ на тема „ Взаимодействие между институциите при решаване на случаи на домашно насилие „.Беше изготвен доклад от Секретаря – адв. Звезделина Рафаилова , който се предостави на организаторите, за включването му с съвместно печатно издание – „ Взаимодействие между институциите при решаване на случаи на домашно насилие”.

Адвокатският съвет при Адвокатска колегия- град Русе проведе работна среща Административния ръководител- председател на Русенски районен съд – госпожа Елена Балджиева , както и с Дарин Йорданов – съдия в Русенски районен съд.

Адвокат Анатоли Казаков беше предложен, избран и вписан за член на Регионална палата на Арбитражния съд при БТТП.

Адвокатският съвет проведе среща в център „Динамика „ във връзка с реализиране на проект „Съдебна реформа под лупа 2 „.

Адвокатският съвет не остана безучастен към мерките , предвидени по повод реорганизацията на съдебната карта , отразена в доклада за модел 4, като беше приета нарочна декларация , с която се беше изразена недвусмислена и категорична подкрепа изразения протест.

Беше подобрена материално – техническата база в офиса на Адвокатската колегия.На служителите беше закупена и предоставена нова офис – техника ,напълно отговаряща на съвременните технически изисквания.

Изработено беше офис обзавеждане за помещението ,където се съхраняват досиетата. Инсталира се нова офис – техника ,необходима за работата с ЕРА, дарена от ВАС.

До месец март 2021 година Адвокатската колегия имаше разкрити две банкови сметки – в ДСК – АД и ОББ- АД. С цел оптимизиране на разходите на колегията и улесняване работата на служителите, банковата сметка в ДСК – АД беше закрита, като средствата от нея бяха прехвърлени в сметката ,разкрита в ОББ- Русе. По този начин освен намаляване на разходите по поддържане на две банкови сметки , беше облекчена работата на служителите.

С решение на Адвокатския съвет бяха въведени нови такси в полза на Адвокатската колегия- такса за вписване на промени по партида на адвокатско дружество или адвокатско сдружение.

Във връзка с въвеждане на електронното правосъдие Адвокатският съвет своевременно изпълни задължението си и предостави на съда данни за всички адвокати.

Усложнената обстановка,предизвикана от ковид – вълната, заляла и страната ни и наложила извънредна епидемична обстановка , за съжаление не позволи провеждане на тържества , свързани с определени празници.Адвокатският съвет обаче при всеки един такъв повод публикува на сайта на колегията поздравителни адреси.

През отчетния период се проведоха онлайн участия на колеги в различни мероприятие.

Адвокат Елеонора Караиванова участва в работна среща с председателя на НБПП чрез проведена на 28.01.2021 година видеоконферентна връзка.

Адвокат Петя Райкова участва в работна група със задача „Изработка на методика за оценка на работата на адвоката, предоставил правна помощ и определяне размера на адвокатското му възнаграждение въз основа на количеството и качеството на извършената от него дейност” изготвяне на нова наредба за изплащане на възнаграждения за предоставена правна помощ..

Пандемията от COVID-19 отне възможността за организиране на присъствени семинари. Въпреки това , макар и в условията на епидемична обстановка Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ осъществяваше своята семинарна дейност в електронна среда чрез провеждане на онлайн семинари.

Поради възникнала необходимост се наложи корекция на отделни пера в бюджета на колегията

Съобразявайки факта , че предстои провеждане на общо събрание на адвокатите в страната , АС избра състав на избирателна комисия , чийто брой бе съобразен с разпоредбата на чл. 101 от ЗА.

През отчетния период Адвокатският съвет продължи практиката си по предоставяне на финансова помощ. Беше оказана такава в общ размерна на 3 700 лева, както следва :

1000 лв. – финансова помощ за лечение на деца

500 лв.- финансова помощ за лечение на член от семейството на колега

1000 лв. – финансова помощ за деца на починали колеги.

1200 лв.- финансова помощ за четири родени деца на колеги през годината

От всичко посочено може да се направи извод, че през отчетният период продължиха да се полагат много усилия от страна на АС да реализира поставените цели.

В АС са сформирани следните комисии, които да подпомагат работата на съвета :

-Комисия за трансгранично сътрудничество

-Комисия за сътрудничество с Юридическия факултет на РУ с членове

-Комисия за връзки с институциите с членове

-Комисия за работа по ЗПП

-Комисия за унищожаване на становища по ЗПП с изтекъл давностен

срок

-Комисия за работа с младите адвокати

– Комисия за противодействие на нелоялната конкуренция

ІІІ.ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ на АС

В колегията и тази година работихме с двама служители на щат-административен секретар Ирина Петкова и касиер-счетоводител Симона Стоянова.

При изпълнение на текущите си задължения АС провежда редовно насрочените заседания при активното участие на всички свои членове.Отсъствията от заседания бяха само по уважителни причини.Поради големият обем от работа, в заседанията и в работата на АС редовно взимаха участие и резервните членове на съвета.Заседанията на АС се ръководеха от председателя на АС, а при негово отсъствие , наложено от служебни ангажименти от заместник – председателя. За заседанията на АС административния секретар води протокол на хартиен носител, а след изготвянето и подписването им от присъствалите членове на съвета ги публикува на сайта на колегията.

Важно за работата на колегията е навременното изпълнение на задължението от страна на повечето адвокат за заплащане на членския внос към колегията и към ВАС.Това са единствените средства, с които колегията разполага за администриране и организиране на цялостната си дейност .Към края на 2021 година имаше колеги,които пренебрегнаха задължението си за плащане на членския внос Следва да се отчете обаче, че АС винаги изключително отговорно и грижливо се е отнасял към парите на колегията и всички разходи са правени по общо решение на АС и при преценка на най-добрите и изгодни предложения.През изтеклата години колегията започна отчетния период с наличност от 74 752, 97 лв. и го завърши с наличност от 86 274,97 лева.

Продължаване на работата по подобряване комуникацията между АС и адвокатите в Русенската адвокатска колегия и подобряване достъпа им до актуална информация за работата на колегията .

Продължихме практиката всички новости в колегията да се съобщават персонално на електронните адреси на колегите, които те са предоставили. Персоналното информиране по имейл на всеки един член на колегията за важни събития, свързани с адвокатурата, както и със евентуални задължения, които адвокатът следва да изпълни към колегията са голямо улеснение за всеки един от нас.

Русенската адвокатска колегия разполага с офис, където се осъществява административната и обучителната дейност на колегията и конферентна зала, в която се провеждат редица общи мероприятия, а така също се отдава и под наем по решение на АС.

IV.ПРАВНА ПОМОЩ

Във връзка с организация и осъществяването на правната помощ бе извършена сериозна работа , както от членовете на АС, така и от щатните ни служители.В Адвокатскиъ съвет беше създадена комисия по правната помощ в състав адв. Мария Букурова , адв. Елеонора Караиванова, адв. Иван Василев , адв. Светлин Коларов, адв. Светослав Михов ,адв. Златан Златанов съвестно изпълняване вменените и задължения.В работата си комисията беше подпомагана от двете служителки в колегията.

Продължиха усилията за организирането и правилното разпределение на дейността във връзка с осъществяване на правната помощ. През отчетния период 107 адвоката са били включвани в списъка за дежурни адвокати , 155 адвоката – в списъка за адвокати ,предоставящи правна помощ по наказателни дела и 199 адвоката – в списъка за адвокати , предоставящи правна помощ по граждански и административни дела.В адвокатската колегия през отчетния период са постъпили 1524 искания за предоставяне на правна помощ,от която 314 бр. за определяне на особени представители.До НБПП са били изпратени 930 отчета.Изплатените от НБПП суми са в общ размер на 361 592 лева, от които 328 720 лв. – за колегите предоставили правна помощ по ЗПП и сумата от 32 872 лв. ,от която 11 886,70 са отчисления за колегията , а 20 985,30 лв. са разпределени между членовете на комисията по правна помощ и служителите в колегията , сътрудничили на комисията .

Като обобщение може да се каже, че през изтеклия период, както служителите ни, така и членовете на АС работиха по своевременното предоставяне на правна помощ, обработката на докладите и срещите и разговорите с НБПП.Резултат от този труд е своевременното обработване на исканията за предоставяне на правна помощ, отчетите на колегите и заплащане на положения труд.Към настоящия момент няма просрочени плащания за осъществена правна помощ.

V.ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ

Важна част от работата на АС представляваше разглеждането на жалби и сигнали срещу адвокати.Всички те се разглеждаха в установените от закона срокове.

През 2020г. са постъпили 13 броя жалби и сигнали против адвокати.Към края на 2021година са разгледани и решени 23 преписки . По една от тях беше образувано дисциплинарно производство, в хода на което е внесено дисциплинарно обвинение и образувано дисциплинарно дело – ДД № 1/2021 година по описа на АК-Русе.Към 31.12.2021 година производството по същото не е приключило.През 2021 година е разгледано дисциплинарно дело – ДД № 1 /2020 година по описа на АК-Русе , по което на адвоката , с в влязло в сила решение е наложено дисциплинарно наказание една МРЗ.През 2021 година са били приключени 6 преписки , образувани през 2020 година , по които са постановени решения , с които е било отказано образуване на дисциплинарно производство и 17 преписки , образувани през 2021 година , по които са постановени решения , с които е било отказано образуване на дисциплинарно производство.

Във връзка с постъпили жалби срещу членове на ДС и КС при АК , жалбите ,ведно с преписките са изпратени във ВАС по компетентност.По всички преписки с влезли в сила решение е било отказано образуване на дисциплинарно производство и жалбите са оставени без уважение.

По всеки сигнал или жалба срещу адвокат е искано обяснения от съответния колега, като член на адвокатския съвет е определян за докладчик, извършващ проверка.При необходимост са събирани и доказателства, за изясняване на фактите по случая.Важно е да се знае, че всеки член на съвета, който е бил докладчик по преписка срещу колега се е отнасял изключително отговорно и компетентно към задълженията си и няма забавяне на преписки, както и няма направени отводи срещу определените докладчици.

Колеги, и през изтеклата година Адвокатският съвет се е стремил да защитава професионалните интереси и правата на членовете на колегията, да създава условия за спокойна професионална работа и да спомага за професионалното израстване и утвърждаване на всички нас.Надявам се в своите изказвания да дадете конструктивни предложения за работата на органите на нашата колегия и да очертаете приоритетите за следващия им мандат.

Благодаря за вниманието Ви.

24.01.2022 година. Председател на Адвокатски съвет при

Град Русе Адвокатска колегия – град Русе

адв. Ангел Стефанов