Протокол на избирателната комисия от 30.01.2022 год.

П Р О Т О К О Л

Днес, 29.01.2022 година , в град Русе , ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ определена съвместно от Адвокатския съвет, контролния съвет и дисциплинарния съд на АК-Русе, съгласно чл. 101 ал.1 от ЗА, за провеждане на избор на ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА в състав:

Димитър Роев -Председател;

членове

1.Борислав Жечев

2.Димитър Костадинов

състави настоящия протокол за следното :

Преди започване на избора, избирателната кутия, празна, беше запечатана от комисията в присъствието на следните членове на колегията, неангажирани с избора:

Адв.Иван Василев и адв.Яна Станчева

След приключване на избора на 30.01.2022г. , избирателната кутия беше разпечатана в присъствието на същите членове на колегията и преброяването на бюлетините се извърши публично от членовете на избирателната комисия .

Председател на избирателна комисия:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

ПРИСЪСТВАЛИ:

1.

2.

П Р О Т О К О Л

ЗА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА .

На 29.01.и 30.01.2022г., в гр.Русе, се проведе тайно гласуване за избор на ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА на 26 и 27.02.2022г.

Гласуването започна от 13.30 часа на 29.01.2022г. до 16.00 часа в зала в „БИБЛИОТЕКАТА” на Русенската адвокатска колегия и продължи на 30.01.2022г. от 11.00ч. до 14.00 часа на същото място.

Гласуваха 53 адвокати, от които 32 лично и 21 като пълномощници .

В избирателната урна, след разпечатването й се намериха 53 плика, в които при отварянето им 53 бюлетини .

От тях действителни 53 бр. Недействителни 0 бр.

За избран следва да бъде определен кандидатът, получил 27 бр. или повече от валидните гласове .

След преброяването на валидните бюлетини беше констатиран следният резултат :

 1. Румяна Иванова Костова – 16 гласа
 2. ЗВЕЗДЕЛИНА РАФ. РАФАИЛОВА- 19 гласа
 3. ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ -41 гласа
 4. МАРИЯ СИМЕОНОВА ГАНЕВА – 16 гласа
 5. ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА КАРАИВАНОВА 14 гласа
 6. ЕЛКА НИКОЛОВА ДОЧЕВА 12 гласа
 7. РАЛИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА 12 гласа
 8. АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ 17 гласа
 9. ФИЛИП ЛЮЛИНОВ МАТЕВ 14 гласа
 10. ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНЧЕВА 7 гласа
 11. БИЛЯНА КРУМОВА СИМЕОНОВА 14 гласа
 12. ИРИНА БОГДАНОВА АЛЕКСАНДРОВА 15 гласа
 13. ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ 31 гласа
 14. МИГЛЕНА МАРИНОВА АНГЕЛОВА 29 гласа
 15. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ 28 гласа

Избирателната комисия определи за избрани за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 26.02. и 27.02.2022г следните адвокати :

Златан Стоянов Златанов

ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

МИГЛЕНА МАРИНОВА АНГЕЛОВА

СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ

Избирателната комисия констатира, че след провеждането на основния избор определената квота за делегати на колегията от 9 човека остава непопълнена с петима делегати, с оглед на което за попълване на квотата на основание чл.108 ал.1 от ЗА следва да бъде проведен допълнителен избор между следните допуснати кандидати :

Румяна Иванова Костова

ЗВЕЗДЕЛИНА РАФ. РАФАИЛОВА

МАРИЯ СИМЕОНОВА ГАНЕВА –

ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА КАРАИВАНОВА

ЕЛКА НИКОЛОВА ДОЧЕВА

РАЛИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

ФИЛИП ЛЮЛИНОВ МАТЕВ

ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНЧЕВА

БИЛЯНА КРУМОВА СИМЕОНОВА

ИРИНА БОГДАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

Като взе предвид гореизложеното, избирателната комисия РЕШИ:

Насрочва ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР на делегати, който ще се проведе на 06.02.2022г. от 10.00ч до 13.00ч. в „Библиотеката” на Русенската адвокатска колегия.

Да бъде изготвена бюлетина, в която да бъдат посочени трите имена , юридическият и адвокатският стаж на 11-те кандидати с указание, че следва да бъдат посочени само петима или по-малко от тях.

Текстът на настоящия протокол да бъде поставен на видно място в канцеларията на Адвокатската колегия и да бъде обявен на електронната страница на Адвокатската колегия.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.