Протокол на АС от 26.01.2022 год.

ПРОТОКОЛ № 2

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  при

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГРАД  РУСЕ

Днес, 26.01.2022 г., в град Русе от 13.30 часа, Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание.

                  Заседанието протече при следния дневен ред :

 1. Заявление за вписване на ЕАД;
 2. Заявление за вписване на адвокат;
 3. Входяща кореспонденция от Висш адвокатски съвет във връзка с договор за застраховка „Професионална отговорност”;
 4. Входяща кореспонденция от Висш адвокатски съвет във връзка с определяне на реда на унищожаване на адвокатски карти;
 5. Отчет за дейността на АС Русе за изминалата 2021г-докладва Председателя на АС при АК Русе;
 6. Доклад на Контролен съвет на АС Русе за 2021г.;
 7. Отчет на Дисциплинарен съд при АК Русе за 2021г.;
 8. Проект за бюджет на АС при АК Русе за 2022г.;
 9. Дисциплинарни преписки;
 10. Разни.

На заседанието присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Галина Димитрова-Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Иван Василев
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Филип Матев – резервен член

       На заседанието присъстваха- адв.Пламен Георгиев- Председател на Контролен съвет при АК Русе и адв.Красимира Кьорангелова-Председател на Дисциплинарен съд при АК Русе.

        В 13.30 ч. Председателят на Адвокатския съвет –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Председателят докладва Заявление с вх. №7/14.01.2022 г. (на хартиен носител) и  с вх.№ 2022.01.14-R-RUAK-00047 на Заявление в ЕАР за вписване на Еднолично адвокатско дружество „Владислав Велев”,

Към Заявлението адв. Владислав Велев е приложил следните документи:

 -Учредителен акт на Еднолично адвокатско дружество „Владислав Велев”.

             -Протокол от 12.01.2022 г. за учредяване на Еднолично адвокатско дружество „Владислав Велев”.

             – Вносна бележка за платена такса вписване на Еднолично адвокатско дружество по сметка на РАК.

             -Декларация за истинност;

             -Декларация по чл. 57 ал.3 от ЗА;

             -Съгласие за приемане на управление и образец от подпис;

Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и

след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—9–от  всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет  взе

РЕШЕНИЕ № 4

На основание чл.61 ал.1 във вр. с чл.57 ал.1 от  ЗА ВПИСВА  Еднолично адвокатско дружество „Владислав Велев„ в Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе.

                  Възлага на длъжностното лице по вписванията– Административният секретар на АК-Русе да впише решението в  Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите.

                  На основание чл.62 ал.2 т.3 и т.4  от ЗА да се издадат: Препис от Решението за вписване, както  и Препис–извлечение от регистъра на адвокатските дружества, воден  при АК-Русе,  с оглед вписване на  дружеството в Регистъра на адвокатските дружества към Окръжен съд Русе.

                     ПО ТОЧКА ВТОРА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1.Председателят докладва постъпила молба с вх.№09/07.01.2022г. (на хартиен носител) и Заявление с вх.рег.№2022.01.17-R-       RUAK00048 в ЕАР, от Б. Б. Р.-С. за вписване в Адвокатска колегия Русе като адвокат. Заявителят  е представил следните документи :

-Автобиография;

-Диплом за завършено висше юридическо образование с рег.№………./…. г. от РУ ”Ангел Кънчев ”–  нотариално заверен препис от оригинала;

            -Свидетелство за съдимост №……./…….2022 г., издадено от Бюро съдимост при         РРС;

           -Медицинско удостоверение от 12.01.2022 г., изд. от д-р Я. Д. ОПЛ ;

           -Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА от 17.01.2022 г.;

           -Удостоверение за придобита юридическа правоспособност  №…./03.02.2012 г. , изд. от Министерство на правосъдието на Република България- нотариално заверен препис от оригинала;

           – Медицинско удостоверение №……/05.01.2022г. г., изд. от ЦПЗ-Русе ЕООД ;

            -Копия от трудови   книжки;

           – Декларация за истинност;

           – Декларация по чл.40, ал.6 от ЗА, удостоверяваща адреса, на който адвокатът ще упражнява дейността си;

            -Длъжностни характеристики;

Председателят адв. Ангел Стефанов: Считам, че са налице всички предпоставки, необходими за  придобиване права на адвокат,  визирани в Закона за адвокатурата от  заявителя.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Гласували  9.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното 

                                 РЕШЕНИЕ№5:

Б. Б. Р.-С.,  ЕГН …………. да бъде приета в Адвокатска колегия Русе на  основание чл.6, ал.2, вр.ал.1 от ЗА.

         На основание чл.7, ал.1 от ЗА, настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7, ал.2 от Закона за адвокатурата в 14-дневен срок от  съобщаването му.

ПО ТОЧКА ТРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1.Постъпило е писмо от Висш адвокатски съвет с изх.№79/19.01.2022 г., относно решение на ВАС да сключи за своя сметка Договор за застраховка по риска „Професионална отговорност” за всички адвокати в страната със застрахователно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп”- Председателят докладва за сведение.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва писмо с вх.№6/14.01.2022 г. , с което са указани  реда и начина на унищожаване на адвокатски карти. – за сведение.

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            1.Председателят адв. Ангел Стефанов запозна АС с изготвения, от него,   отчет за дейността на Адвокатския съвет за изтеклата 2021г.

              След изслушване на  изготвения отчет за дейността на АС-Русе за 2021г. и след  проведено гласуване

   Гласували   ЗА—9 –от всички присъствали с право на глас

                     ПРОТИВ – няма

                    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                Съветът

                РЕШИ :

                Приема  Отчета на адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе  за изтеклата 2021 г.

               Същият  да се докладва на Общото  отчетно събрание, което ще се проведе на  29.01.2022г. в конферентната зала на колегията .

               Указва, на административния секретар, Отчетът да бъде обявен на сайта на колегията в деня преди Общото отчетно събрание на колегията.

ПО ТОЧКА ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            1.Председателят на Контролният съвет – адв. Пламен Георгиев представи   изготвения  отчет за дейността на Контролния съвет при АК Русе за  изтеклата 2021г.

              След изслушване на така изготвеният отчет за дейността на  Контролния съвет при АК Русе за 2021 г. и след  проведено гласуване

   Гласували   ЗА—9 –от всички присъствали с право на глас

                     ПРОТИВ – няма

                    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                Съветът

                РЕШИ :

Приема  така изготвения финансов отчет на Контролен съвет при Адвокатска колегия Русе  за изтеклата 2021 г.

               Същият  да се докладва на Общото  отчетно събрание, което ще се проведе на  29.01.2022г. в конферентната зала на колегията .

              Указва на  Административния секретар да обяви на сайта на АК-Русе изготвения отчет от Председателя на КС в деня преди Отчетното събрание на АК-Русе.

ПО ТОЧКА СЕДЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            1.Председателят на Дисциплинарен съд- адв.Красимира Кьорангелова представи на съвета  изготвения  Доклад за дейността на Дисциплинарния съд при Адвокатска колегия Русе за изтеклата 2021г.

              След изслушване на така изготвеният доклад за дейността Дисциплинарен съд при  АК Русе за 2021г. и след  проведено гласуване

   Гласували   ЗА—9 –от всички присъствали с право на глас

                     ПРОТИВ – няма

                    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                Съветът

                РЕШИ :

             Указва на административния секретар Доклада

 да бъде обявен на сайта на колегията в деня преди Общото отчетно събрание на колегията.

           ПО ТОЧКА ОСЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1.Адв. Звезделина Рафаилова- секретар на АС при АК Русе  представи на съвета  изготвения  проект за  бюджет  на Адвокатския съвет за 2022 г. изготвен в приходната му част на база месечна вноска за АК-Русе – 20лв.

След разисквания и корекции в разходната част, в сравнение с разходната част от предходната 2021 г., проекта за бюджет за 2022 г , бе подложен на гласуване,

Гласували   ЗА—9 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът

                РЕШИ :

                 Приема  проекта за  бюджет на АС за 2022г.

                Същият  да се докладва на Общото  отчетно събрание на колегията, което ще се проведе  на  29.01.2022г.

               Указва на административния секретар изготвения  проект за  бюджет  на Адвокатския съвет за 2022 г. да бъде обявен на сайта на колегията в деня преди Общото отчетно събрание.

      ПО ТОЧКА ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД-няма дисциплинарни преписки за доклад

ПО ТОЧКА ДЕСЕТ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

          1.Постъпило е писмо от Висш адвокатски съвет с вх.№12/26.01.2022г., със съдържащо се в него Уведомление, че в срок до 31.01.2022 г. следва да се изпратят Отчет на Контролния съвет при АК Русе и Доклад на Дисциплинарния съд при АК Русе – председателят докладва за сведение.

        3.Постъпила е молба с вх.№13/26.01.2022г. от адв.Й. Л. С. в едно с приложен акт за раждане на дете, с която моли да бъде освободена от заплащане на  членски внос до навършване на 2 годишна възраст на детето и да и бъде отпусната еднократна финансова помощ при раждане на дете.

След разисквания и проведено гласуване ,

Гласували   ЗА—9 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът

             РЕШИ :

            Отлага за следващо заседание разглеждането на молбата в частта за временно освобождаване от заплащане на членски внос до навършване на 2 годишна възраст на детето.

          След проведено гласуване

Гласували   ЗА—9 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът

             РЕШИ :

Приема молбата в частта за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете.

Указва на счетоводителят да изготви платежния документ.

4.Постъпила е жалба от Ю. П. С. с вх.№11/24.01.2022г. срещу адв.П. Н. Н.. След направена справка от административния секретар се установи, че същия е вписан като адвокат в Адвокатска колегия Разград.

Указва на административния секретар да изпрати по компетентност жалбата до АК Разград и уведомление до жалбоподателя , че сигнала му е препратен по компетентност до АК Разград.

5.Постъпила е молба по електронната поща от адв.С. С. относно преразглеждането на участието и в списъка за дежурни адвокати за м.Януари 2022г.

Същата информира съвета, че е включена в списъка за дежурните адвокати през месец Януари но има служебна и обществена ангажираност свързана с пътувания извън града. Адв. С. иска да бъде вписана в списъка за дежурни адвокати за м.Март и да се оптимизира начина на съобщаване на адвокатите, че са вписани в списъка за  дежурства през съответния месец.

Адв. Мария Букурова : С. реагира веднага и уведоми съвета с тази молба, тъй като  сега е служебно ангажирана.Трябва да предвидим начин, по който адвокатите ще са предварително уведомени, че са в списъка и ако не могат да предоставят дежурства в съответния месец, своевременно да бъдат заменени. Като почнем да звъним на дежурните адвокати от списъка за съответния месец си създаваме големи неприятности, няма кой да реагира веднага дори и след като сме прозвънили пет човека. Някой все е в невъзможност да осъществи дежурство. Списъка се изготвя на 25 число, защо до 28 число не се изпрати по един имейл на всеки включен в списъка да отговори дали има възможност. Всеки, който няма възможност да полага дежурства- карантиниран, ражда, болен в рамките на деня да уведоми административния секретар за невъзможността си да полага дежурства. По този начин ще си спестим излишно прозвъняване, ще улесним нашата работа, а и освен това не сме в отношения на субординация, че да налагаме на колегите дежурство без да бъде съгласувано с тях. Изпращането на  един имейл, който отнема 5 мин за 30 човека е коректно и показва уважение към колегите.

Адв.Пламен Георгиев: Няма проблем да се изпрати имейл, но да не стане едно безконечно изпращане на имейли.

Адв.Ангел Стефанов: Те дежурят 10 дни в месеца, мога да се съглася, че  е ангажиран един или два дни от десетдневката, но през останалото време следва да има възможност да предоставя дежурства.

Адв.Светослав Михов: Следва да разделим въпроса на две части. Първата част е – едно предварително  уведомяване, преди началото на дежурството,  и официалното публикуване на списъка. Да се изпратят имейли, да се замени някой адвокат, ако е необходимо и едва след това да се качи списъка на сайта.

Адв.Ангел Стефанов: Ако ще се уведомяват да е по телефона.

Адв.Светлин Коларов : До сега как се уведомяваха?

Адв.Галина Димитрова : Тези колеги, които си следят в кой месец следва да са дежурни, уведомяват административния секретар дали могат да дежурят или го отлагат във времето.

Адв.Светослав Михов: Предложението на адв.Букурова е издържано, последователно и логично т.е да се изпратят имейлите, да се осъществи съответно връзка, ако се наложи някой да се замени и след това да се публикува окончателния списък на сайта. Замяната да е по телефон.

Адв.Пламен Георгиев : Качвайте проекта за дежурства по рано на сайта.

Адв.Мария Букурова : Да се въведе принцип на съгласуваност на служебните защити в съответната десетдневка. След определяне да им се изпраща по един мейл и ако някой по обективни причини не може да поеме това дежурство незабавно да уведоми и съответните бройки на бъдат заменени. Това да се прави на 25-то число и в рамките на ден ако направят възражение да бъдат заменени, като това стане с разговор по телефона. Това ще ни даде възможност да реагираме, да не ги включваме в списъци и да водим отчетност на отказите. По-леко ще се работи и ще е акт на уважение към колегите. Няма усещане за общност.

Адв.Ангел Стефанов : Правила има  и те трябва да се спазват.Ако се спазваха нямаше да водим тези разговори. Моето предложение е да бъдат уведомявани дежурните адвокати по телефона.

Адв.Мария Букурова : Как ще се докаже, че е  уведомен  по телефона.

Адв.Златан Златанов : Защо не е с смс?

Адв.Пламен Георгиев : Вземете решение качете проекто-списъка на 25-то  число и да им се даде опция да възразят, за да може  окончателния списък да бъде качен и разпратен на 28-мо число до съответните полицейски управления и съдилища. Уважението не следва да само и единствено от страна на съвета и колегите, също дължат такова към АС, като влязат в сайта и проверят качената информация. Смисълът на служебния защитник е, да си в полза на обществото и полезен за себе си.

Адв.Светослав Михов : В този състав  на съвета както сме, сме оставили колегията да се развива както намери за добре, защото не сме направили нищо.  Регистрираме дружество, впишем адвокат, но не сме направили нищо по оптимизиране живота на колегията. Нямаме нищо по създаване на самочувствие на колегите. Ние формално администрираме, без да създаваме някаква промяна. За това нося и аз отговорност. Поради това, че не е работено с адвокатите от АК Русе или поради неразбиране от тяхна страна. Трябва да има механизъм, с който  да бъдат въвеждани в живота и работата на колегията, по-младите колеги. Щом не влизат в сайта, не знаят кога са дежурни, ясно е че нещата не са добре. Нека се постараем да сме малко по-обгрижващи. Да се постараем както сме в този формат, щом колегите са ни гласували доверие, да положим усилия да променим живота на колегията. Очевидно,  че тази система не работи. Колко биха се натоварили служителките ако се приложи системата, която адв.Букурова предлага.

Адв.Ангел Стефанов : Какви предложения за оптимизиране има, които не сме разгледали?

Имаме много хубави правила, но не се спазват.

Адв.Светослав Михов: То няма. Обидно звучи към състава на съвета , че  не се  влиза в сайта. Същият беше безобразен, но сега е в обновен вид, но колегите нямат настроението, няма традицията да работят с него.

Адв.Ангел Стефанов : На времето сайт нямаше, но колегите бяха по-сплотени.

Адв.Галина Димитрова : Всеки адвокат следва да проверява в сайта, да пишат мейли, да променят работата на колегията.

Адв.Светлин Коларов: Кой ще преценява дали се спазват правилата? Кой ще прецени дали са налице обективни предпоставки?

Адв.Ангел Стефанов: Предлагам проекто-списъка за дежурства за съответния месец да се качва на сайта на 25-то число и в рамките на 24 часа да бъде предоставена възможност за възражения, което съответно да доведе да се предприемат мерки за замяна с други колеги.

I.След разисквания и проведено гласуване ,

Гласували   ЗА—5 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – 4

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът

Приема проекто-списъка за дежурства за съответния месец да се качва на сайта на 25-то число, като в  рамките на 24 часа да се предостави възможност за възражение, за да бъде осъществена замяна с други колеги.

Адв.Мария Букурова : Колеги, предлагам проекто-списъка за дежурства за съответния месец да се изпраща по имейл на определените за дежурство адвокати  на 25-то число и в рамките на 24 часа да им се даде възможност да  възразят, за да могат да бъдат заменени.

II.След разисквания и проведено гласуване ,

Гласували   ЗА—4 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – 5

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът

РЕШИ

 Отхвърля предложението проекто-списъка за дежурства за съответния месец да се изпраща по имейл на определените, за дежурство, адвокати  на 25 число и в рамките на 24 часа да възразят, за да могат да бъдат заменени.

Адв.Галина Димитрова: Предлагам, колегите работещи по правната помощ стриктно да следят дали се спазват вътрешните правила, да следят  за откази от дежурства и да предават на колегата от следващият месец списъка с отказите.

III.След разисквания и проведено гласуване ,

Гласували   ЗА—9 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – 0

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът

РЕШИ

Стриктно да се съблюдава спазването на приетите вътрешни правила от АС за правната помощ, да се проследят  обявените откази от дежурства, от страна на адвокатите, вписани в Списъка на НБПП, като тази информация се предоставя на съответния член на АС, работещ по ПП, през следващия месец.  

IV. Адв.Златан Златанов : Предлагам да се уведомяват с СМС-и.

След разисквания и проведено гласуване ,

Гласували   ЗА—1 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – 8

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът

РЕШИ

Отхвърля  предложението да се изпращат СМС-и на адвокатите, които са включени в проекто-списъка за дежурни адвокати.

Адв.Светлин Коларов : Какво ще включва обективна невъзможност?

Адвокатският съвет реши: Обективна непреодолима невъзможност, представлява наличието на обстоятелства, изключващи възможността да се изпълняват задълженията  като служебен защитник през съответния период. В срок от 24 часа адвокатът следва да уведоми устно- Административния секретар на АК -Русе  или на електронната поща, представляваща официален адрес за кореспонденция с АК-Русе,  за причините, водещи до невъзможността, като за тези обстоятелства бъде съставен протокол.

Адв.Звезделина Рафаилова : Колеги, след направена справка в счетоводството се установи, че трима адвокати от АК-Русе не са издължили членския внос към АК Русе и ВАС за повече от два месеца. Съгласно взето решение на АС през 2017г., при неплащане на две или повече вноски към АК-Русе, АС образува дисциплинарно производство.

След разисквания и проведено гласуване ,

Гласували   ЗА—9 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – 0

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът

РЕШИ

 Образува дисциплинарно производство за неизпълнени задължения по чл.49 ал.1 от ЗА, за неплатени вноски към АК-Русе, за период- два и повече месеца,  на следните адвокати :

 • Адв.Г. И. С.
 • Адв.П. А. Ц.
 • Адв.Р. А. Ф.

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа

Решенията на адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                                                                Председател:/п/

                                                                        Зам.председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/