Протокол от редовно общо отчетно събрание 2022 год.

ПРОТОКОЛ

НА ОБЩОТО ГОДИШНО РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

НА РУСЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ И ИЗБОР ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ, НАСРОЧЕНО

ЗА 26 – 27.02.2022г.

                     Днес, 29.01.2022г. в град Русе, в  конферентната зала на Адвокатска колегия Русе, ул.”Александровска” № 71 ет.3 се проведе редовно Общо годишно отчетно събрание на Русенска адвокатска колегия и избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, насрочено за 26 – 27.02.2022г.

                    В обявения начален час – 9.30 часа от общо вписаните в регистъра на Адвокатска колегия Русе 335 адвоката, съгласно списъка – неразделна част от този протокол, на събранието присъстват 9 адвоката, от които 5 адвоката – с пълномощни, или общо 14 адвоката.

                    Председателят на Адвокатския съвет – адвокат Ангел Стефанов обяви:

                    Съгласно чл.81 ал.4 от Закона за адвокатурата няма кворум за откриване на събранието в 9.30 часа. Този кворум е 2/3 от членовете на колегията да присъстват лично или чрез адвокат – пълномощник. Предвид липсата на кворум събранието се отлага за 10.30 часа.

                    Събранието беше открито в 10.30 часа от председателя на Адвокатския съвет – адвокат Ангел Стефанов съгласно чл.81 ал.4 изр.2 от Закона за адвокатурата в присъствието лично на 32 адвокати и представените чрез адвокат-пълномощник  21 адвоката, общо 53 адвоката.

                    Преди започване на своята работа с едноминутно мълчание събранието почете паметта на починалия през годината адвокат Валентин Недялков Иванов.

                    Председателят на Адвокатския съвет – адвокат Ангел Стефанов, направи следните уточнения:

                    1/ Всички знаем, че събранието се провежда в една по-сложна обстановка. За провеждането на събранието са съобразени всички изисквания за спазване на противоепидемичните мерки. На събранието не присъстват колеги с изразени симптоми на COVID 19 и респираторни болести, осигурени са предпазни маски, дезинфектанти, тестове и всичко необходимо, за да протече събранието без риск за здравето на присъстващите.

                    2/ Освен това е добре да се намали продължителността на мероприятието, поради което моля изказванията да бъдат конкретни и по възможност концентрирани само върху точките от дневния ред. 

                    3/ В тази връзка предлагам отчетното събрание да се проведе от 10.30 часа до 13.00 часа, а гласуването за делегати на Общото отчетно събрание на адвокатите в страната, насрочено за 26-27 февруари 2022г., да се проведе в офиса на Адвокатска колегия Русе –  днес – 29.01.2022г. – от 13.30 часа до 17.00 часа, както и на следващия ден – 30.01.2022г. – в офиса на Адвокатска колегия Русе – от 11.00 ч. до 14.00 часа.

                    4/ За провеждане на днешното събрание следва да изберем преброител за гласуванията, председател и секретар-протоколист на събранието. Правя следните предложения: за преброител – адвокат Светослав Михов, за председател на събранието да бъде избрана адвокат Галина Димитрова и за секретар-протоколист Ирина Димитрова.

                       5/ Списъкът на адвокатите пълномощници и упълномощителите  е обявен при секретаря на събранието и ще бъде приложен към протокола .

                    Адвокат Борислав Жечев – предлагам гласуването за избор на делегати да се проведе днес от 13.30 часа до 16.00 часа, предвид броя на присъстващите на събранието адвокати.

                    Общото събрание проведе явно гласуване за направените предложения за времевото провеждане на събранието и избора, както и за избиране на преброител, председател и секретар на събранието.

                    ПРОТИВ – няма

                    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

                    С единодушие на присъстващите и представените адвокати Общото събрание прие:                    

                    РЕШЕНИЕ № 1:

                    1/ Редовното отчетно общо събрание да се проведе от 10.30 часа до 13.00 часа в конферентната зала на колегията.

                    2/ Гласуването за делегати на Общото отчетно събрание на адвокатите в страната, насрочено за 26-27 февруари 2022г., да се проведе в зала „Библиотеката” на Русенска адвокатска колегия днес – 29.01.2022г. от 13.30 часа до 16.00 часа и на 30.01.2022г. – от 11.00 часа до 14.00 часа в същата зала.

                    3/ Избира за преброител адвокат Светослав Михов.

                    4/ Избира за председател на събранието адвокат Галина Димитрова.

                    5/ Избира на секретар-протоколист на събранието Ирина Димитрова.                  

                    Председателят на събранието – адвокат Галина Димитрова,  направи предварителни уточнения по процедурни въпроси:

                    1/ Колеги, независимо сложността на обстановката в страната, няма пречки днешното редовно годишно отчетно събрание и избора на делегати за Общото отчетно събрание на адвокатите, да бъде проведено, но при спазване на всички действащи противоепидемични мерки. Затова ще ви помоля до края на събранието и избора за делегати, всички добросъвестно да спазваме тези мерки, които са ви известни. В офиса на колегията са взети всички мерки относно дезинфекция на помещенията, мебелите, столовете. Има осигурени маски и дезинфектанти, столовете са наредени на изискуемото разстояние, така че всеки от вас да бъде спокоен. Осигурени са и тестове за тези, които нямат сертификат. Благодаря ви, че независимо от всички усложнения, присъствате на събранието. 

                    2/ Напомням на присъстващите, че решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване съгласно чл.81 ал.8 от Закона за адвокатурата, освен тези за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната. Относно начина и процедурата за гласуване за делегати, в края на събранието ще направи разяснения адвокат Димитър Роев – председател на избирателната комисия.

                    3/ Напомням на присъстващите ограниченията по чл.49 ал.2 вр. ал.1от ЗА – адвокат, който не е изпълнил задълженията си по ал.1 за плащане на дължимите вноски към адвокатската колегия и Висшия адвокатски съвет, за месеца предхождащ изборите за органи на адвокатурата /т.е. – месец декември 2021г./, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи. В тази насока предварително е извършена справка от служителите на колегията.

                    4/ На следващо място искам да уточня, че в хода на събранието следва да изберем и двама членове на колегията, неангажирани в изборния процес, които да присъстват при запечатване и отпечатване на изборната урна, каквото е изискването на  чл.106 ал.1 от Закона за адвокатурата – „След приключване на избора избирателната комисия разпечатва избирателните кутии в присъствието на двама членове на адвокатската колегия, неангажирани в изборния процес и ИЗБРАНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО от общото събрание.”

                      Т.е. – тези колеги трябва да имат възможност да присъстват към момента на започване на избора и към момента на приключването му на 30.01.22г. Казвам предварително това изискване, за да може да сондирате мнение помежду си.  

                      След тези уточнения вече можем да пристъпим към провеждане на редовното общо годишно отчетно събрание на АК Русе.

                      Припомням, че Поканата и Дневният ред на събранието са публикувани своевременно в ДВ бр. 102 от 07.12.2021г., стр. 160. В определения срок /20 дни преди събранието/ по чл.81 ал.3 от Закона за адвокатурата/ не са постъпили  писмени предложения за допълване или промяна на дневния ред. 

                      Дневният ред е:

                      1/ Отчет за дейността на Адвокатския съвет през отчетната 2021г.

                      2/ Доклад на Контролния съвет за отчетната 2021г.

                      3/ Отчет на Дисциплинарния съд за отчетната 2021г.

                      4/ Приемане бюджета на Адвокатска колегия Русе за 2022-ра финансова година.

                      5/ Избор на делегати за Общото отчетно събрание на адвокатите в страната.

                      6/ Разни

                      Адв.Галина Димитрова: Считам, че е удачно точка „Разни” да бъде изтеглена преди провеждането на избора за делегати с оглед по-краткото време на престой на повече хора в офиса – от една страна. А от друга страна – в точка „Разни” ще се обсъждат въпроси, които касаят самия избор и е напълно логично да предхожда т.5.  

                      Поради липса на други предложения, Общото събрание проведе явно гласуване:

                     ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

                    С единодушие на присъстващите и представените адвокати Общото събрание прие:                    

                    РЕШЕНИЕ № 2:               

                    Точка „Разни” от дневния ред да бъде разгледана преди т.5 – Избор за делегати.

                    Председателят на събранието – адвокат Галина Димитрова, направи предложение по процедурата, а именно :

                    Колеги, предлагам отчетите, докладите и проекто-бюджета за 2022г. да бъдат изслушани анблок  и едва след това да пристъпим към изказвания, предложения и отговори на въпроси по тях. След като приключим разискванията да се премине към гласуване за приемането им от събранието.

                    Адвокат Светослав Михов – Предлагам след изслушване на отчетите и докладите на направим пауза за почивка от 15 минути.  

                    Поради липса на други предложения, Общото събрание проведе явно гласуване:

                     ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

                    С единодушие на присъстващите и представените адвокати Общото събрание прие:                    

                    РЕШЕНИЕ № 3:    

                    Събранието да изслуша докладите и отчетите за 2021г., и проекто-бюджета за 2022-ра финансова година анблок, след което да се проведат изказванията, предложенията и отговорите на поставени въпроси по тях и гласуванията за приемането им.

                    Между отчетите и изказванията да се направи 15-минутна кафе-пауза.

                    По точка първа от дневния ред – „Отчет за дейността на Адвокатския съвет през 2021г.”

                    Председателят на Адвокатския съвет – адвокат Ангел Стефанов прочете пред събранието Отчета за дейността на АС през 2021г.

                    Отчетът за дейността на АС Русе през изтеклата 2021г. е приложен към настоящия протокол.

                   По точка втора от дневния ред – „Доклад на Контролния съвет за 2021г.”

                   Председателят на Контролния съвет – адвокат Пламен Георгиев прочете пред събранието Доклада за работата на Контролния съвет  през изтеклата 2021г.

                   Адвокат Пламен Георгиев – Колеги, това което беше направено и е във връзка с доклада на Контролния съвет, но не беше споменато в Отчета на АС, е следното: Направени бяха две корекции на бюджета през годината, които като цяло са съобразени с финансовата рамка на бюджета. Корекциите бяха изготвени и докладвани на заседания на АС от адв. Галина Димитрова и АС взе съответните решения от 16.09.2021г. и 30.12.2021г. Протоколите са публикувани своевременно на сайта на колегията и който желае може да се запознае с тях. С оглед на факта, че не бяха предвидени в бюджета за 2021г. вноските за ВАС, които реално се събират по сметка на колегията и в последствие се превеждат на ВАС, направихме препоръка при изготвяне на новия бюджет за 2022г. да се предвиди самостоятелно перо в тази насока както в приходната, така и в разходната част. Искам да подчертая, че като председател на КС, в по-редки случаи – член на КС, съм присъствал на заседанията на АС, с оглед на което е оказван текущ контрол и са правени предложения, които съвместно с Адвокатския съвет са били прецизирани, за да има пълна прозрачност относно финансите.

                  Докладът за работата на Контролния съвет  през изтеклата 2021г. е приложен към настоящия протокол.

                  По точка трета от дневния ред – „Отчет на Дисциплинарния съд за 2021г.”

                    Председателят на Дисциплинарния съд  – адвокат Красимира Кьорангелова  изнесе пред събранието Доклада за работата на Дисциплинарния съд при АК-Русе  през изтеклата 2021г.

                    Адвокат Красимира Кьорангелова – Колеги, председателят на ДС, а в някои случаи и членове на ДС, винаги са присъствали на заседанията на Адвокатския съвет. Членовете на Дисциплинарния съд своевременно са запознавани с преписките, постъпилите жалби и сигнали. Към настоящия момент реално обаче работят два състава, тъй като част от членовете на ДС по обективни причини не могат да участват в заседания на съда.

                   Докладът за работата на Дисциплинарния съд за 2021г. е приложен към настоящия протокол.          

                   По точка четвърта от дневния ред – „Приемане бюджета на Адвокатска колегия Русе за 2022- ра финансова година”

                   Секретарят на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе – адвокат Звезделина Рафаилова –  докладва пред Общото събрание  Проекта за бюджет на  Адвокатската колегия за финансовата 2022 година.

                   Проектът за бюджет на Адвокатска колегия Русе за финансовата 2022г. е приложен към настоящия протокол.

                   От 11.45 часа до 12.00 часа беше обявена кафе-пауза.

                   В 12.00 часа събранието продължи работата си съгласно обявения дневен ред.

                   Председателят на събранието – адвокат Галина Димитрова, покани присъстващите за изказвания и предложения по всички отчети, доклади и проекто-бюджета, както и по всички други въпроси за бъдещата работа за цялостното развитие на колегията.

                      Поради липса на желаещи за изказвания и предложения, председателят на събранието адвокат Галина Димитрова, покани присъстващите за провеждане на гласуване за приемане на отчетите и докладите за 2021г., и Бюджет за 2022-ра финансова година.

                     Пристъпи се към провеждане на явно гласуване по точка първа от дневния ред, което завърши със следните резултати:

                     Гласували „ЗА”всички присъстващи адвокати и представените чрез пълномощници.

                     Гласували „ПРОТИВ” – няма

                     Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

                     В резултат на така проведеното гласуване и на основание чл.81 ал.5 и чл. 82 т.1 от Закона за адвокатурата, Общото събрание единодушно взе следното

                     РЕШЕНИЕ № 4:

                     ПРИЕМА Отчета за дейността на Адвокатския съвет през 2021г.

                    Пристъпи се към провеждане на явно гласуване по точка втора от дневния ред – приемане на Доклада на Контролния съвет.

                     Гласували „ЗА”всички присъстващи адвокати и представените чрез пълномощници.

                     Гласували „ПРОТИВ” – няма

                     Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

                     В резултат на така проведеното гласуване и на основание чл.81 ал.5 и чл. 82 т.2 от Закона за адвокатурата, Общото събрание единодушно взе следното

                     РЕШЕНИЕ № 5:

                     ПРИЕМА Доклада на Контролния съвет за отчетната 2021година.

                    Пристъпи се към провеждане на явно гласуване по точка трета от дневния ред, което завърши със следните резултати:

                     Гласували „ЗА”всички присъстващи адвокати и представените чрез пълномощници.

                     Гласували „ПРОТИВ” – няма

                     Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

                     В резултат на така проведеното гласуване и на основание чл.81 ал.5 и чл. 82 т.3 от Закона за адвокатурата, Общото събрание единодушно взе следното

                     РЕШЕНИЕ № 6:

                     ПРИЕМА Отчета на Дисциплинарния съд за 2021г.

                    Пристъпи се към провеждане на явно гласуване по точка четвърта от дневния ред – „Приемане Бюджет на Адвокатската колегия за 2022-ра финансова година”.

                     Гласували „ЗА”всички присъстващи адвокати и представените чрез пълномощници.

                     Гласували „ПРОТИВ” – няма

                     Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

                     В резултат на така проведеното гласуване и на основание чл.81 ал.5 и чл. 82 т.4 от Закона за адвокатурата, Общото събрание единодушно взе следното

                     РЕШЕНИЕ № 7:

                     1/ ПРИЕМА Бюджета на Адвокатската колегия за 2022-ра финансова година.

                     2/ Общото събрание дава правомощия на Адвокатския съвет, при необходимост, да оперира и пренасочва финансови средства за разходи от едно перо на бюджета към друго перо.

                     По точка „Разни” от дневния ред:

                     Председателят на събранието адвокат Галина Димитрова направи следните уточнения:

                     Колеги, към момента в точка „Разни” се предвиждат въпроси, свързани с изборния процес на делегати за Общото отчетно събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 26-27 февруари 2022г. Изборът ще се проведе от Избирателна комисия, която е предварително определена. Към момента всички протоколи на комисията във връзка с предстоящия избор са ви известни. Публикувани са и на сайта на колегията, както и на достъпно място за всички адвокати в офиса на колегията. Комисията е в състав:

                   адвокат Димитър Роев – Председател

                   адвокат Кирил Терзиев – член

                   адвокат Борислав Жечев – член

                   Има и двама резервни членове – Албена Енчева и Димитър Костадинов.

                   В точка „Разни” е предвидено и избиране на двама членове на колегията, неангажирани в изборния процес, които да присъстват при запечатване и отпечатване на изборната урна, каквото е изискването на чл.106 ал.1 от Закона за адвокатурата. Ще бъде удачно да изберем и резервен член.

                   Не са постъпили други предложения за разглеждане в точка „Разни”, поради което предлагам да преминем към изслушване на адвокат Димитър Роев – Председател на Избирателната комисия за разясняване правилата за провеждане на избора с тайно гласуване за делегати на колегията за Общото събрание на адвокатите в страната,  както и към предложения за  избор на двама членове и един резервен от колегията, неангажирани в изборния процес, които да присъстват при запечатване и отпечатване на изборната урна, каквото е изискването на чл.106 ал.1 от Закона за адвокатурата.

                    Адвокат Димитър Роев: Колеги, в срок бяха оповестени 15 номинации.  С Решение от 17.01.2022г. Избирателната комисия допусна всички.

                    Това решение не беше обжалвано,  влезе в сила и със следващо Решение от 26.01.2022г. беше утвърден списъка с всичките 15 кандидатури. Взе се решение да се изготвят 50 броя бюлетини, в които да се посочат имената на кандидатите, техния юридически и адвокатски стаж. Има и кратко указание как да се извърши самото гласуване. Невалидна ще е бюлетината, ако са останали не зачеркнати повече от девет броя имена. Няма пречка да са по-малко.

                    Избирателната урна ще се намира в офиса на колегията. Напомням, че гласуването ще започне в 13.30 часа и ще приключи днес в 16.00 часа и ще продължи на 30.01.2022г. от 11.00 часа до 14.00 часа, както беше взето решение от Общото събрание днес. Комисията има ангажимента на 30.01.2022г. до 15.00 часа да преброи бюлетините, да изготвим протокола и да го оповестим пред Общото събрание и на сайта на колегията.

                    В неделя, след приключване на избора колегата Галина Димитрова трябва формално да закрие Общото събрание, тъй като избора на делегати е част от Общото събрание. Ако има балотаж ще е на 06.02.2022 година от 10.00 часа до 13.00 часа в „Библиотеката” на колегията.

                    За избрани в основния избор ще се считат номинираните кандидати, които са получили повече от половината валидно подадени гласове. Тези, за които няма такова мнозинство, ще отидат на балотаж и за попълваща квота ще бъдат тези, които имат най-много валидни гласове.

                    Най-важният процесуален въпрос е да бъдат избрани адвокати, които не са ангажирани с изборите да участват в запечатването и отпечатване на изборната урна.

                    Аз предлагам за редовно присъстващи на запечатване и отпечатване на урната да бъдат избрани адвокат Иван Василев и адвокат Яна Станчева. Считам, че е удачно да изберем и един адвокат – като резерва, да се подсигурим. Предлагам за резервен наблюдател адвокат Кирил Фанков.

                    Председателят на събранието адвокат Галина Димитрова:

                    Колеги, можете да дадете предложения за избор на двама адвоката /наблюдатели/ като редовно присъстващи и неангажирани в изборния процес, както и за избор на един адвокат като резерва, също неангажиран в изборния процес.                                       

                    Поради липса на други предложения, се пристъпи към явно гласуване анблок за трите предложения, което приключи със следния резултат:

                    Гласували „ЗА”всички присъстващи адвокати и представените чрез пълномощници

                   Гласували „ПРОТИВ” – няма

                   Гласували „Въздържал се” – няма

                   В резултат на така проведеното гласуване и на основание чл.106 ал.1 изр.1от Закона за адвокатурата, Общото събрание единодушно взе следното

                     РЕШЕНИЕ № 8:

                     1/ Избира неангажираните адвокати в изборния процес Иван Василев и Яна Станчева да присъстват като редовни наблюдатели в изборния процес на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

                     2/ Избира неангажирания адвокат в изборния процес Кирил Фанков за резервен наблюдател в изборния процес на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

                     Адвокат Димитър Роев – В случай, че има питания и изказвания във връзка с предстоящия избор, ще дам допълнителни разяснения.

                     Адвокат Светослав Михов – Не съм обжалвал решението на избирателната комисия за допускане до избор на съответните кандидати. Това решение е влязло в сила. Възниква обаче въпроса за участието в номинациите за делегати на членовете на висшите органи на адвокатурата, председателя и секретаря на Адвокатския съвет Русе, които така или иначе участват по право на Общото събрание на адвокатите в страната.

                     Адвокат Димитър Роев – Имат право да участват в Общото събрание в София, но със съвещателен глас.

                     Адвокат Светослав Михов – Ако би следвало те да бъдат в листата, т.е. по обичайния ред да бъдат избрани, то тоя текст на ал.4 щеше да бъде: „..Участват по право, освен ако не са избрани по правилата на ал.3…”. Този текст обаче липсва, което означава, че членовете на висшите органи, председател и секретар на АС, си остават по ал.4 и следва да бъдат извън тази листа. Това е лично мое мнение.Какъв е ефекта от участието на председател и секретар на АС в листата от предложения за делегати? Ефектът е, че ограничава участието на редовните членове на колегията, тъй като безспорно председателя, секретаря и членовете на висшите органи са хората с най-висок рейтинг, те събират най-много гласове, за да бъдат избрани на тези позиции и се предполага, че ще съберат гласовете да бъдат и делегати. Безспорно се ограничава участието на редовия член на колегията, който е с по-нисък рейтинг.

                     Адвокат Димитър Роев – Не могат да се ограничават правата на колегите, които следва да участват по право, тъй като гласът им е само съвещателен и ако искаме да се влияе на решения на Общото събрание, трябва да им се даде правото като бъдат избрани като делегати.

                     Адвокат Златан Златанов: Ще цитирам председателя Мао – „Да се съревновават сто школи да засадят сто рози.”

                     Адвокат Димитър Роев – Разбрах Ви аргументите, колега Михов, но решението не е обжалвано, санирано е и може да пристъпим към изборния процес, ако нямате други въпроси.

                     Адвокат Ангел Стефанов – Моля да не се тълкува превратно участието на тримата в листата. Това е направено поради опасността да няма достатъчно предложения и да не бъдат избрани необходимия брой делегати. Има своето обяснение и беше направено, за да не изпадаме в ситуация при липса на каквато и да е активност, да няма достатъчно предложения. Бих ви призовал да гласувате за всички останали, без мен.

                    Адвокат Пламен Георгиев – Имаме ангажимент да изпратим 9 делегата на събранието и дали в рамките на тези девет ще изберем членовете на висшите органи, председател и секретар, или те ще бъдат по право, нашите делегати имат право на девет гласа.Дали ще ги изберем в рамките на избора за делегати, което според мен е правилно, няма да ощетят колегите. Моето мнение е, че ако те присъстват като делегати, ще придадат тежест и така колегите могат реално да влияят на вземането на решения. Аз винаги съм присъствал на заседания на съвета, но нямам право на глас, но вземам отношение, правя предложения, но гласуването е реалното участие в избора.

                   Адвокат Биляна Симеонова – В тази връзка искам да споделя впечатлението си от предишното ми участие като делегат в гр.София.Много приятно впечатление ми направиха някои адвокатски колегии, които преди това са се събрали, формулирали са едно становище и техен представител – в случая беше председателя на съответната колегия, който направи изказване от името на колегите си и изрази тяхното мнение.Аз лично очаквам тази година да сме по-активни, независимо кои ще са нашите делегати. Добре е да бъдат по-активни, за да се чуе гласа и на нашата колегия. Да са в залата и да вземат активно участие в решенията. Да не са просто девет души, които да присъстват, да имат визия относно това какви решения се вземат на това събрание.

                   Адвокат Ангел Стефанов – Тази промяна тръгва от членовете на колегията. Адвокатският съвет е отворен да приема предложения и да ги обсъжда на съвети, да изготви едно общо становище, което бъдещите избрани делегати да изразят на събранието.

                  Адвокат Биляна Симеонова – Това става с разговори. Предлагам избраните за делегати да се съберат, а както предлагате – да участват и в заседание на съвета преди събранието и да се изготви едно общо становище от името на колегията, което да бъде  изразено от председателя на колегията и представено на Общото събрание.

                 Адвокат Галина Димитрова – Мисля, че организационно няма пречки това да се случи. След като бъдат избрани делегатите, адвокатският съвет да ги покани да присъстват на свое заседание и да се изготви общо становище от името на колегията.

                 Адвокат Румяна Костова – Колеги, ще споделя моето впечатление от участието ми като делегат на предишното събрание на адвокатурата. Много добро беше представянето на делегатите и ръководството на нашата колегия. От една страна имахме единно мнение за проблемите на колегиите и адвокатите в тях, а отделно успяхме и постигнахме избор на трима представители на колегията да са членове на висшите органи – адв.Мянкова, адв.Ганева и адв.Стефанова. И аз считам, че би било добре да има такава предварителна подготовка за единно становище, което касае проблемите на нашата колегия. Добро впечатление ми направи АК Смолян и АК Габрово – гласуваха както са решили, напускаха, когато мнението им не съвпадаше с това на ръководството на ВАС, особено след изказването на председателя на ВАС при представяне на новото ръководство – „—този професор,.. този професор… и един обикновен адвокат.” Обидно е!

                  Предстои да се променя Закона за адвокатурата, но ръководството на ВАС  нямат воля да направят предложения за драстични промени. Трябва да отстояваме да се направят промени в „нормативно признатите разходи”. Министърката на финансите беше категорична, че ние ако надигнем глас, ще започнат да искат промени и архитекти, занаятчии и други свободни професии. Трябва да си отстояваме позициите. Трябва да се направят и промени в тарифата – Наредба № 1/ 2004г. не е променяна отдавна.

                   Адвокат Биляна Симеонова – Трябва да се ограничи нелоялната конкуренция. Трябва да се ограничи достъпа на други лица да осъществяват дейности, характерни за нашата професия.

                  Адвокат Пламен Георгиев – Колеги, на делегатите, които ще изпратим, трябва да им възложим да вземат инициатива, да се внесе предложение във ВАС във връзка със застраховката „Професионална отговорност”. ВАС трябва да преговарят със застрахователите застраховката да се сключва с ретроактивно действие, а не както се оказва, че е договорено с Булстрад Иншуранс Груп. Не може да се сключи договор, да се харчат едни пари, които са само чист приход за застрахователя. В Общите условия два важни аспекта са ВРЕДАТА и ПРЕТЕНЦИЯТА за вредата, а при липса на ретроактивна дата това означава, че никога няма да се изплати и по този начин адвокатите сме уязвими.

                Адвокат Ангел Стефанов – Така е. И аз като прочетох Общите условия, които ни бяха изпратени доста по-късно, едва след като почти приключихме със събирането на заявленията, видях, че липсва клауза за ретроактивна дата. Това означава, че тази застраховка никога няма да те защити и това е един чист приход за даден брокер. Питам се, защо не се контактува директно със застрахователя, а не с брокер? Това са пари, дадени на вятъра. Те го направиха в последния момент, когато масово изтичат застраховките на колегите. Поставени са всички в едно несигурно и неясно положение.

               Колега Костова, нека маркираме Вашите предложения и на колегата Симеонова, за да може на своето заседание адвокатският съвет, заедно с избраните делегати, да изготвят становище.

               Адвокат Светослав Михов – Събраха се много хубави идеи и нека тези девет адвоката, които бъдат избрани за делегати да ги внесат на адвокатски съвет за изготвяне на становище. Да отворим едно поле в сайта на колегията за предложения преди Общото събрание в София. Сайта е основно средство за комуникация между нас в колегията. Сайта е в повече от задоволително състояние, убеждавайте колегите да влизат в него. Като се наберат предложения и като се обобщят – да се изготви общо становище. Нещата няма да се случат веднага, но ще почнат да се промъкват по позитивен начин.

               Адвокат Румяна Костова – Тарифата трябва да се промени, нормативно признатите разходи да са поне 40% и да бъде приет нов Закон за адвокатурата.

               Адвокат Галина Димитрова – Колеги, предложенията във връзка с делегатите и поведението им на Общото събрание на адвокатурата, са добри. Считам, че събранието следва да вземе решение в тази насока.

              Първо – предлагам да гласуваме следното решение: „Адвокатският съвет и избраните за делегати на Общото събрание на адвокатурата да проведат заседание, на което да изготвят общо становище относно постъпилите предложения за подобряване дейността на адвокатурата, което да бъде представено от името на колегията пред Общото събрание на 26-27-ми февруари 2022г.

              След приключване на избора за делегати – да се публикува на сайта на колегията съобщение, с което да бъдат уведомени членовете на колегията, че могат да дават допълнителни предложения за подобряване дейността на ВАС както на електронната поща на колегията, така и в писмен вид до адвокатския съвет.”

                Гласували „ЗА”всички присъстващи адвокати и представените чрез пълномощници.

                   Гласували „ПРОТИВ” – няма

                   Гласували „Въздържал се” – няма

                   В резултат на така проведеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

                     РЕШЕНИЕ № 9:

                   Адвокатският съвет и избраните за делегати на Общото събрание на адвокатурата да проведат заседание, на което да изготвят общо становище относно постъпилите предложения за подобряване дейността на адвокатурата, което да бъде представено от името на колегията пред Общото събрание на 26-27 февруари 2022г.

                  След приключване на избора за делегати – да се публикува на сайта на колегията съобщение, с което да бъдат уведомени членовете на колегията, че могат да дават допълнителни предложения за подобряване дейността на ВАС както на електронната поща на колегията, така и в писмен вид до адвокатския съвет.

                    По точка последна от дневния ред – „ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ”:

                     Тайното гласуване за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, насрочено за 26-27 февруари 2022г., започна на 29.01.2022г. в обявения с Решение № 1 на събранието на РАК начален час – 13.30 часа.

                     Изборът на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната с тайно гласуване приключи на 30.01.2022г. в обявения с Решение № 1 на събранието на РАК час – 14.00 часа.

                     На 30.01.2022г. в 14.00 часа нямаше чакащи за гласуване, поради което  Председателят на Избирателната комисия адвокат Димитър Роев обяви пред събранието:

                     На основание чл. 106 ал.1 обявявам избора с тайно гласуване за приключил. В зависимост от резултатите, при евентуален балотаж /допълнително гласуване/, съгласно закона допълнителното гласуване ще се проведе на 06.02.2022г. от 10.00 часа до 13.00 часа.

                     За проведения избор ще се изготви отделен протокол на Изборната комисия след преброяване на бюлетините. Резултатът от избора ще бъде обявен пред събранието днес – в 14.30 часа.

                      В 14.30 часа, след приключване на преброяване на бюлетините, Председателят на Избирателната комисия адвокат Димитър Роев пристъпи към обявяване пред събранието на Протокола с решенията за резултатите от избора, съставен съгласно чл. 99 ал.4 от Закона за адвокатурата:

                     Адвокат Димитър Роев: След приключване на изборния процес с тайно гласуване и преброяване на бюлетините, Избирателната комисия констатира следния резултат:

                     Избирателната комисия определи за избрани за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната 4-ма от кандидатите. Определената квота е 9 адвоката и остава непопълнена с петима делегати, с оглед на което за попълване на квотата на основание чл.108 ал.1 от Закона за адвокатурата следва да бъде проведен допълнителен избор между останалите 11 кандидати.

                       Предвид тези резултати, Избирателната комисия взе решение допълнителният избор на делегати да се проведе на 06.02.2022г. от 10.00 часа до 13.00 часа в „Библиотеката” на Русенска адвокатска колегия. Своевременно ще бъдат изготвени бюлетините.

                       Протоколът на Избирателната комисия е изготвен в писмен вид и всеки желаещ може да се запознае с пълното му съдържание. Днес ще бъде качен и на сайта на колегията.

                       Адвокат Галина Димитрова – председател на събранието:

                       Колеги, предвид обявените резултати от Избирателната комисия и на основание чл.108 ал.1 от Закона за адвокатурата обявявам провеждане на допълнителен избор на делегати за Общото отчетно събрание на адвокатурата насрочено за 26-27.02.2022г. в гр.София, който избор ще се проведе на 06.02.2022г. от 10.00 часа до 13.00 часа в зала „Библиотеката” на Адвокатска колегия Русе.

                       Съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на допълнителния избор да се обяви незабавно на сайта на колегията.                        

                       Поради разглеждане, приемане и обявяване на решения по всички точки от дневния ред, закривам редовното годишно Отчетно събрание на Адвокатска колегия Русе в 14.45 часа на 30.01.2022г.   

                  Председател на събранието:                       Секретар – протоколист:

                         / адв. Галина Димитрова/                                 / Ирина Димитрова/