Протокол на избирателната комисия от 03.02.2022 год.

П Р О Т О К О Л

Днес, 03.02.2022г. Избирателната комисия в състав :

Димитър Роев -Председател;

членове

1.Борислав Жечев

2.Димитър Костадинов

Установи следното :

  • Със Заявление с вх.№21/02.02.2022г. адв.Светослав Стефанов Михов уведомява избирателната комисия, че поради служебен ангажимент няма да бъде в състояние да присъства на Общото събрание на адвокатите в страна на 26 и 27.02.2022г. , въпреки че е избран за делегат на Русенската адвокатска колегия. С оглед на това обстоятелство Избирателната комисия

РЕШИ :

Квотата от 9/ девет / делегати остава непопълнена с шестима членове на Адвокатската колегия, поради което в бюлетината за допълнителния избор на 06.02.2022г. да се отбележи „Следва да останат не повече от 6 имена. Останалите да се задраскат.”

Текстът на настоящия протокол да бъде поставен на видно място в канцеларията на Адвокатската колегия и да бъде обявен на електронната страница на Адвокатската колегия.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.