Протокол на избирателната комисия от 06.02.2022 год.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

          Днес,  06.02.2022година , в град Русе ,  ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ определена съвместно  от Адвокатския съвет, контролния съвет и дисциплинарния съд на АК-Русе, съгласно чл. 101 ал.1 от ЗА, за провеждане на избор на ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА в състав:

                                                Димитър Роев -Председател;

           членове

1.Кирил Терзиев

            2.Димитър Костадинов-

състави  настоящия протокол  за следното :

            Преди започване  на избора,  избирателната  кутия, празна, беше запечатана  от комисията  в присъствието на следните членове на колегията, неангажирани с избора:

Адв.Иван Василев и адв.Яна Станчева

            След приключване на допълнителният избор/балотаж/ на 06.02.2022г. , избирателната кутия  беше разпечатана  в присъствието на същите членове на колегията  и преброяването на бюлетините се извърши публично от членовете на избирателната комисия .

 

                                    Председател на   избирателна комисия: 

                                                 

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                                                                      2.

ПРИСЪСТВАЛИ:  

1.

                                                                                     2.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

             ЗА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА .

          На   06.02.2022г., в гр.Русе,  се проведе тайно гласуване  за  избор на ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА на 26 и 27.02.2022г.

Гласуването  започна  от 10.00 часа на 06.02.2022г. до 13.00 часа в зала в „БИБЛИОТЕКАТА” на Русенската адвокатска колегия .

     Гласуваха 35  адвокати, от които 22    лично  и    13 като пълномощници .

    В избирателната  урна, след разпечатването й  се намериха  35 плика, в които  при отварянето  им 35 бюлетини .

  От тях  действителни 35  бр.              Недействителни   0  бр.

За избрани следва да бъде определени кандидатите, получили най-голям брой валидни гласове  .

След преброяването на валидните бюлетини беше констатиран следният резултат :

 1. РУМЯНА ИВАНОВА КОСТОВА –  7 гласа                
 2. ЗВЕЗДЕЛИНА РАФ. РАФАИЛОВА- 11 гласа             
 3. МАРИЯ СИМЕОНОВА ГАНЕВА – 23 гласа                  
 4. ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА КАРАИВАНОВА – 7 гласа
 5. ЕЛКА НИКОЛОВА ДОЧЕВА    –   13 гласа                     
 6. РАЛИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА    -17 гласа             
 7. АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ  –    22 гласа           
 8. ФИЛИП ЛЮЛИНОВ МАТЕВ            –  26 гласа        
 9. ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНЧЕВА   – 25 гласа                  
 10. БИЛЯНА КРУМОВА СИМЕОНОВА    –   7  гласа      
 11. ИРИНА БОГДАНОВА АЛЕКСАНДРОВА –   16 гласа

       Избирателната комисия определи за избрани за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 26.02. и 27.02.2022г  следните адвокати :  

  ФИЛИП ЛЮЛИНОВ МАТЕВ             

  ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНЧЕВА 

  МАРИЯ СИМЕОНОВА ГАНЕВА

  АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ                               

  РАЛИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА                 

   ИРИНА БОГДАНОВА АЛЕКСАНДРОВА   

           Текстът на настоящия протокол да бъде поставен на видно място в канцеларията на Адвокатската колегия и да бъде обявен на електронната страница на Адвокатската колегия.

                                          ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ :

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                   ЧЛЕНОВЕ :  1.

                                                                                            2.