Протокол на АС от 10.02.2022 год.

ПРОТОКОЛ № 3

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  при

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГРАД  РУСЕ

            Днес, 10.02.2022 г., в град Русе от 13.30 часа, Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание.

                  Заседанието протече при следния дневен ред :

 1. Клетва;
 2. Заявление за вписване на младши адвокат
 3. Заявления от адвокати за промяна на електронни адреси;
 4. Разни.

На заседанието присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв. Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв. Елеонора Караиванова-основен член
 • адв. Мария Букурова-основен член
 • адв. Светослав Михов-основен член
 • адв. Иван Василев-основен член
 • адв. Златан Златанов-основен член
 • адв. Филип Матев – резервен член

       На заседанието присъства-адв. Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарен съд при АК Русе.

        При наличието на кворум и с присъствието на 7 основни и 1 резервен член на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе в 13.30 ч. председателят   адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

      След изтичане на законоустановените срокове за обжалване на решението за приемане  на  Б. Б. Р. –С. като адвокат и  на основание чл.6 ал.2 от ЗА, същата следва да бъде ВПИСАНА в АК Русе и да положи клетва.  Председателят предложи да се  пристъпи към гласуване.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, Моля да гласува.

                       Гласували  7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

РЕШЕНИЕ №6

            Вписва Б. Б. Р.-С. с ЕГН …………. като адвокат и същата на основание чл.9, ал.2 от Закона за адвокатурата положи клетва.

            Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише в ЕАР Б. Б. Р.- С. като адвокат.

           ПО ТОЧКА ВТОРА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

     1.Председателят докладва постъпила молба с вх.№24/04.02.2022 г. (на хартиен носител) и Заявление с вх.рег.№2022.02.07-R-RUAK00049 в ЕАР, от Д. П. Л. за вписване в Адвокатска колегия Русе като младши адвокат. Заявителят  е представил следните документи :

 -Заявление

-Диплом за завършено Висше юридическо образование с рег.№………/2019 г. от РУ ”Ангел Кънчев ”–  нотариално заверен препис от оригинала;

            -Свидетелство за съдимост №…../04.02.2022 г., издадено от Бюро съдимост при         РРС;

           -Медицинско удостоверение от 04.02.2022 г., изд. от Медицински център „Санси” ЕООД;

           -Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА от 04.02.2022 г.;

           -Удостоверение за придобита юридическа правоспособност  №………./07.10.2019г. , изд. от Министерство на правосъдието на Република България- нотариално заверен препис от оригинала;

           – Медицинско удостоверение №………../04.02.2022г. г., изд. от ЦПЗ-Русе ЕООД ;

            – Декларация за истинност;

           – Декларация по чл.40, ал.6 от ЗА, удостоверяваща адреса, на който адвокатът ще упражнява дейността си;

            -Удостоверение №…./23.11.2021г. издадено от Висш адвокатски съвет за успешно издържан адвокатски изпит предвиден в чл.8 от ЗА.

       Председателят адв. Ангел Стефанов: Считам, че са налице всички предпоставки, необходими за  придобиване права на адвокат,  визирани в Закона за адвокатурата от  заявителя.

                   Пристъпи се към гласуване .

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, Моля да гласува.

                      Гласували  7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното 

                                 РЕШЕНИЕ№7:

Д. П. Л. ЕГН ………… да бъде приета в Адвокатска колегия Русе на  основание чл.6, ал.2, вр.ал.1 от ЗА.

         На основание чл.7, ал.1 от ЗА, настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7, ал.2 от Закона за адвокатурата в 14-дневен срок от  съобщаването му.

ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

             1.Председателят докладва постъпила  е молба с вх.№…../02.02.2022г./ на хартиен носител / и             Заявление №2022.02.08-R-RUAK00051 от адв. Б. К. С.  за промяна на  електронен адрес.

                       Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги, който е съгласен, Моля да гласува.

                       Гласували  7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе ,

                                                     РЕШЕНИЕ №8:             

                         Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

             2.Председателят докладва постъпила  е молба с вх.№21/07.02.2022г./ на хартиен носител / и             Заявление №2022.02.07-R-RUAK00050 от адв. С. И. С.  за промяна на  електронен адрес.

                       Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги , който е съгласен, Моля да гласува.

                       Гласували  7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе ,

                                                     РЕШЕНИЕ №9:             

                         Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Председателят докладва Заявление с вх. №22/08.02.2022 г. (на хартиен носител) и  с вх.№ 2022.02.08-R-RUAK-00052 на Заявление в ЕАР за вписване промени в регистъра на адвокатските дружества на Еднолично адвокатско дружество „В. В.”,

Към Заявлението за вписване на промени адв. В. В. е приложил следните документи:

 -Учредителен акт на „Еднолично адвокатско дружество В. В.”.

             -Протокол от 08.02.2022 г. за вземане на решение за промяна в наименованието на ЕАД,  от  Еднолично адвокатско дружество „В. В.” на „Еднолично адвокатско дружество В. В.”

              -Декларация за истинност;

             -Декларация по чл. 57 ал.3 от ЗА;

             -Съгласие за приемане на управление и образец от подпис;

Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и

след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7–от  всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет  взе

РЕШЕНИЕ № 10

На основание чл.61 ал.1 във вр. с чл.57 ал.1 от  ЗА ВПИСВА промените в наименованието на дружеството  от Еднолично адвокатско дружество „В. В.„  на „Еднолично адвокатско дружество В. В.“.

                  Възлага на длъжностното лице по вписванията– Административният секретар на АК-Русе да ОТРАЗИ ПРОМЕНИТЕ по партидата на дружеството  в  Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите.

                  На основание чл.62 ал.2 т.3 и т.4  от ЗА да се издадат: Препис от Решението за вписване на промените, както  и Препис–извлечение от регистъра на адвокатските дружества, воден  при АК-Русе,  с оглед вписване на  промените по партидата на дружеството в Регистъра на адвокатските дружества към Окръжен съд Русе.

                 В 14.00часа адв.Галина Димитрова влезе в залата. Присъстващите основни членове на съвета станаха 8.

        2.Председателят докладва,  за сведение, Писмо с вх.№19/02.02.2022 г.  от НБПП,  съдържащо уведомление, за отписване на адв. В. С С. от Регистъра на НБПП, по нейна молба.

         3.Председателят докладва Писмо с вх.№26/09.02.2022г. от Районен съд гр.Павликени, с което съгласно Разпореждане на съда от 04.02.2022 г. се изискват  данни за адреса на кантората и телефона на адв. Д. Д. Р.. Информацията е необходима във връзка с ЧНД№…../2022 г по описа на РС гр.Павликени.

                След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8–от  всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

            Адвокатският съвет 

                                  РЕШИ

Указва на административния секретар да направи справка в ЕАР и да се изпрати отговор на  РС гр. Павликени с адреса  на кантората и телефона на адв. Д. Д.  Р.

     4.Председателят докладва, за сведение, Писмо с вх.№25/09.02.2022г. от адв. Ангел Калайджиев – Председател на Комисията за взаимодействие на ВАС с доброволни организации и сдружения на адвокати.

      5. Председателят докладва, за сведение, Писмо с вх.№24/09.02.2022г. от адв.Светлозар Анастасов Николов от АК Варна.

         6.Председателят, отново, докладва постъпилата  Молба с вх.№13/26.01.2022г. от адв. Й. Л. С., в частта за временно освобождаване от заплащането на членски внос до навършване на 2-годишна възраст, на роденото, от нея, дете. След извършена справка във ВАС се установи, че е прието Решение №469/11.09.2009 г. за освобождаване от заплащане на членски внос от родители, за периода, през който са в отпуск, поради отглеждане на дете.  След разисквания и проведено гласуване,

Гласували   ЗА—8 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 11

Да се освободи от заплащане на членски внос към АК Русе адв.Й. Л. С., както и  от заплащането на членски внос към ВАС, на основание Решение на ВАС №469/11.09.2009 г. ВАС да бъде уведомен за настъпилите обстоятелства, с оглед привеждане в изпълнение на цитираното по-горе Решение.

8.Председателят,  докладва постъпила  Молба с вх.№14/27.01.2022г. от адв.Г. Е. Л., която с Решение №87/16.12.2021г е отписана от АК Русе, във връзка с преместването и в АК София. Молителят е внесъл в офиса на АК Русе на 03.12.2021г сумата от 39/ Тридесет и девет лв./, които представляват  членски внос за ВАС и АК Русе. Тъй като адв.Л. е вписана от 01.12.2021г. в САК, тя не дължи членски внос за АК Русе  и ВАС за м.12.2021г. Към молбата адв.Л. е приложила квитанция №3042/ 24.01.2022г., от която е видно, че вноската и за ВАС за м.12.2021г е платен чрез АК-гр.София. По тази причина адв.Л. иска да и бъде възстановена сумата от 39 лв.

След съвещание и проведено гласуване ,

Гласували   ЗА—8 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът взе

                                  РЕШЕНИЕ №12

Да се изплати  в брой на адв.Г. Е. Л.  надвнесената сума от 39/ Тридесет и девет лв./ от касата на Адвокатска колегия Русе с РКО.

      7.Председателят докладва постъпила Молба от адвокат Е. Б. К. с вх.№23/10.02.2022 г. за отпускане на финансова помощ за внучката и Е. Н. Г. Към молбата има представени медицински документи за състоянието на детето- заключения, епикриза, акт за раждане на детето, доклад  от ЕЕ, решение на ТЕЛК.

Адв.Галина Димитрова уточни, че в бюджета на АК Русе има такова перо- финансова помощ свързана с лечение на близък член на семейството на адвокат, както и че, адвокатът може да ползва, съобразно  Правилата и критериите на Висш адвокатски съвет, финансова помощ и от ВАС.

Адв.Мария Букурова изрази становище, че следва да бъде отпусната  финансова помощ на колегата, тъй като детето е малко, а е със сериозни здравословни проблеми, необходима е ежедневна рехабилитация и диетично хранене.

Адв.Галина Димитрова: Колеги, предлагам да   отпуснем помощ в размер на 1000 лв.

Адв.Мария Букурова  и адв.Светослав Михов подкрепиха предложението на адв.Галина Димитрова.

Адв.Мария Букурова : Колеги, предлагам размера на помощта да се формира на база МРЗ, но преценката да се прави на база всеки отделен случай.

Адв.Галина Димитрова и адв.Мария Букурова предложиха, в конкретният случай за лечение на внучката на адв.Е. Б. К. да бъде отпусната финансова помощ в размер на 2МРЗ, което към дата на  вземане на решение е 1300 лв.

Адв.Ангел Стефанов прикани АС да вземе решение,  относно постъпилата  молба за отпускане на финансова помощ на адв.Е. Б. К.

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1

             Съветът взе

                                            РЕШЕНИЕ № 13

             Да се отпусне и изплати  финансова помощ в размер на 1300лв.- равностойността на 2 МРЗ към 10.02.2022г., на адв.Е. Б. К., по предоставена от нея банкова сметка. Средствата от отпусната помощ,  ще се отразят в т.10 от разходната част  бюджета на Адвокатския съвет за 2022г.

Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронната им поща.

8.Председателят докладва, че адв.Алина Блъскова- в качеството си на пълномощник на М. К. Ц.- наследник на адв.С. К. Ц. предоставя за сведение препис- извлечение от акт за смърт на адв.С. К. Ц. Същата следва да бъде отписана от ЕАР и от Регистъра на адвокатите воден от  АК Русе, считано от 31.01.2022г.

Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и

след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8–от  всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет  взе

РЕШЕНИЕ № 14

ОТПИСВА  адв.С. К. Ц. от Регистъра на адвокатите към АК Русе на основание чл.22 ал.1 т.5 от ЗА, считано от 31.01.2022г.

Указва на административния секретар да отрази промените в ЕАР и Регистъра на адвокатите воден от АК Русе, както и да изпрати информацията до НБПП, за да бъде отписана и от Националния регистър на работещите адвокати по ЗПП.

9. По данни на колегата адв.Пламена Маринова  се предполага, че през 2021г. адв.Д.Й. Й. е починала. При вписването и в АК Русе , адв.Й. е посочила като постоянен адрес – с.Караманово, обл.Русе,ул.”……” 29, но като адрес за кореспонденция: гр.Русе, ул.”……”№… вх…. ет…. Тъй като данните не са потвърдени, АС при АК Русе няма достатъчно данни  за отписване на  адв…. на основание чл.22 ал.1 т.5 от ЗА.

Адв.Светослав Михов: Следва да окомплектоваме искането си за препис-извлечение от акта за смърт с някакво доказателство, че е вписана като адвокат.

След съвещание и проведено гласуване ,

Гласували   ЗА—8 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът ,

                        РЕШИ

     Указва на административния секретар да изготви и изпрати официално запитване до служба ГРАО – Русе с искане да бъде издаден препис –извлечение от акт за смърт за лицето Д.. Й. Й…, с ЕГН …… Информацията е необходима, с оглед заличаването и от ЕАР и от НРПП.

     Указва на административния секретар към искането до ГРАО Русе да бъде приложено удостоверение от ЕАР, че същата е вписана като адвокат в АК Русе.

      10.Председателят, докладва постъпила Молба с вх.№16/31.01.2022г. от Н. Д. А. с искане да и бъде предоставена правна помощ и консултация относно отказ на ДСП-Русе за месечна целева помощ.

След съвещание и проведено гласуване ,

Гласували   ЗА—8 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът ,

                        РЕШИ

На основание чл.25 ал.2 във вр.с чл. 21 т.1 и т.2 от ЗПП депозираната молба да се изпрати на НБПП по компетентност.

      11.Постъпило е писмо от Висш адвокатски съвет с изх.№150/07.02.2022г. , с което ни изпращат по компетентност молба –запитване от М. А. Б., относно адвокат Д. Р. След направена проверка се установи, че Адвокатският съвет със свое решение от 03.06.2021г. вече се е произнесъл по молба от М. Б., с идентично съдържание  и препис от решението и е изпратено на електронната поща.

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8–от  всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

            Адвокатският съвет 

                                  РЕШИ

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  постъпилата молба-запитване д вх.р№27/09.02.2022г.от М. А. Б. поради произнасяне на АС по въпросите, поставени в нея, с Решение от 03.06.2021 г.

     12.Председателят, докладва постъпила молба с вх.рег№15/31.01.2022г. от И. И. А. с искане да му бъде предоставена правна помощ .

След като се запозна с постъпилата молба  и след  проведено гласуване ,

Гласували   ЗА—8 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът ,

                        РЕШИ

На основание чл.25 ал.2 във вр.с чл. 21 т.1 и т.2 от ЗПП депозираната молба  на И. И. А. да се изпрати на НБПП  по компетентност.

13.Адв.Елеонора Караиванова уведоми, че  на 09.02.2022 г. с колегата адв.Галина Димитрова са взели участие като членове на АС Русе в качеството си на обвинители по ДД1/2022г.  Обвиненият адвокат Т. Н. е внесъл, преди провеждане на заседанието, сумата от 1400 лв. по сметката на АК Русе като основанието за превода е депозит сем.С. по дисциплинарно дело 1/2022г. Претенцията на жалбоподателите е 1455 лв. В писменото си становище адвокат Н. обяснява, че е внесъл тези пари по сметка на АК-Русе, защото не му е известна сметка на жалбоподателите.

Адв.Галина Димитрова: Вчера дисциплинарният състав, който гледа ДД1/2022г. взе решение,  след произнасяне на АС по този въпрос, да бъде написано съобщение на жалбоподателите на посочената, от тях,  електронната поща, тъй като живеят в чужбина, с оглед   посочване на  банкова сметка в България, по която да им бъдат преведени парите и чийто титуляри, са те.

След изложението, на представените факти, от адв.Галина Димитрова и адв.Елеонора Караиванова,   и след  проведено гласуване

Гласували   ЗА—8 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът ,

                        РЕШИ

   Да се изпрати писмо до жалбоподателите, на посочената от тях, електронна поща с покана да представят на Адвокатския съвет актуална банкова сметка в България, с изрично изписване на нейния титуляр. Актуалната банкова сметка е необходима, с оглед изплащането, на преведената от адв.Т. Н. сума в размер на  1400 лв. /хиляда и четиристотин лева/, представляваща възстановяване на вреди, в резултат на дисциплинарно нарушение по  ДД1/2022г. От сумата, да  бъдат приспаднати банковите такси за превод, като за този факт, жалбоподателите да бъдат уведомени. Сумата от 1400 лв., при желание, от страна на С., може да им  бъде изплатена и в брой в касата  на АК-Русе срещу издаден РКО.

Адв.Галина Димитрова : Вчера дисциплинарния състав обърна внимание, че доказателствата по  преписките,  ако не са представени в оригинал, следва да бъдат заверявани от жалбоподателите, на място, преди преписката да бъде администрирана. Предлагам да изработим кратки указания на какви изисквания следва да отговоря жалба, сигнал и приложените към нея, доказателства, с оглед коректното и администриране.

Адв.Светослав Михов : Нека ДС при АК Русе да предложат указанията за окомплектоване на преписката, ние ще ги разгледаме, ако е необходимо ще ги допълним и приемем.

 След като се запознаха с необходимостта от промяна в администриране на постъпилите жалби  и сигнали срещу адвокати и след  проведено гласуване ,

Гласували   ЗА—8 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът ,

                        РЕШИ

Предлага на Дисциплинарен съд при АК Русе да изготвят проект на  правила и указания във връзка с администриране на дисциплинарните производства.

14.Адв.Звезделина Рафаилова: Колеги, в бюджета на колегията се прие перо, с което се предвиждат средства за заседателни на членовете на дисциплинарния съд при разглеждане на дисциплинарно дело. Предлагам техният размер да се определя  и изплаща по методиката,  определена за изплащане на възнаграждение за участие  на членовете на съвета в заседание на адвокатският съвет.

Адвокат Галина Димитрова: Предлагам при приключване на делото, изплатените заседателни възнаграждения за членовете на ДС, да бъдат присъждани с решението на ДС под формата на разноски по съответното производство.

След съвещание   и след  проведено гласуване ,

Гласували   ЗА—8 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът ,

                        РЕШИ

          Размерът на заседателните възнаграждения на Членовете по дисциплинарни производства, при провеждането на дисциплинарния процес, да се определя  и изплаща по методиката,  определена за изплащане на възнаграждение за участие,  на членовете на съвета в заседание на Адвокатския съвет. Сумите, изплатени на членовете на ДС,  следва да бъдат присъждани с решението на ДС като разноски по съответното производство.

       15.Председателят докладва, че е изтекъл срока за доброволно заплащане на наказание „ГЛОБА” по ДД1/2021г наложена на адв.Д. Р. и потвърдена от ВДС. Решението на ВДС е влязло в сила на 05.11.2021г. Адвокатският съвет, следва да възложи на член на съвета, да пристъпи към процедура по снабдяване  с   изпълнителен лист.

След съвещание   и след  проведено гласуване ,

Гласували   ЗА—8 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът ,

                        РЕШИ

          На основание чл.145 от ЗА възлага на адв.Елеонора Караиванова да изготви заявление за издаване на изпълнителен лист по реда на чл. 418 от ГПК. Да се предоставят средства от касата на колегията за заплащане на необходимите държавни такси.

           16. Адв.Галина Димитрова :Колеги, следва да поканим избраните делегати на ОС  преди провеждането му, като ги приканим за участие в заседание на АС, за да изготвим съвместно становище, което да бъде изложено от участниците във форума. Исканията, които бяха предложени на Общото събрание на АК Русе са отразени в протокола, но следва да се публикува и на сайта на АК,  съобщение до всички адвокати с покана да правят  предложения и след това, да бъдат обобщени всички предложения и бъде изготвено становище.

Адв.Светослав Михов : Делегатите следва да направят неформална среща, преди това и да обобщят постъпилите предложения. След като ще се формира становище , нека да има колеги, които имат дар слово да представят становището на Общото събрание на адвокатурата.

Адв.Галина Димитрова: Предлагам следващото заседание да е на 24.02 и тогава да се обобщят постъпилите предложения в едно становище от името на АК Русе.

След съвещание   и след  проведено гласуване ,

Гласували   ЗА—8 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът ,

                        РЕШИ АС взе следното Решение на сайта на АК да бъде обявено уведомление, с което в срок до 17.02.2022 г. се предоставя възможност на адвокатите от АК-Русе да отправят предложения по въпроси, които искат да бъдат разгледани на ОС на адвокатите в страната. Преди провеждане на заседанието на Адвокатския съвет, адв.Златанов да систематизира предложенията и покани, всички избрани делегати за обсъждането им. След формиране на становището, същите да вземат участие в редовното заседание на АС за обявяването му.

           17.Председателят докладва Жалба с вх.рег.№18/02.02.2022г. от Т. Ц. Ц. срещу адв.М. В.. Същият иска да се направи проверка на правната услуга, която му е предоставил адвоката.

Адв.Мария Букурова : Никой адвокат не носи отговорност за изхода на делото, освен ако изначално не знае как ще приключи.

Адв.Ангел Стефанов : Колеги, адвокатският съвет може да упражни правомощията си на основание чл.89 т.9 от ЗА- „АС да посредничи при решаване на спорове между адвокати и клиенти”.

Адв.Светослав Михов : Това е колега, който е отдавна вписан в колегията. Прилича на дисциплинарно нарушение, но няма да можем да го доведем до дисциплинарно производство. Нека поискаме от колега обяснения, а след това да решим какво ще правим.

Адв.Иван Василев : И аз предлагам първо да се изискат обяснения от адвоката.

След съвещание   и след  проведено гласуване ,

Гласували   ЗА—8 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът ,

                        РЕШИ

             На основание чл.137 ал.1 от ЗА административният секретар да уведоми адвоката за постъпилия сигнал, с указания, че същия може да даде писмени обяснения в 7-дневен срок  от съобщаването им.

            18.Председателят докладва жалба с  вх.рег.№17/01.02.2022г.  от Т. Д. П. срещу адв.З. П.. След направена справка от административният секретар се установи, че е налице сигнал от същото  жалбоподател срещу същия адвокат. Председателят указва, на административния секретар, да приложи за следващото заседание на съвета,  преписката, заедно с решението по нея, с оглед произнасяне на Адвокатския съвет  по постъпилата жалба.

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа

Решенията на адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                                                                Председател:/п/

                                                                        Зам.председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/