Протокол на АС от 24.02.2022 год.

ПРОТОКОЛ № 4

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  при

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГРАД  РУСЕ

            Днес, 24.02.2022 г., в град Русе от 15.00 часа, Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание.

                  Заседанието протече при следния дневен ред :

 1. Входяща кореспонденция от Висш адвокатски съвет;
 2. Дисциплинарни преписки;
 3. Разни.

На заседанието присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв. Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Галина Димитрова-Зам.Председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв. Елеонора Караиванова-основен член
 • адв. Светослав Михов-основен член
 • адв.Светлин Коларов- основен член
 • адв. Иван Василев-основен член
 • адв. Златан Златанов-основен член
 • адв. Филип Матев – резервен член
 • адв.Иванка Янчева –резервен член

       На заседанието присъства-адв. Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарен съд при АК Русе.

        При наличието на кворум и с присъствието на 8 основни и  2 резервни членове на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе в 15.00ч. председателят   адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА   ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Председателят докладва писмо с вх.№28/21.02.2022г. от Висш адвокатски съвет, с което припомнят, че срокът за присъединяване към полицата за застраховка „Професионална отговорност” на адвокатите, които ще се ползват от началната дата на покритие 23.01.2022г., изтича на 01.03.2022г.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да приемем за сведение писмото от ВАС с вх.№28/21.02.2022г. и  който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе, следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

           Приема за сведение писмо с вх.№28/21.02.2022г. от Висш адвокатски съвет, с което се припомня, че срокът за присъединяване към полицата за застраховка „Професионална отговорност” на адвокатите, които ще се ползват от началната дата на покритие 23.01.2022г. , изтича на 01.03.2022г.

           2.Председателят докладва писмо с вх.№27/21.02.2022г. от Висш адвокатски съвет, с което канят председателите на адвокатските колегии в страната на среща с  г-жа Наталия Илиева –председател на НБПП, на 25.02.2022г. от 17.00 часа в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев”- гр.София.

Адв.Ангел Стефанов: Колеги, съжалявам, но по лични причини няма да мога да присъствам на тази среща. Ако някой от Вас може, нека да присъства.

Адв.Светослав Михов: Колеги, предлагам тези членове на съвета, които са за първи мандат  и биха желали, нека те да отидат.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да приемем за сведение писмото от ВАС с вх.№27/21.02.2022г. и   който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното  

                                          РЕШЕНИЕ:

        Приема за сведение писмо с вх.№27/21.02.2022г. от Висш адвокатски съвет, с което канят председателите на адвокатските колегии в страната на среща с  г-жа Наталия Илиева –председател на НБПП, на 25.02.2022г. от 17.00 часа в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев”- гр.София.

           3.Председателят докладва писмо с вх.№34/24.02.2022г. от Томислав Тошков- Главен секретар на ЦОА”Кръстю Цончев”, с което канят председателите на адвокатските колегии в страната на  работна и опознавателна среща с  ръководството, на 25.02.2022г. от 17.30 до 18.00часа  часа в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев”- гр.София.

          Председателят  адв.Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да приемем за сведение писмото от ВАС с вх.№34/24.02.2022г. и   който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното   

                                                           РЕШЕНИЕ:

          Приема за сведение писмо с вх.№34/24.02.2022г. от от Томислав Тошков-Главен секретар на ЦОА”Кръстю Цончев”, с което канят председателите на адвокатските колегии в страната на  работна и опознавателна среща с  ръководството  на 25.02.2022г. от 17.30 до 18.00часа  часа в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев”- гр.София.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1.Председателят докладва жалба с  вх.рег.№ 17/01.02.2022г.  от Т.  Д. П. срещу адв.З. П.. След направената справка от административния секретар се установи, че адвокатският съвет вече се е произнесъл по сигнал от същото лице срещу същия адвокат.

Адв.Светослав Михов: Ако сегашната му жалба се препокрива с това, за което вече сме се произнесли, не би следвало да искаме обяснение.

Адв.Ангел Стефанов: Да, вече сме се произнесли с решение и същото му е било връчено на 27.01.2022г. Колеги, трябва да направим проверка дали жалбите са идентични или следва отново да се произнесем с решение. Следва отново да изпълним процедурата по чл. 137 от ЗА.

Адв.Звезделина Рафаилова:Колеги, на предишното заседание  указахме на административния секретар  да  приложи  преписката заедно с решението по нея. Жалбоподателят  дава допълнителни обяснения по предишната си жалба.

С  оглед произнасяне на Адвокатския съвет и след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът ,

                        РЕШИ

             На основание чл.137 ал.1 от ЗА административният секретар да уведоми адвоката за постъпилия сигнал с указания, че същия може да даде писмени обяснения в 7-дневен срок  от съобщаването им.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

       1.Председателят докладва постъпила молба с вх.№ 31/22.02.2022г. от  адвокат М. В. К. за отписването й от АК-Русе. Към нея адвокат К.  е приложила адвокатската си карта, декларирала е, че няма  неприключили дела, както и че  няма непогасени задължения за членски внос към АС и ВАС.

         Адвокат К. счита, че са налице всички предпоставки за отписването й от Регистъра на адвокатска колегия-Русе и Единния  регистър на Висшия адвокатски съвет. Спазени са изискванията на чл.22, ал.1, т.1 от ЗА и чл.48  от ЗА.

Съобразявайки, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет взе

РЕШЕНИЕ № 15

На основание  чл.22 ал.1 т.1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА адвокат М. В. К. от Адвокатска колегия Русе  по нейна молба.

            Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет, както и да уведоми НБПП за отписване на  адвокат М. В. К. от Регистъра на НБПП.

Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронните им пощи.

            2.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№29/22.02.2022г. от адв.В. М. В.  за промяна на адреса на кантората, в която ще упражнява дейността си, смяна на електронен адрес и добавяне на БУЛСТАТ в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ № 16

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

3.Председателят докладва постъпило писмо от ГД”ГРАО”-ТЗ”ГРАО”-гр.Русе с вх.№32/23.02.2022г.,с което се предоставя за сведение препис- извлечение от акт за смърт на адв.Д. Й. Й.. Същата следва да бъде отписана от ЕАР и от Регистъра на адвокатите воден от  АК Русе, считано от 12.10.2021г.

        Съобразявайки, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и

след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8–от  всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет  взе

РЕШЕНИЕ № 17

ОТПИСВА  адв.Д.  Й. Й.. от Регистъра на адвокатите към АК Русе на основание чл.22 ал.1 т.5 от ЗА, считано от 12.10.2021г.

      Указва на административния секретар да отрази промените в ЕАР и Регистъра на адвокатите воден от АК Русе, както и да изпрати информацията до НБПП, за да бъде отписана и от Националния регистър на работещите адвокати по ЗПП.

        4.Председателят докладва писмо с вх.№33/24.02.2022г. от ТД на НАП- офис Варна, с което се иска да бъде предоставена информация от трети лица за адв.К. И. Б..

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да приемем за сведение и изпълнение  писмото от ТД  на НАП –офис Варна с вх.№33/24.02.2022г. и   който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

 Приема за сведение писмо с вх.№33/24.02.2022г. от ТД на НАП офис Русе и указва на административния секретар да изготви писмо, с което да предостави поисканата информация.

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа

Решенията на адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

Насрочва следващото заседание на адвокатският съвет на 02.03.2022г. от 13.30 часа.

                                                                                Председател:/П/

                                                                        Зам.председател :/П/

                                                                                     Секретар :/П/

                                                                                     Членове:/П/