Протокол на АС от 02.03.2022 год.

ПРОТОКОЛ № 5

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  при

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГРАД  РУСЕ

            Днес, 02.03.2022 г., в град Русе от 13.30 часа, Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание.

                  Заседанието протече при следния дневен ред :

 1. Клетва;
 2. Молба до АС Русе за отпускане на еднократна финансова помощ за  раждане на дете;
 3. Разни.

На заседанието присъстват следните редовни членове на Адвокатския съвет:

 • адв. Ангел Стефанов- Председател
 • адв. Галина Димитрова-Зам. Председател
 • адв. Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв. Елеонора Караиванова-основен член
 • адв. Светлин Коларов- основен член
 • адв. Мария Букурова- основен член
 • адв. Иван Василев-основен член
 • адв. Златан Златанов-основен член
 • адв. Филип Матев – резервен член
 • адв. Иванка Янчева –резервен член

       На заседанието присъства-адв. Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарен съд при АК Русе.

        При наличието на кворум и с присъствието на осем основни и  двама резервни членове на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия Русе в 13.30ч. Председателят   адв. Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА   ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            След изтичане на законоустановените срокове за обжалване на решението за приемане  на  Д. П. Л. като младши адвокат и  на основание чл.6, ал.2 от ЗА, същата следва да бъде ВПИСАНА в АК Русе и да положи клетва.

 Същата бе поканена в залата за провеждане на заседанието и на основание чл.9 от ЗА положи клетва, в присъствието на членовете на АС и подписа клетвения лист.

Председателят предложи, с оглед изпълнение за законоустановената процедура  да се пристъпи към гласуване и младши адвокат Лазарова да бъде вписана в ЕАР.

                       Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

РЕШЕНИЕ №18

            Вписва Д. П. Л.с ЕГН ………………… като Младши адвокат.

            Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише в ЕАР Д. П.Л.като Младши адвокат.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            Адв. Ангел Стефанов докладва постъпила молба с вх.№35/25.02.2022 г. от адв. В. В.Н. за отпускане на еднократна финансова помощ за  раждане на дете. Към молбата адв. Н.е приложил копие от акта за раждане на детето А. В. Н. и копие от Удостоверение за  банкова сметка, по която да бъде изплатена помощта.

        Адв. Стефанов припомни на членовете на съвета, че съгласно Решение на адвокатския съвет от 18.06.2020г. на Адвокати членове на Адвокатска колегия Русе се изплаща еднократна финансова помощ в размер на 300 лв. за раждане на дете, след представяне на необходимите документи затова. С оглед взетото решение, средства за такива помощи са предвидени и в разходната част на бюджета.

        Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, Моля да гласува.

                       Гласували  8 основни членове на АС.

                  „ЗА“—8;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе, следното

РЕШЕНИЕ №19

          Да се изплатят 300 лв. еднократна финансова помощ на адв. В. В. Н. за новороденото му дете А. В. Н.,  по указаната, от   него, банкова сметка.

ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят, докладва писмо с вх.№36/01.03.2022г. от ТД на НАП- офис Варна, с което се изисква да бъде предоставена информация за  адвокатско съдружие БУЛ ЛЕКС, представлявано от адв. К. И. Б..

        Адв. Ангел Стефанов: Колеги, считам, че следва да се изготви писмен отговор на постъпилото искане от ТД  на НАП –офис Варна с вх.№36/01.03.2022г., поради което, който  е съгласен, Моля да гласува.

                       Гласували  8 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—8;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

 РЕШЕНИЕ:

Да се изготви писмен отговор, относно изисканата информация с постъпилото искане с вх.№36/01.03.2022 г. от ТД на НАП офис Русе, като възлага на административния секретар,  след съставянето му,  да го изпрати на съответната институция.

2.Председателят, докладва за сведение,  писмо с вх.№37/02.03.2022 г. от АК Хасково и АК Смолян във връзка със становище на НБПП относно назначаване на особени представители по реда на чл.47, ал.6 от ГПК.

                       Пристъпи се към гласуване:

                       Гласували  8 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—8;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

            Приема за сведение писмо с вх.№37/02.03.2022г. от АК Хасково и АК Смолян.

3.Председателят докладва писмо-сигнал  от адв. Светлозар Атанасов Николов от АК Варна с вх.№38/02.03.2022 г., във връзка с отчета на дейността на ВАС за 2021 г.      

Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували  8 от основните членове.

                      „ЗА“—8;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

            Приема за сведение писмо с вх.№38/02.03.2022 г. от адв. Светлозар Николов.

4.Председателят, докладва писмо с вх.№39/02.03.2022г. от ЦОА „Кръстю Цончев“, съдържащо програмата за онлайн-обучение през м. март 2022 г. В писмото са вписани и  теми за предстоящи семинари.     

               Адв. Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да бъдат оповестени на сайта на АК-Русе,  предложените теми от ЦОА и да предоставим възможност, в двуседмичен срок, колегите да изберат, предпочитаните, от тях, теми.

Пристъпи се към гласуване

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

            Приема за сведение писмо с вх.№38/02.03.2022г. от  ЦОА „Кръстю Цончев” като указва на административният секретар да публикува на сайта на АК-Русе,  съобщение, с което бъде указан двуседмичен срок, в който  адвокатите, членове на колегията, могат да изберат теми, от приложения списък към писмото, за семинари, които да бъдат проведени през следващите месеци на настоящата календарна година.

5.Председателят, докладва постъпило искане от Окръжен съд гр.Русе  за определяне на особен представител по гр.д. №2………./2021г. С оглед размера на внесената сума за осъществяване на представителството, съобразно чл.47, ал.6 от ГПК и с взето Решение №9/21.03.2019г. от АС, същият следва да бъде определен с  негово решение.

Адв.Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да определим двама адвокати за особени представители по гр.д. №2………../2021г. по описа на Окръжен съд гр.Русе и ако няма други предложения, Моля да пристъпим към гласуване.

                       Гласували  8 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—8;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                                                     Съветът взе

РЕШЕНИЕ №20

Адвокатският съвет реши, ответникът, за когото е постъпило искане на основание чл.47, ал.6 от ГПК, по гр.д.№2………./2021г. по описа на  Окръжен съд Русе, да бъде представляван от двама особени представители, адвокати, вписани в Регистъра на НБПП.

Адв.Мария Букурова : Колеги, предлагам да определим адв.Р. Б. за особен представител по гр.д.№2…./2021г. Същата е адвокат със стаж и мисля, че ще справи със сложността на делото.

Адв.Златан Златанов : Колеги, предлагам адв. Я. П.и/или адв. Б. Ж..

Адв.Звезделина Рафаилова: Колеги, предлагам адв. Б. Д..

Адв.Иван Василев: Колеги, предлагам адв. Е. М..

Адв. Ангел Стефанов: Колеги, приканвам Ви да подложим на гласуване всяка една кандидатура като всеки член на съвета има право да гласува най-много за  две кандидатури.

 1. За адв.Р. К. Б.-Н.:

Гласували 8 от основните членове на АС:

                         „ЗА“-7 от всички присъствали, с право на глас;

                         „ПРОТИВ“ – 1 от всички присъствали, с право на глас;

                         „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

    II.За адв.Я. Д. П. :

                         Гласували   „ЗА“—1 от  всички присъствали, с право на глас;

                         „ПРОТИВ“ – 7 от всички присъствали, с право на глас;

                         „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.   

III.За адв.Е. В. М. :

                          Гласували 8 от основните членове на АС:  

         „ЗА“- 2 от всички присъствали, с право на глас;

                         „ПРОТИВ“ – 6 от всички присъствали, с право на глас;

                         „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

IV.За адв.Б. В. Ж. :

                             Гласували  8 от основните членове на АС:

                          „ЗА“-1–  от всички присъствали, с право на глас;

                          „ПРОТИВ“ – 7 от всички присъствали с право на глас;

                          „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

– V.За адв.Б. Д. Д. :

      Гласували 

                          „ЗА“-6 от всички присъствали, с право на глас;

                         „ПРОТИВ“ – 2 от всички присъствали, с право на глас;

                         „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

Адвокатският съвет  взе

                                                  РЕШЕНИЕ №21

            ОПРЕДЕЛЯ  за особени представители на С. С. Д.- ответник по гр.д.№2…./2021 г. по описа на РОС – адв.Р. К. Б.-Н. и адв.Б. Д. Д., като книжата да бъдат връчвани на адв. Р.  Б..

6.Адв.Звезделина Рафаилова –секретар на АС при АК-Русе докладва, че адв. П. А. Ц. е получила на 22.02.2022 г., лично,  поканата за доброволно изпълнение на дължимия, от нея,  членски внос към АК-Русе и ВАС. До заседанието на АС,  задължението не е погасено. Адв.Звезделина Рафаилова: Колеги, считам, че с оглед взето Решение на АС от 2017г. ,съобразно чл.137 от ЗА, следва да  бъде образувано дисциплинарно производство срещу адв. Петя Александрова Цонева.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги , който е съгласен, Моля да гласува.

                       Гласували  8 от основните членове на АС:

                      „ЗА“—8 от всички присъствали с право на глас;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                                 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ –няма.

                                                      Адвокатският  съвет  взе

                                                     РЕШЕНИЕ №22

        Да се уведоми адв. П. А. Ц., че на основание чл.137 ал.1 от ЗА, може да се възползва от възможността да даде обяснения в 7-дневен срок, от получаване на  уведомлението.

          7.Адв.Рафаилова запозна състава на съвета за участието си на среща с Управителния съвет на ЦОА „Кръстю Цончев”. Адв. Рафаилова уведоми, че ЦОА е осигурил разширяване на възможността за участие в семинарите, с достъп на повече колеги до онлайн платформата за обучение. УС на училището за адвокати предвижда,  след  отпадане на епидемиологичните мерки, считано от 25.03.2022 г., да се провеждат повече семинари, както в хибридна среда, така и само присъствени.

ЦОА „Кръстю Цончев ” очаква  предложения за теми, специфични за конкретните апелативни райони, както и да бъдат поканени за обучители-съдии от Апелативните и Окръжни съдилища.

8.Адвокат Рафаилова запозна АС и за участието си на срещата на 25.02.2022 г. в гр. София с Председателя и Заместник- Председателя на НБПП. Разискваните въпроси бяха относно промяната на Методиката при определяне на възнагражденията на адвокатите, включени в Националния регистър на НБПП и работещи по правната помощ на гражданите.

Промяната в Методиката е наложена по предписание на Сметната палата, с тенденция за намаляване на възнагражденията, поради факта на ниска събираемост на изплатените средства от НБПП и връщането им в държавния бюджет.

На срещата бяха разисквани и проблеми на отделни адвокатски колегии при определянето на особени представители и взаимодействието им с органите на съдебната власт.    

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 15.30 часа

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                                                                Председател:/п/

                                                                        Зам.председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/