Протокол на АС от 24.03.2022 год.

ПРОТОКОЛ № 6  

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  при

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГРАД  РУСЕ

            Днес, 24.03.2022 г., в град Русе от 13.30 часа, Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание.

                  Заседанието протече при следния дневен ред :

 1. Заявления  на адвокати за промени в ЕАР ;
 2. Уведомления до Адвокатския съвет от адвокати;
 3. Входяща кореспонденция от „Банчев Колев” ЕООД  до Адвокатски съвет Русе;
 4. Входяща кореспонденция от АК Смолян, АК Пловдив, Център за изследване на демокрацията;
 5. Входяща кореспонденция от ВАС, НБПП, НАП
 6. Дисциплинарни преписки;
 7. Разни.

На заседанието присъстват следните редовни членове на Адвокатския съвет:

 • адв. Ангел Стефанов- Председател
 • адв. Галина Димитрова-Зам. Председател
 • адв. Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв. Елеонора Караиванова-основен член
 • адв. Светлин Коларов- основен член
 • адв.Светослав Михов- основен член
 • адв. Мария Букурова- основен член
 • адв. Иван Василев-основен член
 • адв. Филип Матев – резервен член
 • адв. Иванка Янчева –резервен член

       На заседанието присъства- адв.Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарен съд при АК Русе и адв.Пламен Георгиев- Председател на Контролен съвет при АК Русе

        При наличието на кворум и с присъствието на осем основни и  двама резервни членове на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия Русе в 13.30ч. Председателят   адв. Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА   ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Председателят докладва постъпила молба с вх.№44/10.03.2022г. от  адвокат М. Л. Ч. за  отписването й от АК-Русе. Към нея адвокат Ч.  е приложила адвокатската си карта, декларирала е, че няма  неприключили дела, както и че  няма непогасени задължения за членски внос към АС и ВАС.

         Адвокат Чорбаджийска счита, че са налице всички предпоставки за отписването й от Регистъра на адвокатска колегия-Русе и Единния  регистър на Висшия адвокатски съвет. Спазени са изискванията на чл.22 ал.1 т.1 от ЗА и чл.48  от ЗА.

Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет взе

РЕШЕНИЕ № 23

Адвокатският съвет , като съобрази , че са налице всички предпоставки , визирани в Закона за адвокатурата и не са налице пречки  и на основание  чл.22 ал.1 т.1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА адвокат М. Л. Ч. от Адвокатска колегия Русе  по нейна молба.

            Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет, както и да уведоми НБПП за отписване на  адвокат М. Л. Ч. от Регистъра на НБПП.

Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронните им пощи.

            2.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№48/14.03.2022г. от адв.Т. Ю. П.  за промяна на адреса на кантората, в която ще упражнява дейността си както и промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър  и Регистъра на НБПП.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                            РЕШЕНИЕ № 24

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

          3.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№52/15.03.2022г. от адв.К. Д. И.  за промяна на адреса на кантората, в която ще упражнява дейността си като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ № 25

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

           4.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№49/11.03.2022г. от адв.И. Д. Я.  за промяна на  електронен адрес в Единния адвокатски регистър и Регистъра на НБПП.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                              РЕШЕНИЕ № 26

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

           5.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№50/14.03.2022г. от адв.В. Д. Я.  за промяна на  електронен адрес в Единния адвокатски регистър и Регистъра на НБПП.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                               РЕШЕНИЕ № 27

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

          5.Председателят докладва постъпило Заявление с вх.№55/17.03.2022г. от адв.С. С.М. за промяна на  електронен адрес в Единния адвокатски регистър и Регистъра на НБПП.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                     РЕШЕНИЕ № 28

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

6.Председателят докладва препис – извлечение от удостоверение за наследници на адв.В. Н. И.. Същият следва да бъде отписан от ЕАР и от Регистъра на адвокатите воден от  АК Русе, считано от 03.10.2021г.

          Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

          Гласували   ЗА—8–от  всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет  взе

                          РЕШЕНИЕ № 29

ОТПИСВА  адв.В. Н. И. от Регистъра на адвокатите към АК Русе на основание чл.22 ал.1 т.5 от ЗА, считано от 03.10.2021г.

            Указва на административния секретар да отрази промените в ЕАР и Регистъра на адвокатите воден от АК Русе, както и да изпрати информацията до НБПП, за да бъде отписан от Националния регистър на работещите адвокати по ЗПП.

  6.Видно от препис- извлечение от удостоверение за наследници на адв.В. Н. И., същия има непълнолетен син. Председателят предлага да бъде изплатена финансова помощ на детето в размер на 500 лв. на посочена от него банкова сметка, като парите бъдат за сметка на  перо ”Разходи за подпомагане деца и семейства на починали адвокати” от бюджета на колегията.

              След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8–от  всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет  взе

                        РЕШЕНИЕ № 30

Да се изплати еднократна финансова помощ на Б. В. И.. – син на починалия адв.В. Н. И. в размер на 500 лв. по посочената от него банкова сметка.

  7.Председателят докладва препис- извлечение от акт за смърт на адв.В. П. Й.. Същата следва да бъде отписана от ЕАР и от Регистъра на адвокатите воден от  АК Русе, считано от 16.03.2022г.

           Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и

след съвещание и проведено гласуване

           Гласували   ЗА—8–от  всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

          Адвокатският съвет  взе

                     РЕШЕНИЕ № 31

ОТПИСВА  адв.В. П.Й. от Регистъра на адвокатите към АК Русе на основание чл.22 ал.1 т.5 от ЗА, считано от 16.03.2022г.

          Указва на административния секретар да отрази промените в ЕАР и Регистъра на адвокатите воден от АК Русе, както и да изпрати информацията до НБПП, за да бъде отписана  от Националния регистър на работещите адвокати по ЗПП.

             8.Председателят припомни на членовете на съвета, че след проведено гласуване на 25.01 и 26.01.2020г. за избор на членове на АС,ДС, КС – адв.В. П. Й. е била избрана като член на Дисциплинарен съд при АК Русе. Предлага да се уведоми Избирателната комисия при АК Русе, че същата е починала и е отписана на основание чл.22 ал.1 т.5 от ЗА.

             След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8–от  всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

           Адвокатският съвет  взе

                 РЕШЕНИЕ № 32

          Да се уведоми Избирателната комисия при АК Русе, че адв.В. П. Й. е отписана от АК Русе поради настъпила смърт. Същата е била член на ДС при АК Русе, поради което съвета възлага на Избирателната комисия да предприеме съответните действия за попълване на състава на Дисциплинарния съд.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение постъпило уведомление с вх.№54/15.03.2022 г. от адв.А. Г. Н., че същата ще е в отпуск през периода 25.04.2022г до 25.05.2022г.

          2.Адв. Ангел Стефанов докладва за сведение постъпило уведомление с вх.№53/15.03.2022 г. от адв.Т. М. Т., че същият ще е в отпуск през периода 25.04.2022г до 25.05.2022г.

ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят, докладва писмо с вх.№58/18.03.2022г. от „Банчев Колев” ЕООД, с което уведомяват адвокатския съвет, че вече е активирано служебно разпореждане за заличаване на адвокатско дружество от адвокатските регистри. След направена служебна справка в Държавен вестник бр.1/2022г на стр.26 е обявено обнародване на заличаването на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДИМОВА, СЕВЕРИНОВ И ТРИФОНОВ”.

     След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8–от  всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет  взе

                        РЕШЕНИЕ № 33

На основание чл.75 ал.7 от ЗА да се отбележи в Единния адвокатски регистър и в регистъра на Русенската адвокатура извършените промени по партидата на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДИМОВА, СЕВЕРИНОВ И ТРИФОНОВ”.

Адв.Златан Златанов влезе в залата в 14.00ч.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№47/14.03.2022г от АК Смолян във връзка със становище на НБПП относно назначаване на особени представители по реда на чл.47, ал.6 от ГПК.

                       Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  9 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—9;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

            Приема за сведение писмо с вх.№47/14.03.2022г. от  АК Смолян.

2.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№57/18.03.2022г от АК Пловдив във връзка с предложение от САК касаещо изменение и допълнение Наредба №1от 09.07.2004г за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  9 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—9;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

            Приема за сведение писмо с вх.№57/18.03.2022г. от  АК Пловдив.

3.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№46/10.03.2022г от Център за изследване на демокрацията относно онлайн проучване сред специалистите за основните предизвикателства и добри практики при работа с имигранти от трети страни.

   Пристъпи се към гласуване:

                       Гласували  9 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—9;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

            Приема за сведение писмо с вх.№46/10.03.2022г от Център за изследване на демокрацията.

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№43/08.03.2022г. от Висш адвокатски съвет относно застраховка „Професионална отговорност”.

                       Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  9 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—9;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

            Приема за сведение писмо вх.№43/08.03.2022г. от Висш адвокатски съвет относно застраховка „Професионална отговорност”.

            2.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№61/22.03.2022г. от Висш адвокатски съвет относно договор с ЛЕКС.БГ ЕАД.

                        Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  9 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—9;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

            Приема за сведение писмо вх.№61/22.03.2022г. от Висш адвокатски съвет относно  договор с ЛЕКС.БГ ЕАД.

3.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№62/22.03.2022г. от Висш адвокатски съвет относно становище по КД№1/2022г. по описа на КС на РБ.

      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  9 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—9;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

            Приема за сведение писмо с вх.№62/22.03.2022г. от Висш адвокатски съвет относно становище по КД№1/2022г. по описа на КС на РБ.

4.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№63/22.03.2022г. от Национално бюро за правна помощ относно Единната електронна система за правна помощ.

               Пристъпи се към гласуване:

                       Гласували  9 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—9;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

            Приема за сведение писмо с вх.№63/22.03.2022г. от Национално бюро за правна помощ относно Единната електронна система за правна помощ.

5.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№65/24.03.2022г. от Национално бюро за правна помощ относно служебни бележки на адвокатите работещи по ЗПП.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  9 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—9;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

            Приема за сведение писмо вх.№65/24.03.2022г. от Национално бюро за правна помощ относно служебни бележки на адвокатите работещи по ЗПП.

6.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№51/15.03.2022г. от Национално бюро за правна помощ относно декларация от Адвокатски съвет при АК Ямбол.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  9 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—9;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

            Приема за сведение писмо вх.№51/15.03.2022г. от Национално бюро за правна помощ относно декларация от Адвокатски съвет при АК Ямбол.

7.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№64/23.03.2022г. от Национално бюро за правна помощ относно искане от АК Смолян.

                       Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  9 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—9;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

            Приема за сведение писмо вх.№64/23.03.2022г. от Национално бюро за правна помощ относно искане от АК Смолян.

8.Председателят, докладва писмо с вх.№42/08.03.2022г. от ТД на НАП- офис Варна, с което се изисква да бъде предоставена информация за  адв. Д. К. Т..

        Адв. Ангел Стефанов: Колеги, считам, че следва да се изготви писмен отговор на постъпилото искане от ТД  на НАП –офис Варна с вх.№42/08.03.2022г., поради което, който  е съгласен, Моля да гласува.

                       Гласували  9 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—9;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

 РЕШЕНИЕ:

Да се изготви писмен отговор, относно изисканата информация с постъпилото искане с вх.№42/08.03.2022 г. от ТД на НАП офис Варна, като възлага на административния секретар,  след съставянето му,  да го изпрати на съответната институция.

ПО ТОЧКА ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД– няма дисциплинарни преписки за доклад

               ПО ТОЧКА ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Председателят докладва за сведение  постъпили покани до председателя на Адвокатска колегия Русе за участие на  Общото събрание на Административен съд гр.Русе, Районен съд гр.Русе и Окръжна прокуратура- гр.Русе.

          2.Адв.Звезделина Рафаилова –секретар на АС при АК-Русе докладва, че  поканата за доброволно изпълнение на дължимия членски внос от адв.Р. А. Ф. се е върнала в офиса на АК Русе на 17.03.2022г. чрез Български пощи като е отбелязана като непотърсена. До заседанието на АС,  задължението не е погасено.

Адв.Звезделина Рафаилова: Колеги, считам, че с оглед взетото Решение на АС от 08.11.2017г. съобразно чл.137 от ЗА, следва да  бъде образувано дисциплинарно производство срещу адв. Р. А. Ф..

           Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги , който е съгласен, Моля да гласува.

                       Гласували  9 от основните членове на АС:

                      „ЗА“—9 от всички присъствали с право на глас;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                                 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ –няма.

                                                      Адвокатският  съвет  взе

                                                     РЕШЕНИЕ №34

        Да се уведоми адв. Р. А. Ф., че на основание чл.137 ал.1 от ЗА, може да се възползва от възможността да даде обяснения в 7-дневен срок, от получаване на  уведомлението.

           3.Председателят докладва Решение по ДД1/2022г срещу адв.Т. В. Н.. Срока за обжалване на решението е изтекъл, адвоката не го е обжалвал. С това решение е наложена глоба в размер на ЕДНА МРЗ- 650 лв. /Шестотин и петдесет лв. / и са присъдени разноски в размер на 210.36 лв. /Двеста и десет лв и 36 ст. /. Председателят предлага да се вземе решение да се изпрати покана за доброволно изпълнение до адв.Т. В. Н..

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги , който е съгласен, Моля да гласува.

                       Гласували  9 от основните членове на АС:

                      „ЗА“—9 от всички присъствали с право на глас;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                                 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ –няма.

                                                      Адвокатският  съвет  взе

                                                     РЕШЕНИЕ №35

Да се изпрати покана до адв.Т. В. Н., в която да се укаже, че в 14 дневен срок от връчването да изпълни доброволно задължението си по  наложената глоба в размер на ЕДНА МРЗ- 650 лв. /Шестотин и петдесет лв / и присъдени разноски в полза на АК Русе в размер на 210.36 лв. /Двеста и десет лв и 36 ст. /, които може да заплати в брой в касата на Адвокатската колегия или по банков път по сметката на колегията.

           4.Председателят докладва, че по подаден сигнал с вх.№249/16.12.2021г. срещу адв.В. П. Й. са и поискани обяснения, но поради обективна невъзможност и поради тежко и продължително боледуване същата не успя да представи исканите от съвета обяснения. След представен смъртен акт на днешното заседание адв.В. Й. е отписана от АК Русе поради настъпила смърт.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги , който е съгласен, Моля да гласува.

                       Гласували  9 от основните членове на АС:

                      „ЗА“—9 от всички присъствали с право на глас;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                                 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ –няма.

                                                      Адвокатският  съвет  взе

                                                     РЕШЕНИЕ №36

         Да уведомим жалбоподателят, че адв.В.Й. е била уведомена, но поради обективна невъзможност- тежко и продължително боледуване същата не успя да предостави исканите от съвета обяснения. Адвокатският съвет е уведомен, че адв.Й. е починала на 16.03.2022г., което обстоятелство води до отписване  от  регистъра на АК Русе .На днешното заседание същата е отписана от регистъра на АК Русе поради настъпилата смърт.

           5.Постъпила е молба от адв.С. Б. Б. с вх.№63/23.03.2022г. относно използването на адвокатско пълномощно пред общински администрации за получаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Адв.Мария Букурова: ЗА е от по-голям ранг нормативен акт  от Наредбата на Община Цар Калоян.

Адв.Пламен Георгиев : Това е местна наредба на Община Цар Калоян.

Адв.Светослав Михов : Да изразим наше становище, да уведомим колегата и да го изпратим до общините.

Адв.Мария Букурова : Споделям виждането, но за съжаление практиката на общинските администрации е такава.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги , който е съгласен, Моля да гласува.

                       Гласували  9 от основните членове на АС:

                      „ЗА“—9 от всички присъствали с право на глас;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                                 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ –няма.

                                                      Адвокатският  съвет  взе

                                                     РЕШЕНИЕ №37

           Адвокатски съвет Русе споделя разбирането, че адвокатското пълномощно важи пред общинските администрации за получаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Следва да се отбележи, че адвоката не е трето лице по смисъла на Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. и на други общински наредби, а е лице със специално качество, чиито правомощия се уреждат от специален и с по-висок по степен нормативен акт- Закон за адвокатурата.

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 15.30 часа

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                                                                Председател:/п/

                                                                        Зам.председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/