Протокол от 05.04.2022 год.

ПРОТОКОЛ №

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  при

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГРАД  РУСЕ

            Днес, 05.04.2022 г., в град Русе от 13.30 часа, Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание.

                  Заседанието протече при следния дневен ред :

 1. Заявления  от адвокати до адвокатски съвет и избирателната комисия;
 2. Входяща кореспонденция от ВАС, НБПП,Фондация „Институт за право и правосъдие” до Адвокатски съвет Русе;
 3. Обсъждане на оферти за празненство по случай 16.04- Ден на юриста;
 4. Разни.

На заседанието присъстват следните редовни членове на Адвокатския съвет:

 • адв. Ангел Стефанов- Председател
 • адв. Галина Димитрова-Зам. Председател
 • адв. Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв. Елеонора Караиванова-основен член
 • адв. Светлин Коларов- основен член
 • адв.Светослав Михов- основен член
 • адв. Мария Букурова- основен член
 • адв. Иван Василев-основен член
 • адв. Филип Матев – резервен член
 • адв. Иванка Янчева –резервен член

       На заседанието присъства- адв.Пламен Георгиев- Председател на Контролен съвет при АК Русе.

                  При наличието на кворум и с присъствието на осем основни и  двама резервни членове на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия Русе в 13.30ч. Председателят   адв. Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА   ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Председателят докладва постъпило Заявление с вх.№72/01.04.2022г. от адв.К. Е. С.за вписване в Националния регистър за правна помощ / НРПП /.

Председателят на АС Русе -адв. Ангел Стефанов: Колеги, считам, че адв.С. отговаря на условията на чл.33 от ЗПП и следва да бъде вписан в Националния регистър за правна помощ.

Председателят  на АС Русе- адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 8

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет след като съобрази, че са налице всички предпоставки, визирани в Закона за правната помощ и не са налице пречки взе следното

         РЕШЕНИЕ № 38

           Да се изготви становище на основание чл.33 ал.3 от ЗПП и  указва на административния секретар да го  изпрати до НБПП за вписване на адв.К.Е. С. в регистъра на служебните защитници и особени представители.

          2.Председателят докладва молба с вх.№69/31.03.2022г. от адв.Г. Н. П. до Избирателната комисия при АК Русе. Същият иска да бъде заменен като член на Дисциплинарен съд при АК Русе. Председателят  предлага да се изпрати молбата до  Избирателната комисия при АК Русе за произнасяне.

             След съвещание и проведено гласуване

Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 8

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Адвокатският съвет  взе следното

                 РЕШЕНИЕ № 39

          Да се изпрати молба с вх.№69/31.03.2022г. до Избирателната комисия при АК Русе. Съветът възлага на Избирателната комисия да предприеме съответните действия за попълване на състава на Дисциплинарния съд.

         3.Председателят докладва постъпила молба с вх.№68/31.03.2022г. от  адвокат Г. Н. П.  за  временно преустановяване на адвокатската дейност. Същият е декларирал, че няма  неприключили дела, както и че  няма непогасени задължения за членски внос към АС и ВАС. Във втората част на заявлението си адв.Н. иска отписване на сътрудника му- Т. Б. М. от Регистъра на сътрудниците на адвокатите вписани в АК-Русе. Към молбата  е приложил справка дубликат от НАП за прието уведомление по чл.62, ал.5 от КТ- за прекратяване на трудовото правоотношение на сътрудника си. Съгласно становище на докладчика не е представена идентификационната карта на сътрудника, както и акт за прекратяване на трудовото му правоотношение.

      Председателят на АС Русе- адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен относно временно преустановяване на адвокатската дейност на адв.Г. Н., моля да гласува.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 8

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

       Адвокатският съвет взе следното

                                      РЕШЕНИЕ№39:

На основание чл.23, ал.1, изр.1, предложение последно от Закона за адвокатурата, ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВА ДЕЙНОСТТА на адв.Г. Н. П., поради наложително продължително отсъствие от страната.

Указва на административния секретар – длъжностно лице по вписванията на основание чл.23, ал.2 от ЗА, да впише ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ УПРАЖНЯВАНЕТО НА АДВОКАТСКА ПРОФЕСИЯ в регистъра на АК- Русе и в ЕАР.         

         На основание чл.7, ал.1 от ЗА,  решението да бъде съобщено на адвоката и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7, ал.2 от Закона за адвокатурата в 14-дневен срок от  съобщаването му.

         Председателят на АС при АК Русе-  адв. Ангел Стефанов: Колеги, следва да подложим на гласуване и искането за заличаване на адвокатският сътрудник.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 8

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет взе следното

                                   РЕШЕНИЕ № 40

         Отлага разглеждането на заявлението относно заличаване на адвокатския сътрудник Т. Б. М. с оглед събиране на нови доказателства- идентификационната карта на сътрудника, както и акт за прекратяване на трудовото му правоотношение.

Адв.Златан Златанов влезе в залата в 14.00ч.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№66/28.03.2022г от НБПП относно указания за прилагане на процедура за отказ за вписване на адвокат в Националния регистър за правна помощ .

           Председателят на АС при АК Русе- адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, да приемем за сведение писмо с вх.№66/28.03.2022г. ,моля да гласува.

      Пристъпи се към гласуване.

      Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 9

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

         Приема за сведение писмо с  вх.№66/28.03.2022г. от НБПП относно указания за прилагане на процедура за отказ за вписване на адвокат в Националния регистър за правна помощ .

2.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№75/04.04.2022г от Висш адвокатски съвет относно провеждане на Пролетната национална конференция в гр. Сандански, задължителното упоменаване на актуален адрес за кореспонденция с адвокатите в регистър БУЛСТАТ, както и организирането на 15.04.2022г. от 10.00ч до 12.00ч – Ден на отворените врати във ВАС за среща с гражданите с цел популяризиране на адвокатската професия и подпомагане на гражданите при упражняване на правата им.

В тази връзка председателят предлага да се организира и в Адвокатска колегия Русе на 15.04.2022г. от 10.00ч. до 12.00ч. –Ден на отворените врати за среща с гражданите.

         Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото от ВАС с вх.№75/04.04.2022г. , моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

                      Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 9

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

           Приема за сведение писмо с  вх.№75/28.03.2022г. от ВАС.

           По повод 16.04 – Ден на Конституцията  обявява на 15.04.2022г. от 10.00ч. до 12.00ч. –Ден на отворените врати в офиса на Адвокатска колегия Русе на адрес: гр.Русе, ул.”Александровска”71 ет.3. Членовете на адвокатският съвет ще се срещнат с гражданите с цел популяризиране на адвокатската професия и подпомагане на гражданите при упражняване на правата им.

       Указва на административният секретар съобщение за инициативата по случай 16.04- Ден на Конституцията да бъде качено на сайта.

      3.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№71/01.04.2022г от Висш адвокатски съвет относно правила за финансово подпомагане на адвокати от Украйна и членове на техните семейства.

       Председателят на АС при АК Русе – адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото от ВАС с вх.№75/04.04.2022г. , моля да гласува.

                     Пристъпи се към гласуване.

      Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 9

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                  РЕШЕНИЕ:

            Приема за сведение писмо с  вх.№71/01.04.2022г. от ВАС.

4.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№70/01.04.2022г от Висш адвокатски съвет относно експлоатационната поддръжка на ЕАР.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото от ВАС с вх.№70/01.04.2022г. , моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

      Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 9

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

 Приема за сведение писмо с  вх.№70/01.04.2022г. от ВАС.

5.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№77/29.03.2022г от Фондация „Институт за право и правосъдие” относно провеждане на работна среща за обсъждане на Концепция за нов ЗА на 18.04.2022г. в офиса на АК –гр.Велико Търново.

          Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото от ВАС с вх.№77/29.03.2022г. , моля да гласува.

                     Пристъпи се към гласуване.

      Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 9

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

           Приема за сведение писмо с  вх.№77/29.03..2022г. от Фондация „Институт за право и правосъдие”.

6.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№76/04.04.2022г от Национален институт за правосъдие относно провеждане на хибридно обучение на тема „Защита правото на собственост по чл.1 от Протокол №1, ЕКПЧ”.

            Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото от НИП с вх.№76/04.04.2022г. , моля да гласува.

                     Пристъпи се към гласуване.

      Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 9

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

         Приема за сведение писмо с  вх.№76/04.04.2022г. от Национален институт за правосъдие”.

7.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№74/04.04.2022г от ЦОА „Кръстю Цончев”, с което са предоставени екземпляри от книгата на доц.дин Евгени Йочев -„Сдружението на българските съдии и Съюзът на българските адвокати по време на правителствата на Отечествения фронт (1944-1948) ”.

            Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото с вх.№74/04.04.2022г от ЦОА „Кръстю Цончев” , моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.

      Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 9

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

            Приема за сведение писмо  с вх.№74/04.04.2022г от ЦОА „Кръстю Цончев”.

8.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№67/29.03.2022г от ОД на МВР, с което е поискана за сведение информация свързана с ДД1/2022г по описа на Дисциплинарен съд при АК Русе водено срещу адв.Т. В. Н..

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото с вх.№67/29.03.2022г от ОД на МВР и да предоставим поисканата информация, моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.

      Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 9

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

         Приема за сведение писмо с вх.№67/29.03.2022г от ОД на МВР и указва на административния секретар да предостави поисканата информация .

ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            Адв.Звезделина Рафаилова- секретар на АС Русе докладва постъпили 3 бр. оферти за организиране на тържество по случай 16.04.-Ден на Конституцията и юриста.

 • Ресторант „Панорама” на хотел „Рига”
 • Ресторант „Канто”
 • Ресторант „Ла страда”

            Пристъпи се към гласуване.

      Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 9

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

         Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                  РЕШЕНИЕ:

         Тържество по случай 16.04.-Ден на Конституцията и юриста да се проведе в ресторант „Панорама” на хотел „Рига”.      

Адв.Светослав Михов: Колеги, предлагам да има форма на самоучастие при заплащането на куверта за вечерта. Предлагам да е 50% от стойността на куверта. Нямаме друга форма да се съберем.

Адв.Пламен Георгиев : Предлагам да е фиксиран размер от 50 лв. самоучастие, , а разликата да се поеме от колегията и така ще се съобразим с предвидената сума в бюджета на колегията.

Адв.Галина Димитрова : Колеги, и аз предлагам да има самоучастие и разликата да се поеме от колегията.

Адв.Ангел Стефанов : Колеги, предлагам самоучастието да е в размер на 60 лв., а разликата в цената и алкохола да бъде поет от бюджета на колегията.

            Пристъпи се към гласуване.

      Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 9

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                  Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                  РЕШЕНИЕ:

Куверта от 60 лв. да се плати от адвокатите заявили участието си на тържеството за 16.04.-Ден на Конституцията и юриста до 08.04.2022г., а разликата както и алкохола ще бъде закупен от бюджета на колегията.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

         1.Председателят, докладва писмо с вх.№74/05.04.2022г. от ТД на НАП- офис Варна, с което се изисква да бъде предоставена информация за  адв. С. В. В.за дела, в които е участвала, присъдени адвокатски хонорари, вписани пълномощни в националния регистър на пълномощните.

        Адв. Ангел Стефанов: Колеги, считам, че следва да се изготви писмен отговор на постъпилото искане от ТД  на НАП –офис Варна с вх.№74/05.04.2022г.,

         Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                     Пристъпи се към гласуване.

      Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 9

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                               РЕШЕНИЕ:

Да се изготви писмен отговор,че Адвокатска колегия Русе не поддържа регистър, от който да е видно по кои дела участва адвоката както и размера на  присъдени адвокатски хонорари. Закон за адвокатурата не предвижда водене на такъв регистър. Съгласно ЗА такава информация не се събира и не може да бъде предоставена.

2.Председателят, докладва писмо с вх.№73/05.04.2022г. от ТД на НАП- офис Варна, с което се изисква да бъде предоставена информация за  адв. К. Д. Т. за дела, в които е участвал, присъдени адвокатски хонорари, вписани пълномощни в националния регистър на пълномощните.

        Адв. Ангел Стефанов: Колеги, считам, че следва да се изготви писмен отговор на постъпилото искане от ТД  на НАП –офис Варна с вх.№73/05.04.2022г.

       Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

      Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 9

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

 РЕШЕНИЕ:

Да се изготви писмен отговор,че Адвокатска колегия Русе не поддържа регистър, от който да е видно по кои дела  участва адвоката както и размера на  присъдени адвокатски хонорари. Закон за адвокатурата не предвижда водене на такъв регистър. Съгласно ЗА такава информация не се събира и не може да бъде предоставена.

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 15.30 часа

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                                                                Председател:

                                                                        Зам.председател :

                                                                                     Секретар :

                                                                                     Членове: