Протокол на АС от 20.04.2022 год.

ПРОТОКОЛ № 8

                  На 20.04.2022г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Заявления от кандидати за участие в пролетната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати съгласно Наредба № 2/29.10.2004г на ВАС;
 2. Заявление за отписване от адвокати;
 3. Дисциплинарни преписки;
 4. Разни.

                 На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Филип Матев – резервен член
 • адв.Иванка Янчева – резервен член

         На заседанието присъства  Председателят на Дисциплинарен съд при АК Русе – адв.Красимира Кьорангелова.

          При наличието на кворум и с присъствието на осем основни и двама резервни членове на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия Русе в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№48/21.03.2022г. на  кандидата В. Д. А.,  ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висшия адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените от кандидата документи намира, че същите отговарят на изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват  пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит:

 • Диплома №…………/01.04.2019г. на РУ „Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №……/19.12.2019г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 10.03.2022г.;

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит, провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

РЕШИ :

    На основание чл. 10 ал. 2 от Наредба  2/29.10.2004г във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати, провеждан  в пролетната  изпитна сесия,  кандидата В. Д. А.  с ЕГН …………..

    Решението подлежи на обжалване от кандидата и контролния съвет в седемдневен срок от съобщението пред Висшия адвокатски съвет .

        2.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№72/01.04.2022г. на  кандидата Д. И. И.,  ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висшия адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените от кандидата документи намира, че същите отговарят изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит:

 • Диплома №……../2020г. на СУ „Св.Климент Охридски”;
 • Удостоверение за правоспособност №……/05.07.2021г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 01.04.2022г.;

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит, провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 2 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати, провеждан  в пролетната  изпитна сесия,  кандидата Д. И. И.  с ЕГН ………….

  Решението подлежи на обжалване от кандидата и контролния съвет в седемдневен срок от съобщението пред Висшия адвокатски съвет .

           3.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№60/22.03.2022г. на  кандидата Д. И. Н.,  ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висшия адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените от кандидата документи намира, че същите отговарят изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит:

 • Диплома №…../2019г. на РУ „Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №…./05.07.2021г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 22.03.2022г.;

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит, провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 2 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати, провеждан  в пролетната  изпитна сесия,  кандидата Д. И. Н.  с ЕГН …………

    Решението подлежи на обжалване от кандидата и контролния съвет в седемдневен срок от съобщението пред Висшия адвокатски съвет .

         4.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№78/05.04.2022г. на  кандидата Д. М. П.,  ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висшия адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените, от кандидата документи намира, че същите отговарят на изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит :

 • Диплома №………./11.12.2019г. на РУ „Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №……../05.07.2021г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 05.04.2022г.;
 • Удостоверение за идентичност на лице с различни имена;

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите по ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит, провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 2 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати, провеждан  в пролетната  изпитна сесия,  кандидата Д. М. П.  с ЕГН …………..

    Решението подлежи на обжалване от кандидата и контролния съвет в седемдневен срок от съобщението пред Висшия адвокатски съвет .

          5.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№79/14.04.2022 г. на  кандидата М. Д. В.,  ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висш адвокатски съвет.

         Съветът като взе предвид представените от кандидата документи намира, че същите отговарят  на изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит :

 • Диплома №………./08.12.2012 г. на РУ „Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №……./17.09.2013 г.;
 • Удостоверение за сключен граждански брак от 18.11.2013г.
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 14.04.2022 г.;

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 2 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати провеждан,  в пролетната  изпитна сесия,  кандидата М. Д. В. с  ЕГН …………….

    Решението подлежи на обжалване от кандидата и контролния съвет в седемдневен срок от съобщението пред Висшия адвокатски съвет .

          6.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№77/05.04.2022г. на  кандидата Н. А. И.,  ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висшия адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените от кандидата документи намира, че същите отговарят на изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004г за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата  до изпит:

 • Диплома №………/19.03.2019г. на РУ „Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №………/19.12.2019 г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 05.04.2022 г.;

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 2 от Наредба  2/29.10.2004 г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати, провеждан  в пролетната  изпитна сесия,  кандидата Н. А. И.  с ЕГН …………..

    Решението подлежи на обжалване от кандидата и контролния съвет в седемдневен срок от съобщението пред Висшия адвокатски съвет .

          7.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№82/15.04.2022г. на  кандидата С. С. М., ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висш адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените от кандидата документи намира, че същите отговарят на изискванията  на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит:

 • Диплома №………/07.08.2018г. на ВТУ„ Св. Св. Кирил и Методий”;
 • Удостоверение за правоспособност №……/08.01.2019 г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 15.04.2022г.;

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

   РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 2 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

         ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати провеждан,  в пролетната  изпитна сесия,  кандидата С. С. М.  с ЕГН ………………

    Решението подлежи на обжалване от кандидата и контролния съвет в седемдневен срок от съобщението пред Висшия адвокатски съвет .

ПО ТОЧКА   ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Председателят докладва постъпила молба с вх.№80/14.04.2022г. от  младши адвокат З. А. К.  за  отписването му от АК-Русе. Към нея младши адвокат К.  е приложил адвокатската си карта, декларирал е, че няма  неприключили дела, както и че  няма непогасени задължения за членски внос към АС и ВАС.

         Адвокат К. счита, че са налице всички предпоставки за отписването му от Регистъра на адвокатска колегия-Русе и Единния  регистър на Висшия адвокатски съвет. Спазени са изискванията на чл.22 ал.1 т.1 от ЗА и чл.48  от ЗА.

Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет взе

РЕШЕНИЕ № 41

Адвокатският съвет , като съобрази , че са налице всички предпоставки , визирани в Закона за адвокатурата и не са налице пречки  и на основание  чл.22 ал.1 т.1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА младши адвокат З. А. К. от Адвокатска колегия Русе  по негова молба.

            Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет, както и да уведоми НБПП за отписване на младши  адвокат З. А. К. от Регистъра на НБПП.

Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронните им пощи.

Адв.Златан Златанов влезе в залата в 14.00ч.

            ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Адв.Иван Василев  докладва становище по сигнал с вх.№17/01.02.2022г. от Т. Д. П. срещу адв.З. Д. П..

След направена справка в архива на колегията се установи, че г-н П. е подал на 08.09.2021г. молба до АК Русе , заведена под №219/2021г., в която са описани отношенията клиент-адвокат, за какво е упълномощил адвоката и какъв хонорар се е съгласил да плати на адв.П.. Адвокатският съвет е изпълнил процедурата предвидена в чл. 137 от ЗА и след извършена проверка на свое заседание на 04.11.2021г. е взел решение да прекрати преписката поради липса на данни за извършени нарушения от страна на адв.П..

        Тъжителят  е получил на 27.01.2022г. лично препис от протокола с решението за прекратяване на преписката. След запознаване със съдържанието му г-н П. е подал нова жалба , в която уточнява кога и какво пълномощно е подписвал, кога , къде и на кого какви пари е платил, какви допълнения са направени в съответното адвокатско пълномощно.

  Независимо, че подадената нова жалба не се явява обжалване на решението на АС Русе по предходната преписка, съвета отново е изпълнил процедурата по чл.137 от ЗА и е поискал обяснение от адв.П.. Адвокатът е подал обяснение в срок в деловодтвото на колегията. От него е видно ,че той е получил цялото полагащо му се възнаграждение, посочено в пълномощното, за което се твърди в новата жалба на г-н П., че е заплатил на адвоката всички искани от него суми. Освен това адв.П. твърди, че приключила първа фаза на водената делба и се чака решение на съда, за да продължи втора фаза. Тъй като няма изрично оттегляне на пълномощното от страна на г-н П., адв.П. ще продължи да води делото и да представлява същият пред съда.

Предвид изложените факти, адв. Иван Василев  предлага, Адвокатският съвет да вземе решение, за отказ  да се образува дисциплинарно производство, на основание чл. 137, ал.5 от ЗА, и да бъде  прекратена преписката, поради липса на извършено дисциплинарно нарушение и да се приложет субсидиарно разпоредбите на чл.24 от НПК/ не два пъти за едно и също нещо/. Настоящата жалба не се явява обжалване на взето вече решение от адвокатският съвет за прекратяване на преписка с вх.№219/21г., а в нея се съдържат данни за платени суми, което е отразено и от приложеното от г-н Петков пълномощно.

                      След докладваното становище от адв. Иван Василев, обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

  Съветът взе РЕШЕНИЕ

На основание чл.137, ал.5, изр.2 ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв. З. П., по постъпил сигнал от Т.Д. П.  с вх.№ 1701.02.2022г. по описа на АК- Русе, поради липса на достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство, тъй като не са установени данни за извършено дисциплинарно нарушение по ЗА, ЕКА,  поради което Адвокатският съвет  ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

                Съгласно разпоредбата на чл.137, ал.6 от ЗА  отказа за образуване на дисциплинарно производство, може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщаването му,  пред Висшия адвокатски съвет.

Възлага  на административния секретар, да изпрати на жалбоподателя, на посочения, от него адрес, съобщение за Решението на АС.

           2.Адв.Светлин Коларов  докладва становище по сигнал с вх.№18/02.02.2022г. от Т. Ц.Ц.  срещу адв.М. В. В..

         От изложеното в жалбата и в обясненията на адв.М. В. следва да се приеме за безспорно установено, че страните са били в договорни отношения като адвокат и клиент по силата на адв.пълномощно и договор за правна помощ от 08.12.2021г.Няма разминавания между твърденията на страните и по отношение на хронологията на образуване и движение на НОХД №2632/2021г. и НЧХД №2609/2021г. по описа на РРС.

С жалбата си жалбоподателят моли Адвокатския съвет при АК-Русе да „зададе” на адв.М. В.  четири въпроса.

       Жалбоподателят счита, че адв.М. В. не му е предоставил „компетентна и адекватна услуга, чрез която петни цялата адвокатска гилдия”. Настоява адв.В. да върне на жалбоподателя хонорара, който му е заплатил предварително, а също така и да заплати вместо него определения хонорар от 900 лв. на адвоката на подсъдимия О. М.. Във връзка с последното и основно искане в жалбата Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе не е компетентен да се произнася по искания от клиенти към ангажирани от тях адвокати, касаещи каквито и да било парични претенции помежду им, свързани с отношенията им адвокат – клиент. Редът за предявяване на тези претенции, както и компетентните органи, които следва да се произнесат по тях, са други.

Що се отнася до изнесените в жалбата факти и обстоятелства и повдигнатите с нея въпроси, вкл. въпросите, които жалбоподателят настоява да бъдат зададени на адв.В., адв.Коларов счита, че в тази връзка следва да бъде съобразено следното:

1.Жалбоподателят собственоръчно е подписал тъжбата, по която е било образувано НЧХД №…./2021г. по описа на РРС, т.е. изрично е пожелал и настоявал същото да бъде образувано, след като е знаел, че е налице висящо досъдебно производство срещу О. М..

2.В момента на подаване на тъжбата и образуването на НЧХД №…./2021г. по никакъв начин не е било ясно кога и най-вече как ще приключи образуваното срещу О. М. досъдебно производство, съответно дали същият ще бъде признат за виновен и по кои текстове от НК.

3. В обясненията си адв.В. е посочил, че при срещата си с жалбоподателя на 13.01.2022г., преди самото разглеждане на делото /НЧХД №…../2021г./ и във връзка с информацията за вече сключеното споразумение по НОХД №……./2021г., е обсъждан въпроса за оттегляне на тъжбата и за прекратяването на производството по делото. Адв. В. сочи, че на тази среща е разяснил на клиента си и неблагоприятните последици предвид разпоредбата на чл.190 НК, съобразно която при прекратяване на делото ще бъде натоварен с разноски.

В тази връзка следва да се посочи, че след като веднъж НЧХД №……./2021г. е било образувано, то прекратяването му – в съдебно заседание или преди него, поради оттегляне на тъжбата или на основание чл.24, ал.1, т.6 /както е в случая/ – във всеки случай щеше да доведе до възлагане на разноските на подсъдимия /ако такива са били направени/ на частния тъжител – чл.190 от НПК.

За да може жалбоподателя да прецени действията си и свързаните с тях рискове от значение е било адв.В. да разясни на клиента си неблагоприятните последици при евентуално прекратяване на образуваното дело от частен характер, свързани с евентуалното му натоварване с разноските на подсъдимия. Още повече, че при наличие на висящо досъдебно производство такова развитие е било възможно. Данни това да е било сторено от адв. В. преди образуването на производството от частен характер не са налице.

Независимо, че става дума само за вероятни възможности, в случая действията /и по-скоро бездействията/ от страна на адв.В. могат да бъдат формално квалифицирани като нарушение по чл.132, т.2 от Закона за адвокатурата, доколкото може да се приеме, че посоченият по-горе пропуск е довел до неблагоприятни имуществени последици за жалбоподателя и че евентуално същите биха могли да бъдат избегнати ако той е бил предварително информиран за вероятността за това преди да вземе решение за подаване на тъжба и за образуване на производство от частен характер при наличието на вече висящо досъдебно производство.

Тъй като обаче не е ясно дали дадените предварително разяснения за евентуалните неблагоприятни последици от прекратяване на  образувано дело от частен характер биха повлияли на взетото от жалбоподателя решение това да бъде сторено в случая действително се касае за едно формално осъществяване на нарушението по чл.132, т.2 от ЗА, което следва да бъде квалифицирано като маловажно такова по смисъла на чл.133, ал.4 от ЗА.

 4.По отношение на евентуалните права на жалбоподателя да ангажира гражданската отговорност на подсъдимия О. М., то същите не са погасени и могат да бъда упражнени в отделно производство. В тази връзка следва да се отбележи също, че в случая с тъжбата е предявен и граждански иск.

По тези съображения адв.Коларов предлага на членовете на Адвокатски съвет-Русе да приемат решение за отказ за образуване на дисциплинарно производство срещу адв.М. В. поради маловажност на извършеното от него нарушение по чл.132, т.2 от ЗА, но същевременно и да вземе решение – Председателя на дисциплинарния съд при АК-Русе да бъде уведомен за настоящата преписка и за решението на Адвокатския съвет по нея, с оглед упражняване на правата му по чл.133, ал.4 от ЗА.

Адв.Иван Василев: Не е следвало да образуват дело от частен характер.

Адв.Ангел Стефанов : Има принцип – ne bis in idem, който гласи, че никой не може да бъде съден или наказван два пъти за едно и също нещо .

Адв.Иван Василев: Съдът правилно го е прекратил. Не може да се образува два пъти за едно и също нещо. Ако си компетентен как ще образуваш дело от частен характер, при образувано вече дело от общ характер.

Адв.Светослав Михов: Каква е вероятността да се отсъди по едното дело по един начин, а по частното дело по друг начин. Очевидно невежество или нещо друго- като не знае да прочете.

Адв.Светослав Михов: Колеги, вижте чл.132 от ЗА- откровена недобросъвестност. Фундаментален е принципа, че никой не може да бъде осъден два пъти за едно и също нещо. Какво значи – „обясних всичко на клиента“ ? Трябва да му се обясни , че ще плати разноски и на другата страна. Ако е пропуснал срока отново имаме очевидно невежество. Не е обяснил на клиента какви ще са негативните последици за него.

Адв.Звезделина Рафаилова: Колегата е допуснал пропуски при изпълнение на основното си задължение като адвокат. Материалните последици жалбоподателят може да си ги търси по съдебен ред.

Адв.Галина Димитрова: Обяснението е в деня на заседанието- по скоро това е очевидно невежество при изпълнение на задълженията му на адвокат. За мен момента, от който има нарушение е пускането на тъжба. На 14.12. е извършено нарушението по т.3/ очевидно невежество/. Трябвало е да му обясни. Допуснати са пропуски в комуникацията с клиента, които са му нарушили правата.

Адв.Мария Букурова: Има пропуски.

Адв.Светлин Коларов: Формално е осъществен състава на нарушението по чл. 132 т.2 от ЗА, предлагам на основание чл.133 ал.4 от ЗА председателят на Дисциплинарен съд при АК Русе да отправи лично предупреждение на адв.М. В..

                      След докладваното становище от адв. Светлин Коларов, обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

  Адвокатският съвет , като съобрази изложеното по – горе и на осн. Чл.  137,ал.5 от ЗА взе следното        

                  РЕШЕНИЕ:

                    ОТКАВА ДА ОБРАЗУВА  дисциплинарно производство срещу адв.М. В.  за нарушение по чл.132, т.2 от ЗА, предвид обстоятелството, че деянието  с оглед липсата на вредни последици и преценката на всички обстоятелства, досежно нарушението и личността на адв. В., в това число и липсата на депозирани до момента жалби срещу адвоката, образувани дисциплинарни преписки или дисциплинарни производства, счита че нарушението разкрива всички признаци на маловажност по смисъла на чл. 133,ал.4 от ЗА, с оглед на което счита, че следва да се уведоми Председателя на дисциплинарния съд при АК-Русе  за настоящата преписка и за решението на Адвокатския съвет по нея, с оглед упражняване на правата му по чл.133, ал.4 от ЗА.

                      Решението подлежи на обжалване от заинтересованото лице в 14 дневен срок от съобщението пред Висшия адвокатски съвет.

Адв.Елеонора Караиванова напусна залата в 14,30 ч.

           2.Адв.Иванка Янчева докладва становище по сигнал с вх.№47/11.03.2022г. от А. Ц. И. срещу адв.З. П..

         От изложеното в жалбата става ясно, че основното оплакване е свързано с изповядване на нотариална сделка- покупко – продажба на имот при нотариус Румяна Лечева с район на действие РРС, в която жалбоподателката е участвала в качеството си на посредник- юридическо лице/ по устни сведения от нея/. В жалбата се твърди, че на 20.07.2021г. след като адв.П. и се обадил по телефона тя отишла в кантората му. Колегата я накарал да напише трите си имена, адрес и ЕГН на две празни бланки от договор за правна защита и съдействие от негов кочан и да се подпише като клиент., което тя направила. Според нея предтекстът за това бил, че според адв.П. имало вероятност сделката да не се осъществи тъй като продавачите не искали да и платят възнаграждение за посредничеството. Това той разбрал от адвоката на продавачите. Според жалбоподателката до този момент не става ясно какво точно ще прави адвокат П. с подписаните от нея документи., не били и говорили за възнаграждение. В деня на сделката въпреки нейното противопоставяне присъствал на изповядването на сделката. Държал се арогатно и според нея „положил сериозни усилия сделката да се провали“. Твърди се, че след сделката тя поискала от адв.П. да и върне подписаните документи/ договорите за правна защита и съдействие/. На 23.07.2021г. е уведомила адвоката чрез телепоща, че оттегля пълномощията си от него и че след реализиране на сделката не се нуждае от неговата правна помощ. Вместо връщане на документите според жалбоподателката адв.П. е попълнил в следващ момент, в нейно отсъствие и очевидно без нейно съгласие- предмета на договора. Екземпляр от тези договори тя не е получила.

И по двата договора за правна защита и съдействие адв.Паскалиев е подал заявления пред РРС по чл.410 от ГПК.По образуваните ЧГД№…../21 и ЧГД№…./21 са издадени заповеди за изпълнение. Поради направените от нея възражения адв.П. е завел два установителни иска за установяване на дължимост на сумите по договорите за правна защита и съдействие, по гоито са образувани гр.д№…./21 и гр.д№…./21 по описа на РРС. По първото дело иска е отхвърлен, но по второто уважен. Към този момент няма влезли в сила решения на съда. Жалбоподателката обвинява адв.Паскалиев, че  е представил по двете дела общо четири договораза правна защита и съдействие от неговия кочан с пълномощни , на които  е възложил на адвокат от АК Варна да изготви заявления по чл.410 от ГПК и искови молби за процесуално представителство пред съда. В жалбата се излагат и други факти , нямащи връзка с описаната по-горе сделка  и обстоятелствата около нея.

Адв.П. е подал писмено становище, в което твърди, че жалбоподателката отказва да заплати дължимото адвокатско възнаграждение по подписаните от нея договори, поради което е бил принуден да потърси правата си по съдебен ред. Адв.Иванка Янчева счита, че това са гражданско правни отношения и няма нарушения на ЗА и ЕКА.

Безспорно е, че жалбоподателката е подписала две празни бланки от договор за правна защита и съдействие от кочана на адв.Паскалиев, както, че е написала трите си имена и ЕГН. Мотивът за подписването се интерпретира различно от двете страни. По прокурорската преписка все още няма произнасяне, производството е още на етап проверка от икономическа полиция при ОД на МВР.

След направена проверка от докладчика адв.Янчева се установи, че адв.Т. от ВАК не се е ангажирала да представлява адв.П., а след приключване на производствата пред първа инстанция тя се отказала от пълномощното си, както и че по никакъв начин  не е участвала като адвокат на колегата П.  по тези дела.

Договорът между адвокат и клиент е договор за поръчка, по който съгласно чл.280 от ЗЗД довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му от последния действия. Съгласно чл. 286 от ЗЗД доверителят е длъжен да заплати на довереника възнаграждение само ако е уговорено .

Съгласно чл.132 ал.6 от ЗА приемане и осъществяване на правна помощ не по устновения ред съставлява дисциплинарно нарушение. В случая би могло да се каже , че като се е стигнало до изготвяне на договори по начин описан от жалбоподателя не само в жалбата, но и видно от протоколите  от съдебни заседания и другите писмени доказателства е налице дисциплинарно нарушение от страна на адв.П.. Освен това докладчика адв.Янчева счита, че са допуснати нарушения по чл. 132т.9 ит.10 от ЗА- нарушанане на професионалната етика, морала и колегиалността спрямо други адвокати, уронване престижа и достойнството на професията адвокат и нарушаване на професионалната етика и морал. Както и нарушение на чл. 9 от ЕКА.

Адв.Янчева счита,че има достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение за  допуснати нарушения по чл. 132 т.6, т.9 и т.10 от ЗА и на чл.9 от ЕКА и  предлага на Адвокатски съвет да се произнесе с решение за образуване на дисциплинарно производство срещу адв.З. П..

Адв.Иван Василев:Подкрепям становището на колегата Янчева и считам, че следва да се образува дисциплинарно производство.

Адв.Мария Букурова: Подкрепям становището на колегата Янчева.

    Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен с предложението на докладчика адв.Янчева да се образува дисциплинарно производство срещу адв.З. Д. П., моля да гласува.

Гласували   ЗА-7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

              Адвокатският съвет , като съобрази изложеното по – горе и на осн. Чл.  137,ал.5 от ЗА взе следното       

                  РЕШЕНИЕ:

                     Адвокатският съвет, като съобрази изложеното по – горе и като съобрази, че в хода на извършената проверка от докладчика  адв.Янчева – резервен член на АС при АК-Русе са събрани достатъчно данни за извършено дисциплинарно нарушение по изложените в докладваното становище съображения, които съветът напълно споделя и не намира за нужно да преповтаря, счита, че може да се направи основателно предположение за извършено дисциплинарно нарушение, представляващо достатъчно данни по смисъла на чл. 136,ал.3 от ЗА,  поради което и на осн. Чл. 137, ал.5 от ЗА 

                 ОБРАЗУВА  дисциплинарно производство по пр. с вх.№47/11.03.2022г срещу адв.З. Д. П..

                 На основание чл.137 ал.7 от ЗА  възлага на адв.Иванка Янчева да изготви, внесе  и поддържа дисциплинарното обвинение пред дисциплинарния съд.

          На основание чл. 137 ал.7 изр.2 от ЗА решението заедно с преписката и копие от досието на адвоката да се изпрати на Дисциплинарния съд при АК Русе.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№84/18.04.2022г от Висш адвокатски съвет относно искане за свикване на извънредно заседание на Висш адвокатски съвет на 19.04.2022г. от 14.00 ч.

         Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото от ВАС с вх.№84/18.04.2022г. , моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

                      Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 9

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

           Приема за сведение писмо с  вх.№84/18.04.2022г. от ВАС.

2.Адв. Ангел Стефанов докладва  постъпил поздравителен адрес от кмет на Община Русе – Пенчо Милков по повод 16.04-Ден на Българската Конституция и професионален празник на юриста.

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 15.30 часа

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                                                                Председател:/п/

                                                                        Зам.председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/