Дневен ред за заседание на АС на 19.05.2022 год.

 

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 19.05.2022г.:

  1. Клетва ;
  2. Заявления за вписване и отписване на адвокати;
  3. Входяща кореспонденция от ВАС, ОД на МВР Русе, РРС;
  4. Дисциплинарни преписки;
  5. Разни.

 

 

16.05.2022г.                                                Адм.секретар:

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе: