Писмо и Въпросник във връзка със ЗМИП, чието попълване е поискано от ДАНС.

Уважаеми колеги,

Приложено ще намерите анонимен въпросник във връзка с изготвянето на Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (за краткост, НОР). Тази оценка се изготвя в изпълнение на международните ангажименти, които българската държавата има при и по повод подобни рискове в световен мащаб, и в частност на основание глава 7 от Закона на мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).

Изготвянето на НОР се осъществява от междуведомствена група, председателствана от Дирекция „Финансово разузнаване” при ДАНС. Първата Национална оценка на риска е изготвена през 2020 година и в изпълнение на разпоредбата на чл. 95 ал. 1 ЗМИП[1] предстои изготвянето на актуализирана такава.

Съгласно разпоредбата на чл. 96 ал. 5[2] вр. чл. 4 т.т. 15 и 16[3] ЗМИП, за част от своята професионална дейност адвокатите попадат сред субектите, които следва да прилагат мерките по чл. 3 т.т. 1 – 6 ЗМИП[4]. Това законодателно решение предизвиква разбираема съпротива у адвокатите, но изпълнението на това задължение е възможно да бъде осъществявано рационално, без да се самопоставя адвокатът в позицията на „доносник”, в който смисъл са опасенията на колегите.

Една от стъпките към намиране на баланса между вменените ни задължения по ЗМИП, от една страна и от друга, интереса на клиента и задължението на адвоката за етика, доверие и почтеност в отношенията с клиента, преминава през изготвяне на национална оценка на рисковете, която да покаже действителната картина на темите, въпросите и казусите, при и по повод които до знанието на отделните адвокати достигат информация и данни, които могат да бъдат обект на мерките за превенция, предвидени от законодателя.

Водими от това разбиране, изчерпателното попълване на въпросника ще създаде предпоставки за формиране на убеждението у изготвящите НОР за познаване на правилата, за ангажираност към задълженията и до обективната преценка, че адвокатите не са рискува група по отношение подготовката и осъществяването на състава на „изпиране на пари и финансиране на тероризма”.

Въпросникът, във вида, в който е пред Вас, е генериран по методологията за НОР на Съвета на Европа и това е причината да съдържа множество теми/питания, които (почти) по никакъв начин не намират приложение в практиката на българските адвокати, било то поради различна законодателна уредба или липса на такава, както и поради обемите и характера на бизнесите, за които се търсят консултации от адвокати.

Ползотворно би било да се дава отговор на всеки въпрос, като при липса на конкретен опит и/или информация и/или мнение, попълващият следва да посочи причината поради, която не е в състояние да отговори: „не ми е известно”/ „не съм се сблъсквал” / „не се предвижда по нашия закон” (например, фигурата на „номинален собственик”).

С цел изготвяне на представителна НОР, която да демонстрира знание за рисковете, съзнание за задълженията и обективно отсъствие на обстановка и условия за развитие на рискова дейност, следва да създадем организация за анонимно! попълване от страна на поне 10% от адвокатите в колегиите, които съгласно цитираната по-горе Методология се приемат за такива с по-висок риск (граничните райони и тези със смесено етническо население), а за останалите колегии по не по-малко от 25 въпросника.

В тежест на администрацията при съответния Съвет е да създаде техническа организация, при която да запази изцяло анонимността на адвокатите, попълнили анкетата (една от възможностите е кутия, поставена на неутрално място в сградата, извън помещенията на съответния съвет). След събиране на съответния брой попълнени въпросници, колегията следва да ги изпрати към Висшия адвокатски съвет, който с нарочно писмо ще изпрати всичко получено към дирекция „Финансово разузнаване”.

Уважаеми колеги, като предварително благодарим на Вашето съдействие, молим за оперативна организация и обратна връзка до 2 юни 2022 г.

Оставаме на разположение за въпроси и допълнителни разяснения.

Длъжностно лице по защита на личните данни към Висшия адвокатски съвет

 

Приложение: за изтегляне ––> Въпросник_НОР  

 

[1] Чл. 95. (1) За установяване, оценка, разбиране и ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма за целите на този закон и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма се изготвя национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, която се актуализира на всеки 2 години.

(2) При изготвянето и актуализирането на националната оценка на риска по ал. 1 се съобразяват и отразяват резултатите от изготвяната от Европейската комисия наднационална оценка на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, които оказват въздействие върху вътрешния пазар и се отнасят до през гранични дейности, като се изпълняват и препоръките на Европейската комисия към държавите членки относно мерките, които са подходящи за справяне с установените рискове.

[2] Чл. 96 … (5) Държавните органи и институциите по ал. 3 и лицата по ал. 4 са длъжни да предоставят на работната група информацията и данните, включително статистическите данни по чл. 71, които са необходими за изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 1 – 4. Предоставянето на информацията и данните не може да бъде ограничено по съображения за служебна или професионална тайна.

[3] Чл. 4 … 15. лицата, които по занятие извършват правни консултации, когато: а) подпомагат или участват в планирането или изпълнението на операция, сделка или друго правно или фактическо действие на свой клиент относно: аа) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец; бб) управление на средства, финансови инструменти или други активи; вв) откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със спестовна сметка или със сметка за финансови инструменти; гг) набавяне на средства за учредяване на юридическо лице или друго правно образувание, увеличаване на капитала на търговско дружество, предоставяне на заем или всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на юридическо лице или друго правно образувание; дд) учредяване, регистриране, организиране на дейността или управление на доверителна собственост, търговец или друго юридическо лице, или друго правно образувание; ее) доверително управление на имущество, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост; б) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция; в) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е сделка с недвижим имот; г) предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание; 16. лицата, които по занятие предоставят: а) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание; б) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание; в) услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква „б“ включително: аа) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание; бб) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик – в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост; вв) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти;

[4] Чл. 3. Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са: 1. комплексна проверка на клиентите; 2. събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на този закон; 3. съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи, данни и информация; 4. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма; 5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти; 6. разкриване на друга информация за целите на този закон;