Протокол на АС от 19.05.2022

ПРОТОКОЛ № 10

 

                  На 19.05.2022г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 

 1. Клетва ;
 2. Заявления за вписване и отписване на адвокати;
 3. Входяща кореспонденция от ВАС, ОД на МВР Русе, РРС;
 4. Дисциплинарни преписки;
 5. Разни.

 

                 На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Мария Букурова

 

             и адв.Филип Матев- резервен член

 

         На заседанието присъства  Председателят на Контролен съвет при АК Русе – адв.Пламен Георгиев и Председателят на Дисциплинарен съд при АК Русе – адв.Красимира Кьорангелова.

 

          При наличието на кворум и с присъствието на осем основни и един резервен членове на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия Русе в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

 

Адв.Златан Златанов  влезе в залата в 13.37ч.

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            След изтичане на законоустановените срокове за обжалване на решението за приемане  на  Б. И. Б. като адвокат и  на основание чл.6, ал.2 от ЗА, същият следва да бъде ВПИСАН в АК Русе и да положи клетва, поради което бе поканен в залата за провеждане на заседанието и на основание чл.9 от ЗА положи клетва, в присъствието на членовете на АС и подписа клетвения лист.

Председателят предложи, с оглед изпълнение на законоустановената процедура  да се пристъпи към гласуване и адвокат Б. да бъде вписан в ЕАР.

 

                       Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

 

РЕШЕНИЕ №46

              

            ВПИСВА Б. И. Б. с ЕГН …………. като адвокат.

 

            Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише в ЕАР Б. И. Б. като адвокат.

 

 

ПО ТОЧКА   ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

           1.Председателят , докладва постъпила молба с вх.№98/12.05.2022 г.(на хартиен носител), с вх.рег. № 2022.05.16-R-RUAK00073 на Заявление в ЕАР, от С. Д. Н. за вписване в Адвокатска колегия Русе като  адвокат. Заявителят  е представил следните документи :

 -Заявление ;

-Автобиография ;

-Характеристика за длъжността  „Юрисконсулт” ;

           -Медицинско удостоверение от 10.05.2022 г., изд.от ОПЛ Т. П. ;

            -Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА от 12.05.2022 г.;

           – Медицинско удостоверение №………/15.04.2022г. г., изд. от ЦПЗ-Русе ЕООД ;

           – Декларация за истинност ;

           – Декларация по чл.40, ал.6 от ЗА, удостоверяваща адреса, на който адвокатът ще упражнява дейността си ;

            -Диплом за завършено висше юридическо образование с рег.№……../01.04.2016г. от РУ „Ангел Кънчев”. ;

             -Свидетелство за съдимост №……/12.05.22 г., изд. от РРС ;

            -Удостоверение за придобита юридическа правоспособност издадено от Министерство на правосъдието с №……../24.01.2017г. ;

            -Трудова книжка-  нотариално заверено копие ;

            -Заповед за прекратяване на трудово правоотношение от 09.05.2022 г. с работодател Астера Агрохим ООД ;

           -Справка от ТД на НАП по чл.62 ал.5 от КТ ;

            -Референция от адв.В. В. ;

           

                 Председателят адв. Ангел Стефанов: Считам, че са налице всички предпоставки, необходими за  придобиване права на адвокат,  визирани в Закона за адвокатурата от  заявителя.

 

           Пристъпи се към гласуване.

 

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, Моля да гласува.

                     

                      Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

 

Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното                     

            

                      РЕШЕНИЕ№47:

 

С. Д. Н. ЕГН ………… да бъде приета в Адвокатска колегия Русе на  основание чл.6, ал.3, вр.ал.1 от ЗА.

 

         На основание чл.7, ал.1 от ЗА, настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

 

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7, ал.2 от Закона за адвокатурата в 14-дневен срок от  съобщаването му.

 

 

          2.Председателят , докладва постъпила молба с вх.№101/13.05.2022г. (на хартиен носител), с вх.рег.№ 2022.05.16-R-RUAK00072 на Заявление в ЕАР, от  адвокат Х. Б. А. за  отписването й от АК-Русе. Към нея адвокат А.  е приложила адвокатската си карта, декларирала е, че няма  неприключили дела, както и че  няма непогасени задължения за членски внос към АС и ВАС.

         Адвокат А. счита, че са налице всички предпоставки за отписването й от Регистъра на адвокатска колегия-Русе и Единния  регистър на Висшия адвокатски съвет. Спазени са изискванията на чл.22 ал.1 т.1 от ЗА и чл.48  от ЗА.

       

        Съобразявайки, че са налице всички изисквания на Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

  Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

РЕШЕНИЕ № 48

           

На основание  чл.22 ал.1 т.1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА адвокат Х. Б. А. от Адвокатска колегия Русе  по нейна молба, считано от 13.05.2022г.

            Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет, както и да уведоми НБПП за отписване на  адвокат Х. Б. А. от Регистъра на НБПП.

 

            Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронните им пощи.

 

3.Председателят докладва препис – извлечение от акт за смърт на адв.Й. Р. Й.. Същият следва да бъде отписан от ЕАР и от Регистъра на адвокатите воден от  АК Русе, считано от 07.05.2022г.

 

          Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и

след съвещание и проведено гласуване

Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                 Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

                          РЕШЕНИЕ № 49

ОТПИСВА  адв.Й. Р. Й. от Регистъра на адвокатите към АК Русе на основание чл.22 ал.1 т.5 от ЗА, считано от 07.05.2022г.

 

            Указва на административния секретар да отрази промените в ЕАР и Регистъра на адвокатите, воден от АК Русе, както и да изпрати информацията до НБПП, за да бъде отписан от Националния регистър на работещите адвокати по ЗПП.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

      1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№102/16.05.2022 г. от Висш адвокатски съвет, относно организиран международен стаж съвместно с Парижката адвокатска колегия.

                 

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото от ВАС с вх.№102/16.05.2022г. и същото да бъде оповестено на сайта на колегията, Моля да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

 

                                                           РЕШЕНИЕ:

             

           Приема за сведение писмо с  вх.№102/16.05.2022г. от ВАС .

     

     2.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№97/10.05.2022г от Висш адвокатски съвет с искане за актуални данни на Председател на КС и Председател на ДС  при АК Русе, във връзка с провеждане на Национална конференция на адвокатурата.

              Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото от ВАС с вх.№97/10.05.2022г. и  да укажем на административния секретар да предостави поисканата информация, Моля да гласува.

                    

              Пристъпи се към гласуване.                   

              Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

 

                                                           РЕШЕНИЕ:

             

           Приема за сведение писмо от ВАС с вх.№97/10.05.2022г. и  указва на административният секретар да предостави поисканата информация.

 

      3.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№103/19.05.2022 г. от Софийска адвокатска колегия, относно организиран конгрес на Федерацията на европейските адвокатури.

            Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото от ВАС с вх.№103/19.05.2022г. и същото да бъде оповестено на сайта на колегията, Моля да гласува.

 

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

 

                                                           РЕШЕНИЕ:

             

           Приема за сведение писмо с  вх.№103/19.05.2022 г. от САК.

      

    4.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№94/10.05.2022г от Районен съд гр.Русе с искане да бъде посочен нов съдебен адрес на адв.С. П. С..

         Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото от ВАС с вх.№94/10.05.2022г. и да се изготви отговор, Моля да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

 

                                                           РЕШЕНИЕ:

             

           Приема за сведение писмо с  вх.№94/10.05.2022г. от РРС и указва на административния секретар, след направена справка в ЕАР да изготви писмо, в което да посочи новия съдебен адрес на адв.С. П. С. .

 

5.Председателят, докладва писмо с вх.№99/12.05.2022г. от ОД  на МВР Русе – Първо РУ, с което се изисква да се предостави информация имали образувани дисциплинарни производства срещу адв.П.Ц. по жалби на Р. Н. Р. и Ж. Н. Р., на какъв етап са и имали произнасяне по тях.

            Адв. Ангел Стефанов: Колеги, считам, че следва да се изготви писмен отговор на постъпилото искане от ОД  на МВР Русе – Първо РУ, поради което, който  е съгласен, Моля да гласува.

 

                       Гласували  9 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—9;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                         

 РЕШЕНИЕ:

              Да се изготви писмен отговор, относно изисканата информация с постъпилото искане с вх.№99/12.05.2022 г. от ОД  на МВР Русе – Първо РУ,  като възлага на административния секретар, след съставянето му, да го изпрати на съответната институция.

 

    6.Председателят, докладва писмо с вх.№100/13.05.2022г. от ОД  на МВР Русе, с което се изисква да се предостави информация имали образувано дисциплинарно производство срещу адв.З. П. по жалба на лицето А. Ц. И., на какъв етап е и имали произнасяне, вкл. и  да бъде предоставено копие от сигнала и взетото решение от адвокатския съвет. 

        Адв. Ангел Стефанов: Колеги, считам, че следва да се изготви писмен отговор на постъпилото искане от ОД  на МВР Русе, както и да се изпрати копие от сигнала и взетото решение, поради което, който  е съгласен, Моля да гласува.

 

                       Гласували  9 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—9;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                         

 РЕШЕНИЕ:

       

Да се изготви писмен отговор, относно изисканата информация с постъпилото искане с вх.№100/13.05.2022 г. от ОД  на МВР Русе,  като възлага на административния секретар,  след съставянето му,  да го изпрати на съответната институция, ведно с копие от сигнала и взетото решение по него.

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД-няма дисциплинарни преписки  за доклад

 

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят, докладва, че е изпълнено възложеното задание от ЦОА „Кръстю Цончев” за разпространение на предоставените екземпляри на книгата  на Доцент  д.и.н. Евгени Йочев – „Сдружението на българските съдии и Съюзът на българските адвокати по време на правителствата на Отечествения фронт (1944-1948)” и същите са предадени на административните ръководители на РОС, РРС, РОП, РРП, Адм.Съд-Русе и РУ „Ангел Кънчев”.

 2.Председателят докладва, че с платежни нареждания от 18.05.2022 г. адв.Т. В. Н. е превел по сметката на АК Русе глоба и разноски по ДД1/2022г.  след изпратена покана за доброволно изпълнение от 15.04.2022г.

 

 3.Адв.Елеонора Караиванова докладва участието си в семинар, организиран от  НБПП. Предоставените указания от 30.03.2022г. са сведени до знанието на членовете на Комисията, работеща по ЗПП.

 

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 14.40 часа

 

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

 

                                                                             Председател: /п/

                                                                        Зам.председател : /п/                          

                                                                                     Секретар : /п/

                                                                                     Членове: /п/