Протокол на АС от 09.06 2022 год.

   

 

ПРОТОКОЛ № 11

                  На 09.06.2022г., от 13.00 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Клетва ;
 2. Заявления за вписване и промени в Регистъра на адвокатурата;
 3. Входяща кореспонденция от НБПП;
 4. Дисциплинарни преписки;
 5. Отчет за дейността на комисиите, конституирани с Протокол №20/17.12.2020 г. ;
 6. Доклад на участниците в Пролетна национална конференция на адвокатурата, проведена в гр.Сандански – 03.06-05.05.2022 г.;
 7. Разни.

                 На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Златан Златанов

             и адв.Филип Матев- резервен член

         На заседанието присъства член на Контролен съвет при АК Русе – адв.Люсиена Владова и Председателят на Дисциплинарен съд при АК Русе – адв.Красимира Кьорангелова.

          При наличието на кворум – присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  с девет основни членове и един резервен, в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            След изтичане на законоустановените срокове за обжалване на решението за приемане  на  С. Д. Н.  като адвокат и  на основание чл.6, ал.2 от ЗА, същата следва да бъде ВПИСАНА в АК Русе и да положи клетва, поради което бе поканена в залата за провеждане на заседанието и на основание чл.9 от ЗА положи клетва, в присъствието на членовете на АС и подписа клетвения лист.

Председателят предложи, с оглед изпълнение на законоустановената процедура  да се пристъпи към гласуване и адвокат Н. да бъде вписана в ЕАР.

 

                       Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното

РЕШЕНИЕ №50

              

            ВПИСВА С. Д. Н. с ЕГН …………. като адвокат.

 

            Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише в ЕАР С.Д. Н.  като адвокат.

ПО ТОЧКА   ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Председателят, докладва постъпила молба с вх.№108/01.06.2022 г.(на хартиен носител), с вх.рег. № 2022.06.03-R-RUAK00074 на Заявление в ЕАР, от Д. Н. Н. за вписване в Адвокатска колегия Русе като  адвокат. Заявителят  е представил следните документи :

 -Заявление ;

-Автобиография ;

-Медицинско удостоверение от 30.05.2022 г., изд.от ОПЛ В. И. ;

            -Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА от 02.06.2022 г.;

           – Медицинско удостоверение №000…./31.05.2022г. г., изд. от ЦПЗ-Русе ЕООД ;

           – Декларация за истинност ;

           – Декларация по чл.40, ал.6 от ЗА, удостоверяваща адреса, на който адвокатът ще упражнява дейността си ;

             -Свидетелство за съдимост №…./01.06.22 г., изд. от РРС;

            -Заповед за прекратяване на трудово правоотношение от 17.06.2021 г. с работодател В.. П.. България ЕООД ;

           -Справка от ТД на НАП по чл.62, ал.5 от КТ ;

            -Удостоверение от Адвокатска колегия Русе с изх.№68/01.06.2022г ,удостоверяващ адвокатския стаж на Д. Н. Н. ;

           

                 Председателят адв. Ангел Стефанов: Считам, че са налице всички предпоставки, необходими за  придобиване права на адвокат,  визирани в Закона за адвокатурата от  заявителя.

           Пристъпи се към гласуване.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, Моля да гласува.

                     

                      Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното                     

                      РЕШЕНИЕ№51:

Д. Н. Н.  ЕГН…… да бъде приет като адвокат в Адвокатска колегия Русе,  на  основание чл.6, ал.3, вр.ал.1 от ЗА.

         На основание чл.7, ал.1 от ЗА, настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7, ал.2 от Закона за адвокатурата в 14-дневен срок от  съобщаването му.

        2.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№104/31.05.2022г. (на хартиен носител), с вх.рег. № 2022.06.06-R-RUAK00075 на Заявление в ЕАР от адв.А. Й. С. за промяна на електронна поща, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 9.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

 

                             РЕШЕНИЕ № 52

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

          

          3.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№105/31.05.2022г. (на хартиен носител), с вх.рег. № 2022.06.06-R-RUAK00076 на Заявление в ЕАР от адв.Н. Х. М. за промяна на електронна поща, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 9.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

 

                            РЕШЕНИЕ № 53

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

  4.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№106/31.05.2022г. (на хартиен носител), с вх.рег. № 2022.06.06-R-RUAK00077 на Заявление в ЕАР от адв.Р. Е. С. за промяна на електронна поща, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                   Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен: Моля, да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 9.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

 

                          РЕШЕНИЕ № 54

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

          

            ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

      1.Адв. Ангел Стефанов докладва,  за сведение, писмо с вх.№107/01.06.2022 г. от Национално бюро за правна помощ с приложен списък на заличените адвокати от Националния регистър за правна помощ.

                 

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото от НБПП с вх.№107/01.06.2022г. Моля, да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

 

                                                           РЕШЕНИЕ:

             

           Приема за сведение писмо с  вх.№107/01.06.2022г. от НБПП .

     

     2.Адв. Ангел Стефанов докладва  Писмо с вх.№111/09.06.2022 г. от Национално бюро за правна помощ, изпратено по компетентност за разглеждане от АК-Русе,  с което е постъпило искане от  Д. Б. А. за определяне на адвокат, от друг град,  различен от този, който и е  назначен с Решение №1182/11.05.2022г по описа на НБПП.

              Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да докладваме писмо с вх.№111/09.06.2022г на дежурния член от АС Русе за м.06.2022г., работещ по ЗПП- адв.Златан Златанов, който по своя преценка да определи колега от списъка за дежурните адвокати за месеца, адвокат, практикуващ на територията на гр.Бяла. Който е съгласен: Моля, да гласува.

                    

              Пристъпи се към гласуване.                   

              Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

             

           Да се докладва писмо с вх.№111/09.06.2022 г. на дежурния член от АС Русе за м.06.2022г. работещ по ЗПП- адв.Златан Златанов, който по своя преценка да определи адвокат от списъка за дежурните адвокати за месеца, практикуващ  в гр.Бяла.

 

        4.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение Писмо с вх.№113/10.06.2022 г. от Висш адвокатски съвет, относно създаден дискусионен форум към интернет сайта на ВАС.

         Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото от ВАС с вх.№113/10.06.2022 г. Моля, да гласува.  Информацията за директният линк следва да бъде оповестена на сайта на АК-Русе.

                    

                Пристъпи се към гласуване.                    

   Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

 

                                                           РЕШЕНИЕ:

             

           Приема за сведение писмото от ВАС с вх.№113/10.06.2022г., като информацията за директният линк да бъде оповестена на сайта на АК-Русе.

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД-няма дисциплинарни преписки  за доклад

 

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Адв.Мария Букурова- отговаряща за семинарите предложи да се организира семинар с лектор – съдия от Окръжен или Районен съд Русе.

 Адвокатският съвет   реши да възложи на адв.Букурова да подготви теми и лектори и да докладва становище  относно семинарите за следващото полугодие на 2022г. на следващото заседание.

2.Адв.Галина Димитрова- отговаряща за информацията в сайта- докладва, че всички съобщения и важна информация касаеща адвокатите членове на колегията се качва своевременно на сайта.

 

Адв.Светлин Коларов напусна залата в 14.00ч.

 

ПО ТОЧКА ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Адв.Ангел Стефанов и адв.Звезделина Рафаилова  докладваха участието си в Пролетната национална конференция на адвокатурата в гр.Сандански, организирана от  ВАС.

Адв.Стефанов информира членовете на съвета, че се е сформирало неформално сдружение на председателите на колегиите, чиято цел е  да уеднакви практиките на всички колегии по събиране на такси и организация на дейността. Адвокат Стефанов докладва, че ще има промени в методиката за отчитане на таксите, събирани от колегиите и  превеждани от  ВАС към тях- очаква се нарочно решение по този въпрос на някое от заседанията на ВАС за промяна на досегашните 10% отчисления, които остават за колегиите, да бъдат променени на 20%. На конференцията са присъствали представители на НБПП. Дискутирани  са били въпроси, че към настоящия момент са отстранени проблемите при работа с единната система за обмен на искания за правна помощ с органите на съдебната власт, полицията, съответните колегии.

Адвокат Рафаилова докладва, че е взела участие в работна среща с Главния секретар на ВАС. На нея са били разисквани проблемите при работата с Единния адвокатски регистър. Оповестено е било на нея, че ЕАР ще бъде поддържан занапред от „Банчев Колев” ЕООД.

На националната конференция са били дискутирани проблеми във връзка с Наредбата за заплащане на адвокатските хонорари, присъждане на разноски по граждански, вкл. и тези при спорна администрация, административни, вкл. в производствата по ДОПК, наказателни производства. Работи се в посока да бъдат направени предложения за законодателни промени, които да не допускат намаление на адвокатските възнаграждения под трикратния размер, определен в Наредба №1 от 2004 г. за минималния размер на адвокатските възнаграждания.

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Председателят докладва постъпила Молба от адвокат Е. Н. Д. с вх.№109/07.06.2022 г. за отпускане на финансова помощ. Към молбата са представени медицински документи за направени разходи за лечение и болничен лист.

Адв.Звезделина Рафаилова: Колеги, предлагам да отпуснем 1500 лв. на колегата Дочева, тъй като е проведено скъпо струващо лечение и възстановителния период ще бъде продължителен.

Адв.Мария Букурова изрази становище, че следва да бъде отпусната  финансова помощ на колегата.

Адв.Галина Димитрова: Колеги, и аз съм на мнение да   отпуснем помощ в размер на 1500 лв.

Адв.Мария Букурова  и адв.Светослав Михов подкрепиха предложението на адв.Галина Димитрова и на адв.Звезделина Рафаилова.

Адв.Ангел Стефанов прикани АС да вземе решение,  относно постъпилата  молба за отпускане на финансова помощ на адв.Е. Н. Д.

 

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0

             Съветът взе

                                            РЕШЕНИЕ № 55

 

             Да се отпусне и изплати  финансова помощ в размер на 1500лв на адв.Е. Н. Д., по предоставена от нея банкова сметка. Средствата от отпусната помощ,  ще се отразят в т.10 от разходната част  бюджета на Адвокатския съвет за 2022г.

            Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронната им поща.

 

         2.Председателят докладва постъпила Молба от адвокат С. К. С. с вх.№110/09.06.2022 г. за отпускане на финансова помощ. Към молбата има представени медицински документи – епикриза. Адв.К. е представил и болничен лист, за временна нетрудоспособност.

Адв.Звезделина Рафаилова: Колеги, предлагам да отпуснем 1500 лв. и на колегата К.. тъй като заболяването е сериозно  и възстановителния период ще бъде   продължителен.

Адв.Мария Букурова изрази становище, че следва да бъде отпусната  финансова помощ на колегата.

Адв.Галина Димитрова: Колеги, подкрепям предложението да   отпуснем помощ в размер на 1500 лв. На следващото заседание, на АС,  ще коригираме бюджета, тъй като в перо помощи за адвокати бяха предвидени само 3 000 лв., тези, които решихме да отпуснем в днешното заседание на колегите.

Адв.Ангел Стефанов: Предлагам да бъде открита дарителска сметка,  в която да се набират средства за помощи от колеги за колеги, при настъпването на такива обстоятелства.

Адв.Мария Букурова  и адв.Светослав Михов подкрепиха предложението за отпускане на финансова помощ в размер на 1500 лв, както и предложението  на адв.Галина Димитрова  за корекция на бюджета.

Адв.Ангел Стефанов прикани АС да вземе решение,  относно постъпилата  молба за отпускане на финансова помощ на адв.С. К. С..

 

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0

             Съветът взе

                                            РЕШЕНИЕ № 55

 

             Да се отпусне и изплати  финансова помощ в размер на 1500 лв. на адв.С. К. С., по предоставена от него банкова сметка. Средствата от отпусната помощ,  ще се отразят в т.10 от разходната част  бюджета на Адвокатския съвет за 2022г.

            Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронната им поща.

 

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 14.40 часа

 

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

 

                                                                             Председател:/п/

 

                                                                        Зам.председател :/п/

                                                                                                                    

                                                                                     Секретар :/п/

                                                  

                                                                                     Членове:/п/