Протокол на АС от 24.06.2022 год.

ПРОТОКОЛ № 12

                  На 24.06.2022г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Клетва ;
 2. Входяща кореспонденция от ВАС, адв.Ели Христова- член на ВАС;
 3. Предложение на адв.Иван Василев относно назначаването на особени представители;
 4. Дисциплинарни преписки;
 5. Покана от спортен клуб ”Адвокат ” за провеждане на тенис турнир;
 6. Разни.

                 На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Златан Златанов

            адв.Иванка Янчева и адв.Филип Матев- резервни членове

       При наличието на кворум – присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  със седем основни членове и двама резервни, в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            След изтичане на законоустановените срокове за обжалване на решението за приемане  на  Д. Н. Н.  като адвокат и  на основание чл.6, ал.2 от ЗА, същия следва да бъде ВПИСАН в АК Русе и да положи клетва, поради което бе поканен в залата за провеждане на заседанието и на основание чл.9 от ЗА положи клетва, в присъствието на членовете на АС и подписа клетвения лист.

Председателят предложи, с оглед изпълнение на законоустановената процедура  да се пристъпи към гласуване и адвокат Н. да бъде вписан в ЕАР.

                       Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното

РЕШЕНИЕ №56

            ВПИСВА Д. Н. Н. с ЕГН ……… като адвокат.

            Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише в ЕАР Д. Н. Н. като адвокат.

ПО ТОЧКА   ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                1.Адв. Ангел Стефанов докладва, за сведение, писмо с вх.№153/10.06.2022 г. от Висш адвокатски съвет, относно създаден Регистър на отказите от вписване от адвокатските колегии и същият ще е активен в закритата част на сайта на ВАС.   

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото от ВАС с вх.№153/10.06.2022г. Моля, да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

           Приема за сведение писмо с  вх.№153/10.06.2022г. от ВАС .

   2.Адв. Ангел Стефанов докладва, за сведение, писмо  с вх.№154/10.06.2022 г. от адв.Ели Христова- член на ВАС, относно предложение за изменение и допълнение на ЕКА.

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото от ВАС с вх.№154/10.06.2022г. Моля, да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

           Приема за сведение писмо с  вх.№154/10.06.2022г. от ВАС .

           ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

          1.Адв.Иван Василев докладва, че през 2022г. са постъпили 44 бр. искания от РРС за определяне на особен представител с внесен депозит в размер на 150 лв., а съгласно чл.7 ал.2 т.1 от Наредба№1/2004 г. за определяне на минималните адвокатски възнаграждения минималния размер е 300 лв. Практиката на съдиите в Русенски съдебен район е да определят размера на депозита, който следва да внесе  една от страните под предвидения в Наредба №1/2004 минимум, което се явява нарушение на разпоредбите на чл.25, ал.3 от Наредбата за заплащане на правна помощ, както и на ТР№6/2012г. на ОСГК, където изрично е посочено, че размерът се съобразява с чл.36 ал.1 от ЗА, препращащ към Наредба №1. Адв. Василев докладва че в огромен процент от исканията  не се посочва основанието, размера на иска, както и дали има обективно съединяване на искове, какъв е всеки от тях по вид и размер. Адв.Василев предлага на съвета да  изготви и приеме решение, с което при постъпване на искане с определен депозит по-нисък от предвидения, същото да бъде докладвано на  дежурният член по ПП на АС за месеца и последният да иска от съда коригиране на депозита, като изрично се посочи в решението на съвета, както и при отказ от страна на съда да коригират възнаграждението да не се определя особен представител.

       Адв.Стефанов докладва решение на Председателския съвет с изготвен проект на становище за изменение и допълнение на чл.47 от ГПК относно възнагражденията на особените представители.

Галина Димитрова: Фактическата и правна сложност не може да се определи преди да е започнало делото. Следва да се оправи формата на искането.

Адв.Иванка Янчева: В качеството ми на особен представител имах такова дело, което след като се запознах с него се оказа, че са налице няколко иска.

Адв.Иван Василев: Колеги, предлагам за следващият съвет да е готово становището. Адв.Димитрова и адв.Янчева да подготвят становището, а адвокатският съвет да го гласува.

Адв.Галина Димитрова: Предлагам и колегата Василев да участва.

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, предлагам адв.Василев, адв.Янчева и адв.Димитрова да подготвят становище, което да предложат на съвета за вземане на решение. Моля, да пристъпим към гласуване.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

        Възлага на адв.Иван Василев,адв.Галина Димитрова и адв.Иванка Янчева да изготвят становище и същото да представят на следващият съвет за вземане на решение .

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД-        

  1.Председателят докладва Жалба с вх.рег.№156/17.06.2022г. от М. М. М. срещу адв.П. П.

 След съвещание   и след  проведено гласуване

  Гласували  7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно

                        РЕШИ

             На основание чл.137 ал.1 от ЗА административният секретар да уведоми адвоката за постъпилия сигнал, с указания, че същия може да даде писмени обяснения в 7-дневен срок  от съобщаването им. Жалбата ведно с приложените доказателства към нея да се изпратят на адв.П. П. на електронната и поща.

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

      1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№150/21.06.2022 г. от спортен клуб”Адвокат”, относно организиран тенис турнир за адвокати в гр.Априлци на 24.06-26.06.2022г..

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото от спортен клуб ”Адвокат” с вх.№150/21.06.2022г. и същото да бъде оповестено на сайта на колегията, Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

           Приема за сведение писмо с  вх.№150/21.06.2022г. от спортен клуб”Адвокат” и същото да бъде оповестено на сайта на колегията .

ПО ТОЧКА ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

          3.Председателят докладва постъпило Заявление с вх.№157/24.06.2022г. от  адвокат С. Д. Н. за вписване в Националния регистър за правна помощ / НРПП /.

Председателят на АС Русе -адв. Ангел Стефанов: Колеги, считам, че  адвокат Н. отговаря на условията на чл.33 от ЗПП и следва да бъде вписана в Националния регистър за правна помощ.

Председателят  на АС Русе- адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА-7

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет след като съобрази, че са налице всички предпоставки, визирани в Закона за правната помощ и не са налице пречки взе следното

                      РЕШЕНИЕ № 57

           Да се изготви становище на основание чл.33 ал.3 от ЗПП и  указва на административния секретар да го  изпрати до НБПП за вписване на адвокат С. Д. Н. в регистъра на служебните защитници и особени представители.

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 15.30 часа

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                                                             Председател:/П/

                                                                        Зам.председател :/П/

                                                                                     Секретар :/П/

                                                                                     Членове:/П/