Дневен ред за заседание на АС Русе – 07.07.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 07.07.2022г.:

  1. Вземане на решение относно назначаването на особените представители;
  2. Заявления от адвокати;
  3. Дисциплинарни преписки;
  4. Разни.

 

 

04.07.2022г.                                                Адм.секретар:

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе: